An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (PART 1 Réamhráiteach) Ar Aghaidh (CUID III Caipiteal cuideachta)

13 1983

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1983

CUID II

Ainm cuideachta poiblí teoranta, clárú agus athchlárú cuideachtaí

Ainm cuideachta poiblí teoranta.

4. —(1) Ní foláir d'ainm cuideachta poiblí teoranta críochnú leis na focail “public limited company” nó “cuideachta phoiblí theoranta” a fhéadfar a ghiorrú go “p.l.c.” nó “c.p.t.” faoi seach, agus ní chuirfear an focal “limited” ná a ghiorrú “ltd.” ná “teoranta” ná a ghiorrú “teo.” roimh na focail nó na giorruithe sin.

(2) Faoi réir fho-alt (1), i rún de réir alt 12 chun cuideachta a athchlárú mar chuideachta phoiblí theoranta, féadfar ainm na cuideachta a athrú tríd an méid seo a leanas a scriosadh—

(a) an focal “company” nó na focail “and company”; nó

(b) an focal “cuideachta” nó na focail “agus cuideachta”,

lena n-áirítear aon ghiorrú orthu agus ní bheidh aon táille iníoctha i leith aon athrú ar ainm a luaitear san fho-alt seo.

(3) Is san fhoirm atá leagtha amach i gCuid I den Dara Sceideal a bheidh meabhrán cuideachta poiblí teoranta atá faoi theorainn scaireanna nó, más cuideachta faoi theorainn ráthaíochta í a bhfuil scairchaipiteal aici, is san fhoirm atá leagtha amach i gCuid II den Sceideal sin a bheidh sé, nó, i gceachtar cás, chomh gar don fhoirm sin agus is féidir sna himthosca; agus, i gcás cuideachta poiblí teoranta, is iad na foirmeacha sin a úsáidfear in ionad na bhfoirmeacha meabhráin atá leagtha amach faoi seach i dTáblaí B agus D sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

Clárú cuideachtaí.

5. —(1) I gcás ina seachadfar aon mheabhrán lena chlárú faoi alt 17 den Phríomh-Acht, ní chláróidh an cláraitheoir an meabhrán mura deimhin leis gur comhlíonadh ceanglais uile Achtanna na gCuideachtaí maidir le clárú agus le nithe roimh an gclárú agus ag baint leis.

(2) I gcás ina ndéarfar i meabhrán a sheachadfar amhlaidh gur cuideachta phoiblí theoranta a bheidh sa chomhlachas atá le clárú, ní foláir méid nach lú ná an t-íosmhéid údaraithe a bheith i méid an scairchaipitil a ndéarfar sa mheabhrán gurb é an méid é lena bhfuil beartaithe ag an gcuideachta clárú.

(3) I gcás ina gcláróidh cláraitheoir meabhrán de chuid comhlachais a deir gur cuideachta phoiblí theoranta a bheidh sa chomhlachas, beidh ráiteas gur cuideachta phoiblí theoranta an chuideachta sa deimhniú corpraithe a thabharfar i leith an chomhlachais sin faoi alt 18 den Phríomh-Acht.

(4) Beidh deimhniú corpraithe a thabharfar faoin alt sin i leith aon chomhlachas ina fhianaise dhochloíte—

(a) gur comhlíonadh na ceanglais a luaitear i bhfo-alt (1) agus gur cuideachta a údaraítear lena clárú agus atá cláraithe go cuí faoin bPríomh-Acht an comhlachas; agus

(b) i gcás ráiteas a bheith sa deimhniú gur cuideachta phoiblí theoranta an chuideachta, gur cuideachta den sórt sin an chuideachta.

(5) Seachadfar ar an gcláraitheoir dearbhú reachtúil san fhoirm fhorordaithe ó aturnae i mbun foirmiú cuideachta, nó ó dhuine atá ainmnithe mar stiúrthóir nó mar rúnaí ar an gcuideachta sa ráiteas a sheachadfar faoi alt 3 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982 , ar dearbhú reachtúil é a deir gur comhlíonadh na ceanglais a luaitear i bhfo-alt (1), agus féadfaidh an cláraitheoir glacadh leis an dearbhú sin mar leorfhianaise gur comhlíonadh iad.

Srian le cuideachta phoiblí theoranta gnó a thosú.

6. —(1) Ní dhéanfaidh cuideachta a cláraíodh mar chuideachta phoiblí theoranta ar í a chorprú i gcéaduair gnó ná ní fheidhmeoidh sí aon chumhachtaí iasachtaíochta mura mbeidh deimhniú faoin alt seo eisithe chuici ag cláraitheoir na gcuideachtaí nó mura mbeidh an chuideachta athchláraithe mar fhoirm eile cuideachta.

(2) Eiseoidh an cláraitheoir deimhniú faoin alt seo chuig cuideachta phoiblí theoranta más rud é, ar iarratas chuige san fhoirm fhorordaithe ón gcuideachta, gur deimhin leis nach lú luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta ná an t-íosmhéid údaraithe, agus go ndéanfar dearbhú reachtúil a chomhlíonann fo-alt (3) a sheachadadh air.

(3) Is san fhoirm fhorordaithe a bheidh an dearbhú reachtúil agus beidh sé sínithe ag stiúrthóir nó rúnaí sa chuideachta agus luafar ann—

(a) nach lú luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta ná an t-íosmhéid údaraithe;

(b) an méid a íocadh tráth an iarratais ar scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta;

(c) méid, nó méid measta, réamhchaiteachas na cuideachta agus na daoine a mbeidh aon chaiteachas de na caiteachais sin íoctha nó le híoc acu; agus

(d) aon mhéid nó sochar a íocadh nó a tugadh, nó a bheartaítear a íoc nó a thabhairt, d'aon tionscnóir de chuid na cuideachta agus an chomaoin in aghaidh na híocaíochta nó an tsochair.

(4) Chun críocha fho-alt (2), ní ceadaithe scair a bheidh leithroinnte de bhun scair-scéim fostaithe a chur i gcuntas nuair a bheidh luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta á chinneadh mura mbeidh an ceathrú cuid ar a laghad de luach ainmniúil na scaire, agus iomlán aon phréimhe ar an scair, íoctha.

