Ar Aghaidh (AN CHEAD SCEIDEAL An Foras Tionscal.)

1 1952


Uimhir 1 de 1952.


AN tACHT UM LIMISTÉIRÍ NEAMHFHORBARTHA, 1952.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO CHABHRÚ LE FORBAIRT TIONSCAL I LIMISTÉIRÍ NEAMHFHORBARTHA. [22ú Eanáir, 1952.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

Ré feidhme.

1. —Leanfaidh an tAcht seo i ngníomh go dtí an 31ú lá de Nollaig, 1958.

Mínithe.

2. —San Acht seo—

ciallaíonn “an Bord” an comhlucht a bunaítear faoi alt 4;

folaíonn “gnóthas tionscail” gnóthas atá ar marthain ar dháta an Achta seo a rith;

folaíonn “talamh” measáistí, tionontáin agus oidhreachtáin, tithe agus foirgintí d'aon tsórt tionachta;

ciallaíonn “údarás áitiúil” comhlucht a sonraítear i bhfo-alt (2) d'alt 2 den Acht Rialtais Áitiúil, 1941 ( Uimh. 23 de 1941 );

ciallaíonn “an tAire” an tAire Tionscail agus Tráchtála;

ciallaíonn “límistéir neamhfhorbartha” límistéir lena mbainean n an tAcht seo, do réir ailt 3.

Límistéirí neamhfhorbartha.

3. —(1) Baineann an tAcht seo leis na límistéirí seo a leanas:

(a) na límistéirí cúnga,

(b) aon límistéir eile a ndearbhófar, le hordú ón Aire, an tAcht do bhaint leis de thuras na huaire,

(2) Is iad seo a leanas na límistéirí cúnga:—

(a) Contaethe Dhún na nGall, Shligigh, Liatroma, Roscomáin, Mhuigheo, na Gaillimhe agus Chiarraighe,

(b) sean-tuathcheantair Bhaile Uí Bheacháin, Inis Díomáin, Chill Rois, na Scairbhe, Thulach na nAspal agus Chill an Dísirt, i gContae an Chláir, agus

(c) sean-tuathcheantair Bheanntraighe, Bhaile an Chaisleáin, Scumhaill agus an Sciobairín, i gContae Chorcaighe.

(3) Límistéir neamhfhorbartha a gairmtear de límistéir lena mbaineann an tAcht seo.

An Foras Tionscal.

4. —(1) Beidh comhlucht ann ar a dtabharfar An Foras Tionscal (dá ngairmtear an Bord san Acht seo) chun na feidhmeanna a chomhlíonadh a bheirtear dóibh leis an Acht seo.

(2) Beidh feidhm ag forála an Chéad Sceidil maidir leis an mBord.

Cumhachta ginearálta an Bhoird.

5. —(1) D'fhonn láithreáin nó áitribh a sholáthar, nó cabhrú lena soláthar, le haghaidh gnóthas tionscail a bhunú, d'fhorbairt nó a chothabháil i límistéir neamhfhorbartha, ar deimhin leis an mBord ina thaobh—

(a) gur dhóigh dhó fostaíocht a chur ar fáil nó a choimeád ar fáil sa límistéir sin, agus

(b) gur gá cúnamh airgid chun a áirithiú go ndéanfar é a bhunú, a chothabháil nó d'fhorbairt, agus

(c) gur gnóthas é a bhfuil buanadas réasúnach ann agus go seolfar go héifeachtúil é,

féadfaidh an Bord, ar pé téarmaí is cuí leo—

(i) aon talamh a thógaint go buan nó go sealadach agus trí chomhaontú nó go héigeantach;

(ii) aon éasúint, cead slí, ceart uisce nó ceart eile ar bith ar aon talamh nó uisce, nó ina leith, a thógaint (go buan nó go sealadach agus trí chomhaontú go héigeantach);

(iii) forceannadh, srianadh, nó cur isteach eile a dhéanamh (go buan nó go sealadach agus trí chomhaontú nó go héigeantach) ar aon éasúint, cead slí, ceart uisce nó ceart eile ar bith ar aon talamh nó uisce nó ina leith;

