Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL)

28 1973


Uimhir 28 de 1973


AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON CHOINBHINSIÚN AR CHOSC AGUS PIONÓSÚ CHOIR AN CHINEDHÍOTHAITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS SIN. [18 Nollaig 1973]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Míniú.

1. —San Acht seo ciallaíonn “an Coinbhinsiún um Chinedhíothú” an Coinbhinsiún atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

Cinedhíothú.

2. —(1) Beidh cion cinedhíothaithe déanta ag duine má dhéanann sé aon ghníomh a thagann faoi réim an mhínithe ar “cinedhíothú” atá in Airteagal II den Choinbhinsiún um Chinedhíothú.

(2) Ar dhuine a beidh ciontach i gcion cinedhíothaithe a chiontú ar díotáil—

(a) i gcás inar aon duine a mharú an cion tabharfar príosúnacht saoil de phianbhreith air, agus

(b) in aon chás eile, dlífear príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná ceithre bliana déag a chur air.

(3) Ní thionscnófar imeachtaí i gcion cinedhíothaithe ach amháin ag an Ard-Aighne nó lena thoiliú.

(4) Is í an Príomh-Chúirt Choiriúil a thriailfidh duine a chúiseofar i gcion cinedhíothaithe nó in aon iarracht ar chinedhíothú nó i gcomhcheilg nó i ngríosú cinedhíothú a dhéanamh.

Eiseachadadh agus fianaise do chúirteanna coigríche.

1965, Uimh. 17 .

1870, c. 52.

1873, c. 60.

3. —(1) Ní mheasfar gur cion polaitiúil ná cion a bhfuil baint aige le cion polaitiúil chun críocha an Achta um Eiseachadadh, 1965 , aon chion ab inphionóis, dá mba sa Stát a rinneadh é, mar chinedhíothú nó mar iarracht ar chinedhíothú nó mar chomhcheilg nó gríosú cinedhíothú a dhéanamh, agus ní mheasfar gur ábhar coiriúil de chineál polaitiúil chun críocha alt 24 den Extradition Act, 1870, nó alt 5 den Extradition Act, 1873, aon imeachtaí i leith cion den sórt sin.

(2) Ní bheidh duine díolmhaithe ó eiseachadadh faoin Acht um Eiseachadadh, 1965 , i leith cion dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo ar an bhforas nach bhféadfaí é a phíonósú sa chion sin faoin dlí a bhí i bhfeidhm san am agus san áit a líomhnaítear a rinne sé an gníomh a bhfuil sé cúisithe ann nó inar ciontaíodh é; ná ní bheidh ordú faoi alt 24 den Extradition Act, 1870, nó faoi alt 5 den Extradition Act, 1873, chun fianaise a ghlacadh i ndáil le haon chion den sórt sin a dúradh, neamhbhailí ar aon fhoras den sórt sin.

Leasú ar alt 169 den Acht Cosanta, 1954 .

1954, Uimh. 18 .

4. —Leasaítear leis seo alt 169 den Acht Cosanta, 1954 (a bhaineann le cionta sibhialta áirithe a thriail ag armchúirt) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(bb) más i ngníomh cinedhíothaithe ab inphionóis faoin Acht um Chinedhíothú, 1973 , a chiontófar é, dlífear—

(i) i gcas inar aon duine a mharú an cion, príosúnacht saoil a chur air, nó

(ii) in aon chás eile, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná ceithre bliana déag a chur air;”.

Leasú ar alt 192 den Acht Cosanta, 1954 .

5. —Leasaítear leis seo alt 192 den Acht Cosanta, 1954 (a bhaineann le dlínse armchúirteanna) trí—

(a) “nó cinedhíothaithe” a chur isteach i bhfo-alt (2) (c) i ndiaidh “dúnmharaithe”, agus

(b) “cinedhíothaithe,” a chur isteach i bhfo-alt (3) i ndiaidh “dúnmharaithe,”,

agus, dá réir sin, beidh éifeacht ag na fo-ailt sin mar atá leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

An Tábla

(2) Ní bheidh dlínse ag armchúirt theoranta—

(a) aon duine a thriail in aon chion in aghaidh an dlí mhíleata a rinne an duine sin le linn dó a bheith faoin dlí míleata mar oifigeach, ná

(b) aon duine a thriail a bheidh de thuras na huaire ina oifigeach, ná

(c) aon duine a thriail i gcion tréasa nó dúnmharaithe nó cinedhíothaithe, ná

(d) aon phianbhreith is troime ná príosúnacht a ghearradh ar aon duine.

(3) Ní bheidh dlínse ag armchúirt aon duine faoin dlí míleata a thriail i gcion tréasa, dúnmharaithe, cinedhíothaithe, dúnorgana ná banéigin, mura le linn don duine sin a bheith ar fianas a rinneadh an cion sin.

Leasú ar alt 13 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967 .

1967, Uimh. 12 .

1939, Uimh. 10 .

1962, Uimh. 11 .

6. —Leasaítear leis seo alt 13 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967 (a bhaineann leis an nós imeachta i gcás ina bpléadálann an cúisí ciontach sa Chúirt Dúiche i gcion indíotála) trí “, cinedhíothú” a chur isteach i bhfo-alt (1) i ndiaidh “píoráideacht”, agus dá réir sin beidh éifeacht ag an bhfo-alt sin mar atá leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

An Tábla

(1) Baineann an t-alt seo le gach cion indíotáilte ach amháin iad seo a leanas—cion faoin Acht Tréasa, 1939 , dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú, píoráideacht, cinedhíothú nó sárú tromchúiseach den sórt dá dtagraítear in alt 3 (1) (i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 , lena n-áirítear cion ag cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghníomh.

Leasú ar alt 29 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967 .

7. —Leasaítear leis seo alt 29 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967 (a bhaineann le bannaí i gcás tréasa, dúnmharaithe agus cionta áirithe eile) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (1) i ndiaidh mhír (f):

“(g) cinedhíothú.”.

Gearrtheideal.

8. —Féadfar an tAcht um Chinedhíothú, 1973 , a ghairm den Acht seo.