(5) Féadfaidh cláraitheoir glacadh le dearbhú reachtúil a sheachadfar air faoi fho-alt (2) mar fhianaise leordhóthanach ar na nithe a bheidh luaite ann.

(6) Aon deimhniú faoin alt seo i leith aon chuideachta phoiblí theoranta is fianaise dhochloíte é go bhfuil an chuideachta i dteideal gnó a dhéanamh agus aon chumhachtaí iasachtaíochta a fheidhmiú.

(7) Má dhéanann cuideachta phoiblí theoranta gnó nó má fheidhmíonn sí cumhachtaí iasachtaíochta de shárú ar an alt seo, beidh an chuideachta agus aon oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain ciontach i gcion agus dlífear ar iad a chiontú go hachomair, pionós nach mó ná £500 a chur orthu.

(8) Ní dochar forálacha an ailt seo do bhailíocht aon idirbhirt a dhéanfaidh cuideachta phoiblí theoranta; ach má dhéanann cuideachta phoiblí theoranta idirbheart de shárú ar na forálacha sin agus go mainneoidh sí a hoibleagáidí ina leith a chomhlíonadh laistigh de 21 lá ón tráth a n-iarrfar uirthi sin a dhéanamh, dlífidh stiúrthóirí na cuideachta, i gcomhpháirt agus go leithleach, an páirtí eile san idirbheart a shlánú i leith aon chaillteanas nó damáiste a bhainfidh dó de dheasca mhainneachtain na cuideachta na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh.

Toirmeasc ar fhoirmiú cuideachta poiblí atá faoi theorainn ráthaíochta agus a bhfuil scairchaipiteal aici.

7. —Ar an lá ceaptha nó dá éis, ní dhéanfar aon chuideachta a fhoirmiú mar chuideachta phoiblí faoi theorainn ráthaíochta agus scairchaipiteal aici, ná ní dhéanfar cuideachta phoiblí den sórt sin di.

Cumhacht ag an gcláraitheoir cuideachta phoiblí theoranta a bhaint den chlár.

8. —(1) Más rud é, maidir le cuideachta phoiblí theoranta a cláraíodh amhlaidh ar í a chorprú i gcéaduair, nach mbeidh deimhniú faoi alt 6 eisithe chuici laistigh de bhliain ón dáta a cláraíodh í, féadfaidh an cláraitheoir litir a chur leis an bpost cláraithe chuig an gcuideachta á rá go bhfoilseofar fógra san Iris Oifigiúil d'fhonn ainm na cuideachta poiblí teoranta sin a bhaint den chlár mura mbeidh deimhniú den sórt sin eisithe chuig an gcuideachta laistigh de mhí ó dháta na litreach sin.

(2) Mura mbeidh deimhniú dá dtagraítear in alt 6 eisithe laistigh de mhí ó dháta na litreach dá dtagraítear i bhfo-alt (1), féadfaidh an cláraitheoir an fógra sin a fhoilsiú agus dul ar aghaidh le hainm na cuideachta poiblí teoranta a bhaint den chlár de réir alt 311 (5) den Phríomh-Acht.

(3) Beidh feidhm ag alt 311 (6), (7) agus (8) den Phríomh-Acht maidir le cuideachta phoiblí theoranta a mbeidh a hainm bainte den chlár de réir fho-alt (2) amhail mar atá feidhm ag na fo-ailt sin chun críocha an ailt sin 311.

Cuideachta phríobháideach a athchlárú mar chuideachta phoiblí theoranta.

9. —(1) Faoi réir alt 11, féadfar cuideachta phríobháideach a athchlárú mar chuideachta phoiblí theoranta—

(a) má ritear rún speisialta, a chomhlíonann fo-alt (2), go ndéanfaí í a athchlárú amhlaidh; agus

(b) má sheachadtar iarratas chuige sin, san fhoirm fhorordaithe agus é sínithe ag stiúrthóir nó rúnaí sa chuideachta, ar an gcláraitheoir mar aon leis na doiciméid a luaitear i bhfo-alt (3); agus

(c) má bhíonn na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (5) (a) agus (b) (más infheidhme) agus alt 10 (1) (a) go (d) comhlíonta i ndáil leis an gcuideachta.

(2) Ní foláir don rún speisialta—

(a) meabhrán na cuideachta a athrú ionas go luafar ann gur cuideachta phoiblí theoranta a bheidh sa chuideachta,

(b) cibé athruithe eile is gá a dhéanamh sa mheabhrán chun é a chur, ó thaobh substainte agus foirme, i gcomhréir le ceanglais an Achta seo maidir le meabhrán cuideachta poiblí teoranta; agus

(c) cibé athruithe a dhéanamh in airteagail na cuideachta a bheidh ag teastáil sna himthosca.

(3) Is iad na doiciméid dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) cóip chlóite den mheabhrán agus de na hairteagail mar a athraíodh iad de bhun an rúin;

(b) cóip de ráiteas scríofa ó iniúchóirí na cuideachta á rá gurb é a dtuairim go dtaispeánann an clár comhardaithe iomchuí nár lú, ar dháta an chláir chomhardaithe, méid ghlansócmhainní na cuideachta ná comhiomlán a scairchaipitil ghlaoite agus a cúlchistí neamhindáilte;

(c) cóip den chlár comhardaithe iomchuí, mar aon le cóip de thuarascáil gan agús ó iniúchóirí na cuideachta i ndáil leis an gclár comhardaithe sin;

(d) cóip d'aon tuarascáil a ullmhaíodh faoi fho-alt (5) (b); agus

(e) dearbhú reachtúil san fhoirm fhorordaithe ó stiúrthóir nó rúnaí sa chuideachta á rá—

(i) gur ritheadh an rún speisialta a luaitear i bhfo-alt (1) (a) agus gur comhlíonadh na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (1) (c); agus

(ii) nár tharla, idir dáta an chláir chomhardaithe agus an t-iarratas ón gcuideachta ar athchlárú, aon athrú ar staid airgeadais na cuideachta a d'fhág gur lú méid ghlansócmhainní na cuideachta ná comhiomlán a scairchaipitil ghlaoite agus a cúlchistí neamhindáilte.

(4) Féadfaidh an cláraitheoir glacadh le dearbhú reachtúil faoi fho-alt (3) (e) mar fhianaise leordhóthanach gur ritheadh an rún speisialta agus gur comhlíonadh na coinníollacha sin.

(5) I gcás ina ndéanfaidh an chuideachta, idir dáta an chláir chomhardaithe agus dáta rite an rúin speisialta, scaireanna a leithroinnt mar scaireanna láníoctha nó páirt-íoctha ó thaobh a luacha ainmniúil nó aon phréimhe orthu, ar shlí seachas in airgead, ní dhéanfaidh an chuideachta iarratas ar athchlárú faoin alt seo mura rud é, roimh an iarratas a dhéanamh—

(a) go ndearnadh an chomaoin i leith na leithroinnte sin a luacháil de réir fhorálacha alt 30 arna chur chun feidhme leis an bhfo-alt seo agus le halt 31; agus

(b) gur tugadh tuarascáil maidir lena luach don chuideachta de réir na bhforálacha sin sna sé mhí díreach roimh an leithroinnt ar na scaireanna;

agus beidh feidhm ag fo-ailt (2) go (8) agus (12) go (14) d'alt 30 chun críocha an fho-ailt seo amhail mar atá feidhm acu chun críocha an ailt sin agus ionann is dá mba thagairtí don fho-alt seo na tagairtí d'fho-alt (1) d'alt 30.

(6) Más deimhin leis an gcláraitheoir, ar iarratas chuige faoi fho-alt (1), go bhféadfar cuideachta a athchlárú faoin alt seo mar chuideachta phoiblí theoranta—

(a) coinneoidh sé an t-iarratas agus na doiciméid eile a seachadadh air faoin bhfo-alt sin; agus

(a) eiseoidh sé deimhniú corpraithe chuig an gcuideachta á rá gur cuideachta phoiblí theoranta an chuideachta.

(7) Ní eiseoidh an cláraitheoir deimhniú corpraithe faoi fho-alt (6) má fheictear dó go ndearna an chúirt ordú ag daingniú laghdú ar chaipiteal na cuideachta arb é is éifeacht dó luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta a thabhairt faoi bhun an íosmhéid údaraithe.

(8) Ar dheimhniú corpraithe a eisiúint chuig cuideachta faoi fho-alt (6)—

(a) déanfar, de bhua eisiúint an deimhnithe sin, cuideachta phoiblí theoranta den chuideachta; agus

(b) beidh éifeacht dá réir sin le haon athruithe sa mheabhrán agus sna hairteagail a bheidh leagtha amach sa rún.

(9) Beidh deimhniú corpraithe a eiseofar chuig cuideachta faoi fho-alt (6) ina fhianaise dhochloíte—

(a) gur comhlíonadh ceanglais an Achta seo maidir le hathchlárú agus le nithe roimh an athchlárú agus ag baint leis; agus

(b) gur cuideachta phoiblí theoranta an chuideachta.

(10) Ní dhéanfaidh athchlárú ar chuideachta phríobháideach mar chuideachta phoiblí theoranta de bhun an Achta seo difear d'aon chearta ná oibleagáidí de chuid na cuideachta, ná ní fhágfaidh sé go mbeidh aon imeachtaí dlí ag an gcuideachta nó ina coinne lochtach, agus aon imeachtaí dlí a bhféadfaí leanúint díobh nó iad a thionscnamh ina coinne faoina seanstádas, féadfar leanúint díobh nó iad a thionscnamh ina coinne faoina stádas nua.

(11) Chun críocha an mhínithe ar thuarascáil gan agús i bhfo-alt (13), áireofar agús mar agús nach mbaineann le hábhar i ndáil le haon chlár comhardaithe má deir, agus ar an gcoinníoll amháin go ndeir, an duine atá ag tabhairt na tuarascála, i scríbhinn, nach bhfuil an ní is cúis leis an agús ag baint le hábhar chun a chinneadh, faoi theoir an chláir chomhardaithe sin, arbh amhlaidh, ar dháta an chláir chomhardaithe, nár lú méid ghlansócmhainní na cuideachta ná comhiomlán a scairchaipitil ghlaoite agus a cúlchistí neamhindáilte.

(12) Chun na gcríocha a bhaineann le tuarascáil a thabhairt i ndáil le clár comhardaithe cuideachta, ar tuarascáil í faoi réim an mhínithe ar thuarascáil gan agús i bhfo-alt (13), measfar éifeacht a bheith le halt 149 den Phríomh-Acht agus leis an Séú Sceideal a ghabhann leis an Acht sin i ndáil leis an gclár comhardaithe sin fara cibé modhnuithe is gá de bhíthin gur i leith tréimhse seachas i leith bliana airgeadais a ullmhaítear an clár comhardaithe sin.

(13) San alt seo—

tá le “cúlchistí neamhindáilte” an bhrí chéanna atá leis in alt 46 (2);

ciallaíonn “clár comhardaithe iomchuí”, i ndáil le cuideachta, clár comhardaithe arna ullmhú amhail mar a bhí ar dháta nach faide siar ná seacht mí roimh dháta iarratais na cuideachta ar athchlárú faoin alt seo; agus

ciallaíonn “tuarascáil gan agús”, i ndáil le clár comhardaithe cuideachta, tuarascáil á rá, gan aon agús ábhartha—

(a) go gcomhlíonann an clár comhardaithe, dar leis an duine atá ag tabhairt na tuarascála, ceanglais ailt 149 agus 156 den Phríomh-Acht; agus

(b) gan dochar do mhír (a), go dtugann an clár comhardaithe, ach amháin sa chás ina bhfuil an chuideachta i dteideal tairbhe a bhaint, agus go bhfuil tairbhe bainte aici, as aon fhoráil d'fhorálacha Chuid III den Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht, léargas fíorcheart, dar leis an duine sin, ar staid chúrsaí na cuideachta amhail mar a bhí ar dháta an chláir chomhardaithe.