(iv) foirgintí agus oibreacha eile a dhéanamh, d'oiriúnú agus a chothabháil;

(v) seirbhísí agus saoráidí a sholáthar i ndáil le talamh;

(vi) talamh a bheas dílsithe iontu a dhíol, a léasú nó a dhiúscairt ar shlí eile;

(vii) deontais a thabhairt chun cabhrú le daoine chun—

(I) talamh a thógaint,

(II) foirgintí agus oibreacha eile a dhéanamh, d'oiriúnú agus a chothabháil, agus

(III) seirbhísí agus saoráidí a sholáthar i ndáil le talamh;

(viii) aon ghníomh nó rud a dhéanamh is gá chun aon ní a dhéanamh, nó a ghabhas le déanamh aon ní, a húdaraítear leis na míreanna sin roimhe seo don Bhord a dhéanamh.

(2) Beidh feidhm ag forála an Dara Sceidil maidir le feidhmiú a gcumhacht faoin alt seo ag an mBord.

(3) Ní bheidh aon dleacht stampa iníochtha ar aon ionstraim faoina dtógfaidh an Bord aon talamh, éasúint, cead slí, ceart uisce nó ceart eile ar bith ar aon talamh nó uisce nó ina leith.

(4) Ní forléireofar aon ní i bhfo-alt (1) den alt seo mar ní a dhéanas difir d'oibriú ailt 130 den Acht Iompair, 1944 (Uimh. 21 de 1944) .

Deontais le haghaidh inneallra agus trealaimh.

6. —(1) Féadfaidh an Bord deontais a thabhairt, ar pé téarmaí is cuí leo, mar chabhair chun inneallra agus trealamh a sholáthar le haghaidh gnóthais tionscail i límistéir neamhfhorbartha, más deimhin leis an mBord—

(a) gur dhóigh don ghnóthas fostaíocht a chur ar fáil nó a choimeád ar fáil sa límistéir sin, agus

(b) gur gá cúnamh airgid chun a áirithiú go ndéanfar é a bhunú, a chothabháil nó d'fhorbairt, agus

(c) go bhfuil buanadas réasúnach ann agus go seolfar go héifeachtúil é.

(2) Ní bheidh an méid iomlán a deonfar amhlaidh níos mó in aon chás ná leath costais an inneallra nó an trealaimh a soláthófar.

Deontais chun oibrithe a thréineáil.

7. —(1) Féadfaidh an Bord deontais a thabhairt, ar pé téarmaí is cuí leo, chun tréineáil a thabhairt d'oibrithe, sa Stát nó in áit eile, ar phróiseanna ar gá oilteacht chucu i ngnóthas tionscail i límistéir neamhfhorbartha, más deimhin leis an mBord—

(a) gur dhóigh don ghnóthas fostaíocht a chur ar fáil nó a choimeád ar fáil sa límistéir sin, agus

(b) gur gá cúnamh airgid chun a áirithiú go ndéanfar é a bhunú, a chothabháil nó d'fhorbairt, agus

(c) go bhfuil buanadas réasúnach ann agus go seolfar go héifeachtúil é.

(2) Ní bheidh an méid iomlán a deonfar amhlaidh níos mó ná méid na páighe a íocfas an gnóthas iarbhír leis na hoibrithe i gcaitheamh a dtréimhse tréineála, maraon le méid a gcostas taistil agus cothuithe i gcás oibrithe a tréineálfar lasmuigh den Stát.

(3) Nuair a beifear ag meas páigh oibrí chun na críche seo, ní háireofar aon mhéid a híocfar de bhreis ar na gnáth-rátaí ceardchumainn i gcás foghlaimeora i bhfostaíocht den tsórt céanna sa límistéir céanna nó i límistéir cosúil leis.

Deontais le haghaidh bóithre, droichead, oibreacha cuain, línte agus saoráidí iarnróid, tithe agus ceaintíní.

