24 1983


Uimhir 24 de 1983


AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN NA SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE A ATHEAGRÚ, DO CHOMHDHÉANAMH ÚDARÁS CHUIGE SIN AGUS DO DHÉANAMH FORÁIL CHUN FEIDHMEANNA A BHÍ Á bhFEIDHMIÚ GO DTÍ SEO AG AN AIRE POIST AGUS TELEGRAFA A SHANNADH DO NA hÚDARÁIS SIN; D'AISGHAIRM, DO LEASÚ NÓ D'OIRIÚNÚ ACH-TACHÁN A BHAINEANN LEIS NA SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE AGUS LEIS NA BAINC THAISCE AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE EILE MAIDIR LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [13 Iúil, 1983]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal.

1. —Féadfar an tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 , a ghairm den Acht seo.

Léiriú.

2. —(1) San Acht seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “cuideachta” an chuideachta poist nó an chuideachta teileachumarsáide, de réir mar a bheidh;

ciallaíonn “Achtanna na gCuideachtaí” Acht na gCuideachtaí, 1963 , agus na hAchtanna atá, de bhua aon achtacháin, le forléiriú leis mar aon Acht amháin;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais;

ciallaíonn “Aire” an tAire Poist agus Telegrafa;

ciallaíonn “cuideachta poist” an chuideachta dá dtagraítear in alt 10 (1) (a);

ciallaíonn “ceardchumainn agus comhlachais foirne aitheanta” ceardchumainn agus comhlachais foirne atá aitheanta ag an gcuideachta chun críocha caibidlí a bhaineann le luach saothair nó coinníollacha fostaíochta fostaithe, nó le coinníollacha oibre fostaithe;

ciallaíonn “cumainn agus comhlachais aitheanta” cumainn agus comhlachais atá aitheanta ag an gcuideachta poist chun críocha caibidlí a bhaineann leis na conarthaí a dhéanann an chuideachta le máistrí poist;

ciallaíonn “údarás Stáit” údarás arb éard é—

(a) Aire Rialtais,

(b) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn,

(c) Coimisiún Talún na hÉireann;

ciallaíonn “cuideachta teileachumarsáide” an chuideachta dá dtagraítear in alt 10 (1) (b);

ciallaíonn “lá dílseacháin” an lá a cheaptar ina lá dílseacháin faoi alt 9 (2).

(2) Aon fhocal nó abairt dá sanntar brí áirithe leis na hAchta um Oifig an Phoist, 1908 go 1951, leis na hAchta um Bainc Thaisce an Phoist, 1861 go 1958, nó leis na Telegraph Acts, 1863 to 1916, tá leis nó léi san Acht seo an bhrí a shanntar amhlaidh dó nó di, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt.

(3) Aon tagairt san Acht seo do Chuid nó d'alt is tagairt í do Chuid nó d'alt den Acht seo, mura léirítear gur tagairt d'achtachán éigin eile atá beartaithe.

(4) Aon tagairt san Acht seo d'fho-alt, do mhír nó d'fhomhír is tagairt í don fho-alt, don mhír nó don fhomhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt, mura léirítear gur tagairt d'fhoráil éigin eile atá beartaithe.

(5) Aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán forléireofar í mar thagairt don achtachán sin arna leasú nó arna oiriúnú le haon achtachán iardain, nó faoi.

(6) I gcás inar feidhm de chuid fochuideachta (de réir bhrí alt 155 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 ), faoi mheabhrán comhlachais na fochuideachta, feidhm ar bith de chuid ceachtar cuideachta, beidh feidhm ag gach foráil den Acht seo, nó d'aon achtachán eile a bhaineann leis an gcuideachta, maidir leis an bhfochuideachta mar atá feidhm aici maidir leis an gcuideachta, i leith na feidhme sin.

Orduithe agus rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

3. —Gach ordú (seachas ordú faoi mhír 2 den Dara Sceideal) agus gach rialachán a dhéanfaidh an tAire, an tAire Airgeadais nó an tAire Trádála, Tráchtála agus Turasóireachta faoin Acht seo nó a dhéanfaidh an chuideachta poist faoi alt 84 nó an chuideachta teileachumarsáide faoi alt 98, leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú nó an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe nó an rialacháin, beidh an t-ordú nó an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú nó faoin rialachán.

Pionóis.

4. —(1) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi—

(a) alt 45 den Telegraph Act, 1863,

(b) alt 6 den Telegraph Act, 1869,

(c) alt 11 den Post Office (Protection) Act, 1884,

(d) alt 53A (a chuirtear isteach leis an gCeathrú Sceideal) nó 62 den Post Office Act, 1908,

(e) alt 13 den Acht um Oifig an Phoist (Leasú), 1951 , nó

(f) alt 37, 63, 84, 87, 98 nó 99 den Acht seo,

dlífear—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £800 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó an fhíneáil agus an phríosúnacht le chéile, a chur air, nó

(ii) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £50,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó an fhíneáil agus an phríosúnacht le chéile, a chur air.

(2) Ar dhuine a chiontú ar díotáil i leith cion lena mbaineann fo-alt (1), féadfaidh an chúirt, i dteannta aon phionóis eile, a ordú go bhforghéillfear aon ghaireas, trealamh nó ní eile a úsáideadh chun an cion a dhéanamh.

(3) Beidh feidhm ag alt 13 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967 , i ndáil le cion lena mbaineann fo-alt (1) amhail is dá mbeadh na pionóis dá bhforáiltear i bhfo-alt (1) (i) den alt seo sonraithe ann in ionad na bpionós dá bhforáiltear i bhfo-alt (3) den alt sin, agus déanfar an tagairt i bhfo-alt (2) (a) den alt sin 13 do na pionóis dá bhforáiltear san fho-alt sin (3) a fhorléiriú agus beidh éifeacht léi dá réir sin.

(4) I gcás cion lena mbaineann fo-alt (1) a bheith déanta ag comhlacht corpraithe agus go gcruthófar go ndearnadh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine (nó aon duine ag gníomhú thar a cheann) is stiúrthóir, bainisteoir, nó rúnaí ar an gcomhlacht sin, beidh an duine sin nó an duine a bheidh ag gníomhú amhlaidh, cibé acu é, ciontach freisin sa chion sin.

Imeachtaí.

5. —(1) Féadfaidh an chuideachta poist nó an chuideachta teileachumarsáide, de réir mar a bheidh, imeachtaí achoimre i leith cion faoi alt 37 a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

(2) Féadfaidh an chuideachta poist imeachtaí achoimre i leith cion faoi alt 63 nó 84 a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

(3) Féadfaidh an chuideachta teileachumarsáide imeachtaí achoimre i leith cion faoi alt 87, 98 (1), 98 (3) nó 99 a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

(4) Féadfaidh an chuideachta poist imeachtaí achoimre a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh i leith cion—

(a) faoin Railways (Conveyance of Mails) Act, 1838,

(b) faoin Stamp Act, 1891,

(c) faoin Stamp Duties Management Act, 1891,

(d) faoi na hAchta um Bainc Thaisce an Phoist, 1861 go 1958,

(e) faoin Forgery Act, 1913,

(f) faoin Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 ,

(g) faoin na hAchta um Oifig an Phoist, 1908 go 1951, i ndáil le haon fheidhm de chuid na cuideachta poist.

(5) Féadfaidh an chuideachta teileachumarsáide imeachtaí achoimre a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh i leith cion—

(a) faoi na Telegraph Acts, 1863 to 1916,

(b) faoin Post Office (Protection) Act, 1884,

(c) faoi na hAchta um Oifig an Phoist, 1908 go 1951,

i ndáil le haon fheidhm de chuid na cuideachta teileachumarsáide.

(6) Féadfaidh an tAire imeachtaí achoimre a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh i leith cion faoi alt 6 den Telegraph Act, 1869, nó faoi alt 37, 63, 84, 87 nó 98 den Acht seo.

(7) D'ainneoin alt 10 (4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, féadfar imeachtaí achoimre i leith cion lena mbaineann aon fhoráil den Act seo a thionscnamh laistigh de 12 mhí ó dháta an chiona.

Caiteachais.

6. —Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Aisghairm agus cúlghairm.

7. —Déantar leis seo na hachtacháin a shonraítear sa Tríú Sceideal a aisghairm nó a chúlghairm le héifeacht ón lá dílseacháin go feadh an mhéid a shonraítear sa tríú colún.

Leasú iarmhartach ar achtacháin.

8. —(1) Beidh éifeacht, ar an lá dílseacháin agus dá éis, le gach achtachán a luaitear sa Cheathrú Sceideal amhail mar a leasaítear é sa tríú colún agus forléireofar é dá réir sin.

(2) Féadfaidh an tAire le hordú, d'fhonn lánéifeacht a thabhairt don sannadh feidhmeanna a dhéantar faoin Acht seo chuig ceachtar cuideachta, aon achtachán a oiriúnú le toiliú aon Aire eile atá freagrach i riaradh an achtacháin sin.

CUID II

An Post agus Bord Telecom Éireann a bhunú

Cuideachtaí a fhoirmiú.

9. —(1) Cuirfidh an tAire faoi deara, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, dhá chuideachta theoranta a bheidh i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Acht seo a fhoirmiú agus a chlárú faoi Achtanna na gCuideachtaí.

(2) Déanfaidh an tAire le hordú, a luaithe is féidir tar éis do na cuideachtaí a bheith cláraithe, lá a cheapadh ina lá dílseacháin maidir le gach aon cheann den dá chuideachta.

Ainmneacha agus foirmiú caipitil na gcuideachtaí.

10. —(1) Is iad ainmneacha na gcuideachtaí, faoi seach—

(a) An Post nó, sa Bhéarla, The Post Office, agus

(b) Bord Telecom Éireann nó, sa Bhéarla, The Irish Telecommunications Board.

(2) Beidh gach aon chuideachta díolmhaithe ón gceanglas in alt 6 (1) (a) d'Acht na gCuideachtaí, 1963 , “limited” nó “teoranta” a bheith ar áireamh ina teideal.

(3) (a) Faoi réir mhír (c), is é scairchaipiteal údaraithe an Phoist méid nach mó ná a gcomhshuim seo a leanas—

(i) luach na maoine a bheidh le haistriú chuig an gcuideachta na lá dílseacháin faoi ailt 40 agus 41,

(ii) an méid airgid a fhéadfar a chur ar fáil don chuideachta faoi alt 29 (1) chun oibreacha caipitiúla a mhaoiniú, agus

(iii) an méid caipitil oibre a bheidh le cur ar fáil don chuideachta faoi alt 31,

agus é arna roinnt i scaireanna punt an ceann.

(b) Faoi réir mhír (c), is é scairchaipiteal údaraithe Bhord Telecom Éireann méid nach mó ná a gcomhshuim seo a leanas—

(i) luach na maoine a bheidh le haistriú chuig an gcuideachta an lá dílseacháin faoi ailt 40 agus 41, lúide an méid ar mó ná £355,000,000 suimeanna a d'eisigh an tAire Airgeadais faoi na hAchtanna Caipitil Teileachumarsáide, 1924 go 1981, agus nach mbeidh aisíoctha roimh an lá sin, móide an méid a bheidh dlite den Aire d'Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann Teoranta, agus a bheidh gan íoc, díreach roimh an lá dílseacháin, agus

(ii) an méid caipitil oibre a bheidh le cur ar fáil don chuideachta faoi alt 31,

agus é arna roinnt i scaireanna punt an ceann.

(c) Déanfar, más gá, na comhshuimeanna a gheofar faoi mhíreanna (a) agus (b) a chothromú suas go dtí an £500,000 nó an £1,000,000 is gaire, cibé acu é.

(d) Féadfaidh gach aon chuideachta, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais, na scaireanna ina cuid scairchaipitil a roinnt ina n-aicmí leithleacha agus aon chearta, pribhléidí nó coinníollacha tosaíochta, iarchurtha, cáilithe nó speisialta a chur ag gabháil leo faoi seach.

Foirm an mheabhráin chomhlachais.

11. —Is i cibé foirm ar comhréir leis an Acht seo a cheadóidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, a bheidh meabhrán comhlachais gach aon chuideachta.

Príomhchuspóirí na cuideachta poist.

12. —(1) Déarfar i meabhrán comhlachais na cuideachta poist gurb iad príomhchuspóirí na cuideachta—

(a) seirbhís náisiúnta poist a chur ar fáil laistigh den Stát agus idir an Stát agus áiteanna lasmuigh den Stát,

(b) freastal do riachtanais tionscail, tráchtála, sóisialta agus tís an Stáit le haghaidh postseirbhísí uileghabhálacha agus éifeachtacha agus, a mhéid a mheasann an chuideachta gur féidir le réasún déanamh amhlaidh, gach éileamh réasúnach ar na seirbhísí sin ar fud an Stáit a shásamh,

(c) seirbhísí a chur ar fáil trínar féidir airgead a sheoladh (cibé acu trí orduithe airgid, orduithe poist nó ar shlí eile) de réir mar is cuí leis an gcuideachta,

(d) seirbhísí cuntair a chur ar fáil le haghaidh gnó na cuideachta féin agus gnó Rialtais agus, ar choinníoll go mbeidh siad i gcomhréir leis na seirbhísí sin agus leis na príomhchuspóirí eile atá leagtha amach san fho-alt seo, seirbhísí cuntair a chur ar fáil do dhaoine eile de réir mar is cuí leis an gcuideachta, agus

(e) cibé seirbhísí sainchomhairle, comhairle, oiliúna agus conarthacha is cuí leis an gcuideachta a chur ar fáil laistigh agus lasmuigh den Stát.

(2) Ní chuirfidh aon ní san alt seo cosc ná srian le cibé cuspóirí agus dualgais a bheith ar áireamh i gcuspóirí na cuideachta, mar a shonraítear ina meabhrán comhlachais iad, is cuspóirí agus dualgais is gá le réasún nó is iomchuí chun na príomhchuspóirí thuasluaite a bhaint amach go cuí nó atá teagmhasach nó cumhalda leis sin, agus nach bhfuil ar neamhréir leis an Acht seo.

(3) Beidh de chumhacht ag an gcuideachta aon ní a dhéanamh a mheasann sí is gá chun go gcomhlíonfadh sí a feidhmeanna mar a shonraítear iad san Acht seo nó ina meabhrán comhlachais, nó a rachadh chun sochair don chomhlíonadh sin nó atá teagmhasach leis nó a mheasann sí a éascódh, go díreach nó go neamhdhíreach, an comhlíonadh sin agus ar ní é nach bhfuil ar neamhréir le haon achtachán a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire.

Dualgas ginearálta na cuideachta poist.

13. —(1) Is é dualgas ginearálta na cuideachta poist gnóthaí na cuideachta a sheoladh ar chaoi a áiritheoidh—

(a) go gcoinneofar na muirir le haghaidh seirbhísí ar na rátaí is lú is féidir i gcomhréir le spriocanna airgeadais ceadaithe a bhaint amach, agus

(b) nach mbeidh ioncam na cuideachta níos lú ná mar is leor—

(i) chun íoc as na muirir go léir is inmhuirearaithe go cuí ar an gcuntas ioncaim (lena n-áirítear díluachadh sócmhainní agus leithroinnt chuí chuig an gcúlchiste ginearálta) agus blianta a ghlacadh le chéile,

(ii) chun cion réasúnach de riachtanais chaipitiúla a chruthú, agus

(iii) chun caipiteal a chúiteamh agus iasachtaí a aisíoc.

(2) Ní fhorléireofar aon ní in alt 12 ná san alt seo mar ní a fhorchuireann ar an gcuideachta, go díreach nó go neamhdhíreach, aon chineál dleachta nó dliteanais is infheidhmithe le himeachtaí os comhair aon chúirte ar dleacht nó dliteanas é nach mbeadh sí faoina réir thairis sin.

Príomhchuspóirí na cuideachta teileachumarsáide.

14. —(1) Déarfar i meabhrán comhlachais na cuideachta teileachumarsáide gurb iad príomhchuspóirí na cuideachta—

(a) seirbhís náisiúnta teileachumarsáide a chur ar fáil laistigh den Stát agus idir an Stát agus áiteanna lasmuigh den Stát,

(b) freastal do riachtanais tionscail, tráchtála, sóisialta agus tís an Stáit le haghaidh seirbhísí teileachumarsáide uileghabhálacha agus éifeachtacha agus, a mhéid a mheasann an chuideachta gur féidir le réasún déanamh amhlaidh, gach éileamh réasúnach ar na seirbhísí sin ar fud an Stáit a shásamh, agus

(c) cibé seirbhísí sainchomhairle, comhairle, oiliúna agus conarthacha is cuí leis an gcuideachta a chur ar fáil laistigh agus lasmuigh den Stát.

(2) Ní chuirfidh aon ní san alt seo cosc ná srian le cibé cuspóirí agus dualgais a bheith ar áireamh i gcuspóirí na cuideachta, mar a shonraítear ina meabhrán comhlachais iad, is cuspóirí agus dualgais is gá le réasún nó is iomchuí chun na príomhchuspóirí thuasluaite a bhaint amach go cuí nó atá teagmhasach nó cumhalda leis sin, agus nach bhfuil ar neamhréir leis an Acht seo.

(3) Beidh de chumhacht ag an gcuideachta aon ní a dhéanamh a mheasann sí is gá chun go gcomhlíonfadh sí a feidhmeanna mar a shonraítear iad san Acht seo nó ina meabhrán comhlachais, nó a rachadh chun sochair don chomhlíonadh sin nó atá teagmhasach leis nó a mheasann sí a éascódh, go díreach nó go neamhdhíreach, an comhlíonadh sin agus ar ní é nach bhfuil ar neamhréir le haon achtachán a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire.

Dualgas ginearálta na cuideachta teileachumarsáide.

15. —(1) Is é dualgas ginearálta na cuideachta teileachumarsáide gnóthaí na cuideachta a sheoladh ar chaoi a áiritheoidh—

(a) go gcoinneofar na muirir le haghaidh seirbhísí ar na rátaí is lú is féidir i gcomhréir le spriocanna airgeadais ceadaithe a bhaint amach, agus

(b) nach mbeidh ioncam na cuideachta níos lú ná mar is leor—

(i) chun íoc as na muirir go léir is inmhuirearaithe go cuí ar an gcuntas ioncaim (lena n-áirítear díluachadh sócmhainní agus leithroinnt chuí chuig an gcúlchiste ginearálta) agus blianta a ghlacadh le chéile,

(ii) chun cion réasúnach de riachtanais chaipitiúla a chruthú, agus

(iii) chun caipiteal a chúiteamh agus iasachtaí a aisíoc.

(2) Ní fhorléireofar aon ní in alt 14 ná san alt seo mar ní a fhorchuireann ar an gcuideachta, go díreach nó go neamhdhíreach, aon chineál dleachta nó dliteanais is infheidhmithe le himeachtaí os comhair aon chúirte ar dleacht nó dliteanas é nach mbeadh sí faoina réir thairis sin.

Airteagail chomhlachais.

16. —(1) Is i cibé foirm ar comhréir leis an Acht seo a cheadóidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais agus, de réir mar is iomchuí, le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí, a bheidh airteagail chomhlachais gach aon chuideachta.