Ceanglais maidir le scairchaipiteal cuideachta príobháidí a dhéanfaidh iarratas ar athchlárú mar chuideachta phoiblí theoranta.

10. —(1) Faoi réir fho-alt (2), ní dhéanfar cuideachta phríobháideach a athchlárú faoi alt 9 mar chuideachta phoiblí theoranta, mura rud é, tráth rite an rúin speisialta dá dtagraítear san alt sin—

(a) nach lú ná an t-íosmhéid údaraithe luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta;

(b) go mbeidh an ceathrú cuid ar a laghad de luach ainmniúil gach scaire dá scaireanna leithroinnte, agus iomlán aon phréimhe ar gach scair díobh sin, íoctha;

(c) i gcás aon scair sa chuideachta nó aon phréimh is iníoctha uirthi a bheith íoctha go hiomlán nó go páirteach trí ghealltanas a thug duine ar bith go ndéanfadh seisean nó duine eile obair nó seirbhísí don chuideachta nó do dhuine eile, go mbeidh an gealltanas curtha i gcrích nó urscaoilte ar shlí eile; agus

(d) i gcás scaireanna a bheith leithroinnte mar scaireanna láníoctha nó páirt-íoctha ó thaobh a luach ainmniúil nó aon phréimhe is iníoctha orthu ar shlí seachas in airgead agus ina gcuimsíonn nó ina bhfolaíonn an chomaoin i leith na leithroinnte gealltanas (seachas gealltanas lena mbaineann mír (c)) don chuideachta—

(i) go bhfuil an gealltanas sin curtha i gcrích nó urscaoilte ar shlí eile; nó

(ii) go bhfuil conradh ann idir an chuideachta agus aon duine faoina gcaithfear an gealltanas sin a chur i gcrích laistigh de chúig bliana ón tráth sin.

(2) Faoi réir fho-alt (3) aon scair a leithroinn an chuideachta—

(a) ar scair í a leithroinneadh roimh dheireadh na tréimhse eatramhaí ginearálta; nó

(b) ar scair í a leithroinneadh de bhun scair-scéim fostaithe agus a dtarlódh dá dhroim sin, murach an fo-alt seo, go mbeadh sé toirmiscthe faoi fho-alt (1) (b), ach ní ar dhóigh ar bith eile, an chuideachta a athchlárú mar chuideachta phoiblí theoranta,

féadfar neamhshuim a dhéanamh di chun a chinneadh an bhfuil fo-alt (1) (b) go (d) comhlíonta i ndáil leis an gcuideachta, agus, chun críocha fho-alt (1) (a), áireofar scair a ndéanfar neamhshuim di amhlaidh ionann is dá mba nár chuid de scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta í.

(3) Ní dhéanfar neamhshuim de scair de bhua fho-alt (2) (a) más mó comhiomlán luach ainmniúil na scaire sin agus na scaireanna eile a mbeartaítear neamhshuim a dhéanamh díobh amhlaidh ná aon deichiú de luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta (gan aon scair a ndearnadh neamhshuim di de bhua fho-alt (2) (b) a áireamh).

Cuideachta neamhtheoranta a athchlárú mar chuideachta phoiblí theoranta.

11. —(1) Féadfar cuideachta neamhtheoranta a athchlárú mar chuideachta phoiblí theoranta agus, chun críocha an athchláraithe sin, beidh éifeacht le hailt 9 agus 53 (6) agus (7) faoi réir na modhnuithe atá san alt seo.

(2) An rún speisialta a cheanglaítear le halt 9 (1), ní foláir dó, i dteannta na nithe a luaitear in alt 9 (2)—

(a) a rá go bhfuil dliteanas na gcomhaltaí le bheith faoi theorainn scaireanna agus cad é an méid atá le bheith i scairchaipiteal na cuideachta; agus

(b) cibé athruithe a dhéanamh ar mheabhrán na cuideachta is gá chun é a chur, ó thaobh substainte agus foirme, i gcomhréir le ceanglais Achtanna na gCuideachtaí maidir le meabhrán cuideachta faoi theorainn scaireanna.

(3) Déarfar sa deimhniú corpraithe a eiseofar faoi alt 9 (6), i dteannta an ráiteas a bheith ann a cheanglaítear le mír (b) den fho-alt sin, gur corpraíodh an chuideachta mar chuideachta faoi theorainn scaireanna, agus—

(a) déanfar, de bhua eisiúint an deimhnithe sin, cuideachta phoiblí theoranta, faoi theorainn amhlaidh, den chuideachta; agus

(b) is fianaise dhochloíte an deimhniú ar an bhfíoras gur cuideachta phoiblí theoranta den sórt sin í.

(4) Beidh éifeacht le halt 53 (6) agus (7) ionann is dá bhfolódh tagairt d'athchlárú cuideachta de bhun an ailt sin tagairt d'athchlárú cuideachta neamhtheoranta mar chuideachta phoiblí theoranta de réir fho-alt (1), ach ní bheidh, seachas mar atá ráite, feidhm ag an alt sin 53 i ndáil le hathchlárú cuideachta neamhtheoranta mar chuideachta phoiblí theoranta.

Seanchuideachtaí poiblí teoranta.

12. —(1) San Acht seo ciallaíonn “seanchuideachta phoiblí theoranta” cuideachta phoiblí faoi theorainn scaireanna nó cuideachta phoiblí faoi theorainn ráthaíochta a bhfuil scairchaipiteal aici agus a gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas ina leith, is é sin le rá—

(a) go raibh an chuideachta ar marthain ar an lá ceaptha nó gur corpraíodh í tar éis an lae sin de bhun iarratais a rinneadh roimh an lá sin; agus

(b) nach ndearnadh ón lá ceaptha ná ó lá corpraithe na cuideachta, de réir mar a bheidh, an chuideachta a athchlárú mar chuideachta phoiblí theoranta nó nach ndearnadh foirm eile cuideachta di.

(2) Na tagairtí sa Phríomh-Acht do chuideachta seachas cuideachta phríobháideach agus, tar éis deireadh na tréimhse eatramhaí ginear álta, na tagairtí san Acht seo seachas an Chuid seo do chuideachta phoiblí theoranta, folóidh siad, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, tagairtí do sheanchuideachta phoiblí theoranta.

(3) Féadfar (roimh dheireadh na tréimhse eatramhaí ginearálta nó dá éis) seanchuideachta phoiblí theoranta a athchlárú mar chuideachta phoiblí theoranta—

(a) má ritheann na stiúrthóirí rún, a chomhlíonann fo-alt (4), go ndéanfaí í a athchlárú amhlaidh; agus

(b) má sheachadtar iarratas chuige sin san fhoirm fhorordaithe, agus é sínithe ag stiúrthóir nó ag rúnaí sa chuideachta, ar an gcláraitheoir, mar aon leis na doiciméid a luaitear i bhfo-alt (5); agus

(c) má bhíonn, tráth an rúin, na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (9) comhlíonta.

(4) Ní foláir don rún dá dtagraítear i bhfo-alt (3) meabhrán na cuideachta a athrú ionas go luafar ann gur cuideachta phoiblí theoranta a bheidh sa chuideachta agus ní foláir dó cibé athruithe eile a dhéanamh air is gá chun é a chur, ó thaobh substainte agus foirme, i gcomhréir le ceanglais an Achta seo maidir le meabhrán cuideachta phoiblí theoranta.

(5) Is iad seo a leanas na doiciméid dá dtagraítear i bhfo-alt (3)—

(a) cóip chlóite den mheabhrán mar a athraíodh é de bhun an rúin; agus

(b) dearbhú reachtúil san fhoirm fhorordaithe ó stiúrthóir nó rúnaí sa chuideachta á rá gur ritheadh an rún a luaitear i bhfo-alt (3) (a) agus gur comhlíonadh, tráth an rúin, na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (9).

(6) Féadfaidh an cláraitheoir glacadh le dearbhú reachtúil faoi fho-alt (5) (b) mar fhianaise leordhóthanach gur ritheadh an rún sin agus gur comhlíonadh amhlaidh na coinníollacha sin.

(7) Ar athchlárú a iarraidh faoin alt seo, beidh feidhm ag fo-ailt (6) go (9) d'alt 9 amhail mar atá feidhm acu ar athchlárú a iarraidh faoin alt sin agus amhail is dá mba thagairt d'fho-alt (3) den alt seo an tagairt d'fho-alt (1) den alt sin.

(8) Má iarrann seanchuideachta phoiblí theoranta athchlárú mar chuideachta phoiblí theoranta de réir fho-alt (3) agus má sheachadann sí ar an gcláraitheoir, tráth déanta an iarratais sin, dearbhú reachtúil san fhoirm fhorordaithe ó stiúrthóir nó rúnaí sa chuideachta á rá nach gcomhlíonann an chuideachta, tráth an dearbhaithe, na coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (9), athchláróidh an cláraitheoir an chuideachta mar chuideachta phoiblí theoranta ach cuirfidh sé in iúl di mura mbeidh, laistigh den tréimhse eatramhach do scairchaipiteal, na coinníollacha réamhráite comhlíonta aici, nach foláir di athchlárú mar fhoirm eile cuideachta nó foirceannadh go toilteanach faoi alt 251 den Phríomh-Acht. Má mhainnítear athchlárú nó foirceannadh a dhéanamh amhlaidh is foras é sin chun an chuideachta a chur á foirceannadh ag an gcúirt faoi alt 213 (i) den Phríomh-Acht.

(9) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-ailt 3 (c) and (8) ná nach lú, tráth an rúin, luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta ná an t-íosmhéid údaraithe agus, i gcás scaireanna uile na cuideachta nó iad sin uile dá scaireanna a chuimsítear i riar den chaipiteal sin a chomhlíonann an coinníoll sin—

(a) go mbeidh an ceathrú cuid ar a laghad de luach ainmniúil gach scaire, agus iomlán aon phréimhe ar an scair, íoctha;

(b) i gcás aon scair de na scaireanna i gceist nó aon phréimh is iníoctha orthu a bheith láníoctha nó páirt-íoctha trí ghealltanas a thug duine ar bith go ndéanfadh seisean nó duine eile obair nó seirbhísí don chuideachta nó do dhuine eile, go mbeidh an gealltanas curtha i gcrích nó urscaoilte ar shlí eile; agus

(c) i gcás aon scair de na scaireanna i gceist a bheith leithroinnte mar scaireanna láníoctha nó páirt-íoctha ó thaobh a luacha ainmniúil nó aon phréimhe is iníoctha orthu ar shlí seachas in airgead agus ina gcuimsíonn nó ina bhfolaíonn an chomaoin i leith na leithroinnte gealltanas (seachas gealltanas lena mbaineann mír (b)) don chuideachta—

(i) go bhfuil an gealltanas sin curtha i gcrích nó urscaoilte ar shlí eile; nó

(ii) go bhfuil conradh ann idir an chuideachta agus aon duine faoina gcaithfear an gealltanas sin a chur i gcrích laistigh de chúig bliana ó thráth an rúin.

(10) Ní dhéanfaidh athchlárú ar sheanchuideachta phoiblí theoranta mar chuideachta phoiblí theoranta de bhun an Achta seo difear d'aon chearta ná oibleagáidí de chuid na cuideachta, ná ní fhágfaidh sé go mbeidh aon imeachtaí dlí ag an gcuideachta nó ina coinne lochtach, agus aon imeachtaí dlí a bhféadfaí leanúint díobh nó iad a thionscnamh ina coinne faoina seanstádas, féadfar leanúint díobh nó iad a thionscnamh ina coinne faoina stádas nua.

Seanchuideachta phoiblí theoranta do mhainniú athchlárú mar chuideachta phoiblí theoranta.

