An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV Limistéir faoi Rialú Speisialta) Ar Aghaidh (CUID VI Ilghnéitheach)

6 1987

AN tACHT UM THRUAILLIÚ AEIR, 1987

CUID V

Pleananna Bainisteoireachta Aercháilíochta agus Caighdeáin Aercháilíochta

Pleananna bainisteoireachta aercháilíochta.

46. —(1) Féadfaidh údarás áitiúil, agus i gcás go n-ordaíonn an tAire amhlaidh ní mór dó, plean (dá ngairtear “plean bainisteoireachta aercháilíochta” san Acht seo) a dhéanamh, i ndáil le hiomlán a limistéir feidhme nó i ndáil le cuid de chun an aercháilíocht sa limistéar lena mbaineann an plean sin a chaomhnú nó a fheabhsú.

(2) Féadfaidh údarás áitiúil, ó am go ham de réir mar is gá de réir na hócáide, agus ní mór dó uair amháin ar a laghad gach cúig bliana tar éis an dáta a ndéanfar plean bainisteoireachta aercháil ifada/>ochta, an plean a athbhreithniú agus aon chlaochluithe a dhéanamh ann (cibé acu ar mhodh athrú, breisiú nó scriosadh) is dóigh leis is cuí nó plean nua a chur ina ionad.

(3) Féadfaidh dhá údarás áitiúla nó níos mó, i ndáil le hiomlán a limistéar feidhme nó le haon chuid díobh, plean bainisteoireachta aercháilíochta a dhéanamh i gcomhpháirt agus beidh feidhm ag forálacha fho-alt (2) maidir le haon phlean den sórt sin.

(4) Beidh i bplean bainisteoireachta aercháilíochta cibé cuspóirí is dóigh leis an údarás áitiúil lena mbaineann a bheith réasúnach agus riachtanach chun truailliú aeir a chosc nó a theorannú nó chun an aercháilíocht sa limistéar lena mbaineann an plean sin a chaomhnú nó a fheabhsú ach ní bheidh ann aon chuspóir a bheadh ar neamhréir le haon rialachán arna dhéanamh faoi ailt 50 nó 51 nó le haon ordú um limistéar faoi rialú speisialta a bheidh i ngníomh i ndáil leis an limistéar sin.

(5) Is feidhm fhorchoimeádta é plean bainisteoireachta aercháilíochta a dhéanamh, a athbhreithniú, a chlaochlú nó plean bainisteoireachta aercháilíochta eile a chur ina ionad.

Cumhacht an Aire i ndáil le plean bainisteoireachta aercháilíochta.

47. —Féadfaidh an tAire—

(a) a ordú d'údarás áitiúil, nó do dhá údarás áitiúla nó níos mó i gcomhpháirt, plean bainisteoireachta aercháilíochta a dhéanamh;

(b) a cheangal ar údarás áitiúil nó de réir mar a bheidh, ar dhá údarás áitiúla nó níos mó, plean bainisteoireachta aercháilíochta a rinne siad nó a rinne siad i gcomhpháirt a chlaochlú (cibé acu trí athrú, breisiú nó scriosadh) ar cibé modh a shonróidh an tAire nó plean nua a chur in ionad an phlean;

(c) a cheangal maidir le plean bainisteoireachta aercháilíochta a rinne dhá údarás áitiúla nó níos mó nó a bheidh le déanamh ag dhá údarás áitiúla nó níos mó, go ndéanfaí é a chomhordú ar cibé modh agus i ndáil le cibé nithe a shonróidh an tAire;

agus déanfaidh údarás áitiúil gach ordú nó ceanglas den sórt sin ón Aire a chomhlíonadh.

Fógraí a fhoilsiú i ndáil le pleananna bainisteoireachta aercháilíochta.

48. —(1) Más rud é go mbeartaíonn údarás áitiúil plean bainisteoireachta aercháilíochta a dhéanamh nó a chlaochlú nó go mbeartaíonn sé plean bainisteoireachta aercháilíochta eile a chur ina ionad, cuirfidh an t-údarás áitiúil faoi deara fógra á rá go bhfuil sé ar intinn an plean a dhéanamh nó a chlaochlú nó plean eile a chur ina ionad, de réir mar a bheidh, a fhoilsiú i nuachtán amháin ar a laghad a bheidh i gcúrsaíocht ina limistéar feidhme.

