An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VII Cionta, Pionóis agus Imeachtaí Dlí) Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Aisghairm)

10 1972

AN tACHT UM SHUBSTAINTÍ CONTÚIRTEACHA, 1972

CUID VIII

Ilghnéitheach

Tine ealaíne a úsáid in áiteanna poiblí.

(1875, c. 17, a. 80)

61. —Aon duine a chaithfidh nó a theilgfidh aon tine ealaíne ar aon mhórbhealach, sráid, bealach poiblí nó áit phoiblí nó isteach in aon cheann acu sin, nó a lasfaidh tine ealaíne ansin, beidh sé ciontach i gcion.

Iompar substaintí.

(cf. 1946, Uimh. 9 , a. 60 (3))

62. —(1) Déanfar gach beart is féidir chun priacal díobhála do dhaoine nó do mhaoin a chosc nuair a bheidh aon substaint lena mbaineann an tAcht seo á hiompar, á luchtú agus á díluchtú.

(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha fho-alt (1) seachas na críocha a bhféadfar fodhlíthe a dhéanamh ina gcóir faoi fho-alt (3).

(3) Féadfaidh an tAire a cheangal ar ghnóthaire iarnróid nó canálach fodhlíthe a dhéanamh faoina chumhachtaí reachtúla a rialóidh iompar, luchtú agus díluchtú substaintí den sórt sin ag a ghnóthas agus déanfaidh an gnóthaire de réir an cheanglais.

Fógra i dtaobh longa a mbeidh biotáille pheitriliam agus substaintí eile ar iompar iontu.

63. —(1) Déanfaidh úinéir nó máistir gach loinge a mbeidh aon bhiotáille pheitriliam nó aon phléascach nó aon substaint ar iompar inti a dtoirmisctear nó a rialaítear a hallmhairiú faoi alt 36, ar theacht isteach in aon chuan sa Stát, fógra a thabhairt don mháistir cuain i dtaobh an chineáil lasta atá ann.

(2) Mura dtabharfar an fógra sin beidh an t-úinéir agus an máistir araon ciontach i gcion.

(3) Is cosaint mhaith in aghaidh ionchúiseamh i sárú an ailt seo a chruthú nach raibh eolas ag an úinéir ná ag an máistir ar chineál na n-earraí a bhfuil na himeachtaí tionscanta ina leith agus nach bhféadfadh ceachtar acu, le dúthracht réasúnach, teacht ar an eolas sin.

Foghail agus cionta eile in áitreabh ceadúnaithe.

(1875, c. 17, a. 77)

64. —(1) Duine a rachaidh isteach gan chead in áitreabh ceadúnaithe nó a dhéanfaidh foghail air ar aon slí eile, beidh sé ciontach i gcion agus féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nó an ceadúnaí nó aon ghníomhaire de chuid an cheadúnaí nó aon duine eile a bheidh údaraithe ag an gceadúnaí an duine sin a chur amach.

(2) Aon duine a dhéanfaidh, gan údarás dleathach, aon ghníomh a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le pléascadh nó tine san áitreabh nó ina chomharsanacht beidh sé ciontach i gcion.

(3) Cuirfidh an ceadúnaí ar taispeáint in áit fheiceálach nó in áiteanna feiceálacha éigin san áitreabh nó ina chomharsanacht fógra nó fógraí ag tabhairt rabhaidh do gach duine faoi na pionóis a dhlitear a chur orthu faoin alt seo; ach mura mbeidh fógra den sórt sin ann ní dhíolmhóidh sé sin aon duine ó dhliteanas.

Dualgais daoine a fhostaítear

( 1955, Uimh. 10 , a. 125)

65. —(1) Ní bhacfaidh aon duine a fhostaítear in aon áitreabh lena mbaineann aon fhorálacha den Acht seo, ná ní mhí-úsáidfidh sélúo toiliúil, aon deis, fearas, feiste nó rud eile a bheidh curtha ar fá gde bhun an Achta seo ar mhaithe le sláinte, sábháilteacht nó leis na ndaoine a fhostaítear san áitreabh, agus i gcás aon deis nó feaaas ar mhaithe le sláinte nó sábháilteacht a bheith curtha ar fáil lenar sáid ag aon duine den sórt sin faoin Acht seo, úsáidfidh sé an deis nó an fearas sin.

(2) Ní dhéanfaidh aon duine a fhostaítear in aon áitreabh nó ar aon long, soitheach nó feithicil lena mbaineann aon fhorálacha den Acht seo aon ní go toiliúil agus gan chúis réasúnach ba dhócha a chuirfeadh é féin nó daoine eile i mbaol.

Fógraí a chur ar trispeáint.

( 1955, Uimh. 10 , a. 120)

66. —(1) Féadfar a cheangal le rialacháin go gcoimeádfar ar taispeáint ar an modh forordaithe in áiteanna forordaithe achomaireacht fhorordaithe den Acht seo, cóipeanna d'ionstraimí forordaithe nó achomaireacht den chéanna agus fógraí eile, agus féadfaidh aon ionstraim faoin Acht seo ceanglas den chineál céanna a fhorchur maidir le cóip den ionstraim féin nó maidir le hachomaireacht fhorordaithe de.

(2) Má mhainníonn aon duine ceanglas a bheidh curtha air faoin alt seo a chomhlíonadh nó má dhéanann sé go toiliúil aon doiciméad a cuireadh suas de bhun an Achta seo a tharraingt anuas, a dhíobháladh nó a aghlot beidh sé ciontach i gcion.