(2) Forálfaidh airteagail chomhlachais gach aon chuideachta—

(a) gur 12 ar a laghad, nó cibé uimhir is mó ná sin a chinnfidh an tAire ó am go ham le toiliú an Aire Airgeadais, is líon do na stiúrthóirí (agus an cathaoirleach san áireamh);

(b) gurb é an tAire le toiliú an Aire Airgeadais a cheapfaidh an cathaoirleach agus na stiúrthóirí eile agus go bhféadfaidh sé, le toiliú an Aire Airgeadais, iad a chur as oifig;

(c) gurb é an tAire le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí a chinnfidh luach saothair an chathaoirligh agus na stiúrthóirí eile;

(d) nach gceapfar aon duine mar iniúchóir don chuideachta gan ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú an Aire Airgeadais;

(e) go ndéanfaidh an chuideachta, i gcomhairle agus i gcomhaontú le ceardchumainn agus comhlachais foirne aitheanta, sás a bhunú chun críocha caibidlí a bhaineann le pá agus coinníollacha seirbhíse a foirne;

(f) nach ndéanfaidh an chuideachta infheistiú in aon ghnóthas eile gan ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú an Aire Airgeadais.

(3) Forálfaidh airteagail chomhlachais na cuideachta poist go ndéanfaidh an chuideachta, i gcomhairle agus i gcomhaontú le cumainn agus comhlachais aitheanta, sás a bhunú chun críocha caibidlí a bhaineann le luach saothair agus coinníollacha conarthacha eile de chuid máistrí poist.

Srian le meabhrán comhlachais nó airteagail chomhlachais a athrú.

17. —D'ainneoin aon ní in Achtanna na gCuideachtaí, ní bheidh aon athrú i meabhrán comhlachais nó in airteagail chomhlachais cheachtar cuideachta bailí ná éifeachtúil mura le ceadú roimh ré ón Aire arna thabhairt le toiliú an Aire Airgeadais agus, de réir mar is iomchuí, le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí, a dhéanfar é. Ní mór don chuideachta fógra faoi aon athrú beartaithe a thabhairt do cheardchumainn agus comhlachais foirne aitheanta agus do chumainn agus comhlachais aitheanta.

Scaireanna a eisiúint chuig an Aire i gcomaoin naoin a aistriú.

18. —(1) Eiseoidh an chuideachta poist scaireanna chuig an Aire go feadh luach na maoine a aistreofar chuici ar an lá dílseacháin de réir ailt 40 agus 41.

(2) Eiseoidh an chuideachta teileachumarsáide scaireanna chuig an Aire go feadh luach na maoine a aistreofar chuici ar an lá dílseacháin de réir ailt 40 agus 41, lúide an méid ar mó ná £355,000,000 suimeanna a d'eisigh an tAire Airgeadais faoi na hAchtanna Caipitil Teileachumarsáide, 1924 go 1981, agus nach mbeidh aisíoctha roimh an lá sin, móide an méid a bheidh dlite den Aire d'Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann Teoranta, agus a bheidh gan íoc, díreach roimh an lá dílseacháin.

(3) A luaithe is féidir tar éis an lae dhílseacháin, déanfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus tar éis dó dul i gcomhairle leis an gcuideachta lena mbaineann, deimhniú a eisiúint ag deimhniú na suime is dóigh leis a fhreagraíonn do luach na maoine a bheidh aistrithe chuig an gcuideachta.

(4) Tar éis do gach aon chuideachta an deimhniú a fháil, eiseoidh sí chuig an Aire, gan é do dhéanamh aon íocaíochta, scaireanna láníoctha sa chuideachta arb ionann a luach ainmniúil agus an tsuim a bheidh deimhnithe amhlaidh i leith na cuideachta sin ach sin faoi réir coigeartú a dhéanamh, i gcás na cuideachta teileachumarsáide, ar an tsuim sin mar a fhoráiltear i bhfo-alt (2).

Scaireanna a eisiúint chuig an Aire Airgeadais.

19. —(1) Eiseoidh an chuideachta poist chuig an Aire Airgeadais scair amháin puint i scairchaipiteal na cuideachta.

(2) Eiseoidh an chuideachta teileachumarsáide chuig an Aire Airgeadais scair amháin puint i scairchaipiteal na cuideachta.

(3) Faoi réir fho-alt (4), féadfaidh an tAire Airgeadais, maidir lena scair i scairchaipiteal gach aon chuideachta, cearta agus cumhachtaí uile shealbhóir scaireanna den sórt sin a fheidhmiú agus, i gcás ceart nó cumhacht a bheith infheidhme trí aturnae, féadfaidh an tAire é a fheidhmiú trína aturnae.

(4) Ní aistreoidh ná ní choimhtheoidh an tAire a scair i scairchaipiteal ceachtar cuideachta.

Scaireanna a eisiúint chuig sínitheoirí mheabhrán comhlachais gach aon chuideachta.

20. —(1) Déanfar scair amháin i scairchaipiteal na cuideachta poist a leithroinnt ar gach duine de shínitheoirí mheabhrán comhlachais na cuideachta sin.

(2) Déanfar scair amháin i scairchaipiteal na cuideachta teileachumarsáide a leithroinnt ar gach duine de shínitheoirí mheabhrán comhlachais na cuideachta sin.

(3) Déanfar costas na scaireanna sin a thabhairt ar airleacan do na sínitheoirí as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis.

Srian le scairchaipiteal a eisiúint.

21. —Ní dhéanfar aon eisiúint scairchaipitil seachas iad sin dá dtagraítear in ailt 18, 19, 20, 29 agus 31.

An tAire d'fháil scaireanna agus d'fheidhmiú cumhachtaí.

22. —(1) Féadfaidh an tAire scaireanna i ngach aon chuideachta a thógáil trí shuibscríobh.

(2) Féadfaidh an tAire, faoi réir an Achta seo, maidir leis na scaireanna i ngach aon chuideachta a bheidh á sealbhú aige, cearta agus cumhachtaí uile shealbhóir scaireanna den sórt sin a fheidhmiú agus, i gcás ceart nó cumhacht a bheith infheidhme trí aturnae, féadfaidh an tAire é a fheidhmiú trína aturnae.

An tAire d'aistriú scaireanna.

23. —(1) Féadfaidh an tAire ó am go ham de réir mar is gá sa chás, chun an oiread sin d'Achtanna na gCuideachtaí a chomhlíonadh a cheanglaíonn go mbeidh beirt chomhalta ar a laghad ar gach aon chuideachta i gcónaí, scair amháin dá chuid sa chuideachta sin a aistriú chuig aon duine.

(2) Ach amháin mar a údaraítear le fo-alt (1), ní aistreoidh ná ní choimhtheoidh an tAire aon cheann dá scaireanna i gceachtar cuideachta.

Airgead a sholáthar le haghaidh suibscríobhanna scaireanna.

24. —(1) An t-airgead go léir a bheidh ag teastáil ón Aire faoi chomhair íocaíochtaí is gá dó a dhéanamh i leith scaireanna a thóg sé, airleacfaidh an tAire Airgeadais dó é as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis.

(2) Beidh de chumhacht ag an Aire Airgeadais airgead a fháil ar iasacht nó urrúis a bhunú agus a eisiúint chun críche fho-alt (1) agus íocfaidh sé isteach sa Státchiste an t-airgead go léir a gheofar ar iasacht amhlaidh.

(3) Is muirear ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis príomhshuim agus ús aon urrús a eiseofar faoin alt seo.

Oibleagáid scairshealbhóra (seachas an tAire) scair a shealbhú ar iontaobhas.

25. —Déanfaidh comhalta de cheachtar cuideachta (seachas an tAire) a scair sa chuideachta, arna heisiúint faoi alt 20, a shealbhú ar iontaobhas don Aire agus beidh sé faoi cheangal dá réir sin na díbhinní agus an t-airgead eile go léir a gheobhaidh sé i leith na scaire a íoc leis an Aire chun tairbhe don Státchiste agus an scair a aistriú, de réir mar a cheanglóidh, agus nuair a cheanglóidh, an tAire air é, chuig an Aire nó chuig duine arna ainmniú chuige sin ag an Aire.

(2) Ach amháin nuair a cheanglaítear sin de bhun fho-alt (1), ní aistreoidh ná ní choimhtheoidh comhalta den sórt sin a scair.

Díbhinní etc., a íoc isteach sa Státchiste.

26. —(1) Na méideanna uile a fhreagraíonn do dhíbhinní nó airgead eile a fuair an tAire i leith scaireanna i gceachtar cuideachta, déanfar iad a íoc isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste i cibé slí a ordóidh an tAire Airgeadais.

(2) Na méideanna uile a fhreagraíonn do dhíbhinní nó airgead eile a fuair an tAire Airgeadais i leith a scaire i scairchaipiteal ceachtar cuideachta agus na méideanna uile a fhreagraíonn d'aisíoc iasachtaí, nó d'ús ar iasachtaí, a fuair sé nó a ghnóthaigh sé ó cheachtar cuideachta, déanfar iad a íoc isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste i cibé slí a ordóidh sé.

Cumhacht iasacht a fháil.

27. —(1) (a) Féadfaidh gach aon chuideachta, trí bhintiúir a eisiúint nó ar shlí eile, airgead (lena n-áirítear airgead in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit) a fháil ar iasacht chun críocha caipitiúla lena n-áirítear caipiteal oibre ach, i gcás nach iasacht ón Aire Airgeadais an iasacht, ní mór toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais a fháil ina leith.

(b) Ní rachaidh comhiomlán na n-iasachtaí ag an gcuideachta poist faoi mhír (a) thar £58,500,000 aon tráth áirithe.

(c) Ní rachaidh comhiomlán na n-iasachtaí ag an gcuideachta teileachumarsáide faoi mhír (a) thar £1,400,000,000 aon tráth áirithe.

(d) Chun críocha an fho-ailt seo, aon airgead a gheofar ar iasacht in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit, measfar gur coibhéis é in airgead reatha an Stáit don airgead iarbhír a fuarthas ar iasacht, agus an choibhéis sin a ríomh de réir an ráta iomlaoide don airgead reatha sin agus d'airgead reatha an Stáit tráth na hiasachta a fháil.

(2) Féadfaidh gach aon chuideachta airgead (lena n-áirítear airgead in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit) a fháil ar iasacht go díomuan ach ní rachaidh comhiomlán na n-iasachtaí sin aon tráth áirithe thar cibé méid a bheidh ceadaithe ag an Aire le toiliú an Aire Airgeadais.

(3) (a) Gan dochar d'alt 2 (6) folóidh tagairtí i bhfo-ailt (1) agus (2) do cheachtar cuideachta tagairtí d'fhochuideachta (de réir bhrí alt 155 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 ) de chuid na cuideachta sin.

(b) I gcás ina mbeidh iasachtaí faoin alt seo ag ceachtar cuideachta agus ag fochuideachta den chuideachta sin aon tráth áirithe, beidh feidhm ag an teorainn le hiasachtaí dá bhforáiltear maidir le comhiomlán na n-iasachtaí a bheidh ag an gcuideachta lena mbaineann agus ag an bhfochuideachta aon tráth áirithe agus, i gcás fho-ailt (1) (c) agus (2), beidh feidhm acu maidir le hiasachtaí a fuair Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann Teoranta roimh an lá dílseacháin.

An tAire Airgeadais do ráthú iasachtaí.

28. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, ráthaíocht a thabhairt, i cibé foirm agus slí agus i cibé airgead (lena n-áirítear airgead in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit) agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis, go n-aisíocfaidh ceachtar cuideachta go cuí príomhshuim aon airgid a gheobhaidh an chuideachta sin ar iasacht nó go n-íocfar go cuí tráthchodanna nó méideanna eile airgid a bheidh dlite den chuideachta faoi chonradh a rinne an chuideachta nó go n-íocfar ús ar aon airgead, tráthchuid nó méid nó go n-aisíocfar an phríomhshuim nó go n-íocfar na tráthchodanna sin nó na méideanna sin, de réir mar a bheidh, agus go n-íocfar an t-ús, agus féadfaidh ráthaíocht go n-íocfar coimisiún agus caiteachais theagmhasacha i ndáil leis na hiasachtaí sin nó leis an gconradh sin a bheith ar áireamh in aon ráthaíocht den sórt sin.

(2) Ní dhéanfaidh an tAire Airgeadais na cumhachtaí a thugtar dó leis an alt seo a fheidhmiú ar shlí gur mó ná—

(a) £8,500,000 i gcás na cuideachta poist, nó

(b) £1,400,000,000 i gcás na cuideachta teileachumarsáide,

méid, nó méid comhiomlán, an airgid a dhlífidh sé aon tráth áirithe a íoc ar scór aon ráthaíochta nó ráthaíochtaí faoin alt seo a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire, mar aon leis an méid airgid (más ann) a bheidh íoctha aige cheana féin ar scór aon ráthaíochta faoin alt seo agus nach mbeidh aisíoctha ag an gcuideachta.

(3) Chun méid na n-iasachtaí nó na dtráthchodanna nó an airgid eile a bheidh ráthaithe ag an Aire Airgeadais faoin alt seo a ríomh faoi threoir na teorann le hairgead atá i bhfo-alt (2), déanfar an méid in airgead reatha an Stáit is coibhéis d'iasachtaí nó tráthchodanna nó airgead eile in airgead reatha coigríche a ríomh de réir an ráta iomlaoide a bhí i réim an tráth a tugadh an ráthaíocht.

(4) I gcás ina dtabharfar nó inar tugadh ráthaíocht faoin alt seo, ní mór don chuideachta, má cheanglaíonn an tAire Airgeadais amhlaidh, cibé urrús (lena n-áirítear, go sonrach, bintiúir) a thabhairt dó a bheidh sonraithe sa cheanglas chun a urrú don Aire sin go n-aisíocfar aon airgead a dhlífidh sé a íoc, nó a bheidh íoctha aige, faoin ráthaíocht.

(5) A luaithe is féidir tar éis dheireadh gach bliana airgeadais leagfaidh an tAire Airgeadais faoi bhráid gach Tí den Oireachtas ráiteas ina mbeidh maidir le gach ráthaíocht faoin alt seo a tugadh i rith na bliana sin nó a tugadh aon tráth roimh thosach, agus a bhí i bhfeidhm i dtosach, na bliana sin—

(a) sonraí na ráthaíochta,

(b) i gcás ina mbeidh aon íocaíocht déanta aige faoin ráthaíocht roimh dheireadh na bliana sin, méid na híocaíochta agus an méid (más ann) a bheidh aisíoctha leis ar scór na híocaíochta,

(c) an méid airgid faoi bhrí na ráthaíochta a bhí gan aisíoc i ndeireadh na bliana sin.

(6) Déanfaidh an chuideachta airgead a d'íoc an tAire Airgeadais faoi ráthaíocht faoin alt seo a aisíoc leis (mar aon le hús ar an airgead sin de réir cibé ráta nó rátaí a cheapfaidh sé) laistigh de dhá bhliain ón dáta a d'íoc an tAire sin an t-airgead.

(7) I gcás an t-airgead go léir, nó aon chuid den airgead, a gceanglaíonn fo-alt (6) den alt seo é a aisíoc leis an Aire Airgeadais a bheith gan aisíoc de réir an fho-ailt sin, déanfar an méid a bheidh gan aisíoc amhlaidh a aisíoc leis an bPríomh-Chiste as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(8) D'ainneoin airgead a sholáthar faoi fho-alt (7) chun an méid a aisíoc leis an bPríomh-Chiste, leanfaidh an chuideachta faoi dhliteanas don Aire Airgeadais i leith an mhéid sin agus déanfaidh an chuideachta an méid sin (mar aon le hús air de réir cibé ráta nó rátaí a cheapfaidh an tAire sin) a aisíoc leis an Aire sin cibé tráthanna agus i cibé tráthchodanna a cheapfaidh sé agus mura n-aisíocfar an méid sin mar a dúradh agus gan dochar d'aon mhodh gnóthaithe eile beidh sé inghnóthaithe mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(9) I ndáil le ráthaíocht faoin alt seo in airgead in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit—

(a) glacfar le gach tagairt do phríomhshuim, le gach tagairt do thráthchodanna nó méideanna eile airgid, le gach tagairt d'ús agus leis an tagairt do choimisiún agus caiteachais theagmhasacha i bhfo-alt (1) mar thagairtí don mhéid in airgead reatha an Stáit is coibhéis don phríomhshuim iarbhír, do na tráthchodanna nó na méideanna eile airgid iarbhír, don ús iarbhír nó don choimisiún agus do na caiteachais theagmhasacha iarbhír, de réir mar is iomchuí;

(b) glacfar leis an tagairt don mhéid airgid i bhfo-alt (5) (c) mar thagairt do choibhéis an mhéid airgid iarbhír in airgead reatha an Stáit, agus an choibhéis sin a ríomh de réir an ráta iomlaoide arb é de thuras na huaire ráta iomlaoide an airgid reatha sin agus airgid reatha an Stáit é;

(c) glacfar le gach tagairt d'airgead i bhfo-ailt (6) go (8) mar thagairt do chostas an airgid iarbhír in airgead reatha an Stáit.

(10) (a) Gan dochar d'alt 2 (6) folaíonn tagairtí san alt seo do cheachtar cuideachta tagairtí d'fhochuideachta (de réir bhrí alt 155 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 ) de chuid na cuideachta sin.

(b) I gcás ina mbeidh, faoi réim nó de bhua an ailt seo, ráthaíochtaí i bhfeidhm aon tráth áirithe i leith cheachtar cuideachta nó i leith fochuideachta dá cuid, beidh feidhm ag an teorainn iomchuí a shonraítear i bhfo-alt (2) maidir le comhiomlán na méideanna a dhlífidh an tAire Airgeadais a íoc aon tráth áirithe faoi na ráthaíochtaí sin.

(11) (a) D'ainneoin aisghairm an Achta um Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann Teoranta, 1981 , na ráthaíochtaí go léir a thug an tAire Airgeadais faoin Acht sin roimh an lá dílseacháin maidir le hiasachtaí, nó maidir le híoc tráthchodanna nó méideanna eile airgid, ag Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann Teoranta, leanfaidh siad i bhfeidhm amhail is dá mba faoin alt seo a thug sé na ráthaíochtaí sin.

(b) Is fo-alt gan dochar d'alt 21 den Acht Léiriúcháin, 1937 , an fo-alt seo.

Oibreacha caipitiúla a mhaoiniú agus deontais le haghaidh caiteachais reatha.

29. —(1) (a) Féadfaidh an tAire Airgeadais, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, suim nach mó ná £50,000,000 a chur ar fáil don chuideachta poist chun oibreacha caipitiúla a mhaoiniú.

(b) Féadfar an tsuim sin a chur ar fáil—

(i) ar modh iasachtaí ar cibé téarmaí i dtaobh aisíoca, úis agus nithe eile a chinnfidh an tAire Airgeadais, nó

(ii) trí scaireanna sa chuideachta a cheannach (is chuig an Aire a eiseofar na scaireanna sin), nó

(iii) trí na hiasachtaí sin agus tríd an gceannach sin.

(2) Le linn na tréimhse trí bliana ón lá dílseacháin féadfaidh an tAire Airgeadais, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, deontais nach mó a méid ná £20,000,000 a chur ar fáil don chuideachta poist le haghaidh caiteachais reatha.

Airgead a sholáthar le haghaidh íocaíochtaí as an bPríomh-Chiste.