8. —(1) Féadfaidh an Bord, chun cabhrú le gnóthas tionscail ar dóigh dhó fostaíocht a chur ar fáil nó a choimeád ar fáil i límistéir neamhfhorbartha, deontais a thabhairt, ar pé téarmaí is cuí leo—

(a) chun bóithre, droichid, oibreacha cuain, agus línte agus saoráidí iarnróid a dhéanamh agus a dheisiú, agus

(b) chun tithe agus cóiríocht chónaithe eile agus ceaintíní agus ionaid eile séarais nó siamsa a sholáthar do dhaoine a bheas ar fostú sa ghnóthas.

(2) Sara dtugaid deontas faoin alt seo i leith bóthair nó droichid phoiblí, raghaidh an Bord i gcomhairle leis an Aire Rialtais Áitiúil.

Rátaí a mhaitheamh.

9. —(1) Baineann an t-alt seo le háitreabh a dheimhneos an Bord a bheith arna sholáthar, do ghnóthas tionscail i límistéir neamhfhorbartha, ag an mBord nó trí dheontas ón mBord.

(2) Féadfaidh údarás áitiúil, más oiriúnach leo, dhá dtrían ráta is intobhaigh acu i leith áitribh lena mbaineann an t-alt seo a mhaitheamh.

(3) Faoi réir fo-ailt (4), beidh éifeacht ag an maitheamh i leith na bliana airgeadais áitiúla díreach i ndiaidh na bliana airgeadais áitiúla ina gcinntear an maitheamh a dheonadh agus i leith gach ceann de na naoi mbliana airgeadais áitiúla ina dhiaidh sin.

(4) Má dheimhníonn an Bord, in aon bhliain airgeadais áitiúil, nár chomhlíon an gnóthas na téarmaí ar ar soláthraíodh an t-áitreabh, ní bheidh éifeacht ag an maitheamh i leith na bliana airgeadais áitiúla sin.

(5) Ní deonfar maitheamh níos mó ná uair amháin i leith aon áitribh áirithe.

(6) I gcás gan luacháil ar leithligh, faoi na hAchta Luachála, a bheith déanta ar áitreabh, féadfaidh an Coimisinéir Luachála, ar iarratas ón mBord, an méid is cuí leis de luacháil inrátuithe na maoine ar cuid di an t-áitreabh a chionroinnt ar an áitreabh.

(7) Is feidhmeanna forcoimeádta chun críocha na n Acht um Bainistí Chontae, 1940 agus 1942, na cumhachta a bheirtear d'údarás áitiúil leis an alt seo.

Leictreachas ar rátaí ísle.

10. —Déanfaidh Bord Soláthair an Leictreachais, má ceangaltar sin orthu le hordú ón Aire arna dhéanamh ar mholadh ón mBord a bunaítear faoin Acht seo, leictreachas a sholáthar chun aon chríche do ghnóthas tionscail i límistéir neamhfhorbartha ar ráta nach mó ná an ráta is ísle ar a soláthraítear leictreachas chun na críche sin in aon chuid den Stát.

Feidhm ailt 16 den Acht um Bailte agus Líomatáistí a Shíneadh Amach, 1934.

11. —Beidh an Bord ina bhord reachtúil chun críocha ailt 16 den Acht um Bailte agus Líomatáistí a Shíneadh Amach, 1934 (Uimh. 22 de 1934) , alt a bhaineas le comhar le húdaráis phleanála d'fhonn a áirithiú go ndéanfar do réir scéimeanna pleanála.

Deontais don Bhord.

12. —(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, deontais a thabhairt, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, don Bhord chun a chumasú dhóibh a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Ní bheidh méid iomlán na ndeontas faoin alt seo níos mó ná dhá mhilliún punt.

Caiteachais an Aire.

13. —Na caiteachais faoína raghaidh an tAire ag forghníomhú an Achta seo, déanfar, a mhéid a cheadós an tAire Airgeadais, iad d'íoc as airgead a sholáthrós an tOireachtas.

Gearrtheideal.

14. —Féadfar an tAcht um Límistéirí Neamhfhorbartha, 1952 , a ghairm den Acht seo.