(2) Maidir le fógra faoi fho-alt (1), luafar ann—

(a) go bhféadfar cóip den phlean beartaithe nó, de réir mar a bheidh, den chlaochlú ar an bplean a iniúchadh in ionad a bheidh luaite agus ag tráthanna a bheidh luaite le linn tréimhse a bheidh luaite;

(b) go ndéanfar uiríll i ndáil leis an bplean beartaithe, nó i ndáil leis an gclaochlú beartaithe ar an bplean, a bheidh déanta chun an údaráis áitiúil laistigh den tréimhse shonraithe a chur san áireamh sula ndéanfar an plean nó, de réir mar a bheidh, an claochlú ar an bplean (agus cuirfear aon uiríll en sórt sin san áireamh dá réir sin).

(3) Nuair a bheidh breithniú déanta ag an údarás áitiúil ar aon uiríll a rinneadh go cuí chuige laistigh den tréimhse a bhí luaite san fhógra faoi fho-alt (2), féadfaidh an t-údarás áitiúil de réir mar is cuí leis, an plean a dhéanamh, a chlaochlú nó plean eile a chur ina ionad, fara nó d'uireasa leasú.

(4) (a) Féadfaidh aon duine cóip de phlean bainisteoireachta aercháilíochta nó sliocht as a iarraidh ar údarás áitiúil agus déanfaidh an t-údarás áitiúil de réir na hiarrata sin.

(b) Doiciméad a airbheartaíonn gur cóip é de phlean bainisteoireachta aercháilíochta nó gur sliocht é as plean den sórt sin agus a bheith deimhnithe mar chóip dhílis ag oifigeach d'údarás áitiúil, beidh sé ina fhianaise prima facie ar an bplean nó ar an sliocht, de réir mar a bheidh, agus ní gá síniú an oifigigh sin a chruthú ná a chruthú gurbh é an t-oifigeach sin é.

(c) Féadfar fianaise i dtaobh plean bainisteoireachta aercháilíochta nó i dtaobh sleachta as plean den sórt sin a thabhairt trí chóip de arna dheimhniú de bhun an fho-ailt seo a thabhairt ar aird agus ní gá an plean féin a thabhairt ar aird.

(d) I gcás go n-iarrfar cóip faoin bhfo-alt seo ar údarás áitiúil, eiseofar an chóip chuig an iarratasóir ar é d'íoc leis an údarás áitiúil cibé táille (más ann) a shocróidh siad ar táille í nach rachaidh thar an gcostas réasúnach a bhainfidh leis an gcóip a dhéanamh.

Dualgas údaráis áitiúil ar phlean bainisteoireachta aercháilíochta a dhéanamh, a chlaochlú nó ar phlean eile a chur ina ionad.

49. —A luaithe is féidir tar éis d'údarás áitiúil plean bainisteoireachta aercháilíochta a dhéanamh, a chlaochlú nó plean bainisteoireachta aercháilíochta eile a chur ina ionad, tarchuirfidh an t-údarás áitiúil cóip den phlean nó den phlean nua, de réir mar a bheidh, chuig n Aire agus chuig cibé daoine eile a bheidh forordaithe.

Caighdeáin aercháilíochta.

50. —(1) Féadfaidh an tAire, chun críocha an Achta seo, caighdeáin (dá ngairtear “caighdeáin aercháilíochta” san Acht seo) a shonrú le rialacháin, agus féadfar caighdeáin aercháilíochta éagsúla a shonrú le haghaidh limistéar éagsúil nó aicmí éagsúla limistéar, le haghaidh imthosca éagsúla nó aicmí éagsúla imthosca nó le haghaidh tréimhsí ama éagsúla.

(2) Gan dochar d'fhorálacha fho-alt (1), féadfaidh rialacháin faoin alt seo foráil a dhéanamh le haghaidh gach ceann nó aon cheann de na hábhair seo a leanas—

(a) caighdeán aercháilíochta a chur i mbaint le truailleán faoi leith nó le teaglaim truailleán;

(b) caighdeán aercháilíochta a lua mar thiúchan san aer, nó mar mhais ag sil-leagan ar limistéar áirithe, den truailleán áirithe nó den teaglaim truailleán áirithe is tiúchan nó mais nach cead a shárú ar feadh tréimhsí sonraithe agus faoi dhálaí sonraithe;

(c) a fhoráil go bhféadfaidh an tAire caighdeán aercháilíochta a fhionraí, a mhaolú nó a mhodhnú go ceann cibé tréimhse agus i cibé imthosca a bheidh sonraithe go ginearálta nó i ndáil le limistéar áirithe.

(3) Más rud é gur cosúil, de thoradh monatóireachta a rinneadh faoi alt 54 nó ar shlí eile, go sáraítear, nó gur dócha go sárófar caighdeán aercháilíochta in aon chuid dá limistéar feidhme ní mór d'údarás áitiúil—

(a) cibé cuspóirí is dóigh leis an údarás áitiúil is iomchuí chun cáilíocht an aeir a fheabhsú agus chun truailliú aeir sa limistéar i gceist a chosc nó a theorannú a chur ar áireamh in aon phlean bainisteoireachta aercháilíochta a bheidh arna ullmhú acu, ionas nach ndéanfar, laistigh de cibé tréimhse is dóigh leis an údarás áitiúil is réasúnach, nó laistigh de cibé tréimhse a ordóidh an tAire, an caighdeán aercháilíochta a shárú, agus

(b) cibé bearta eile a dhéanamh is iomchuí i bhfeidhmiú a bhfeidhmeanna dóibh faoin Acht seo chun a áirithiú go gcomhlíonfar an caighdeán aercháilíochta.

Luachanna teorann astaíochta.

51. —(1) Féadfaidh an tAire, chun críocha an Achta seo, teorainneacha (dá ngairtear “luachanna teorann astaíochta” san Acht seo) le haghaidh astaíochtaí a shonrú le rialacháin agus féadfar luachanna teorann astaíochta éagsúla a shonrú le haghaidh limistéar éagsúil nó aicmí éagsúla limisteár, le haghaidh áitreabh éagsúil nó aicmí éagsúla áitreabh, le haghaidh imthosca éagsúla nó aicmí éagsúla imthosca nó le haghaidh tréimhsí ama éagsúla.

(2) Féadfaidh luach teorann astaíochta baint a bheith aige le truailleán faoi leith nó le teaglaim truailleán.

(3) Aon uair go mbeidh luach teorann astaíochta ábhartha sonraithe i rialacháin faoin alt seo, ní mór d'áititheoir aon áitribh óna mbeidh an truailleán nó, de réir mar a bheidh, an teaglaim truailleán á astú isteach san atmaisféar cibé bearta a dhéanamh is gá chun a áirithiú nach sáróidh na hastaíochtaí sin an luach teorann astaíochta lena mbaineann.

(4) Féadfaidh an tAire treoracha a thabhairt d'údarás áitiúil i ndáil leis na modhanna samplaithe, anailísithe agus tomhais a bheidh le húsáid nuair a bheifear á chinneadh an bhfuil astaíochtaí aon truailleáin nó aon teaglaime truailleán de réir luach teorann astaíochta arna shonrú i ndáil leis an truailleán nó leis an teaglaim truailleán sin agus beidh sé de dhualgas ar an údarás áitiúil lena mbaineann déanamh de réir aon treoracha den sórt sin.

(5) Féadfar le rialacháin faoin alt seo a fhoráil go bhféadfaidh an tAire luach teorann astaíochta a fhionraí, a mhaolú nó a mhodhnú go ceann cibé tréimhse agus i cibé imthosca a bheidh sonraithe go ginearálta nó i ndáil le háitribh d'aicme áirithe nó i ndáil le limistéar áirithe.

Treoracha ón Aire i ndáil le truailliú aeir.

52. —(1) Eiseoidh an tAire ó am go ham, de réir mar is gá sa chás, cibé treoracha ginearálta is dóigh leis is gá maidir le beartas i ndáil le truailliú aeir a chosc agus a theorannú.

(2) Nuair a bheidh siad ag comhlíonadh a bhfeidhmeanna faoin Acht seo, tabharfaidh údarás áitiúil agus An Bord Pleanála aird ar aon treoracha a eiseoidh an tAire faoin alt seo.

(3) Aon uair a thabharfaidh an tAire treoir faoin alt seo, cuirfidh é faoi deara—

(a) cóip den treoir a tharchur chun gach údaráis áitiúil agus chun n Bhoird Pleanála,

(b) fógra á rá gur eisíodh an treoir a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.

(4) Aon uair a chuirfidh an tAire faoi deara fógra a fhoilsiú de bhun fho-alt (3) (b), sonrófar san fhógra sin cá bhféadfar cóip den treoir lena mbaineann sé a fháil agus cad í an táille (más ann) a bheidh iníoctha i leith cóipe den sórt sin.

Rialacháin i ndáil le breosla.

53. —(1) Féadfaidh an tAire, d'fhonn truailliú aeir, a chosc nó a theorannú, rialacháin a dhéanamh i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) caighdeán, sonraíocht, comhdhéanamh agus ábhar aon bhreosla de chineál a úsáidtear i bhfeithiclí inneallghluaiste nó i bhfeithiclí inneallghluaiste d'aicme nó de thuairisc áirithe nó i bhfeithiclí inneallghluaiste i limistéar áirithe nó in aicme áirithe limistéar;

(b) caighdeán, sonraíocht, comhdhéanamh agus ábhar aon chineáil breosla a dhóitear i dtinteáin nó i dtinteáin d'aicme nó de thuairisc áirithe nó i dtinteáin i limistéar áirithe nó in aicme áirithe limistéar;

(c) breosla de chineál nó de thuairisc ar bith a tháirgeadh, a chóireáil, a allmhairiú, a chur ar an margadh, a dháileadh nó a dhíol;

(d) breosla, nó breosla nach gcomhlíonann cibé ceanglais a bheidh sonraithe, a dhó i dtinteáin, nó i dtinteáin d'aicme nó de thuairisc áirithe, nó a dhó amhlaidh a chosc;

(e) breosla, nó breosla nach gcomhlíonann cibé ceanglais a bheidh sonraithe, a úsáid i bhfeithiclí inneallghluaiste, nó i bhfeithiclí inneallghluaiste d'aicme nó de thuairisc áirithe, nó a úsáid amhlaidh a chosc.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh rialacháin faoin alt seo—

(a) cosc a chur ar dhíol, dáileadh, úsáid nó dó breosla nach gcomhlíonann cibé caighdeáin a bheidh sonraithe go ginearálta nó i limistéar nó in aicme limistéar sonraithe;

(b) caighdeáin éagsúla a shonrú i ndáil le breoslaí éagsúla;

(c) na tástálacha a shonrú a bheidh le seoladh d'fhonn a fhionnadh an gcomhlíonann breosla forálacha rialachán arna ndéanamh faoin alt seo;

(d) foráil a dhéanamh maidir le diolmhú a thabhairt ó aon cheann nó ó gach ceann d'fhorálacha na rialachán i cibé imthosca nó i cibé cásanna a bheidh sonraithe;

(e) a cheangal go ndéanfar faisnéis shonraithe i ndáil le breoslaí a thaispeáint i cibé ionaid agus i cibé slí a bheidh sonraithe;

(f) a fhoráil go gcuirfidh daoine a bheidh sonraithe sna rialacháin na rialacháin (nó aon fhoráil de na rialacháin) i bhfeidhm agus foráil a dhéanamh maidir le cumhachtaí na ndaoine in agus aon duine a bheidh údaraithe ag na daoine sin;

(g) a fhoráil go ndéanfaidh cibé daoine a bheidh sonraithe deimhnithe a eisiúint;

(h) foráil a dhéanamh maidir le daoine sonraithe do choimeád taifead agus maidir leis na taifid sin a scrúdú;

(i) foráil a dhéanamh maidir le cibé áitribh, taifid agus feithiclí a bheidh sonraithe a scrúdú agus maidir leis na ceanglais a fhéadfar a chur ar an úinéir nó ar an duine eile a bheidh i gceannas ar na háitribh, ar na taifid nó ar na feithiclí a bheidh arna sonrú amhlaidh chun críche an scrúdaithe sin;

(j) foráil a dhéanamh maidir le samplaí breoslaí a thógáil in áitribh shonraithe nó ó fheithiclí sonraithe;

(k) foráil a dhéanamh maidir le dathú a dhéanamh ar bhreoslaí éagsúla a bheidh le húsáid i bhfeithiclí inneallghluaiste éagsúla nó in aicmí éagsúla feithiclí inneallghluaiste;

(l) a fhoráil, maidir le haon deimhniú nó fianaise eile a thabharfar nó a bheidh le tabhairt i ndáil le haon tástáil, scrúdú nó anailísiú ar aon sampla a tógadh nó a seoladh de bhun na rialachán, gur fianaise é, gan tuilleadh cruthúnais, ar thoradh na tástála, an scrúdaithe nó an anailísithe, go dtí go suífear a mhalairt.