30. —(1) Airleacfar as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis an t-airgead go léir a theastóidh ón Aire Airgeadais ó am go ham faoi chomhair suimeanna a thiocfaidh chun bheith iníoctha aige faoi alt 28 nó 29.

(2) Féadfaidh an tAire Airgeadais, d'fhonn soláthar a dhéanamh d'airleacain as an bPríomh-Chiste faoin alt seo, aon suimeanna a bheidh ag teastáil chun na críche a fháil ar iasacht ar urrús an Phríomh-Chiste nó a thoradh fáis agus, chun críche na n-iasachtaí sin, féadfaidh sé urrúis a bhunú agus a eisiúint agus iad faoi réir cibé ráta úis agus faoi réir cibé coinníollacha i dtaobh aisíoca, fuascailte nó aon ní eile is oiriúnach leis, agus déanfaidh sé na suimeanna go léir a gheofar ar iasacht amhlaidh a íoc isteach sa Státchiste.

(3) Déanfar príomhshuim na n-urrús go léir a eiseofar faoin alt seo, agus an t-ús orthu, agus na costais a thabhófar i ndáil le heisiúint na n-urrús sin a mhuirearú ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis agus beidh siad iníoctha as an gcéanna.

Caipiteal oibre a sholáthar do gach aon chuideachta.

31. —(1) Cuirfidh an tAire Airgeadais na méideanna seo a leanas ar fáil mar chaipiteal oibre—

(a) méid nach mó ná £10,000,000 don chuideachta poist, agus

(b) méid nach mó ná £150,000,000 don chuideachta teileachumarsáide.

(2) Féadfar dliteanais an Aire agus na gcuideachtaí faoi ailt 85, 93 agus 101 a urscaoileadh, faoi réir cheadú an Aire agus an Aire Airgeadais, trína gcur i gcuntas go cuí, mar aon le méideanna eile is ináirithe go cuí, le linn an caipiteal oibre a bheidh le cur ar fáil do na cuideachtaí faoi fho-alt (1) a bheith á ríomh.

(3) Eiseoidh gach cuideachta scaireanna don Aire go feadh luach an chaipitil oibre a chuirfear ar fáil di faoi fho-alt (1).

(4) Airleacfar as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis aon airgead a cheanglaítear ar an Aire Airgeadais a íoc faoin alt seo.

Cuntais agus iniúchadh.

32. —(1) Coimeádfaidh gach aon chuideachta, i cibé foirm a cheadóidh an tAire le toiliú an Aire Airgeadais, na cuntais go léir is cuí agus is gnách ar an airgead go léir a gheobhaidh an chuideachta nó a chaithfidh sí, lena n-áirítear cuntas sochair agus dochair agus clár comhardaithe agus, go háirithe, coimeádfaidh sí i cibé foirm mar a dúradh na cuntais speisialta sin go léir a ordóidh an tAire ó am go ham.

(2) Déanfaidh an chuideachta na cuntais a choimeádfar de bhun an ailt seo a chur gach bliain faoi bhráid iniúchóra lena n-iniúchadh agus, díreach tar éis an iniúchta, déanfar cóip den chuntas sochair agus dochair agus den chlár comhardaithe agus de cibé cuntas nó cuntais eile (más ann) de na cuntais a ordóidh an tAire mar aon le cóip de thuarascáil an iniúchóra ar na cuntais a thabhairt don Aire agus cuirfidh seisean faoi deara cóipeanna den chéanna a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Tuarascáil bhliantúil agus faisnéis a thabhairt don Aire.

33. —(1) A luaithe is féidir tar éis dheireadh gach bliana cuntasaíochta, tabharfaidh gach aon chuideachta don Aire tuarascáil ar a gníomhaíochtaí i gcaitheamh na bliana sin agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(2) I ndiaidh cibé tréimhse a chinnfidh an tAire, beidh i ngach tuarascáil bhliantúil faisnéis, agus í i cibé foirm a ordóidh an tAire tar éis dul i gcomhairle leis an gcuideachta agus le toiliú an Aire Airgeadais, i dtaobh chost-éifeachtacht oibríochtaí na cuideachta.

(3) Ní mór do gach aon chuideachta, má cheanglaíonn an tAire sin uirthi, cibé faisnéis a theastóidh uaidh a thabhairt dó maidir le haon chlár comhardaithe, cuntas nó tuarascáil de chuid na cuideachta nó i ndáil le beartas agus oibríochtaí na cuideachta seachas oibríochtaí ó lá go lá.

Fostaí-Stiúrthóirí.

34. —(1) Déanfaidh an tAire, maidir le gach aon chuideachta, gach fostaí de chuid na cuideachta a bheidh tofa de réir an ailt seo a cheapadh chun bheith ina stiúrthóir ar an gcuideachta. Is é an líon a thoghfar ag aon toghchán den sórt sin trian de líon na stiúrthóirí dá bhforáiltear de thuras na huaire le hairteagail chomhlachais na cuideachta.

(2) Is i scríbhinn a bheidh ceapachán faoin alt seo agus sonróidh sé an lá ar a mbeidh agus óna mbeidh agus an tréimhse ina mbeidh éifeacht leis agus is é an tAire a chinnfidh an tréimhse sin.

(3) Críochnóidh téarma oifige stiúrthóra cuideachta a cheapfar faoin alt seo ar dheireadh a bheith leis an tréimhse dar ceapadh é mura n-éagfaidh sé, mura n-éireoidh sé as, mura bhfágfaidh sé fostaíocht na cuideachta, mura dtiocfaidh sé faoi dhícháilíocht nó mura gcuirfear as oifig é roimhe sin.

(4) Féadfaidh an tAire fostaí de chuid na cuideachta a bheidh inainmnithe mar iarrthóir i dtoghchán faoin alt seo a cheapadh chun corrfholúntas a tharlóidh de chion teagmhas a luaitear i bhfo-alt (3) a líonadh go ceann a mbeidh gan chaitheamh de thréimhse oifige an stiúrthóra arb é a fholúntas atá le líonadh.

(5) Faoi réir an ailt seo beidh stiúrthóir cuideachta, a cheapfar faoin alt seo, inainmnithe mar iarrthóir, agus beidh sé intofa, i dtoghchán chun críocha an ailt seo.

(6) Déanfar toghchán chun críocha an ailt seo laistigh de 12 mhí tar éis an lae dhílseacháin nó cibé tréimhse is faide ná sin ar a gcomhaontóidh an chuideachta agus ceardchumainn agus comhlachais foirne aitheanta agus déanfar toghchán gach tríú bliain dá éis sin.

(7) Beidh feidhm ag Cuid I den Chéad Sceideal chun críocha toghcháin faoin alt seo.

(8)  (a) Ceapfaidh an tAire mar stiúrthóir ar an gcuideachta poist an duine a cheap sé, ar ainmniúchán ó eagraíochtaí foirne, mar chomhalta den Interim Board for Posts (An Bord Poist) a bhunaigh an tAire roimh an Acht seo a rith—

(i) má cheaptar an duine sin mar chomhalta den Bhord Poist faoi alt 50, agus

(ii) más comhalta den Bhord sin an duine sin díreach roimh an lá dílseacháin.

(b) Ceapfaidh an tAire mar stiúrthóir ar an gcuideachta teileachumarsáide gach duine a cheap sé, ar ainmniúchán ó eagraíochtaí foirne, mar chomhalta den Interim Board for Telecommunications (An Bord Telecom) a bhunaigh an tAire roimh an Acht seo a rith—

(i) má cheaptar an duine sin mar chomhalta den Bhord Telecom faoi alt 50, agus

(ii) más comhalta den Bhord sin an duine sin díreach roimh an lá dílseacháin.

(c) Is ar an lá dílseacháin a thosóidh téarma oifige aon stiúrthóir a cheapfar faoi mhír (a) nó (b), agus féadfaidh an tAire é a fhoirceannadh agus scoirfidh sé, ar a dhéanaí, an lá a gceapfar stiúrthóirí tar éis toghcháin a dhéanamh faoin alt seo.

Luach saothair, etc., stiúrthóirí a cheapfar faoi alt 34.

35. —(1) I gcás ina mbeidh aon liúntas is iníoctha le stiúrthóir ar cheachtar cuideachta á chinneadh ag an gcuideachta, ní chuirfidh an chuideachta san áireamh gur faoi alt 34, nó nach faoi alt 34, de réir mar a bheidh, a ceapadh an stiúrthóir.

(2) I gcás ina gceapfar duine faoi alt 34 chun bheith ina stiúrthóir ar chuideachta agus nach dualgais lánaimsire a dhualgais mar stiúrthóir den sórt sin, ní bhainfidh aon laghdú dó sa luach saothair ná sa liúntas ar ghnách dó súil a bheith aige é a fháil mar fhostaí don chuideachta dá mba rud é nár stiúrthóir den sórt sin é.

Stiúrthóirí do nochtadh leasanna áirithe.

36. —(1) I gcás aon ábhar acu seo a leanas a bheith i dtrácht ag cruinniú de stiurthóirí cheachtar cuideachta, is é sin:

(a) comhshocraíocht inar páirtí an chuideachta nó comhshocraíocht den sórt sin a bheidh beartaithe, nó

(b) conradh nó comhaontú eile leis an gcuideachta nó conradh nó comhaontú eile den sórt sin a bheidh beartaithe,

ansin, aon stiúrthóir ar an gcuideachta a bheidh i láthair ag an gcruinniú agus a mbeidh, ar shlí seachas ina cháil mar stiúrthóir den sórt sin, leas aige, in aon slí, díreach nó neamhdhíreach, san ábhar, nochtfaidh sé ag an gcruinniú don chuideachta go bhfuil an leas sin aige agus cad é an leas é agus ní vótálfaidh sé ar chinneadh i ndáil leis an ábhar, agus, i gcás ina nochtfar leas de bhun an ailt seo, taifeadfar an nochtadh i miontuairiscí an chruinnithe áirithe agus fad a bheidh an cruinniú ag déileáil leis an ábhar lena mbaineann an nochtadh ní dhéanfar an stiúrthóir a rinne an nochtadh a áireamh ar an gcóram a bheidh i láthair ag an gcruinniú.

(2) I gcás ina n-éireoidh ceist ag cruinniú de stiúrthóirí cheachtar cuideachta i dtaobh ar mhainneachtain nó nár mhainneachtain ag stiúrthóir ar an gcuideachta ceanglais fho-alt (1) a chomhlíonadh iompar áirithe aige, féadfaidh cathaoirleach an chruinnithe an cheist a chinneadh agus is cinneadh críochnaitheach a chinneadh agus, i gcás ina gcinnfear ceist den sórt sin amhlaidh, taifeadfar sonraí an chinnidh i miontuairiscí an chruinnithe.

(3) Ní bhainfidh alt 194 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 , le stiúrthóir ar cheachtar cuideachta.

Toirmeasc ar fhaisnéis a nochtadh go neamhúdaraithe.

37. —(1) Ní nochtfaidh aon duine faisnéis a fuair sé faoi rún agus é ag comhlíonadh dualgas mar stiúrthóir ar an gcuideachta poist nó ar an gcuideachta teileachumarsáide, nó mar chomhalta d'fhoireann cuideachta acu sin nó mar chomhairleoir nó sainchomhairleoir do chuideachta acu sin nó mar mháistir poist, mura mbeidh sé údaraithe go cuí sin a dhéanamh.

(2) Aon duine a sháróidh fo-alt (1) beidh sé ciontach i gcion.

(3) San alt seo—

ciallaíonn “faoi rún” ní a deirtear a bheith faoi rún ó thaobh faisnéise áirithe nó ó thaobh faisnéise d'aicme nó de thuairisc áirithe;

ciallaíonn “údaraithe go cuí” údaraithe ag an gcuideachta nó ag duine éigin a bheidh údaraithe chuige sin ag an gcuideachta.

Comhaltas de Theach den Oireachtas nó de Thionól na hEorpa.

38. —(1) I gcás ina ndéanfar stiúrthóir ar cheachtar cuideachta a ainmniú mar chomhalta de Sheanad Éireann nó mar iarrthóir lena thoghadh chun ceachtar Tí den Oireachtas nó chun Tionól na gComhphobal Eorpach nó ina gceapfar é chun an Tionóil sin, scoirfidh sé air sin de bheith ina stiúrthóir ar an gcuideachta.

(2) I gcás ina ndéanfar duine is oifigeach nó seirbhíseach do cheachtar cuideachta a ainmniú mar chomhalta de Sheanad Éireann nó mar iarrthóir lena thoghadh chun ceachtar Tí den Oireachtas nó chun Tionól na gComhphobal Eorpach nó ina gceapfar é chun an Tionóil sin, beidh sé ar iasacht ó fhostaíocht na cuideachta agus ní íocfaidh an chuideachta leis ná ní bheidh sé i dteideal go bhfaighidh sé ón gcuideachta, aon luach saothair ná liúntais—

(a) i gcás ina ndéanfar é a ainmniú mar chomhalta de Sheanad Éireann nó ina gceapfar é chun an Tionóil sin, in aghaidh na tréimhse dar tosach tráth a ainmnithe nó a cheaptha, de réir mar a bheidh, agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé de bheith ina chomhalta de Sheanad Éireann nó den Tionól sin,

(b) i gcás ina ndéanfar é a ainmniú mar iarrthóir lena thoghadh chun ceachtar Tí acu sin, nó chun an Tionóil sin, in aghaidh na tréimhse dar tosach tráth a ainmnithe agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé de bheith ina chomhalta den Teach sin nó den Tionól sin, de réir mar a bheidh, nó a chinnfidh toghchán air nó a tharraingeoidh sé siar ó bheith ina iarrthóir, de réir mar is iomchuí.

(3) Duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal faoi Bhuan-Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin nó is comhalta de Thionól na gComhphobal Eorpach beidh sé, fad a bheidh sé i dteideal amhlaidh, nó ina chomhalta amhlaidh, dícháilithe chun bheith ina stiúrthóir ar cheachtar cuideachta nó ina oifigeach nó ina sheirbhíseach do cheachtar cuideachta.

(4) Forléireofar fo-alt (2) mar fho-alt a thoirmisceann, inter alia, tréimhse a luaitear i mír (a) nó (b) den fho-alt sin a áireamh mar sheirbhís le ceachtar cuideachta chun críocha aon sochair aoisliúntais.

Príomh-Fheidhmeannaigh na gcuideachtaí a cheapadh.

39. —(1) An duine atá fostaithe, ar an Acht seo a rith, mar Phríomh-Fheidhmeannach ar an Interim Board for Posts (An Bord Poist) a bhunaigh an tAire roimh an Acht seo a rith, is é a bheidh, má tá sé fostaithe amhlaidh díreach roimh bhunú an Bhord Poist faoi alt 50, ina Phríomh-Fheidhmeannach ar an mBord sin agus measfar, má tá sé fostaithe amhlaidh ag an mBord sin díreach roimh an lá dílseacháin, é a bheith ceaptha ag bord na cuideachta poist le bheith ina Phríomh-Fheidhmeannach ar an gcuideachta sin ar na coinníollacha ar a raibh sé fostaithe amhlaidh.

(2) An duine atá fostaithe, ar an Acht seo a rith, mar Phríomh-Fheidhmeannach ar an Interim Board for Telecommunications (An Bord Telecom) a bhunaigh an tAire roimh an Acht seo a rith, is é a bheidh, má tá sé fostaithe amhlaidh díreach roimh bhunú an Bhord Telecom faoi alt 50, ina Phríomh-Fheidhmeannach ar an mBord sin agus measfar, má tá sé fostaithe amhlaidh ag an mBord sin díreach roimh an lá dílseacháin, é a bheith ceaptha ag bord na cuideachta teileachumarsáide le bheith ina Phríomh-Fheidhmeannach ar an gcuideachta sin ar na coinníollacha ar a raibh sé fostaithe amhlaidh.

(3) Is é bord na cuideachta lena mbaineann a cheapfaidh gach Príomh-Fheidhmeannach seachas Príomh-Fheidhmeannach lena mbaineann fo-alt (1) nó (2).

CUID III

Forálacha a Bhaineann leis an Dá Chuideachta

Talamh a aistriú.

40. —(1) An talamh go léir a bhí, díreach roimh an lá dílseacháin, dílsithe don Aire agus á úsáid chun críocha feidhmeanna a shanntar leis an Acht seo do chuideachta amháin agus nach raibh á úsáid i ndáil leis na feidhmeanna a shanntar don chuideachta eile agus na cearta, na cumhachtaí agus na pribhléidí go léir a bhaineann nó a ghabhann leis an talamh sin beidh siad, an lá sin, gan aon tíolacadh ná sannadh, arna ndílsiú don chéad chuideachta a luaitear go feadh an eastáit nó an leasa go léir ar a raibh an céanna, díreach roimh an lá dílseacháin, dílsithe don Aire ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na gcothromas go léir a dhéanann difear don talamh agus a bheidh ar marthain agus infheidhmithe.

(2) An talamh go léir a bhí, díreach roimh an lá dílseacháin, dílsithe don Aire agus á úsáid go páirteach i ndáil leis na feidhmeanna a shanntar do chuideachta amháin agus go páirteach i ndáil le feidhmeanna a shanntar don chuideachta eile, agus na cearta, na cumhachtaí agus na pribhléidí go léir a bhaineann nó a ghabhann leis an talamh sin beidh siad, faoi réir cibé eisceachtaí a shonróidh an tAire, gan aon tíolacadh ná sannadh, arna ndílsiú an lá dílseacháin don chuideachta poist go feadh an eastáit nó an leasa go léir ar a raibh an céanna, díreach roimh an lá dílseacháin, dílsithe don Aire ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na gcothromas go léir a dhéanann difear don talamh agus a bheidh ar marthain agus infheidhmithe.

(3) Féadfaidh an tAire ar a thionscnamh féin, agus ní mór dó ar iarratas ó cheachtar cuideachta, deimhniú a eisiúint maidir le talamh sonraithe á dheimhniú, de réir mar is iomchuí leis, go raibh an talamh dílsithe do chuideachta amháin nó don chuideachta eile faoin alt seo nó nach raibh sé dílsithe amhlaidh do cheachtar cuideachta agus is fianaise dhochloíte ar na fíorais a dheimhnítear amhlaidh an deimhniú.

(4) (a) Déanfaidh an chuideachta poist comhshocraíochtaí iomchuí leis an gcuideachta teileachumarsáide saoráidí a chur ar fáil don chuideachta dheiridh sin chun úsáid a bhaint as aon talamh dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a bhí, an lá díreach roimh an lá dílseacháin, á úsáid i ndáil leis na feidhmeanna a shanntar don chuideachta teileachumarsáide faoin Acht seo.

(b) Mura gcomhaontóidh na cuideachtaí ar aon chomhshocraíocht tarchuirfear an t-easaontas chun an Aire agus déanfaidh na cuideachtaí de réir cibé ordacháin a thabharfaidh an tAire dóibh maidir leis an ábhar.

(5) Féadfar comshocraíochtaí faoi fho-alt (4) a dhéanamh ar modh léasa, ceadúnais nó comhaontaithe de chineál eile ar cibé cíosanna nó comaoin agus ar cibé téarmaí eile ar a gcomhaontóidh an dá chuideachta agus le linn téarmaí aon chomhaontaithe den sórt sin a bheith á socrú tabharfar aird ar an gcion sin de chostas na talún a íocadh le hairleacain faoi na hAchtanna Caipitil Teileachumarsáide, 1924 go 1981.

Maoin eile a aistriú.

41. —(1) An mhaoin go léir seachas talamh, lena n-áirítear ábhair i gcaingean, ar mhaoin de chuid an Aire í díreach roimh an lá dílseacháin, agus a bhí á húsáid díreach roimh an lá sin i ndáil leis na feidhmeanna a shanntar do cheachtar cuideachta leis an Acht seo, beidh sí, an lá sin, arna dílsiú don chuideachta sin gan aon sannadh a dhéanamh.

(2) Féadfaidh an tAire ar a thionscnamh féin, agus ní mór dó ar iarratas ó cheachtar cuideachta, deimhniú a eisiúint maidir le maoin shonraithe á dheimhniú, de réir mar is iomchuí leis, go raibh an mhaoin dílsithe do chuideachta amháin nó don chuideachta eile faoin alt seo nó nach raibh sí dílsithe amhlaidh do cheachtar cuideachta agus is fianaise dhochloíte ar na fíorais a dheimhnítear amhlaidh an deimhniú.

(3) Gach ábhar i gcaingean a aistrítear chuig cuideachta le fo-alt (1) féadfaidh an chuideachta, tar éis an lae dhílseacháin, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a chur i bhfeidhm ina hainm féin agus ní gá don chuideachta ná don Aire fógra faoin aistriú a dhéantar leis an bhfo-alt sin a thabhairt don duine a bheidh faoi cheangal ag an ábhar i gcaingean.

Cearta agus dliteanais a aistriú.

42. —(1) Na cearta agus na dliteanais go léir de chuid an Aire de bhua aon chonradh nó árach (sainráite nó intuigthe) a rinne nó a thug sé féin nó a rinne nó a thug Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn nó an tÚdarás Forbartha Tionscail thar a cheann roimh an lá dílseacháin i ndáil le feidhmeanna a shanntar do cheachtar cuideachta faoin Acht seo, beidh siad, an lá sin, arna n-aistriú chun na cuideachta sin.

(2) Féadfaidh an tAire ar a thionscnamh féin, agus ní mór dó ar iarratas ó cheachtar cuideachta, deimhniú a eisiúint maidir le conradh nó árach sonraithe á dheimhniú, de réir mar is iomchuí leis, go ndearnadh cearta agus dliteanais an Aire faoin gcéanna a aistriú an lá dílseacháin chuig cuideachta amháin nó chuig an gcuideachta eile faoin alt seo nó nár aistríodh amhlaidh iad chuig ceachtar cuideachta agus is fianaise dhochloíte ar na fíorais a dheimhnítear amhlaidh an deimhniú.

(3) Gach ceart agus gach dliteanas a aistrítear chuig cuideachta le fo-alt (1) féadfaidh an chuideachta, ar an lá dílseacháin nó dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a chur i bhfeidhm ina hainm féin nó féadfar, an lá sin nó dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a chur i bhfeidhm i gcoinne na cuideachta ina hainm féin agus ní gá don chuideachta ná don Aire fógra faoin aistriú sin a thabhairt don duine a bhfuil a cheart nó a dhliteanas á aistriú leis an alt seo.

Díolúine ó dhleacht stampa.

43. —Ní bheidh feidhm ag alt 12 den Finance Act, 1895, maidir le haon mhaoin nó cearta a aistrítear leis an Acht seo nó maidir le haon léas, ceadúnas nó comhaontú de chineál eile faoin alt 40 (4) a dhílsiú do chuideachta.

Talamh a fháil.

44. —(1) Féadfaidh gach aon chuideachta, i gcomhréir leis an Dara Sceideal, aon talamh nó aon éasúint nó ceart eile thar thalamh a fháil go héigeantach d'fhonn láithreán a chur ar fáil d'aon fhoirgneamh nó déanmhas nó d'fhonn bealaí rochtana a chur ar fáil chuig aon fhoirgneamh nó déanmhas a bheartaítear a úsáid chun críche a pribhléide eisiataí faoi alt 63 nó 87, de réir mar a bheidh.

(2) Ní bheidh aon duine i dteideal aon talamh nó aon éasúint ná ceart eile i leith talamh atá dílsithe do cheachtar cuideachta a fháil go héigeantach ach amháin le toiliú an Aire.

(3) Ní bheidh cuideachta i dteideal aon talamh, éasúint nó ceart eile is leis an Stát nó le húdarás Stáit a fháil faoin alt seo ach amháin le toiliú an údaráis Stáit áirithe.

(4) Ní bheidh an chuideachta teileachumarsáide i dteideal aon chearta faoi na Telegraph Acts, 1863 to 1916, a fheidhmiú i ndáil le hoibreacha a dhéanamh a bhaineann le haon talamh, éasúint nó ceart eile is leis an Stát nó le húdarás Stáit ach amháin le toiliú an údaráis Stáit áirithe.

Forálacha a bhaineann le foireann a aistrítear chuig na cuideachtaí.

45. —(1) (a) Ar an lá dílseacháin glacfaidh an chuideachta poist i bhfostaíocht, de réir théarmaí an Achta seo, gach duine a bhí, díreach roimh an lá dílseacháin, ina chomhalta d'fhoireann na Roinne Poist agus Telegrafa ar duine é a bheidh ainmnithe ag an Aire lena fhostú ag an gcuideachta sin.

(b) Ar an lá dílseacháin glacfaidh an chuideachta teileachumarsáide i bhfostaíocht, de réir théarmaí an Achta seo, gach duine a bhí, díreach roimh an lá dílseacháin, ina chomhalta den fhoireann sin ar duine é a bheidh ainmnithe ag an Aire lena fhostú ag an gcuideachta sin.

(2) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann, aon chomhalta d'fhoireann na Roinne Poist agus Telegrafa a aistreofar chuig ceachtar cuideachta ar an lá dílseacháin ní lú an scála pá a gheobhaidh sé ná ní lú tairbhe dó na coinníollacha seirbhíse ar a gcuirfear é, fad a bheidh sé i seirbhís na cuideachta, ná an scála pá a raibh teideal aige chuige agus na coinníollacha seirbhíse a raibh sé faoina réir díreach roimh an lá dílseacháin.

(3) Go dtí go ndéanfaidh an chuideachta, tar éis dul i gcomhairle le ceardchumainn agus comhlachais foirne aitheanta, athrú ar scálaí pá agus coinníollacha seirbhíse na gcomhaltaí den fhoireann a bheidh aistrithe amhlaidh, leanfaidh na scálaí pá a raibh teideal acu chucu agus na coinníollacha seirbhíse, na srianta, na ceanglais agus na hoibleagáidí a raibh siad faoina réir sular aistríodh iad ag baint leo agus féadfaidh bord nó Príomh-Fheidhmeannach, de réir mar a bheidh, na cuideachta iomchuí iad a fheidhmiú nó a fhorchur fad a bheidh na comhaltaí sin i seirbhís na cuideachta. Mar a fhoráiltear i bhfo-alt (2), ní oibreoidh aon athrú den sórt sin chun gur measa na scálaí pá agus na coinníollacha seirbhíse a bhain leis an bhfoireann sin díreach roimh an lá dílseacháin, ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta áirithe.

(4) Na coinníollacha maidir le seilbh oifige a dheonóidh ceachtar cuideachta i ndáil le comhalta den fhoireann a bheidh aistrithe amhlaidh ní lú fabhar dó iad, fad a bheidh sé i seirbhís na cuideachta, ná na coinníollacha a bheidh i réim sa státseirbhís de thuras na huaire; aon athrú ar na coinníollacha maidir le seilbh oifige aon chomhalta den sórt sin ní lú fabhar dó é ná na coinníollacha a bheidh i réim sa státseirbhís tráth an athraithe sin, ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta áirithe. Má bhíonn aon díospóid idir ceachtar cuideachta agus aon chomhalta den sórt sin i dtaobh na gcoinníollacha atá i réim sa státseirbhís, is é Aire na Seirbhíse Poiblí, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, a chinnfidh an cheist.

(5) I gcás foireann a aistreofar chuig ceachtar cuideachta féadfar seirbhís roimh ré sa státseirbhís a áireamh chun críocha an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973 , an Achta um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 , agus an Achta um Dhífhostú Éagórach, 1977 , ach sin faoi réir aon eisceachtaí nó eisiataí sna hAchtanna sin.

Aoisliúntas.

46. —(1) Ullmhóidh gach aon chuideachta, agus cuirfidh sí faoi bhráid an Aire, scéim nó scéimeanna chun pinsin, aiscí agus liúntais eile a dheonú do cibé comhaltaí d'fhoireann na cuideachta is cuí léi, nó i leith na gcomhaltaí sin, ar scor dóibh nó ar iad d'fháil bháis.

(2) Socróidh gach scéim den sórt sin an tráth scoir agus na coinníollacha scoir do na daoine go léir a mbeidh pinsin, aiscí nó liúntais iníoctha leo nó ina leith faoin scéim agus féadfar tráthanna éagsúla agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(3) Faoi réir fho-alt (4), féadfar gach scéim den sórt sin a leasú nó a chúlghairm le scéim iardain arna cur isteach agus arna ceadú faoin alt seo.

(4) Socróidh gach scéim faoin alt seo coinníollacha maidir le daoine a bhí, díreach roimh an lá dílseacháin, ina gcomhaltaí d'fhoireann na Roinne Poist agus Telegrafa ar coinníollacha iad nach lú fabhar ná na coinníollacha a raibh teideal acu chucu díreach roimh an lá dílseacháin.

(5) Na pinsin, na haiscí agus na liúntais eile is féidir a dheonú do dhaoine, nó i leith daoine, a bhí, díreach roimh an lá dílseacháin, ina gcomhaltaí d'fhoireann na Roinne Poist agus Telegrafa, eisíocfar iad ar choinníollacha nach lú fabhar ná na coinníollacha a mbeadh feidhm leo dá mba as airgead arna sholáthar ag an Oireachtas a bheadh na sochair dá dtagraítear á n-íoc fós.

(6) Déanfaidh an chuideachta scéim a bheidh curtha faoi bhráid an Aire aici faoin alt seo a chur i gcrích de réir a téarmaí, má cheadaíonn an tAire an scéim le comhthoiliú Aire na Seirbhíse Poiblí.

(7) Ní dheonóidh ceachtar cuideachta pinsean, aisce nó liúntas ar chomhalta d'fhoireann na cuideachta d'éirí as, do scor nó d'fháil bháis ach amháin i gcomhréir le scéim faoin alt seo.

(8) I gcás ina ndlífear aoisliúntas a íoc le duine, nó i leith duine, lena mbaineann fo-alt (4) sa tréimhse dar tosach an lá dílseacháin agus dar críoch díreach roimh theacht i ngníomh do scéim a bheidh curtha faoi bhráid an Aire ag cuideachta agus a bheidh ceadaithe faoin alt seo, déanfaidh an chuideachta an liúntas a ríomh agus a íoc i gcomhréir le cibé scéim aoisliúntais, nó le cibé achtacháin i ndáil le haoisliúntas, a bhain leis an duine sin díreach roimh an lá dílseacháin agus chun na críche sin, déanfar seirbhís inphinsin an duine sin leis an gcuideachta a chomhiomlánú lena sheirbhís inphinsin roimhe sin.

(9) Déanfaidh an tAire Airgeadais cibé ranníoc a shonrófar, lena thoiliú, i scéim nó scéimeanna faoin alt seo faoi chomhair na bpinsean, na n-aiscí agus na liúntas eile i ndáil le seirbhís ináirithe a tugadh roimh an lá dílseacháin ar pinsin, aiscí agus liúntais iad is féidir a dheonú do dhaoine, nó i leith daoine, a bhí, díreach roimh an lá sin, ina gcomhaltaí d'fhoireann na Roinne Poist agus Telegrafa, agus socróidh an scéim nó na scéimeanna sin, leis an toiliú sin, modh íoctha agus tráthanna íoctha an ranníoca sin.

(10) (a) D'ainneoin aon ní sna hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963, agus san Acht Aoisliúntas agus Pinsean, 1976 , féadfaidh Aire na Seirbhíse Poiblí an cúram a tharmligean chun gach aon chuideachta pinsin, aiscí agus liúntais eile a íoc leis na daoine sin, nó i leith na ndaoine sin, a bhí ina gcomhaltaí d'fhoireann na Roinne Poist agus Telegrafa agus a scoir nó a fuair bás roimh an lá dílseacháin, de réir mar a shonróidh sé.

(b) Déanfaidh aon tarmligean faoi mhír (a) socrú le haghaidh coinníollacha nach lú fabhar ná na coinníollacha a mbeadh feidhm leo dá mba as airgead arna sholáthar ag an Oireachtas a bheadh na sochair dá dtagraítear á n-íoc fós.

(c) Déanfaidh gach aon chuideachta íocaíochtaí de réir aon tarmligean den sórt sin a dhéanfar chuici agus cúiteoidh an tAire Airgeadais í ina leith ar cibé modh agus cibé tráthanna a bheidh sonraithe in airteagail chomhlachais na cuideachta.

(11) Airleacfar as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis aon airgead a cheanglófar ar an Aire Airgeadais a íoc faoin alt seo.

Socrú le haghaidh cistí leasa áirithe.

47. —Ciste nó iontaobhas, arb iad a chuspóirí sochair a chur ar fáil d'fhóirithint daoine atá nó a bhí ina n-oifigigh nó ina seirbhísigh don Aire nó d'fhóirithint gaolta nó cleithiúnaithe na ndaoine sin, féadfaidh iontaobhaithe nó bainisteoirí an chiste é a riaradh ar shlí go mbeidh socrú ann do chomhaltaí d'fhoireann cheachtar cuideachta agus dá ngaolta agus dá gcleithiúnaithe agus déanfar aon ghníomhas, rialacha nó rialacháin den chiste nó den iontaobhas a fhorléiriú, agus beidh éifeacht leo, dá réir sin.

Comhairlí Úsáidirí.

48. —(1) Bunóidh an tAire Comhairle, ar a dtabharfar an Chomhairle Úsáidirí, do gach aon chuideachta.

(2) 10 gcomhalta ar a laghad, agus 20 comhalta ar a mhéid, a bheidh le ceapadh ag an Aire, a bheidh ar gach aon Chomhairle.

(3) Is ceapachán go ceann tréimhse nach faide ná 3 bliana gach ceapachán.

(4) Féadfaidh Comhairle a rialacha nós imeachta féin a shocrú.

(5) Duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal faoi Bhuan-Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin mar chomhalta, nó is comhalta de Thionól na gComhphobal Eorpach beidh sé, fad a bheidh sé i dteideal amhlaidh, nó ina chomhalta amhlaidh, dícháilithe chun bheith ina chomhalta de Chomhairle nó ina chomhalta d'fhoireann Comhairle.

(6) I gcás ina ndéanfar comhalta de Chomhairle a ainmniú mar chomhalta de Sheanad Éireann nó mar iarrthóir lena thoghadh chun ceachtar Tí den Oireachtas nó chun Tionól na gComhphobal Eorpach nó ina gceapfar chun an Tionóil sin é, scoirfidh sé air sin de bheith ina chomhalta den Chomhairle.

(7) Féadfaidh comhalta de Chomhairle éirí as a oifig trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire agus glacfaidh an t-éirí as éifeacht ar an dáta a bhfaighidh an tAire an litir.

(8) Féadfaidh an tAire comhalta de Chomhairle a chur as oifig.

Feidhmeanna Comhairlí Usáidirí.

49. —(1) Faoi réir fho-alt (2), is iad feidhmeanna Comhairle Úsáidirí—

(a) breithniú a dhéanamh ar aon ghearán nó uiríoll a dhéanfar chuici ó dhuine, nó thar ceann duine, a bhaineann úsáid, nó a bheartaíonn úsáid a bhaint, as na seirbhísí a chuireann an chuideachta ar fáil sa Stát faoi na cumhachtaí a thugtar don chuideachta le halt 63 nó 87, de réir mar a bheidh;

(b) breithniú a dhéanamh ar aon ní, seachas nithe a bhaineann le bainistí inmheánach, i ndáil leis na seirbhísí sin is dóigh leis an gComhairle is ceart a bhreithniú;

(c) comhairle a thabhairt don Aire nó don chuideachta iomchuí i dtaobh aon ní i ndáil leis na seirbhísí sin a mbeidh an tAire nó an chuideachta, de réir mar a bheidh, ag lorg comhairle faoi ón gComhairle;

(d) tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú agus a thabhairt don Aire, agus cuirfidh seisean faoi deara go leagfar cóip den tuarascáil faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(2) Ní bhainfidh feidhmeanna Comhairle Úsáidirí le breithniú a dhéanamh ar aon ní i ndáil leis na seirbhísí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a bhaineann le hord poiblí nó le slándáil phoiblí.

(3) (a) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Trádála, Tráchtála agus Turasóireachta, leis an gcuideachta lena mbaineann agus le haon Aire eile ar dóigh leis an Aire go mbaineann an t-ábhar leis, cibé feidhmeanna breise is cuí leis an Aire agus a shonróidh sé san ordú a thabhairt do Chomhairle Úsáidirí i ndáil le cosaint a thabhairt do leasanna na ndaoine a bhaineann úsáid as na seirbhísí dá dtagraítear i bhfo-alt (1). Féadfaidh socrú a bheith in aon ordú den sórt sin i dtaobh na feidhmeanna breise a chomhlíonadh faoi réir coinníollacha a bheidh sonraithe san ordú agus féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha agus forlíontacha a bheith ann is dóigh leis an Aire is gá nó is fóirsteanach chun lán-éifeacht a thabhairt don ordú.

(b) Féadfaidh an tAire le hordú, tar éis dul i gcomhairle leis na daoine a dúradh agus leis an gComhairle Úsáidirí lena mbaineann, ordú faoin bhfo-alt seo a leasú nó a chúlghairm.

(c) I gcás ina mbeartóidh an tAire ordú a dhéanamh faoin bhfo-alt seo, leagfar dréacht den ordú faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den chéad lá is fiche dá éis sin a shuífidh an Teach sin tar éis an dréacht a leagan faoina bhráid, rún a rith ag dícheadú an dréachta, ní dhéanfar an t-ordú.

(4) Cuirfidh an tAire foireann agus cóiríocht ar fáil do gach aon Chomhairle tar éis dul i gcomhairle leis an gComhairle agus, maidir le foireann, tar éis dul i gcomhairle leis an gcuideachta iomchuí agus tar éis toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí a fháil.

(5) Féadfaidh Comhairle, le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí, comhairleoirí a fhostú chun cabhrú leis an gComhairle ina cuid oibre.

(6) Is cuid de chaiteachais an Aire ag riaradh an Achta seo dó caiteachais Comhairle.

(7) Féadfaidh an tAire—

(a) comhaltaí de Chomhairle a chúiteamh as caiteachais réasúnacha a bheidh tabhaithe acu de bhua a gcomhaltais;

(b) na costais a bheidh tabhaithe ag Comhairle cuideachta a ghnóthú ón gcuideachta iomchuí.

(8) Ní mór do gach aon chuideachta—

(a) eolas a thabhairt dá Comhairle Úsáidirí i dtaobh mórphleananna agus mórfhorbairtí beartaithe i ndáil le haon seirbhís dá dtagraítear i bhfo-alt (1) (a), agus

(b) cibé faisnéis is gá a thabhairt dá Comhairle Úsáidirí chun a chumasú di déanamh de réir a feidhmeanna (lena n-áirítear, go háirithe, faisnéis is gá chun a chumasú don Chomhairle gníomhú go pras de dhroim gearáin nó uiríll a dhéanfar chuici de réir fho-alt (1) (a)).

(9) Ní bheidh de cheangal ar chuideachta eolas a thabhairt dá Comhairle i dtaobh aon phleananna nó forbairtí beartaithe a bhaineann le hord poiblí nó le slándáil phoiblí nó le hoibleagáidí de dhroim aon chomhaontaithe idirnáisiúnta nó de dhroim comhaltais in eagraíocht idirnáisiúnta nó faoi ordachán sonrach ón Aire.

(10) Is é an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an gcuideachta iomchuí, a chinnfidh aon mhéid a bheidh le híoc le Comhairle faoin alt seo.

(11) Déanfaidh an tAire, ar iarratas ó cheachtar páirtí, aon easaontas idir cuideachta agus a Comhairle Úsáidirí i dtaobh na faisnéise a bheidh le thabhairt don Comhairle faoin alt seo a chinneadh agus is breith chríochnaitheach a bhreith.

Boird eatramhacha poist agus teileachumarsáide a cheapadh.

50. —(1) A luaithe is féidir tar éis an tAcht seo a rith ceapfaidh an tAire bord eatramhach do gach aon chuideachta agus is iad teidil na mbord sin, faoi seach, An Bord Poist nó, sa Bhéarla, the Interim Postal Board agus An Bord Telecom nó, sa Bhéarla, the Interim Telecommunications Board.

(2) Beidh na feidhmeanna seo a leanas ag an mBord Eatramhach do chuideachta—

(a) ullmhú chun na cumhachtaí, na dualgais agus na freagrachtaí a bheidh le sannadh don chuideachta sin faoin Acht seo ar an lá dílseacháin a ghlacadh de láimh,

(b) aon cheann de na feidhmeanna a bheidh le sannadh don chuideachta sin faoin Acht seo a chomhlíonadh má iarrann an tAire air déanamh amhlaidh.

(3) Is é an líon comhaltaí a bheidh ar Bhord Eatramhach cibé líon nach mó ná 12 a chinnfidh an tAire.

(4) (a) Ceapfaidh an tAire mar chomhalta den Bhord Poist—

(i) an duine a cheap sé, ar ainmniúchán ó eagraíochtaí foirne, mar chomhalta de Interim Board for Posts (An Bord Poist) a bhunaigh an tAire roimh an Acht seo a rith, agus

(ii) an máistir poist a cheap sé mar chomhalta den Interim Board for Posts sin.

(b) Ceapfaidh an tAire mar chomhalta den Bhord Telecom gach duine a cheap sé, ar ainmniúchán ó eagraíochtaí foirne, mar chomhalta den Interim Board for Telecommunications (An Bord Telecom) a bhunaigh an tAire roimh an Acht seo a rith.

(5) Cé go bhféadfar comhalta a cheapadh chun Boird Eatramhaigh gan teorainn ó thaobh ama de, scoirfidh comhalta de bheith ina chomhalta ar an lá dílseacháin, mura scoirfidh a chomhaltas níos túisce ná sin mar gheall ar bhás, éirí as nó foirceannadh.

(6) Féadfaidh Bord Eatramhach a rialacha nós imeachta féin a shocrú.

(7) Duine a bheidh de thuras na huaire i dteideal faoi Bhuan-Orduithe ceachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin mar chomhalta nó is comhalta de Thionól na gComhphobal Eorpach beidh sé, fad a bheidh sé i dteideal amhlaidh nó ina chomhalta amhlaidh, dícháilithe chun bheith ina chomhalta de Bhord Eatramhach nó ina chomhalta d'fhoireann Boird Eatramhaigh.

(8) I gcás ina ndéanfar comhalta de Bhord Eatramhach a ainmniú mar chomhalta de Sheanad Éireann nó mar iarrthóir lena thoghadh chun ceachtar Tí den Oireachtas nó chun Tionól na gComhphobal Eorpach nó ina gceapfar chun an Tionóil sin é, scoirfidh sé air sin de bheith ina chomhalta den Bhord Eatramhach.

(9) Féadfaidh comhalta de Bhord Eatramhach éirí as a oifig trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire agus glacfaidh an t-éirí as éifeacht ar an dáta a bhfaighidh an tAire an litir.

(10) Féadfaidh an tAire comhalta de Bhord Eatramhach a chur as oifig.

(11) Is é an tAire, le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí, a chinnfidh luach saothair na gcomhaltaí de Bhord Eatramhach agus ní lú é ná an luach saothair a íocadh leo mar chomhaltaí den Interim Board for Posts (An Bord Poist) nó den Interim Board for Telecommunications (An Bord Telecom) a bhunaigh an tAire roimh an Acht seo a rith.

(12) Is cuid de chaiteachais an Aire ag riaradh an Achta seo dó na caiteachais a thabhóidh Bord Eatramhach.

(13) Is i cibé foirm a cheanglóidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, a choimeádfar cuntais Boird Eatramhaigh agus déanfaidh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchadh orthu.

(14) Beidh gach aon Bhord Eatramhach arna dhíscaoileadh ar an lá dílseacháin agus beidh cearta agus dliteanais na mBord sin arna n-aistriú chuig an gcuideachta iomchuí an lá sin.

Seirbhísí caillteacha a chur ar fáil ar ordachán ón Aire.

51. —(1) I gcás—

(a) inar dóigh leis an Aire, ag féachaint d'oibleagáidí reachtúla na cuideachta poist nó na cuideachta teileachumarsáide seirbhísí poist nó teileachumarsáide a chur ar fáil, gur chóir seirbhísí poist nó teileachumarsáide sonraithe a chur ar fáil nó a chothabháil ar mhaithe le leas an phobail agus, le toiliú an Aire Airgeadais, go n-ordóidh sé do bhord na cuideachta lena mbaineann déanamh amhlaidh, agus

(b) gur dóigh leis an gcuideachta sin nach gá na seirbhísí sin a chur ar fáil, faoi threoir a feidhmeanna reachtúla seirbhísí poist nó teileachumarsáide a chur ar fáil, agus

(c) go sásóidh an chuideachta sin an tAire gurb amhlaidh, thar thréimhse 12 mhí ar a laghad, gur bhain caillteanas di ag cur na seirbhísí sin ar fáil nó á gcothabháil,

deimhneoidh an tAire gur de réir ordacháin uaidh a cuireadh na seirbhísí ar fáil nó a cothabháladh iad agus tabharfaidh an deimhniú sin teideal don chuideachta a cuid muirir a mhéadú mar chúiteamh as na caillteanais a tabhaíodh ar choinníoll nach raibh caillteanais den sórt sin san áireamh in aon mhéadú roimhe sin ar mhuirir.

(2) Féadfaidh an tAire a cheangal go ndéanfar iniúchadh ar leabhair agus ar thaifid na cuideachta áirithe chun a chinneadh gur tabhaíodh na caillteanais sin agus gur dóigh go leanfar de bheith á dtabhú agus nach raibh siad san áireamh in aon mhéadú roimhe sin ar mhuirir.

(3) Sula n-ordóidh an tAire don chuideachta seirbhísí a chur ar fáil nó a chothabháil gheobhaidh sé sonraí ón gcuideachta i dtaobh costas na seirbhísí sin a chur ar fáil agus soláthróidh an chuideachta an fhaisnéis sin don Aire ar iarratas uaidh.

Neamhfheidhm achtachán áirithe maidir leis na cuideachtaí.

52. —(1) Ní bheidh feidhm, i ndáil le ceachtar cuideachta d'fheidhmiú a pribhléide eisiataí faoi alt 63 nó 87, de réir mar a bheidh, ag an Acht um Chleachtais Srianta, 1972 , ná ag forálacha an Achta um Chumaisc, Táthcheangail agus Monaplachtaí (Rialú), 1978 , a bhaineann le monaplachtaí.

(2) Ní bheidh feidhm ag na hAchtanna Praghsanna, 1958 go 1972, maidir le gníomhaíochtaí a sheolfaidh ceachtar cuideachta nó a sheolfar thar a ceann.

Cumhacht Choimisinéirí na nOibreacha Poiblí obair a ghabháil de láimh.

53. —(1) Beidh cumhacht ag Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn obair a ghabháil de láimh ar iarratas ó cheachtar cuideachta.

(2) I bhfeidhmiú na cumhachta a thugtar le fo-alt (1), measfar, maidir le haon obair nua a ghabhfaidh na Coimisinéirí sin de láimh ar iarratas ó cheachtar cuideachta an lá dílseacháin nó dá éis, nach údarás Stáit na Coimisinéirí sin chun críocha na nAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 agus 1976, agus beidh feidhm dá réir sin ag alt 61.

Rátaí a mhuirearú ar mhaoin na gcuideachtaí.

54. —Maoin a dhílsítear do cheachtar cuideachta ar an lá dílseacháin scoirfidh sí, amhail ó thosach na chéad bhliana airgeadais ina dhiaidh sin, de bheith díolmhaithe ón ráta is inmhuirearaithe ag údarás áitiúil d'ainneoin an mhaoin a bheith luaite mar mhaoin dhíolmhaithe ar liosta luachála.

Foráil idirlinne maidir le cánachas ar mhótarlíon.

55. —I gcás ina ndéanfaidh bord eatramhach, arna cheapadh ag an Aire faoi alt 50, iarratas ar cheadúnas mótarfheithicle chuig údarás ceadúnúcháin roimh an lá dílseacháin, géillfear don iarratas má bhíonn deimhniú ag gabháil leis ón Aire nó ó oifigeach údaraithe don Aire á dheimhniú gur leis an Aire na feithiclí a bheidh faoi réim an cheadúnais agus go ndéanfar iad a shannadh don chuideachta lena mbaineann, de réir alt 41, ar an lá dílseacháin.

Dliteanas maidir le caillteanas a tharlóidh roimh an lá dílseacháin.

56. —(1) Aon éileamh maidir le haon chaillteanas nó díobháil a líomhnaítear a bhain d'aon duine de dhroim an tAire d'fheidhmiú na bhfeidhmeanna a shanntar do cheachtar cuideachta leis an Acht seo roimh an lá dílseacháin, is éileamh é i gcoinne na cuideachta iomchuí tar éis an lae sin, bíodh nó ná bíodh éileamh déanta i gcoinne an Aire roimh an lá sin, agus ní éileamh é i gcoinne an Aire.

(2) Aon éileamh a dhéanfaidh an tAire nó is cuí dó a dhéanamh maidir le haon chaillteanas nó díobháil de dhroim gnímh nó mainn eachtana ag aon duine roimh an lá dílseacháin, féachfar air, más éileamh é a bhaineann leis na feidhmeanna a shanntar do cheachtar cuideachta leis an Acht seo, mar éileamh arna dhéanamh ag an gcuideachta sin nó mar éileamh is cuí di a dhéanamh agus féadfaidh an chuideachta dul ar aghaidh leis agus agairt ina leith ionann is dá mba don chuideachta a bhain an caillteanas nó an díobháil.

(3) Ní bhaineann fo-ailt (1) agus (2) le héileamh i gcoinne údaráis Stáit nó ag údarás Stáit.

Imeachtaí dlí a bhí ar feitheamh do leanúint i bhfeidhm.

57. —Na himeachtaí dlí uile a bhí ar feitheamh díreach roimh an lá dílseacháin agus ar páirtí iontu an tAire, leanfaidh siad i bhfeidhm ach iad seo leanas a chur in ionad an Aire—

(a) an chuideachta poist, i gcás ina mbaineann na himeachtaí le feidhmeanna a shanntar don chuideachta sin leis an Acht seo, agus

(b) an chuideachta teileachumarsáide, i gcás ina mbaineann na himeachtaí le feidhmeanna a shanntar don chuideachta sin leis an Acht seo.

Fógraí, deimhnithe, dearbhuithe agus bannaí áirithe do leanúint i bhfeidhm.

58. —Ón lá dílseacháin—

(a) gach fógra, deimhniú agus dearbhú a bheidh tugtha ag an Aire nó don Aire,

(b) gach ordú cúirte a bheidh dírithe chuig aon duine, agus

(c) gach banna a bheidh tugtha ag aon duine don Aire,

agus a bhaineann le feidhmeanna a shanntar faoin Acht seo don chuideachta teileachumarsáide nó don chuideachta poist, de réir mar a bheidh, leanfaidh siad, i gcás nach mbeidh a n-oibriú, a n-éifeacht nó a dtéarma scortha nó dulta in éag roimh an lá dílseacháin, d'fheidhm a bheith acu, agus beidh éifeacht leo, ionann is dá mbeadh feidhmeanna an Aire inchomhlíonta an lá sin ag an gcuideachta sin.

Ceadúnais agus ceadanna a dheonaigh an tAire do leanúint i bhfeidhm.

59. —(1) Gach ceadúnas nó cead a bheidh deonaithe ag an Aire faoi na hAchtanna um Oifig an Phoist, 1908 go 1969, nó faoin Stamp Duties Management Act, 1891, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá dílseacháin, leanfaidh sé d'fheidhm a bheith aige ionann is dá mba í an chuideachta poist nó an chuideachta teileachumarsáide, de réir mar is gá sa chás, a dheonaigh é.

(2) Gach ceadúnas nó cead a bheidh deonaithe ag an Aire faoi na hAchta Telegrafa, 1863 go 1953 i ndáil leis an bpribhléid eisiatach a shanntar don chuideachta teileachumarsáide faoi alt 87, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá dílseacháin, leanfaidh sé d'fheidhm a bheith aige ionann is dá mba í an chuideachta teileachumarsáide a dheonaigh é.

Comhchomhairleachan pleanála do leanúint i bhfeidhm.

60. —Chun críocha alt 84 den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963

(a) aon chomhchomhairleachan a bheidh curtha i gcrích roimh an lá dílseacháin idir an tAire agus údarás pleanála i ndáil le foirgniú nó méadú foirgnimh a bheidh le húsáid ón lá sin i ndáil leis na feidhmeanna a shanntar leis an Acht seo do cheachtar cuideachta, beidh éifeacht leis ionann is dá mba pháirtí sa chomhchomhairleachan sin an chuideachta,

(b) aon chomhchomhairleachan den sórt sin a bheidh tosaithe ag an Aire ach nach mbeidh curtha i gcrích roimh an lá dílseacháin i ndáil le foirgniú nó méadú aon fhoirgnimh a bheidh le húsáid mar a dúradh ón lá sin, is í an chuideachta lena mbaineann, agus ní hé an tAire, a chuirfidh i gcrích é.

Srian le dliteanas cuideachtaí faoi na hAchtanna Pleanála.

61. —(1) I gcás aon fhorbairt (nach forbairt dhíolmhaithe chun críocha na nAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1982, nó aon fhorbairt lena mbaineann alt 60) a thosóidh ceachtar cuideachta sa tréimhse dhá bhliain ón lá dílseacháin, ní gá cead a fháil faoi Chuid IV den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 , má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas, eadhon—

(a) go rachaidh an chuideachta i gcomhairle leis an údarás pleanála lena mbaineann, a mhéid a chinnfidh an tAire Comhshaoil, agus

(b) mura réitítear aon agóid a bheidh déanta ag an údarás pleanála, nó mura mbeidh glacadh ag an gcuideachta le haon choinníoll a shonróidh an t-údarás pleanála, go rachaidh an chuideachta i gcomhairle leis an Aire sin i dtaobh na hagóide nó an choinníll, de réir mar a bheidh, agus

(c) go gcomhlíonfaidh an chuideachta, le linn di an fhorbairt a dhéanamh, cibé coinníollacha (más ann) a shonróidh an t-údarás pleanála nó an tAire sin, de réir mar a bheidh.

(2) (a) Aon uair a rachfar i gcomhairle leis faoi fho-alt (1), beidh ag an údarás pleanála nó ag an Aire sin, de réir mar a bheidh, an chumhacht chéanna chun coinníollacha a shonrú a thugtar le halt 26 den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 , i ndáil le hiarratas faoi Chuid IV den Acht sin.

(b) Beidh feidhm, fara aon mhodhnú is gá, le halt 27 den Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976, i gcás ina mbeidh forbairt, nach forbairt, dhíolmhaithe mar a dúradh ná aon fhorbairt lena mbaineann alt 60, tosaithe ag ceachtar cuideachta ach nach mbeidh sí déanta, nó á déanamh, de réir fhorálacha an ailt seo.

CUID IV

An Chuideachta Poist

Cuideachta poist.

62. —Sa Chuid seo ciallaíonn “cuideachta” an chuideachta poist.

Pribhléid eisiatach na cuideachta poist.

63. —(1) Beidh pribhléid eisiatach ag an gcuideachta, faoi réir fhorálacha an ailt seo, i leith post-phaicéid a iompar laistigh den Stát agus chuige agus uaidh, agus i leith seirbhísí a thairiscint agus a chur i gcrích ar seirbhísí iad a bhaineann le post-phaicéid a fháil, a bhailiú, a chur chun bealaigh agus a sheachadadh.

(2) Tá an phribhléid sin á thabhairt don chuideachta—

(a) ag féachaint dá príomhchuspóir seirbhís náisiúnta poist a chur ar fáil agus ag féachaint don dualgas ginearálta a chuirtear uirthi le halt 13, agus

(b) mar aitheantas gurb iomchuí pribhléid den sórt sin a thabhairt ag féachaint d'achar agus do dhaonra an Stáit agus do staid forbartha na teicneolaíochta poist faoi láthair, agus

(c) toisc nach foláir, i gcóras náisiúnta poist inmharthana, go mbeadh cúnamh airgid ar fáil do sheirbhísí caillteacha áirithe ó sheirbhísí brabúsacha.

(3) Ní fhéachfar ar aon cheann díobh seo a leanas mar shárú ar an bpribhléid eisiatach a thugtar leis an alt seo—

(a) seirbhísí a chuirfear ar fáil de réir téarmaí agus coinníollacha ceadúnais a bheidh deonaithe ag an gcuideachta faoi alt 73 nó ag an Aire faoi alt 111,

(b) post-phaicéad a iompar agus a sheachadadh ag an seoltóir féin go pearsanta,

(c) post-phaicéad a sheoladh, a iompar agus a sheachadadh ag pearsa aonair ar shlí seachas ar fruiliú nó ar luaíocht i gcás inarb é an phearsa aonair féin a sheachaid an paicéad ar an seolaí,

(d) post-phaicéad a bhaineann le gnóthaí príobháideacha an tseoltóra nó an tseolaí a sheoladh, a iompar agus a sheachadadh ag teachtaire a bheidh curtha amach chuige sin ag seoltóir nó ag faighteoir an phaicéid ar choinníoll gur duine de chlann an tseoltóra nó an fhaighteora sin, nó gur fostaí dá chuid, an teachtaire,

(e) aon doiciméad a d'eisigh cúirt, nó aon tuairisceán nó freagra air sin, a sheoladh, a iompar agus a sheachadadh ar shlí seachas leis an bpost,

(f) post-phaicéad de chuid duine is úinéir ar long cheannaíochta nó aerárthach tráchtála, nó ar earraí atá á n-iompar ar long nó aerárthach den sórt sin, a sheoladh, a iompar agus a sheachadadh leis an long nó leis an aerárthach sin agus é a sheachadadh ar an seolaí ag aon duine a bheidh fostaithe chuige sin ag an úinéir, ar choinníoll nach dtabharfar nó nach bhfaightear íocaíocht, luaíocht, brabús nó buntáiste de chineál ar bith as an bpaicéad a iompar nó a sheachadadh,

(g) post-phaicéid a sheoladh, a iompar agus a sheachadadh ag iompróir coiteann ar post-phaicéid iad a bhaineann leis na hearraí atá á n-iompar aige agus atá le seachadadh ina dteannta, ar choinníoll nach dtabharfar nó nach bhfaighfear íocaíocht, luaíocht, brabús nó buntáiste de chineál ar bith as na paicéid sin a iompar nó a sheachadadh.

(4) Ní ghlacfar le haon ní i míreanna (b) go (g) d'fho-alt (3) mar ní a údaraíonn d'aon duine post-phaicéid a bhailiú chun go ndéanfaí iad a sheoladh, a iompar nó a sheachadadh de réir an fho-ailt sin.

(5) Ní dhéanfar post-phaicéad a thionscain sa Stát a thógáil ná a sheoladh as an Stát d'fhonn an paicéad a chur sa phost lasmuigh den Stát chuig seoladh sa Stát chun pribhléid eisiatach na cuideachta a sheachaint.

(6) Aon duine a sháróidh an phribhléid eisiatach a thugtar leis an alt seo, nó a fhéachfaidh leis an bpribhléid sin a shárú, nó a chabhróidh nó a neartóidh le sárú den sórt sin a dhéanamh, nó a chomhairleoidh sin nó a thabharfaidh sin chun críche, nó a dhéanfaidh comhcheilg le haon duine eile, nó a aslóidh nó a ghríosóidh aon duine eile, chun an phribhléid sin a shárú, beidh sé ciontach i gcion. In aon imeacht i ndáil leis an gcion sin is ar an duine a bhfuil imeachtaí á dtionscnamh ina choinne a bheidh sé a chruthú gur i gcomhréir leis an alt seo a rinneadh an gníomh nó an neamhghníomh a líomhnaítear an cion a bheith déanta ina leith.

(7) San alt seo ní fholaíonn “post-phaicéad” teileagram, nuachtán nó beartán mura bhfuil teachtaireacht nó, i gcás nuachtáin, teachtaireacht nach cuid de nuachtán, ar áireamh ann.

Teorainn le dliteanas na cuideachta poist.

64. —(1) Faoi réir fho-alt (3), beidh díolúine ag an gcuideachta ó gach dliteanas i leith aon chaillteanas nó damáiste a bhainfidh do dhuine ag úsáid seirbhíse poist dó—

(a) mar gheall ar mhainneachtain nó moill maidir le seirbhís poist a chur ar fáil, a oibriú nó a chothabháil,

(b) mar gheall ar chliseadh, briseadh, fionraí nó srianadh seirbhíse poist.

(2) Beidh díolúine ó dhliteanas sibhialta ag comhaltaí fhoireann na cuideachta ach amháin ar agra na cuideachta i leith aon chaillteanas nó damáiste dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) (a) Ní bheidh feidhm ag alt 39 den Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980 , maidir leis an gcuideachta do chur seirbhísí idirnáisiúnta ar fáil.

(b) Ní bheidh feidhm ag an alt sin 39 maidir le seirbhísí poist a chur ar fáil sa Stát go dtí cibé dáta dá bhforálfaidh an tAire Trádála, Tráchtála agus Turasóireachta le hordú, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, cibé acu i ndáil leis na seirbhísí sin i gcoitinne nó i ndáil le seirbhísí d'aicme a bheidh mínithe san ordú ar cibé modh agus faoi threoir cibé nithe is cuí leis an Aire Trádála, Tráchtála agus Turasóireachta, tar éis dó comhairle den sórt sin a ghlacadh.

Seachadadh postphaicéad.

65. — Ní bheidh de cheangal ar an gcuideachta post-phaicéad a sheachadadh chuig áit chónaithe nó oifig an tseolaí, ar choinníoll go ndéanfaidh an chuideachta malairt comhshocraíochtaí a bhfuil glacadh leo chun é a chur ar fáil don seolaí.

An post a bheith dosháraithe agus foireann a bheith díolmhaithe ó ionchúiseamh.

66. —(1) Beidh post-phaicéid agus málaí poist i gcúrsa an phoist díolmhaithe ó scrúdú, ó choinneáil nó ó urghabháil ach amháin mar a fhoráiltear faoin Acht seo nó aon achtachán eile.

(2) Beidh an chuideachta agus comhaltaí na foirne agus daoine eile ag gabháil do ghnó na cuideachta díolmhaithe ó ionchúiseamh mar gheall ar aon ní atá toirmiscthe agus atá i bpaicéad sa phost a bheith ina seilbh nó á iompar nó á sheachadadh acu.

Seirbhísí baincéireachta a chur ar fáil.

67. —(1) Féadfaidh an chuideachta, tar éis di dul i gcomhairle leis an Aire agus amhail mar a údarófar di le hordú ón Aire Airgeadais (arna dhéanamh tar éis dul i gcomhairle leis an mBanc Ceannais), seirbhísí baincéireachta a chur ar fáil, lena n-áirítear an tseirbhís ar a dtugtar an Gíreo-Chóras de ghnáth agus lena n-áirítear freisin airgead a thabhairt ar iasacht.

(2) I gcás aon ordú den sórt sin—

(a) féadfar na seirbhísí a fhéadfaidh an chuideachta a chur ar fáil a bheith sonraithe ann,

(b) féadfar cibé forálacha eile i ndáil leis sin, lena n-áirítear forálacha maidir le feidhmiú Achtanna an Airgid Reatha agus an Bhainc Ceannais, 1927 go 1971, agus aon achtachán eile, a bheith ar áireamh ann is dóigh leis an Aire Airgeadais is gá nó is inmhianaithe, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, leis an gcuideachta, leis an mBanc Ceannais agus le haon Aire iomchuí eile.

(3) Fad a bheidh ordú faoi fho-alt (1) i bhfeidhm, measfar gur banc agus baincéir an chuideachta chun críocha na nAchtanna um Fhianaise Leabhar Baincéirí, 1879 agus 1959, maidir leis na seirbhísí a bheidh sonraithe san ordú agus ní bheidh feidhm ag Achtanna na nIasachtaithe Airgid, 1900 agus 1933, i ndáil leis na seirbhísí sin.

(4) Féadfaidh an tAire Airgeadais, le hordú, tar éis dó dul i gcomhairle mar a dúradh, ordú faoi fho-alt (1) a leasú nó a chúlghairm.

Orduithe airgid agus orduithe poist.

68. —(1) Orduithe airgid agus orduithe poist a bheidh eisithe ag an Aire roimh an lá dílseacháin agus a bheidh gan íoc ar an lá dílseacháin, measfar iad a bheith eisithe ag an gcuideachta agus beidh éifeacht leo dá réir sin.

(2) Beidh orduithe airgid agus orduithe poist arna n-eisiúint ag an gcuideachta saor ó dhleacht stampa.

(3) Ní bheidh de cheangal ar an gcuideachta ceadúnas a shealbhú faoi Acht an Bhainc Ceannais, 1971 , mar gheall ar sheirbhísí i ndáil le horduithe airgid agus orduithe poist a bheith á gcur ar fáil aici.

(4) Ní bheidh ag na Coimisinéirí Ioncaim, ná ní fheidhmeoidh siad, aon fheidhmeanna i ndáil le horduithe poist nó orduithe airgid arna n-eisiúint ag an gcuideachta ach amháin i ndáil leis na horduithe sin a chló ar iarratas ón gcuideachta.

(5) Ní bheidh feidhm ag alt 20 den Finance Act, 1911, maidir le horduithe airgid nó orduithe poist arna n-eisiúint ag an gcuideachta.

Stampaí poist agus stampaí árachais forlíontacha.

69. —(1) Na stampaí go léir a bhí i gcúrsaíocht díreach roimh an lá dílseacháin chun dleachtanna poist a thaispeáint is bailí dóibh fós ar an lá sin agus dá éis.

(2) Beidh feidhm ag ailt 4, 6, 13 agus 16 go 20 den Stamp Duties Management Act, 1891, maidir le stampaí poist arna n-eisiúint ag an gcuideachta. Sna hailt sin folóidh tagairtí do “licence” tagairtí d'údarú ón gcuideachta.

(3) Na stampaí poist agus na díslí gaolmhara go léir agus na nithe eile go léir a urghabhfar faoi alt 16 nó 17 den Stamp Duties Management Act, 1891, seachadfar ar an gcuideachta iad.

(4) Féadfaidh an chuideachta, le toiliú an Aire, a shocrú go ndearfar agus go n-eiseofar stampaí poist.

(5) Beidh feidhm ag alt 9 den Stamp Act, 1891, maidir le stampaí poist arna n-eisiúint ag an gcuideachta.

(6) Ní bheidh feidhm ag alt 20 den Finance Act, 1911, maidir le stampaí poist arna n-eisiúint ag an gcuideachta.

(7) Ní bheidh ag na Coimisinéirí Ioncaim, ná ní fheidhmeoidh siad, aon fheidhmeanna i ndáil le stampaí poist arna n-eisiúint ag an gcuideachta ach amháin i ndáil leis na stampaí sin a chló ar iarratas ón gcuideachta.

(8) I gcás ina bhfuil amhras ann go bhfuil cion déanta i ndáil le stampaí poist nó stampaí árachais forlíontacha (de réir bhrí alt 247 den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981 )—

(a) féadfaidh an chuideachta na cumhachtaí atá in alt 18 (2) den Stamp Duties Management Act, 1891, a fheidhmiú, ach ní fheidhmeoidh sí iad ach amháin ar scór barántas arna eisiúint ag Breitheamh den Chúirt Dúiche, i gcás stampaí poist, agus ar scór barántas arna eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim nó ag Breitheamh den Chúirt Dúiche, i gcás stampaí árachais forlíontacha, agus

(b) chun críocha an ailt sin 18 (2), féadfaidh Breitheamh den Chúirt Dúiche, ar fhaisnéis faoi mhionn a fháil ó oifigeach de chuid na cuideachta nó ó chomhalta den Gharda Síochána, barántas a dheonú.

Muirir agus téarmaí eile a bhaineann le seirbhísí.

70. —(1) Faoi réir an Achta seo, féadfaidh an chuideachta, maidir le haon cheann de na seirbhísí poist a chuireann sí ar fáil, scéim a dhéanamh—

(a) lena ndéanfar foráil i dtaobh ceachtar de na nithe seo a leanas nó iad araon—

(i) na muirir go léir a bheidh (ach amháin sa mhéid go gcomhaontóidh an chuideachta agus duine a bheidh ag baint úsáide as aon seirbhís den sórt sin thairis sin) le gearradh aici,

(ii) na téarmaí agus na coinníollacha eile a bhainfidh leis na seirbhísí sin (ach amháin mar a dúradh),

(b) lena ndéanfar foráil chun seoladh ábhar mhíchuibhiúil a thoirmeasc.

(2) Ní dhéanfaidh an chuideachta, gan comhthoiliú an Aire, aon mhuirear faoi scéim faoin alt seo a mhéadú.

(3) Féadfar le scéim faoin alt seo aon scéim arna déanamh roimhe sin faoin alt seo, agus aon rialacháin lena mbaineann alt 72 (1), a leasú nó a chúlghairm.

(4) Tiocfaidh scéim faoin alt seo i ngníomh cibé lá a bheidh sonraithe inti.

(5) Ní mór gach scéim faoin alt seo a fhoilsiú a luaithe is féidir.

Fianaise ar shuim a bheith dlite as seirbhísí a chuir an chuideachta ar fáil.

71. —(1) Deimhniú a airbheartóidh a bheith sínithe ag oifigeach don chuideachta agus a deir go bhfuil suim shonraithe dlite don chuideachta de dhuine sonraithe maidir le haon suibscríobh, táille, muirear, costas, damáiste nó caillteanas i leith seirbhís ar bith a chuir an chuideachta ar fáil i bhfeidhmiú feidhme a shanntar di faoin Acht seo beidh sé, gan chruthúnas, ina fhianaise prima facie ar an tsuim atá dlite in aon imeachtaí a thionscnóidh an duine sonraithe, a ionadaithe pearsanta nó a chomharbaí i dteideal, nó a thionscnófar ina choinne nó ina gcoinne.

(2) Chun críocha fho-alt (1) folóidh an tagairt do shuim atá dlite don chuideachta suim a bhí dlite i dtosach don Aire faoi na rialacháin dá dtagraítear in alt 72 (1) agus a bheidh dlite don chuideachta ar an lá dílseacháin.

Forálacha idirlinne maidir le rialacháin faoi na hAchtanna um Oifig an Phoist, 1908 go 1969.

72. —(1) Aon rialacháin a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá dílseacháin faoi na hAchtanna um Oifig an Phoist, 1908 go 1969, agus nach mbeidh cúlghairthe le scéim faoi alt 70 nó le haon fhoráil den Acht seo, beidh éifeacht leo ar an lá dílseacháin agus dá éis ionann is dá mba fhorálacha iad de scéimeanna faoi alt 70, ach tagairtí don chuideachta a chur in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa, don Roinn Poist agus Telegrafa agus d'Oifig an Phoist, mura bhforáiltear a mhalairt sa Tríú nó sa Cheathrú Sceideal.

(2) Deimhniú a airbheartóidh a bheith sínithe ag oifigeach don chuideachta agus a deir go raibh feidhm, ar dháta sonraithe, ag muirir a shocraigh an tAire faoi rialacháin lena mbaineann fo-alt (1), is fianaise prima facie é ar na nithe a bheidh deimhnithe amhlaidh.

(3)  (a) Má tá, i gcomhaontú nó ceadúnas a bhí i bhfeidhm díreachroimh an lá dílseacháin, tagairt d'fhoráil in aon rialachán lena mbaineann fo-alt (1) agus má chúlghairtear an fhoráil sin faoi alt 70 le linn ré an chomhaontaithe nó an cheadúnais, glacfar leis an tagairt mar thagairt d'fhoráil chomhréire (más ann) scéime faoin alt sin.

(b) Aon tagairt i gcomhaontú nó ceadúnas den sórt sin d'fhoráil i rialachán i ndáil le dliteanas a theorannú leanfar i gcónaí dá léamh amhail is dá mbeadh an fhoráil sin i bhfeidhm fós.

Deonú ceadúnas chun seirbhísí poist a chur ar fáil.

73. —(1) Féadfaidh an chuideachta, le toiliú an Aire agus faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha a cheadóidh an tAire, ceadúnas a dheonú d'aon duine, ar iarratas ón duine sin, chun seirbhís phoist a chur ar fáil laistigh den phribhléid eisiatach a thugtar don chuideachta le halt 63.

(2) Má dhiúltaíonn an chuideachta ceadúnas faoi fho-alt (1) a dheonú féadfaidh an t-iarratasóir achomharc a dhéanamh chun an Aire in aghaidh an diúltaithe.

(3) Féadfaidh an tAire, de réir mar is cuí leis, coiste comhairleach nó comhairleoirí a cheapadh chun comhairle a thabhairt dó i ndáil le hachomhairc faoin alt seo.

(4)  (a) Féadfaidh an tAire le hordú ceadúnas a dheonú ar achomharc faoin alt seo más dóigh leis gur le leas an phobail an ceadúnas a dheonú agus go bhfuil an deonú sin ar comhréir leis na fáthanna a thugtar in alt 63 (2) leis an bpribhléid eisiatach a thabhairt don chuideachta.

(b) Féadfaidh an tAire le hordú ordú faoi mhír (a) a chúlghairm agus má chúlghairtear ordú den sórt sin nó má neamhnítear é faoi alt 3, beidh an ceadúnas a deonaíodh leis an ordú arna chúlghairm.

Scéimeanna postais in aisce d'iarrthóirí toghcháin.

74. —(1) Féadfaidh an chuideachta, le toiliú an Aire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Comhshaoil agus, más iomchuí, leis an Aire Cosanta, scéimeanna a dhéanamh chun na coinníollacha a rialáil faoina mbeidh postas in aisce le cur ar fáil—

(a) faoi alt 50 den Acht chun Droch-bhearta Toghacháin do Chosc, 1923 ,

(b) faoi alt 25 d'Acht Toghacháin an tSeanaid (Baill Phríomh-Scoile), 1937,

(c) faoi alt 34 d'Acht Toghachán an Uachtaráin, 1937 ,

(d) faoi riail 18 de Chuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977 .

(2) Féadfar le scéim faoin alt seo aon scéim a rinneadh roimhe sin faoin alt seo a leasú nó a chúlghairm.

(3) Féadfaidh an tAire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an gcuideachta agus leis an Aire Comhshaoil agus, más iomchuí, leis an Aire Cosanta, a ordú don chuideachta scéim faoin alt seo a dhéanamh nó a leasú agus déanfaidh an chuideachta de réir an ordacháin sin.

(4) Maidir le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire—

(a) faoin Acht chun Droch-bhearta Toghacháin do Chosc, 1923 ,

(b) faoi Acht Toghacháin an tSeanaid (Baill Phríomh-Scoile), 1937 ,

(c) faoi Acht Toghachán an Uachtaráin, 1937 ,

(d) faoin Acht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977 ,

beidh éifeacht leo ar an lá dílseacháin agus dá éis ionann is dá mba scéimeanna iad arna ndéanamh ag an gcuideachta faoi fho-alt (1) ach tagairtí don chuideachta a chur in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa agus tagairtí d'oifigeach don chuideachta a chur in ionad tagairtí d'oifigeach don Aire Poist agus Telegrafa.

(5) Beidh éifeacht le scéim faoin alt seo ionann is dá mba scéim í arna déanamh ag an gcuideachta faoi alt 70.

Cúiteamh i leith postais in aisce maidir le toghcháin, reifrinn agus teachtaireachtaí chuig orgain áirithe Stáit.

75. —Beidh an chuideachta i dteideal go gcúiteofaí í as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis as an bpostas a chaillfidh sí de bhíthin aon achtachán a dhéanann socrú le haghaidh postais in aisce i ndáil le haon toghchán nó reifreann nó aon achainí nó aitheasc chun an Uachtaráin, chun an Rialtais nó chun ceachtar Tí den Oireachtas.

Ceadúnais teilifíse agus ceadúnais eile a eisiúint.

76. —Féadfaidh an tAire le hordú a chumhachtú don chuideachta ceadúnais do theilifíseáin agus do ghairis eile a eisiúint thar a cheann, ar an táille iomchuí a bheith íoctha, de réir na nAchtanna Raidio-Theileagrafaíochta, 1926 go 1972.

(2) Féadfaidh an tAire faisnéis a thabhairt don chuideachta i dtaobh idirbhearta i dteilifíseáin a bheidh tugtha dó ag déileálaithe teilifíse faoin Acht Raidio-Theileagrafaíochta, 1972 .

(3) Féadfaidh an tAire le hordú a chumhachtú don chuideachta na feidhmeanna a thugtar dó leis an Acht Raidio-Theileagrafaíochta, 1972 , a fheidhmiú thar a cheann, fad a bhaineann an tAcht sin le clárú déileálaithe teilifíse agus le déileálaithe do thabhairt faisnéise dó.

(4) Féadfaidh an tAire le hordú a chumhachtú don chuideachta na feidhmeanna a thugtar dó leis na hAchtanna Raidio-Theileagrafaíochta, 1926 go 1972, nó fúthu, a fheidhmiú, ar feidhmeanna iad a bhaineann leis na táillí do cheadúnais teilifíse agus ceadúnais eile a bhailiú agus leis na ceadúnais sin a dhíol, agus le daoine a shainiú a bhfuil teilifíseáin nó gairis eile acu nach bhfuil údaraithe le ceadúnas atá i bhfeidhm de thuras na huaire.

(5) Féadfaidh an tAire le hordú, tar éis dul i gcomhairle leis an gcuideachta, ordú faoi na forálacha sin roimhe seo den alt seo a leasú nó a chúlghairm.

(6) Ní mór don chuideachta cibé faisnéis a thabhairt a theastóidh ón Aire i ndáil le feidhmiú na bhfeidhmeanna a shanntar di faoin alt seo.

Imeachtaí achoimre faoi na hAchtanna Raidio-Theileagrafaíochta, 1926 go 1972.

77. —Féadfaidh an chuideachta imeachtaí achoimre a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh i leith na gcionta seo a leanas faoi na hAchtanna Raidio-Theileagrafaíochta, 1926 go 1972—

(a) i gcás ordú faoi alt 76 (3) a bheith i bhfeidhm, sárú ag déileálaí teilifíse ar aon fhoráil den Acht Raidio-Theileagrafaíochta, 1972 ;

(b) i gcás ordú faoi alt 76 (4) a bheith i bhfeidhm, cion i ndáil le teilifíseán nó gaireas eile nach bhfuil údaraithe le ceadúnas atá i bhfeidhm de thuras na huaire a bheith á choimeád nó ina sheilbh ag duine.

An chuideachta poist d'íoc airgid a bheidh faighte as ceadúnais teilifíse agus ceadúnais eile.

78. —(1) Íocfaidh an chuideachta go pras leis an Aire na méideanna a bheidh bailithe ag an gcuideachta i leith ceadúnais teilifíse agus ceadúnais eile a eisiúint.

(2) Is é an tAire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an gcuideachta, a chinnfidh an modh íoca, agus na tréimhsí dá mbeidh íocaíochtaí le déanamh, i leith ceadúnais teilifíse agus ceadúnais eile a eisiúint.

An chuideachta poist a chúiteamh i leith an chostais a bhaineann le ceadúnais teilifise agus ceadúnais eile a eisiúint.

79. —(1) Íocfaidh an tAire suim iomchuí leis an gcuideachta i leith obair a dhéanfaidh an chuideachta i bhfeidhmiú cumhachtaí a thugtar di faoi alt 76.

(2) Is í an chuideachta, le toiliú an Aire, a chinnfidh an tsuim iomchuí is iníoctha ag an Aire leis an gcuideachta agus modh íoca na suime sin agus na hagaí aimsire a mbeidh sí le híoc.

Uaire gnó oifigí teileagraif atá faoi urláimh na cuideachta poist.

80. —Féadfaidh an chuideachta, tar éis dul i gcomhairle leis an gcuideachta teileachumarsáide, na huaire a chinneadh a mbeidh na hoifigí teileagraif atá faoina hurláimh ar oscailt, an lá dílseacháin agus dá éis, chun gnó teileagraif a sheoladh agus, má bhíonn easaontas idir na cuideachtaí, féadfaidh ceachtar cuideachta an cheist a tharchur chun an Aire agus is breith chríochnaitheach a bhreith.

Máistir Poiststiúrthóir.

81. —(1) Déanfaidh an tAire máistir poist amháin a bheidh tofa de réir an ailt seo a cheapadh chun bheith ina stiúrthóir ar an gcuideachta.

(2) Is i scríbhinn a bheidh ceapachán faoin alt seo agus sonróidh sé an lá ar a mbeidh agus óna mbeidh agus an tréimhse ina mbeidh éifeacht leis agus is é an tAire a chinnfidh an tréimhse sin.

(3) Críochnóidh téarma oifige stiúrthóra a cheapfar faoin alt seo ar dheireadh a bheith leis an tréimhse dar ceapadh é, mura n-éagfaidh sé, mura n-éireoidh sé as, mura scoirfidh sé de bheith ina mháistir poist, mura dtiocfaidh sé faoi dhícháilíocht nó mura gcuirfear as oifig é roimhe sin.

(4) Féadfaidh an tAire máistir poist a bheidh inainmnithe mar iarrthóir i dtoghchán faoin alt seo a cheapadh chun corrfholúntas a tharlóidh de chionn teagmhas a luaitear i bhfo-alt (3) a líonadh go ceann a mbeidh gan chaitheamh de théarma oifige an stiúrthóra arb é a fholúntas atá le líonadh.

(5) Faoi réir an ailt seo beidh stiúrthóir a cheapfar faoin alt seo inainmnithe mar iarrthóir, agus beidh sé intofa, i dtoghchán.

(6) Déanfar toghchán chun críocha an ailt seo laistigh de 12 mhí tar éis an lae dílseacháin nó cibé tréimhse is faide ná sin ar a gcomhaontóidh an chuideachta agus cumainn agus comhlachais aitheanta atá ionadaitheach do mháistrí poist agus déanfar toghchán gach tríú bliain dá éis sin.

(7) Beidh feidhm ag Cuid II den Chéad Sceideal chun críocha toghcháin faoin alt seo.

(8)  (a) Ceapfaidh an tAire mar stiúrthóir ar an gcuideachta an máistir poist a cheap sé mar chomhalta den Interim Board for Posts (An Bord Poist) a bhunaigh an tAire roimh an Acht seo a rith—

(i) má cheaptar an duine sin mar chomhalta den Bhord Poist faoi alt 50, agus

(ii) más comhalta den Bhord sin an duine sin díreach roimh an lá dílseacháin.

(b) Is ar an lá dílseacháin a thosóidh téarma oifige aon stiúrthóir a cheapfar faoi mhír (a), féadfaidh an tAire é a fhoirceannadh agus scoirfidh sé, ar a dhéanaí, an lá a gceapfar stiúrthóirí tar éis toghcháin a dhéanamh faoin alt seo.

Foireann na cuideachta do dhul isteach i gcuanta agus san aerfort neamhchustam.

82. —Beidh sé de cheart ag comhalta d'fhoireann na cuideachta, ag gníomhú dó i gcomhlíonadh a dhualgais mar chomhalta den sórt sin—

(a) dul isteach in aon chuid de chuan nó imeacht aisti, agus

(b) dul isteach san aerfort neamhchustam a bunaíodh faoin Acht Aerphoirt Neamhchustam, 1947 , agus i bhfoirgnimh, in aerárthaí, i longa, i mbáid agus i bhfeithiclí san aerfort sin, nó imeacht as an gcéanna.

Cumhachtaí maidir le post-phaicéid a tharchur.

83. —Féadfaidh an chuideachta—

(a) post-phaicéid nach bhfuil i gcomhréir le scéimeanna faoi alt 70 nó le forálacha an Achta seo, nó arb éard iad ábhar míchuibhiúil, nó a bhfuil ábhar míchuibhiúil iontu, a éimiú, a choinneáil, a chur siar, a aischoinneáil, a chur ar ais nó a chur de láimh,

(b) na nithe seo a leanas a oscailt—

(i) post-phaicéid neamhshéalaithe,

(ii) post-phaicéid nach inseachadta,

(iii) post-phaicéid a bhí le bailiú poste restante agus nár bailíodh,

(iv) beartáin a bhí le bailiú agus nár bailíodh,

(c) forálacha a dhéanamh agus coinníollacha agus srianta a fhorchur maidir leis an modh pacála, le dath, foirm agus dearadh paicéad agus le haicmí paicéad,

(d) réamhíocaíocht nó urrús a éileamh i ndáil le postas nó muirir eile a thiocfaidh chun bheith dlite,

(e) aon phaicéad a chlárú le toiliú an choinsíneora nó dá éagmais agus a cheangal go n-íocfar táille i leith an chláraithe sin,

(f) postas a mhaitheamh,

(g) seoladh nó seachadadh post-phaicéid a chur siar i gcás inar dóigh leis an gcuideachta gur gá sin ar mhaithe leis an tseirbhís.

Toirmeasc ar phostphaicéid a oscailt, etc.

84. —(1) Aon duine—

(a) a osclóidh post-phaicéad atá dírithe chuig duine eile nó a fhéachfaidh lena oscailt nó a mhoilleoidh nó a choinneoidh aon phost-phaicéad den sórt sin nó a dhéanfaidh aon ní chun seachadadh cuí an phost-phaicéid sin a chosc nó a údaróidh, a ligfidh nó a cheadóidh do dhuine eile (nach é an duine é a bhfuil an post-phaicéad dírithe chuige) sin a dhéanamh, nó

(b) a nochtfaidh go bhfuil aon phost-phaicéad den sórt sin ann nó a nochtfaidh a bhfuil ann, nó

(c) a úsáidfidh chun críche ar bith aon fhaisnéis a bheidh faighte ó aon phost-phaicéad den sórt sin, nó

(d) a dhéanfaidh crioscaíl le haon phost-phaicéad den sórt sin,

gan comhaontú ón duine a bhfuil an post-phaicéad dírithe chuige, beidh sé ciontach i gcion.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le haon duine a bheidh ag gníomhú—

(a) de bhua aon chumhachta a thugtar don chuideachta le halt 83, nó

(b) de bhun ordachán a d'eisigh an tAire faoi alt 110, nó

(c) faoi údarás dlíthiúil eile.

(3)   (a) Féadfaidh an chuideachta, le toiliú an Aire, rialacháin a dhéanamh chun a bhfuil ar intinn leis an alt seo a chur i bhfeidhm a mhéid a bhaineann le comhaltaí dá foireann.

(b) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an gcuideachta, a ordú don chuideachta rialacháin a dhéanamh faoi mhír (a) nó rialacháin a rinneadh faoin mír sin a leasú nó a chúlghairm agus déanfaidh an chuideachta de réir an ordacháin sin.

(c) Aon duine a sháróidh aon rialachán faoin bhfo-alt seo beidh sé ciontach i gcion.

Forálacha airgeadais idirlinne.

85. —(1) Íocfaidh an chuideachta le gach comhalta, nó i leith gach comhalta, d'fhoireann na Roinne Poist agus Telegrafa a bheidh aistrithe chuig seirbhís na cuideachta aon mhéid a bheidh dlite don chomhalta sin nó ina leith maidir le seirbhís leis an Roinn agus a bheidh gan íoc ar an lá dílseacháin agus déanfaidh an tAire, le comhthoiliú an Aire Airgeadais, an méid sin a aisíoc leis an gcuideachta.

(2) Íocfaidh an tAire leis an gcuideachta, le comhthoiliú an Aire Airgeadais, méid is ionann agus na réamhíocaíochtaí a bheidh faighte aige i leith seirbhísí poist a chuirfidh an chuideachta ar fáil.

(3) Beidh an chuideachta i dteideal go bhfaighidh sí ón Aire, le comhthoiliú an Aire Airgeadais, méid is ionann agus luach na n-orduithe airgid agus na n-orduithe poist a eisíodh roimh an lá dílseacháin agus a mbeidh íocaíocht ina leith gan tabhairt ar an lá dílseacháin.

(4) Íocfaidh an chuideachta leis an Aire méid is ionann agus an t-airgead ar láimh i bpost-oifigí i ndeireadh gnó ar an lá oibre is deireanaí roimh an lá dílseacháin.

(5) Na suimeanna go léir a cheanglaítear a íoc faoin alt seo beidh siad dlite agus iníoctha ar cibé dáta a chinnfidh an tAire, i gcomhairle leis an gcuideachta agus le comhthoiliú an Aire Airgeadais.

(6) Tabharfaidh an chuideachta don Aire cibé faisnéis, taifid agus doiciméid a bheidh ag teastáil ón Aire chun críocha an ailt seo agus beidh sé de cheart ag an Aire agus ag a oifigigh na taifid agus na doiciméid iomchuí uile de chuid na cuideachta a iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh.

(7) Má tharlaíonn easaontú maidir le haon mhéid a bheidh le híoc ag an gcuideachta leis an Aire, nó ag an Aire leis an gcuideachta, faoin alt seo is breith chríochnaitheach breith an Aire, arna tabhairt le comhthoiliú an Aire Airgeadais.

CUID V

An Chuideachta Teileachumarsáide

Cuideachta teileachumarsáide.

86. —Sa Chuid seo ciallaíonn “cuideachta” an chuideachta teileachumarsáide.

Pribhléid eisiatach na cuideachta teileachumarsáide.

87. —Beidh pribhléid eisiatach ag an gcuideachta, faoi réir fhorálacha an ailt seo, chun seirbhísí teileachumarsáide a thairiscint, a chur ar fáil agus a chothabháil, ar seirbhísí iad chun teachtaireachtaí teileachumarsáide a tharchur, a ghlacadh, a bhailiú agus a sheachadadh laistigh den Stát go dtí nasc-phointe (agus an nasc-phointe sin san áireamh) in áitreabh duine is rannpháirtí d'aon seirbhís den sórt sin.

(2) Tá an phribhléid sin á tabhairt don chuideachta—

(a) ag féachaint dá príomhchuspóir seirbhís náisiúnta teileachumarsáide a chur ar fáil agus ag féachaint don dualgas ginearálta a chuirtear uirthi le halt 15, agus

(b) mar aitheantas gurb iomchuí pribhléid den sórt sin a thabhairt ag féachaint d'achar agus do dhaonra an Stáit agus do staid forbartha na teicneolaíochta teileachumarsáide faoi láthair, agus

(c) toisc nach foláir, i gcóras náisiúnta teileachumarsáide inmharthana, go mbeadh cúnamh airgid ar fáil do sheirbhísí caillteacha áirithe ó sheirbhísí brabúsacha.

(3) Ní fhéachfar ar aon cheann díobh seo a leanas mar shárú ar an bpribhléid eisiatach a thugtar leis an alt seo—

(a) seirbhísí arna gcur ar fáil agus arna gcothabháil ag duine dá úsáid baile féin agus chuige sin amháin,

(b) seirbhísí arna gcur ar fáil agus arna gcothabháil ag gnó lena n-úsáid idir fostaithe chun críocha an ghnó agus nach dtugann seirbhís d'aon duine eile,

(c) seirbhísí arna gcur ar fáil agus arna gcothabháil ag duine trí ghaireas atá suite go hiomlán in aon sraith áitreabh amháin atá ar áitiú aige,

(d) stáisiún craolacháin a oibriú faoi cheadúnas a bheidh deonaithe ag an Aire,

(e) córas raidióchumarsáide arna gcur ar fáil faoi cheadúnais a bheidh deonaithe faoi na hAchtanna Raidio-Theileagrafaíochta, 1926 go 1972,

(f) córais cháblatheilifíse arna ceadúnú faoi na hAchtanna Raidio-Theileagrafaíochta, 1926 go 1972,

(g) seirbhísí arna gcur ar fáil de réir téarmaí agus coinníollacha ceadúnais a bheidh deonaithe ag an gcuideachta faoi alt 89 nó ag an Aire faoi alt 111.

(4) Aon duine a sháróidh an phribhléid eisiatach a thugtar leis an alt seo, nó a fhéachfaidh leis an bpribhléid sin a shárú, nó a chabhróidh nó a neartóidh le sárú den sórt sin a dhéanamh, nó a chomhairleoidh sin nó a thabharfaidh sin chun críche, nó a dhéanfaidh comhcheilg le haon duine eile, nó a aslóidh nó a ghríosóidh aon duine eile, chun an phribhléid sin a shárú, beidh sé ciontach i gcion. In aon imeacht i ndáil leis an gcion sin is ar an duine a bhfuil imeachtaí á dtionscnamh ina choinne a bheidh sé a chruthú gur i gcomhréir leis an alt seo a rinneadh an gníomh nó an neamhghníomh a líomhnaítear an cion a bheith déanta ina leith.

Teorainn le dliteanas na cuideachta teileachumarsáide.

88. —(1) Faoi réir fho-alt (3), beidh díolúine ag an gcuideachta ó gach dliteanas i leith aon chaillteanas nó damáiste a bhainfidh do dhuine ag úsáid seirbhíse dá dtagraítear i mír (a), (b) nó (c) dó—

(a) mar gheall ar mhainneachtain nó moill maidir le seirbhís teileachumarsáide a chur ar fáil, a oibriú nó a chothabháil,

(b) mar gheall ar chliseadh, briseadh, fionraí nó srianadh seirbhíse teileachumarsáide,

(c) mar gheall ar aon earráid in eolaire a bheidh foilsithe ag an gcuideachta nó in aon teileagraim nó teachtaireachtaí telex a bheidh tarchurtha ag an gcuideachta, nó mar gheall ar aon ní a bheith fágtha ar lár astu.

(2) Beidh díolúine ó dhliteanas sibhialta ag comhaltaí fhoireann na cuideachta ach amháin ar agra na cuideachta i leith aon chaillteanas nó damáiste dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3)  (a)  Ní bheidh feidhm ag alt 39 den Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980 , maidir leis an gcuideachta do chur seirbhísí idirnáisiúnta ar fáil.

(b)  Ní bheidh feidhm ag an alt sin 39 maidir le seirbhísí teileachumarsáide a chur ar fáil sa Stát go dtí cibé dáta dá bhforálfaidh an tAire Trádála, Tráchtála agus Turasóireachta le hordú, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, cibé acu i ndáil leis na seirbhísí sin i gcoitinne nó i ndáil le seirbhísí d'aicme a bheidh mínithe san ordú ar cibé modh agus faoi threoir cibé nithe is cuí leis an Aire Trádála, Tráchtála agus Turasóireachta, tar éis dó comhairle den sórt sin a ghlacadh.

Deonú ceadúnas chun seirbhísí teileachumarsáide a chur ar fáil.

89. —(1) Féadfaidh an chuideachta, le toiliú an Aire agus faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha a cheadóidh an tAire, ceadúnas a dheonú d'aon duine, ar iarratas ón duine sin, chun seirbhís teileachumarsáide a chur ar fáil laistigh den phribhléid eisiatach a thugtar don chuideachta le halt 87.

(2) Má dhiúltaíonn an chuideachta ceadúnas faoi fho-alt (1) a dheonú féadfaidh an t-iarratasóir achomharc a dhéanamh chun an Aire in aghaidh an diúltaithe.

(3) Féadfaidh an tAire, de réir mar is cuí leis, coiste comhairleach nó comhairleoirí a cheapadh chun comhairle a thabhairt dó i ndáil le hachomhairc faoin alt seo.

(4)  (a)  Féadfaidh an tAire le hordú ceadúnas a dheonú ar achomharc faoin alt seo más dóigh leis gur le leas an phobail an ceadúnas a dheonú agus go bhfuil an deonú sin ar comhréir leis na fáthanna a thugtar in alt 87 (2) leis an bpribhléid eisiatach a thabhairt don chuideachta.

(b) Féadfaidh an tAire le hordú ordú faoi mhír (a) a chúlghairm agus má chúlghairtear ordú den sórt sin nó má neamhnítear é faoi alt 3, beidh an ceadúnas a deonaíodh leis an ordú arna chúlghairm.

Muirir agus téarmaí eile a bhaineann le seirbhísí.