13. —(1) Más rud é, aon tráth tar éis deireadh na tréimhse cúig mhí dhéag ón lá ceaptha (dá ngairtear “an tréimhse athchlárúcháin” san Acht seo), nach ndéanfaidh cuideachta is seanchuideachta phoiblí theoranta athchlárú mar chuideachta phoiblí theoranta faoi alt 12, beidh an chuideachta agus aon oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain ciontach i gcion mura ndearna an chuideachta an tráth sin—

(a) athchlárú a iarraidh faoi alt 12 agus nár diúltaíodh don iarratas ná nár tarraingíodh siar é, nó

(b) athchlárú a iarraidh mar fhoirm eile chuideachta.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (1) dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £250 a chur air, mar aon le fíneáil, i gcás ciona leanúnaigh, nach mó ná £25 in aghaidh gach lae a leanfar den chion ach gan dul thar £500 san iomlán.

Cuideachta phoiblí theoranta a athchlárú mar chuideachta phríobháideach.

14. —(1) Féadfar cuideachta phoiblí theoranta a athchlárú mar chuideachta phríobháideach—

(a) má ritear rún speisialta a chomhlíonann fo-alt (2) go ndéanfaí í a athchlárú amhlaidh agus nach mbeidh sé curtha ar ceal ag an gcúirt faoi alt 15 (6);

(b) má sheachadtar iarratas chuige sin san fhoirm fhorordaithe, agus é sínithe ag stiúrthóir nó rúnaí sa chuideachta, ar an gcláraitheoir mar aon le cóip chlóite de mheabhrán agus d'airteagail na cuideachta mar a athraíodh iad leis an rún; agus

(c) má bhíonn an tréimhse caite ina bhféadfar iarratas a dhéanamh chun an rún a chealú faoi alt 15 (2) gan aon iarratas den sórt sin a bheith déanta; nó

(d) má bhíonn, i gcás iarratas den sórt sin a bheith déanta, an t-iarratas tarraingthe siar nó má bhíonn ordú déanta faoi alt 15 (6) ag daingniú an rúin agus cóip den ordú sin seachadta ar an gcláraitheoir.

(2) Ní foláir don rún—

(a) meabhrán na cuideachta a athrú ionas nach luafar ann a thuilleadh gur cuideachta phoiblí theoranta a bheidh sa chuideachta agus ní foláir dó cibé athruithe eile a dhéanamh i meabhrán na cuideachta a bheidh ag teastáil sna himthosca; agus

(b) cibé athruithe a dhéanamh in airteagail na cuideachta a bheidh ag teastáil sna himthosca, agus i gcaoi is go mbeidh ar áireamh iontu na forálacha a cheanglaítear, faoi alt 33 den Phríomh-Acht, a bheith in airteagail chuideachta d'fhonn cuideachta phríobháideach a dhéanamh di.

(3) Más deimhin leis an gcláraitheoir go bhféadfar cuideachta phoiblí theoranta a athchlárú faoi fho-alt (1)—

(a) coinneoidh sé an t-iarratas agus na doiciméid eile a seachadadh air faoin bhfo-alt sin; agus

(b) eiseoidh sé chuig an gcuideachta deimhniú corpraithe is iomchuí do chuideachta phríobháideach.

(4) Ar dheimhniú corpraithe a eisiúint faoi fho-alt (3)—

(a) déanfar, de bhua eisiúint an deimhnithe sin, cuideachta phríobháideach den chuideachta; agus

(b) beidh éifeacht dá réir sin leis na hathruithe sa mheabhrán agus sna hairteagail atá leagtha amach sa rún.

(5) Beidh deimhniú corpraithe a eiseofar chuig cuideachta faoi fho-alt (3) ina fhianaise dhochloíte—

(a) gur comhlíonadh ceanglais an ailt seo maidir le hathchlárú agus le nithe roimh an athchlárú agus ag baint leis; agus

(b) gur cuideachta phríobháideach an chuideachta.

(6) Ní dhéanfaidh athchlárú ar chuideachta phoiblí theoranta mar chuideachta phríobháideach de bhun an Achta seo difear d'aon chearta ná oibleagáidí de chuid na cuideachta, ná ní fhágfaidh sé go mbeidh aon imeachtaí dlí ag an gcuideachta nó ina coinne lochtach, agus aon imeachtaí dlí a bhféadfaí leanúint díobh nó iad a thionscnamh ina coinne faoina seanstádas, féadfar leanúint díobh nó iad a thionscnamh ina coinne faoina stádas nua.

Forálacha d'fhorlíonadh alt 14.

15. —(1) Baineann an t-alt seo le rún speisialta ó chuideachta phoiblí theoranta go ndéanfaí í a athchlárú faoi alt 14 mar chuideachta phríobháideach.

(2) I gcás rún speisialta lena mbaineann an t-alt seo a bheith rite, féadfar iarratas a dhéanamh chun na cúirte leis an rún sin a chealú.

(3) Féadfaidh na daoine seo a leanas iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (2)—

(a) sealbhóirí ag a bhfuil cuid nach lú san iomlán ná cúig faoin gcéad ó thaobh luacha ainmniúil de scairchaipiteal eisithe na cuideachta nó d'aon aicme den scairchaipiteal sin;

(b) mura bhfuil an chuideachta faoi theorainn scaireanna, cúig faoin gcéad ar a laghad de chomhaltaí na cuideachta; nó

(c) 50 comhalta ar a laghad de chomhaltaí na cuideachta;

ach ní dhéanfaidh aon duine a thoiligh leis an rún nó a vótáil ina fhabhar aon iarratas den sórt sin.

(4) Ní foláir aon iarratas den sórt sin a dhéanamh laistigh de 28 lá tar éis dáta rite an rúin agus féadfar é a dhéanamh thar ceann na ndaoine atá i dteideal an t-iarratas a dhéanamh ag cibé duine nó daoine dá líon a cheapfaidh siad chuige sin i scríbhinn.

(5) Má dhéantar iarratas faoi fho-alt (2)—

(a) tabharfaidh an chuideachta fógra láithreach don chláraitheoir á chur sin in iúl; agus

(b) ar an iarratas sin a éisteacht, má dhéantar ordú faoi fho-alt (6) ag cealú nó ag daingniú an rúin, seachadfaidh an chuideachta cóip oifige den ordú ar an gcláraitheoir laistigh de 15 lá ó dháta an ordaithe nó laistigh de cibé tréimhse is faide ná sin a ordóidh an chúirt tráth ar bith le hordú.

