An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM LIMISTÉIRÍ NEAMHFHORBARTHA, 1952) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL. Forala Maidir le Feidhmiu Cumhacht an Bhoird. Talamh a Thógaint.)

1 1952

AN tACHT UM LIMISTÉIRÍ NEAMHFHORBARTHA, 1952

AN CHEAD SCEIDEAL

An Foras Tionscal.

Alt 4.

Corprú.

1. Beidh an Bord ina gcomhlucht corpraithe le comharbas suthain agus gnáthshéala agus cumhacht agartha agus chun bheith inagartha faoina n-ainm chorpraithe agus cumacht chun talamh a thógaint agus a shealbhú.

Ceapadh agus coinníollacha seirbhíse.

2. (1) Beidh an Bord comhdhéanta de thriúr comhaltaí a mbeidh duine acu ina chathaoirleach.

(2) Is é an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, a cheapfas an Cathaoirleach agus na comhaltaí eile.

(3) Is mar chinnfeas an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, tráth a cheaptha ina chomhalta, a bheas téarma oifige (nach mbeidh níos sia ná cúig bliana) agus coinníollacha seirbhíse comhalta.

(4) Íocfar le gach comhalta, as cistí a bheas faoina réir ag an mBord, pé luach saothair a chinnfeas an tAire le toiliú an Aire Airgeadais.

(5) Féadfar comhalta a bheas ag dul as oifig d'athcheapadh.

(6) Ní bhainfidh Achta Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1924 agus 1926, le hoifig chomhalta.

Nós imeachta.

3. (1) Féadfaidh an Bord gníomhú trí aon bheirt dá líon agus d'ainneoin folúntais ina gcomhaltas.

(2) Féadfaidh an Bord a nós imeachta féin a rialáil.

Cur as oifig, éirí as oifig agus dícháiliú.

4. (1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, comhalta a chur as oifig.

(2) Féadfaidh comhalta éirí as a oifig.

(3) Má thagann comhalta den Bhord chun bheith ina chomhalta de cheachtar Tigh den Oireachtas, ansin, ar é a theacht, faoi Bhuan-Orduithe an Tí sin, i dteideal suí sa Tigh sin, scoirfidh sé de bheith ina chomhalta den Bhord.

(4) Duine a bheas de thuras na huaire i dteideal, faoi Bhuan-Orduithe cheachtar Tí den Oireachtas, chun suí sa Tigh sin, beidh sé dícháilithe chun bheith ina chomhalta den Bhord.

(5) Beidh comhalta dícháilithe chun bheith, agus scoirfidh de bheith, i seilbh oifige má breithnítear ina fhéimhí é, nó má dhéanannséimshocraíocht nó comhshocraíocht lena chreidiúnaithe, nó má dhaorann cúirt dlínse inniúla é chun príosúnachta nó pian-tseirbhíse.

(6) Ní bheidh comhalta den Bhord ina chomhalta d'údarás áitiúil.

Gan eolas a nochtadh.

5. Ní nochtfaidh comhalta aon eolas a gheobhas sé i gcomhlíonadh a fheidhmeanna i dtaobh cúrsaí príobháideacha aon duine nó gnótha ach amháin i gcúrsa tuarascála chun an Aire.

Leas airgeadais a nochtadh.

6. Má bhíonn aon leas airgeadais, díreach nó neamhdhíreach, ag comhalta in aon ghnóthas tionscail, cuirfidh sé in iúl don Aire, sara gcomhlíonfaidh sé aon fheidhmeanna mar chomhalta den Bhord, cad é an leas é agus déanfaidh do réir pé ordachán a bhéarfas an tAire dhó ina thaobh.

Gnáthshéala.

7. (1) Déanfar gnáthshéala an Bhoird, nuair a cuirfear ar dhoiciméad é, d'fhianú le síniú bheirt chomhaltaí.

(2) Bhéarfaidh gach cúirt bhreithiúnais aird bhreithiúnach ar ghnáthshéala an Bhoird agus glacfar i bhfianaise gach doiciméad a airbheartós a bheith ina ionstraim arna déanamh ag an mBord agus a bheith séalaithe le gnáthshéala an Bhoird agus a bheith fianaithe do réir na míre seo, agus measfar, gan a thuilleadh cruthúnais, gurb í an ionstraim sin í, mura gcruthaítear a mhalairt.

Conartha agus ionstraimí gan séala.

8. Aon chonradh nó ionstraim nár ghá a bheith faoi shéala dá mba phearsa a dhéanfadh nó d'fhorghníomhódh é, féadfaidh aon duine a bheas údaraithe go ginearálta nó go speisialta ag an mBord chuige sin é a dhéanamh nó d'fhorghníomhú thar ceann an Bhoird.

Oifigigh agus seirbhísígh.

9. (1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, pé oifigigh agus seirbhísigh a cheapadh is dóigh leis is gá chun cabhrú leis an mBord i gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna.

(2) Beidh na hoifigigh agus na seirbhísigh a ceapfar amhlaidh i seilbh oifige ar pé téarmaí, agus gheobhaid pé luach saothair. a chinnfeas an tAire Airgeadais.

(3) Féadfaidh an tAire, ar an mBord dá iarraidh sin agus le toiliú an Aire Airgeadais, comhairleoirí teicniúla don Bhord a cheapadh agus féadfar pé táillí nó luach saothair eile a chinnfeas an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, d'íoc leis na comhairleoirí sin as airgead a sholáthrós an tOireachtas.

(4) Ní dhéanfaidh aon chomhairleoir teicniúil aon eolas a gheobhas sé i gcomhlíonadh a dhualgas mar chomhairleoir den tsórt sin a nochtadh ach amháin i gcúrsa tuarascála uaidh chun an Bhoird. Aon duine a shárós an fhoráil seo beidh sé ciontach i gcion i gcoinne an Achta seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air.

Cuntais agus iniúchadh.

10. (1) Coimeádfaidh an Bord, i pé foirm a cheadós an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, na cuntais go léir is gnáth agus is cuí ar airgead a gheobhaid agus a chaithfid, agus coimeádfaid go háirithe na ountais speisialta sin go léir a ordós an tAire ó am go ham.

(2) Cuirfidh an Bord na cuntais faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste go bliantúil lena n-iniúchadh, pé tráth a ordós an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, agus déanfar na cuntais sin ar iad a bheith iniúchta amhlaidh, maraon le tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste orthu, a thíolacadh don Aire agus bhéarfaidh seisean go leagfar cóipeanna dhíobh faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Tuarascáil bhliantúil.

11. Bhéarfaidh an Bord tuarascáil bhliantúil ar a ngníomhachta i pé foirm a ordós an tAire, agus bhéarfaidh an tAire go leagfar cóipeanna den tuarascáil faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Tuairisceáin.

12. Bhéarfaidh an Bord don Aire pé eolas i dtaobh a ngníomhachta a iarrfas sé ó am go ham.

Caiteachais chomhaltaí.

13. Íocfaidh an Bord le gach duine dá gcomhaltaí pé caiteachais taistil agus chothuithe agus pé caitheachais teagmhasacha faoina raghaidh sé agus a cheadós an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais.