An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 5 An Binse Achomhairc do Charthanais ) Ar Aghaidh ( CUID 7 Ilghnéitheach )

6 2009

An tAcht Carthanas 2009

CUID 6

Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn a dhíscaoileadh

Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d'Éirinn a Dhíscaoileadh.

81 .— (1) Díscaoiltear Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn (dá ngairtear an “comhlacht díscaoilte” san Acht seo).

(2) Beidh feidhm ag alt 22 maidir leis an duine a chomhlíon feidhmeanna oifigeach cuntasaíochta an chomhlachta dhíscaoilte díreach roimh an lá bunaithe ach sin faoi réir na modhnuithe—

(a) go bhforléireofar tagairtí san alt sin don phríomhfheidhmeannach mar thagairtí don oifigeach cuntasaíochta sin, agus

(b) go bhforléireofar tagairtí don Údarás mar thagairtí don chomhlacht díscaoilte.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an lá bunaithe.

Feidhmeanna a aistriú chuig an Údarás.

82 .— (1) Maidir leis na feidhmeanna go léir a bhí dílsithe don chomhlacht díscaoilte díreach roimh an lá bunaithe, aistrítear iad chuig an Údarás agus déanfar tagairtí in aon achtachán, nó in aon ionstraim faoi achtachán, do Choimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn a fhorléiriú mar thagairtí don Údarás.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an lá bunaithe.

Talamh agus maoin eile a aistriú.

83 .— (1) An lá bunaithe, beidh na tailte go léir a bhí dílsithe don chomhlacht díscaoilte díreach roimh an lá sin agus gach ceart, gach cumhacht agus gach pribhléid a bhaineann nó a ghabhann leis na tailte sin, beidh siad arna ndílsiú don Údarás gan aon tíolacas ná sannadh i leith an eastáit nó an leasa uile sa chéanna a bhí dílsithe don chomhlacht díscaoilte díreach roimh an lá bunaithe ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na gcothromas go léir a dhéanann difear do na tailte agus atá fós ar marthain agus inchomhlíonta.

(2) An lá bunaithe beidh gach maoin, seachas talamh, lena n-áirítear ábhair i gcaingean, a bhí, díreach roimh an lá sin, dílsithe don chomhlacht díscaoilte, arna dílsiú don Údarás gan aon sannadh.

(3) Maidir le gach ábhar i gcaingean a dhílsítear don Údarás de bhua fho-alt (2), féadfaidh an tÚdarás, amhail ar an agus ón lá bunaithe, agra a dhéanamh ina leith nó é a ghnóthú nó a fhorfheidhmiú ina ainm féin agus ní gá don Údarás, ná don chomhlacht díscaoilte, fógra faoin dílsiú a dhéantar leis an bhfo-alt sin a thabhairt d’aon duine atá faoi cheangal ag an ábhar i gcaingean.

Cearta agus dliteanais a aistriú, agus léasanna, ceadúnais agus ceadanna arna ndeonú ag an gcomhlacht díscaoilte do leanúint i bhfeidhm.

84 .— (1) Gach ceart agus dliteanas de chuid an chomhlachta dhíscaoilte a eascraíonn de bhua aon chonartha nó gealltanais (sainráite nó intuigthe) arna dhéanamh aige roimh an lá bunaithe beidh sé arna aistriú chuig an Údarás an lá sin.

(2) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear chuig an Údarás le fo-alt (1), féadfaidh an tÚdarás, an lá bunaithe agus dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó a fhorfheidhmiú, nó féadfar agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó a fhorfheidhmiú i gcoinne an Údaráis, ina ainm féin, agus ní gá don Údarás, ná don chomhlacht díscaoilte, fógra i dtaobh an aistrithe sin a thabhairt don duine a n-aistrítear ceart nó dliteanas dá chuid nó dá cuid leis an bhfo-alt sin.

(3) Gach léas, ceadúnas, cead slí, nó cead a dheonóidh an comhlacht díscaoilte i ndáil le talamh nó le maoin eile a dhílsítear don Údarás leis an Acht seo nó faoi, agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh sé i bhfeidhm amhail is dá mba gur dheonaigh an tÚdarás é.

Dliteanas i leith caillteanais a tharlaíonn roimh an lá bunaithe.

85 .— (1) Déanfar éileamh i leith aon chaillteanais nó díobhála a líomhnófar a bheith fulaingthe ag aon duine de dheasca na feidhmeanna a shanntar don Údarás leis an Acht seo nó faoi a chomhlíonadh roimh an lá bunaithe a thabhairt i gcoinne an Údaráis i ndiaidh an lae sin agus ní i gcoinne an chomhlachta dhíscaoilte.

(2) Aon imeachtaí dlí atá ar feitheamh díreach roimh an lá bunaithe ar páirtí iontu an comhlacht díscaoilte agus ar imeachtaí iad a bhaineann le feidhm de chuid an Údaráis, leanfar díobh ach an tÚdarás a chur in ionad an chomhlachta dhíscaoilte, a mhéid a bhaineann siad leis.

(3) Más rud é, roimh an lá bunaithe, go ndéantar comhaontú idir na páirtithe lena mbaineann mar shocrú ar éileamh lena mbaineann fo-alt (1) agus nach bhfuil a chuid téarmaí curtha i ngníomh, nó go bhfuil breithiúnas san éileamh sin tugtha i bhfabhar duine ach nach bhfuil sé curtha i bhfeidhm, beidh téarmaí an chomhaontaithe nó an bhreithiúnais, de réir mar a bheidh, a mhéid a bheidh siad infhorfheidhmithe i gcoinne an chomhlachta dhíscaoilte, infhorfheidhmithe i gcoinne an Údaráis agus ní i gcoinne an chomhlachta dhíscaoilte.

(4) Aon éileamh a dhéanfaidh an comhlacht díscaoilte i leith aon chaillteanais nó díobhála a eascróidh as gníomh nó as mainneachtain aon duine roimh an lá bunaithe, measfar, i gcás go mbaineann an t-éileamh le feidhmeanna a shanntar don Údarás leis an Acht seo, gur éileamh é a dhéanfaidh an tÚdarás nó is cuí don Údarás a dhéanamh agus féadfaidh an tÚdarás é a shaothrú agus agra a dhéanamh ina leith amhail is dá mba é an tÚdarás a d'fhulaing an caillteanas nó an díobháil.

Forálacha de dhroim feidhmeanna, sócmhainní, agus dliteanais a aistriú chuig an Údarás.

86 .— (1) Maidir le haon ní a thosófar agus nach gcríochnófar roimh an lá bunaithe le húdarás nó faoi údarás an chomhlachta dhíscaoilte, féadfaidh an tÚdarás, a mhéid a bhaineann sé le feidhm a aistrítear chuig an Údarás faoi alt 82, leanúint ar aghaidh leis nó é a chríochnú an lá bunaithe nó dá éis.

(2) Maidir le gach ionstraim arna déanamh faoi achtachán, agus gach doiciméad (lena n-áirítear aon deimhniú) arna dheonú nó arna dhéanamh i gcomhlíonadh feidhme a aistrítear le halt 82, beidh éifeacht léi nó leis, más rud é go raibh an ionstraim nó an doiciméad sin i bhfeidhm agus a mhéid a bhí an ionstraim nó an doiciméad sin i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, amhail is dá mba rud é gur dheonaigh nó go ndearna an tÚdarás í nó é.

(3) Déanfar tagairtí do Choimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla d'Éirinn atá i meabhrán comhlachais nó in airteagail chomhlachais aon chuideachta agus a bhaineann le feidhm a aistrítear le halt 82, a fhorléiriú, an lá bunaithe agus dá éis, mar thagairtí don Údarás.

(4) Aon airgead, stoic, scaireanna nó urrúis a aistrítear le halt 82 a bhí, díreach roimh an lá bunaithe in ainm an chomhlachta dhíscaoilte, déanfar, ar iarratas ón Údarás, iad a aistriú isteach ina ainm.

(5) Beidh deimhniú arna shíniú ag an Aire á rá, maidir le haon mhaoin, ceart nó dliteanas, gur dílsíodh nó, de réir mar a bheidh, nár dílsíodh í nó é don Údarás faoi alt 8384, ina fhianaise leormhaith, mura suífear a mhalairt, ar an bhfíoras arna dheimhniú amhlaidh chun gach críche.

Cuntais chríochnaitheacha agus tuarascáil bhliantúil chríochnaitheach an chomhlachta dhíscaoilte.

87 .— (1) Déanfaidh an tÚdarás, i leith na tréimhse a shonrófar faoi fho-alt (3) den alt seo, cuntais chríochnaitheacha an chomhlachta dhíscaoilte a ullmhú.

(2) Déanfaidh an tÚdarás na cuntais chríochnaitheacha a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an lae bhunaithe.

(3) Chun críocha fho-alt (1), féadfaidh an tAire tréimhse is faide nó is giorra ná bliain airgeadais de chuid an chomhlachta dhíscaoilte a shonrú.

(4) Déanfaidh an tÚdarás an tuarascáil bhliantúil chríochnaitheach i gcomhair an chomhlachta dhíscaoilte a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis an lae bhunaithe.

(5) Beidh feidhm ag alt 31 fairis na modhnuithe is gá i ndáil le tuarascáil bhliantúil a ullmhófar faoin alt seo.

Cosaint maidir le scéimeanna áirithe.

88 .— (1) Aon scéim a d’ullmhaigh an comhlacht díscaoilte faoi aon achtachán agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh sí i bhfeidhm an lá sin agus dá éis.

(2) Aon scéim faoi aon achtachán a d’athraigh an comhlacht díscaoilte agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh sí de bheith i bhfeidhm an lá sin agus dá éis arna hathrú amhlaidh.

(3) D'fhonn amhras a sheachaint, féadfaidh an tÚdarás scéim lena mbaineann an t-alt seo a leasú nó a chúlghairm faoi réim agus de réir an achtacháin faoinar ullmhaíodh an scéim.