(6) Ar iarratas faoi fho-alt (2) a éisteacht, déanfaidh an chúirt ordú ag cealú nó ag daingniú an rúin, agus—

(a) féadfaidh sí an t-ordú sin a dhéanamh ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí léi, agus féadfaidh sí, más cuí léi, na himeachtaí a chur ar atráth ionas go bhféadfar socrú a dhéanamh chun sástacht na cúirte le leasanna comhaltaí easaontacha a cheannach; agus

(b) féadfaidh sí cibé treoracha a thabhairt agus cibé orduithe a dhéanamh is fóirsteanach léi chun aon socrú den sórt sin a éascú nó a chur i gcrích.

(7) Féadfaidh ordú faoin alt seo, más cuí leis an gcúirt é, socrú a dhéanamh maidir leis an gcuideachta do cheannach scaireanna aon chomhaltaí sa chuideachta agus chun laghdú a dhéanamh dá réir sin ar chaipiteal na cuideachta agus féadfaidh an t-ordú sin cibé athruithe a dhéanamh ar mheabhrán agus airteagail na cuideachta a cheanglófar de dhroim na forála sin.

(8) Má cheanglaíonn ordú faoin alt seo ar an gcuideachta gan aon athrú, nó gan aon athrú sonraithe, a dhéanamh ar a meabhrán nó a hairteagail, ansin, d'ainneoin aon ní in Achtanna na gCuideachtaí, ní bheidh de chumhacht ag an gcuideachta, gan cead ón gcúirt, aon athrú den sórt sin a dhéanamh de shárú ar an gceanglas sin.

(9) Aon athrú ar mheabhrán nó airteagail na cuideachta a dhéanfar de bhua ordaithe faoin alt seo, seachas athrú a dhéanfar le rún ón gcuideachta, beidh an éifeacht chéanna leis is a bheadh dá mba athrú é a dhéanfaí go cuí le rún ón gcuideachta, agus beidh feidhm dá réir sin ag forálacha Achtanna na gCuideachtaí maidir leis an meabhrán nó na hairteagail mar a athraíodh amhlaidh iad.

(10) Aon chuideachta a mhainneoidh fo-alt (5) a chomhlíonadh, agus aon oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain, beidh siad ciontach i gcion agus dlífear, ar iad a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó nó £250 a chur orthu mar aon le fíneáil, i gcás ciona leanúnaigh, nach mó ná £25 in aghaidh gach lae a leanfar den chion ach gan dul thar £500 san iomlán.

Seanchuideachta phoiblí theoranta do mhainniú athchlárú mar fhoirm eile cuideachta.

16 —(1) Más rud é sa tréimhse athchlárúcháin go mbeidh iarrtha ag seanchuideachta phoiblí theoranta go ndéanfaí í a athchlárú mar fhoirm cuideachta seachas mar chuideachta phoiblí theoranta agus go mbeidh curtha in iúl ag an gcláraitheoir don chuideachta gur mhainn igh sí ceanglais an athchlárúcháin sin a chomhlíonadh, beidh an chuideachta agus aon oifigeach don chuideachta a rinne mainneachtain ciontach i gcion, mura rud é, laistigh de thréimhse 12 mhí ó dheireadh na tréimhse athchlárúcháin—

(a) gur comhlíonadh na ceanglais sin agus go ndearnadh an t-athchlárúchán; nó

(b) gur athchláraíodh an chuideachta i bhfoirm seachas san fhoirm a iarradh; nó

(c) gur foirceannadh an chuideachta go toilteanach faoi alt 251 den Phríomh-Acht.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (1) dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £250 a chur air mar aon le fíneáil, i gcás ciona leanúnaigh, nach mó ná £25 in aghaidh gach lae a leanfar den chion ach gan dul thar £500 san iomlán.

Teorainn leis an laghdú a fhéadfaidh cuideachta phoiblí theoranta a dhéanamh ar a scairchaipiteal leithroinnte.

17. —(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), ní fhéadfaidh cuideachta phoiblí theoranta a scairchaipiteal leithroinnte a laghdú faoi bhun an íosmhéid údaraithe agus forléireofar alt 72 (1) den Phríomh-Acht dá réir sin.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le seanchuideachta phoiblí theoranta a athchláraíodh mar chuideachta phoiblí theoranta go dtí go mbeidh an tréimhse eatramhach do scairchaipiteal caite.

(3) Má dhéanann an chúirt ordú ag dearbhú laghdú ar chaipiteal cuideachta poiblí teoranta arb é is éifeacht dó luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta a thabhairt faoi bhun an íosmhéid údaraithe, ní chláróidh an cláraitheoir an t-ordú faoi alt 75(1) den Phríomh-Acht mura n-ordóidh an chúirt a mhalairt nó mura ndéanfar an chuideachta a athchlárú ar dtús mar fhoirm eile cuideachta.

(4) Cúirt a mbeidh aon ordú den sórt á dhéanamh aici i leith cuideachta poiblí teoranta, féadfaidh sí a údarú an chuideachta a athchlárú mar fhoirm eile cuideachta gan rún speisialta a bheith rite aici agus, má dhéanann an chúirt an méid sin a údarú amhlaidh do chuideachta phoiblí theoranta, sonróidh an chúirt san ordú na hathruithe ar mheabhrán agus airteagail na cuideachta a bheidh le déanamh i ndáil leis an athchlárú sin.

(5) I bhfeidhmiú alt 14 i leith cuideachta poiblí teoranta a iarrfaidh go ndéanfaí í a athchlárú mar chuideachta phríobháideach de bhun údarás arna thabhairt faoi fho-alt (4), beidh éifeacht leis an alt sin fara na modhnuithe seo a leanas—

(a) na tagairtí do rún speisialta na cuideachta beidh éifeacht leo mar thagairtí d'ordú na cúirte faoin bhfo-alt sin (4);

(b) ní bheidh feidhm ag alt 14(1) (a), (c) agus (d) ná (2); agus

(c) léifear alt 14(3) amhail is dá ndéanfaí na focail “Más deimhin leis an gcláraitheoir go bhféadfar cuideachta phoiblí theoranta a athchlárú faoi fho-alt (1)” a scriosadh agus na focail seo a leanas a chur ina n-ionad— “Nuair a gheofar iarratas ar athchlárú faoin alt seo a rinneadh de bhun ordú na cúirte faoi alt 17, déanfaidh an cláraitheoir mar a leanas”.

Cuideachtaí comhstoic a chlárú.

18. —(1) Cuideachta chomhstoic (de réir bhrí alt 329 den Phríomh-Acht) a iarrfaidh go ndéanfaí í a chlárú de bhun Chuid IX den Acht sin mar chuideachta faoi theorainn scaireanna, féadfaidh sí, faoi réir chomhalladh na gcoinníollacha a shonraítear in alt 9(5) (a) agus (b) (más infheidhme) agus alt 10(1) (a) go (d) mar a fheidhmítear iad leis an alt seo, agus faoi réir chomhlíonadh cheanglais fho-alt (4), a iarraidh go ndéanfaí í a chlárú amhlaidh mar chuideachta phoiblí theoranta.

(2) Beidh feidhm ag na hailt sin 9(5) agus 10 maidir le cuideachta chomhstoic a iarrfaidh go ndéanfaí í a chlárú faoin gCuid sin IX amhail mar atá feidhm acu maidir le cuideachta phríobháideach a iarrfaidh go ndéanfaí í a athchlárú faoi alt 9, ach á ghlacadh go mba thagairt don rún dá dtagraítear i bhfo-alt (4) (a) aon tagairt don rún speisialta dá dtagraítear in alt 9.

(3) Sna forálacha seo a leanas den alt seo iarratas iomchuí a thugtar ar iarratas a dhéanfaidh cuideachta de bhun na Coda sin IX chun clárú mar chuideachta phoiblí faoi theorainn scaireanna.

(4) Is san fhoirm fhorordaithe a dhéanfar iarratas iomchuí agus seachadfar ar an gcláraitheoir é i dteannta na ndoiciméad seo a leanas (agus i dteannta na ndoiciméad dá dtagraítear in alt 330 den Phríomh-Acht), is é sin—

(a) cóip den rún á rá gur cuideachta phoiblí theoranta a bheidh sa chuideachta;

(b) cóip de ráiteas scríofa ó dhuine, a bheadh cáilithe faoi alt 162 den Phríomh-Acht lena cheapadh mar iniúchóir ar an gcuideachta dá mba chuideachta í a cláraíodh faoin Acht sin, á rá gurb é a thuairim go dtaispeánann clár comhardaithe iomchuí nár lú, ar dháta an chláir chomhardaithe, méid ghlansócmhainní na cuideachta ná comhiomlán scairchaipiteal glaoite na cuideachta agus a cúlchistí neamhindáilte;

(c) cóip den chlár comhardaithe iomchuí mar aon le cóip de thuarascáil gan agús ón duine sin i ndáil leis an gclár comhardaithe sin;

(d) cóip d'aon tuarascáil a ullmhaíodh faoi alt 9 (5) (b) mar a fheidhmítear é leis an alt seo; agus

(e) dearbhú reachtúil san fhoirm fhorordaithe ó stiúrthóir nó rúnaí sa chuideachta á rá—

(i) gur comhlíonadh na coinníollacha a shonraítear in alt 9 (5) (a) agus (b) (más infheidhme) agus alt 10 (1) (a) go (d); agus

(ii) nár tharla, idir dáta an chláir chomhardaithe dá dtagraítear i mír (b) agus dáta an iarratais iomchuí, aon athrú ar staid airgeadais na cuideachta a d'fhág gur lú méid ghlansócmhainní na cuideachta ná comhiomlán a scairchaipitil ghlaoite agus a cúlchistí neamhindáilte.

(5) Féadfaidh an cláraitheoir glacadh le dearbhú faoi fho-alt (4) (e) mar fhianaise leordhóthanach gur comhlíonadh na coinníollacha dá dtagraítear i bhfomhír (i) den mhír sin.

(6) Más rud é maidir le hiarratas iomchuí gur deimhin leis an gcláraitheoir go bhféadfar an chuideachta a chlárú mar chuideachta phoiblí faoi theorainn scaireanna, luafar sa deimhniú corpraithe a bheidh á thabhairt aige faoi alt 336 den Phríomh-Acht gur cuideachta phoiblí theoranta an chuideachta; agus is fianaise dhochloíte aon ráiteas den sórt sin gur comhlíonadh ceanglais an ailt seo agus gur cuideachta phoiblí atá faoi theorainn amhlaidh an chuideachta.

(7) Ní dhéanfaidh clárú cuideachta mar chuideachta phoiblí theoranta difear d'aon chearta ná oibleagáidí de chuid na cuideachta, ná ní fhágfaidh sé go mbeidh aon imeachtaí dlí ag an gcuideachta nó ina coinne lochtach, agus aon imeachtaí dlí a bhféadfaí leanúint díobh nó iad a thionscnamh ina coinne faoina seanstádas, féadfar leanúint díobh nó iad a thionscnamh ina coinne faoina stádas nua.

(8) San alt seo—

ciallaíonn “clár comhardaithe iomchuí”, i ndáil le cuideachta, clár comhardaithe arna ullmhú amhail mar a bhí ar dháta nach faide siar ná seacht mí roimh dháta an iarratais iomchuí;

tá le “cúlchistí neamhindáilte” an bhrí chéanna atá leis in alt 46(2); agus

tá le “tuarascáil gan agús” an bhrí chéanna atá leis in alt 9(13);

agus tá feidhm ag alt 9(11) maidir le tuarascáil gan agús a thabhairt de bhun an ailt seo ar tuarascáil í de chineál a luaitear san fho-alt sin, amhail mar atá feidhm aige maidir le tuarascáil den sórt sin a thabhairt de bhun an ailt sin 9.