90. —(1) Faoi réir an Achta seo, féadfaidh an chuideachta, maidir le haon cheann de na seirbhísí teileachumarsáide a chuireann sí ar fáil, scéim a dhéanamh—

(a) lena ndéanfar foráil i dtaobh ceachtar de na nithe seo a leanas nó iad araon—

(i) na muirir go léir a bheidh (ach amháin sa mhéid go gcomhaontóidh an chuideachta agus duine a bheidh ag baint úsáide as aon seirbhís den sórt sin thairis sin) le gearradh aici,

(ii) na téarmaí agus na coinníollacha eile a bhainfidh leis na seirbhísí sin (ach amháin mar a dúradh),

(b) lena ndéanfar foráil chun tarchur ábhair mhíchuibhiúil a thoirmeasc.

(2) Ní dhéanfaidh an chuideachta, gan comhthoiliú an Aire, aon mhuirear faoi scéim faoin alt seo a mhéadú.

(3) Féadfar le scéim faoin alt seo aon scéim a rinneadh roimhe sin faoin alt seo, agus aon rialacháin lena mbaineann alt 92, a leasú nó a chúlghairm.

(4) Tiocfaidh scéim faoin alt seo i ngníomh cibé lá a bheidh sonraithe inti.

(5) Ní mór gach scéim faoin alt seo a fhoilsiú a luaithe is féidir.

Fianaise ar shuim a bheith dlite as seirbhísí teileachumarsáide.

91. —(1) Deimhniú a airbheartóidh a bheith sínithe ag oifigeach don chuideachta agus a deir go bhfuil suim shonraithe dlite don chuideachta de dhuine sonraithe maidir le haon suibscríobh, táille, muirear, costas, damáiste nó caillteanas i leith seirbhís ar bith a chuir an chuideachta ar fáil i bhfeidhmiú feidhme a shanntar di faoin Acht seo beidh sé, gan chruthúnas, ina fhianaise prima facie in aon imeachtaí a thionscnóidh an duine sonraithe, a ionadaithe pearsanta nó a chomharbaí i dteideal nó a thionscnófar ina choinne nó ina gcoinne.

(2) Chun críocha fho-alt (1) folóidh an tagairt do shuim atá dlite don chuideachta suim a bhí dlite i dtosach don Aire faoi na rialacháin dá dtagraítear in alt 92 (1) agus a bheidh dlite don chuideachta ar an lá dílseacháin.

Forálacha idirlinne maidir le rialacháin faoi na hAchta Telegrafa, 1863 go 1953.

92. —(1) Aon rialacháin a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá dílseacháin faoi na hAchta Telegrafa, 1863 go 1953, agus nach mbeidh cúlghairthe le scéim faoi alt 90 nó le haon fhoráil den Acht seo beidh éifeacht leo ar an lá dílseacháin agus dá éis ionann is dá mba fhorálacha iad de scéimeanna faoi alt 90, ach tagairtí don chuideachta a chur in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa agus don Roinn Poist agus Telegrafa, mura bhforáiltear a mhalairt sa Tríú nó sa Cheathrú Sceideal.

(2) Deimhniú a airbheartóidh a bheith sínithe ag oifigeach don chuideachta agus a deir go raibh feidhm, ar dháta sonraithe, ag muirir a shocraigh an tAire faoi rialacháin lena mbaineann fo-alt (1). is fianaise prima facie é ar na nithe a bheidh deimhnithe amhlaidh.

(3)  (a)  Má tá, i gcomhaontú nó i gceadúnas a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá dílseacháin, tagairt d'fhoráil in aon rialacháin lena mbaineann fo-alt (1) agus má chúlghairtear an fhoráil sin faoi alt 90 le linn ré an chomhaontaithe nó an cheadúnais, glacfar leis an tagairt mar thagairt d'fhoráil chomhréire (más ann) scéime faoin alt sin.

(b)  Aon tagairt i gcomhaontú nó i gceadúnas den sórt sin d'fhoráil i rialachán i ndáil le dliteanas a theorannú leanfar i gcónaí dá léamh amhail is dá mbeadh an fhoráil sin i bhfeidhm fós.

Éarlaisí a íocadh leis an Aire maidir le muirir theileafóin agus telex a aistriú chuig an gcuideachta.

93. —Aon suim airgid a bheidh íoctha leis an Aire roimh an lá dílseacháin mar urrús i leith aon mhuirear a íoc a bheidh dlite maidir le seirbhísí teileachumarsáide, ar suim í nach mbeidh aisíoctha roimh an lá dílseacháin, aistreoidh an tAire chuig an gcuideachta í a luaithe is féidir tar éis an lae dhílseacháin.

Imeachtaí chun díospóidí a shocrú do leanúint i bhfeidhm.

94. —Na himeachtaí go léir ar mhodh eadrána chun díospóidí agus easaontais a shocrú nó chun caiteachais a ghnóthú faoi na hAchta Telegrafa, 1863 go 1953, a bheidh ar feitheamh ar an lá dílseacháin agus ar páirtí iontu an tAire, leanfaidh siad i bhfeidhm ach an chuideachta a chur in ionad an Aire.

Réamhcháblú eastát tithíochta agus eastát tionscail.

95. —(1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Comhshaoil, rialacháin a dhéanamh á cheangal ar dhaoine a bhíonn ag gabháil do sholáthar eastát tithíochta agus eastát tionscail agus forbairtí foirgníochta eile (lena n-áirítear forbairtí ag údaráis áitiúla) cibé saoráidí a chur ar fáil a d'fhágfadh go bhféadfaí seirbhísí teileachumarsáide a chur ar fáil sna foirgnimh sin ar an modh is éasca agus is éifeachtúla.

(2) Féadfaidh na rialacháin na hearnálacha forbartha lena mbainfidh na rialacháin a shonrú faoi threoir méide, suímh agus nithe ábhartha eile.

(3) Féadfaidh na rialacháin a shonrú cad iad na cineálacha saoráidí a bheidh le cur ar fáil nó na hoibreacha a bheidh le déanamh agus féadfaidh na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh le linn na saoráidí sin a chur ar fáil nó a fhoirgniú a bheith leagtha amach iontu.

(4) Féadfaidh na rialacháin a shonrú cad iad na rialacha agus na nósanna imeachta maidir leis an gcuideachta do dhéanamh iniúchadh agus deimhniú ar na saoráidí agus na hoibreacha sin.

(5) Féadfaidh na rialacháin aon nithe ábhartha eile a shonrú is dóigh leis an Aire is inmhianaithe nó is gá.

Rialú seirbhísí teileachumarsáide.

96. —Féadfaidh an chuideachta—

(a) fad aon ghlaoigh theileafóin nó telex a chinneadh,

(b) seirbhís teileachumarsáide a fhionraí nó a bhriseadh nó diúltú comhaontú le rannpháirtí i seirbhís den sórt sin nó le hiarratasóir ar sheirbhís den sórt sin a chur i bhfeidhm nó comhaontú den sórt sin a fhoirceannadh i gcás nach gcomhlíonfaidh an rannpáirtí nó an t-iarratasóir, nó i gcás ina sáróidh sé, scéim faoi alt 90 nó aon fhoráil den Acht seo,

(c) urrús agus réamhíocaíocht a éileamh i leith muirear do sheirbhísí teileafóin, telex, teileagraim nó seirbhísí eile a chuireann an chuideachta ar fáil nó atá le cur ar fáil aici,

(d) tarchur teachtaireachtaí míchuibhiúla a thoirmeasc,

(e) glaonna teileafóin nó telex nó línte malartáin nó suiteálacha telex a dhínascadh nó línte malartáin a athrú ar chúiseanna teicniúla nó línte malartáin a aisghabháil.

Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann Teoranta.

97. —(1) Na scaireanna in Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann Teoranta a bhí á sealbhú, díreach roimh an lá dílseacháin, ag ainmnithigh de chuid an Aire nó an Aire Airgeadais, faoi seach, beidh siad, an lá sin, arna n-aistriú chuig cibé daoine (a bhféadfaidh an chuideachta teileachumarsáide a bheith ar cheann acu) a bheidh ainmnithe chuige sin ag an gcuideachta teileachumarsáide le comhthoiliú na nAirí sin agus sealbhóidh na daoine sin na scaireanna sin ar iontaobhas don chuideachta.

(2) Déanfar meabhrán comhlachais agus airteagail chomhlachais Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann Teoranta a leasú go hiomchuí le héifeacht ar an lá dílseacháin, le comhthoiliú na nAirí sin, chun an t-aistriú a dhéantar le fo-alt (1) a chur i gcuntas.

Toirmeasc ar theachtaireachtaí teileachumarsáide a thascradh.

98. —(1) Aon duine—

(a) a thascrann teachtaireachtaí teileachumarsáide nó a fhéachann lena dtascradh,

(b) a údaraíonn, a ligeann nó a cheadaíonn do dhuine eile teachtaireachtaí teileachumarsáide a thascradh, nó

(c) a dhéanann ní ar bith a chumasóidh dó féin nó do dhuine eile teachtaireachtaí teileachumarsáide a thascradh,

ar teachtaireachtaí teileachumarsáide iad atá á dtarchur ag an gcuideachta nó aon duine a nochtann, i gcás teachtaireacht den sórt sin a thascradh, go bhfuil an teachtaireacht sin ann nó a nochtann ábhar nó éirim na teachtaireachta sin nó a úsáideann chun críche ar bith aon fhaisnéis a bheidh faighte ó aon teachtaireacht den sórt sin, beidh sé ciontach i gcion.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir la haon duine atá ag gníomhú—

(a)    (i) ó thaobh imscrúdú ag comhalta den Gharda Síochána ar chion amhrasta faoi alt 13 den Acht um Oifig an Phoist (Leasú), 1951 (a dhéanann tagairt do theachtaireachtaí teileachumarsáide atá graosta nó bagarthach nó is de ghné eile den sórt sin) de thoradh gearáin ó dhuine a deir go bhfuair sé teachtaireacht den sórt sin, nó

(ii) de bhun ordachán arna eisiúint ag an Aire faoi alt 110, nó

(iii) faoi údarás dlíthiúil eile, nó

(b) i gcúrsa a dhualgas oibriúcháin nó a dhualgas maidir le, nó i ndáil le, suiteáil nó cothabháil líne, gairis nó trealaimh le haghaidh an chuideachta do tharchur teachtaireachtaí teileachumarsáide agus a mhéid is gá chuige sin.

(3)  (a)  Féadfaidh an chuideachta, le toiliú ón Aire, rialacháin a dhéanamh chun a bhfuil ar intinn leis an alt seo a chur i ngníomh a mhéid a bhaineann le comhaltaí dá foireann.

(b)  Féadfaidh an tAire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an gcuideachta, a ordú don chuideachta rialacháin a dhéanamh faoi mhír (a) nó rialacháin a rinneadh faoin mír sin a leasú nó a chúlghairm agus déanfaidh an chuideachta de réir an ordacháin sin.

(c)  Aon duine a sháróidh aon rialachán faoin bhfo-alt seo beidh sé ciontach i gcion.

(4)  (a)  Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun toirmeasc a chur ar sholáthar nó oibriú saoráidí cúléisteachta i ndáil le haon ghaireas (lena n-áirítear craobh-mhalartáin teileafóin phríobháideacha) atá ceangailte le mogalra na cuideachta ach amháin de réir cibé coinníollacha is dóigh leis a bheith réasúnach agus a fhorordóidh sé sna rialacháin.

(b)  Aon duine a sháróidh aon rialachán faoin bhfo-alt seo beidh sé ciontach i gcion.

(5) San alt seo, ciallaíonn “tascradh” éisteacht le haon teachtaireacht teileachumarsáide, nó í a thaifeadadh ar dhóigh ar bith, nó ábhar nó éirim na teachtaireachta sin a fháil, gan comhaontú a fháil ón duine ar thar a cheann atá an teachtaireacht sin á tarchur ag an gcuideachta agus ón duine a mbeartaíonn seisean go bhfaigheadh sé an teachtaireacht sin.

Úsáid chalaoiseach an chórais teileachumarsáide.

99. —(1) Aon duine a chuirfidh faoi deara go toilteanach go mbainfidh caillteanas don chuideachta maidir le haon chíos, táille nó muirear is iníoctha go cuí i leith úsáid an chórais teileachumarsáide, nó aon choda den chóras, nó a dhéanfaidh, trí aon ráiteas bréagach nó mífhaisnéis nó ar shlí eile le hintinn calaois a dhéanamh, íoc aon chíosa, táille nó muirir den sórt sin a sheachaint, nó a fhéachann lena sheachaint, beidh sé ciontach i gcion.

(2) Aon duine a nascfaidh, nó a chuirfidh faoi deara go nascfar, aon ghaireas nó deis leis an gcóras teileachumarsáide atá á oibriú ag an gcuideachta nó le haon chuid de, nó a chuirfidh, nó a chuirfidh faoi deara go gcuirfear, aon ghaireas nó deis i bpáirt nó in éineacht leis an gcóras sin nó aon chuid de, a bhféadfadh gurbh é is éifeacht don ghníomh sin go mbeadh seirbhís á cur ar fáil ag an gcuideachta d'aon duine gan an cíos, an táille nó an muirear iomchuí a bheith á íoc, beidh sé ciontach i gcion.

Aisíoc airleacan áirithe faoi na hAchtanna Caipitil Teileachumarsáide, 1924 go 1981.

100. —(1) D'ainneoin aon ní sna hAchtanna Caipitil Teileachumarsáide, 1924 go 1981, tiocfaidh an chuideachta faoi dhliteanas, ar an lá dílseacháin, méid a íoc leis an Aire Airgeadais arb é an méid é ar mó na suimeanna a bheidh eisithe aige faoi na hAchtanna sin, agus nach mbeidh aisíoctha roimh an lá sin, ná £355,000,000 móide an méid a bheidh dlite den Aire d'Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann Teoranta, agus a bheidh gan aisíoc, díreach roimh an lá dílseacháin, mar aon leis an ús ar an méid sin de réir cibé ráta nó rátaí a cheapfaidh sé, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire agus leis an gcuideachta.

(2) Déanfaidh an chuideachta an t-airgead a bheidh dlite faoi fho-alt (1) a íoc leis an Aire Airgeadais ag cibe tráthanna agus i cibé tráthchodanna a cheapfaidh sé, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire agus leis an gcuideachta.

(3)  (a)  Má mhainníonn an chuideachta íocaíocht a dhéanamh mar a cheanglaítear faoi fho-alt (2), beidh an chuideachta faoi dhliteanas fós ag an Aire Airgeadais i leith an mhéid nár íocadh agus tiocfaidh ús ar an méid nár íocadh, de réir cibé ráta nó rátaí a cheapfaidh sé, chun bheith iníoctha láithreach ag an gcuideachta.

(b)  An t-ús a bheidh dlite faoi mhír (a), mar aon leis an méid nár íocadh, is fiach iad a bheidh dlite don Aire Airgeadais agus, gan dochar d'aon mhodh gnóthaithe eile, beidh siad inghnóthaithe aige mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(4) Déanfar an t-airgead go léir a íocfaidh an chuideachta leis an Aire Airgeadais faoin alt seo a íoc isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste i cibé slí a ordóidh sé.

Forálacha airgeadais idirlinne.

101. —(1) Íocfaidh an chuideachta le gach comhalta, nó i leith gach comhalta, d'fhoireann na Roinne Poist agus Telegrafa a bheidh aistrithe chuig seirbhís na cuideachta aon mhéid a bheidh dlite don chomhalta sin nó ina leith maidir le seirbhís leis an Roinn agus a bheidh gan íoc ar an lá dílseacháin agus déanfaidh an tAire, le comhthoiliú an Aire Airgeadais, an méid sin a aisíoc leis an gcuideachta.

(2) Íocfaidh an tAire leis an gcuideachta, le comhthoiliú an Aire Airgeadais, méid is ionann agus na réamhíocaíochtaí a bheidh faighte aige i leith seirbhísí teileachumarsáide a chuirfidh an chuideachta ar fáil.

(3) Íocfaidh an chuideachta leis an Aire méid is ionann agus na suimeanna a bhaileoidh sí, ar an lá dílseacháin nó dá éis, i leith seirbhísí a chuir an tAire ar fáil roimh an lá dílseacháin i leith feidhmeanna a shanntar don chuideachta leis an Acht seo.

(4) Na suimeanna go léir a cheanglaítear a íoc faoin alt seo beidh siad dlite agus iníoctha ar cibé dáta a chinnfidh an tAire, i gcomhairle leis an gcuideachta agus le comhthoiliú an Aire Airgeadais.

(5) Tabharfaidh an chuideachta don Aire cibé faisnéis, taifid agus doiciméid a bheidh ag teastáil ón Aire chun críocha an ailt seo agus beidh sé de cheart ag an Aire agus ag a oifigigh na taifid agus na doiciméid iomchuí uile de chuid na cuideachta a iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh.

(6) Má tharlaíonn easaontú maidir le haon mhéid a bheidh le híoc ag an gcuideachta leis an Aire, nó ag an Aire leis an gcuideachta, faoin alt seo is breith chríochnaitheach breith an Aire, arna tabhairt le comhthoiliú an Aire Airgeadais.

CUID VI

Banc Taisce an Phoist agus Seirbhísí Coigiltis eile

Mínithe.

102. —Sa Chuid seo—

ciallaíonn “cuideachta” an chuideachta poist;

ciallaíonn “Banc Taisce” Banc Taisce an Phoist a bunaíodh faoi na hAchta um Bainc Thaisce an Phoist, 1861 go 1958.

Banc Taisce an Phoist.

103. —(1) Féadfaidh an chuideachta, le toiliú an Aire Airgeadais arna thabhairt tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, rialacháin a dhéanamh le haghaidh rialú agus oibriú an Bhainc Thaisce de bhun na nAchta um Bainc Thaisce an Phoist, 1861 go 1958, agus an Achta seo.

(2) Aon rialacháin a bhí i bhfeidhm díreach roimh an lá dílseacháin faoi na hAchta um Bainc Thaisce an Phoist, 1861 go 1958, i ndáil le hoibriú an Bhainc Thaisce, lena n-áirítear rialacháin lena mbaineann fo-alt (4), leanfaidh siad d'fheidhm a bheith acu agus beidh éifeacht leo, ar an lá dílseacháin agus dá éis, ionann is dá mba rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (1) iad, ach tagairtí don chuideachta agus dá hoifigigh a chur in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa nó don Ard-Mháistir Poist agus dá Roinn nó dá oifigigh, faoi seach, mura bhforáiltear a mhalairt sa Tríú nó sa Cheathrú Sceideal, agus féadfar iad a leasú nó a chúlghairm le rialacháin faoin alt seo.

(3) Féadfaidh an tAire Airgeadais, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire agus leis an gcuideachta, a ordú don chuideachta rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (1) nó rialacháin a rinneadh faoin bhfo-alt sin nó a lean d'fheidhm a bheith acu faoi fho-alt (2) a leasú nó a chúlghairm agus déanfaidh an chuideachta de réir an ordacháin sin.

(4) Aon rialacháin a rinne an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, roimh thosach feidhme an ailt seo i bhfeidhmiú airbheartaithe cumhachtaí a thugtar leis na hAchta um Bainc Thaisce an Phoist, 1861 go 1958, nó le haon cheann de na hAchtanna sin, measfar gur bailí dóibh agus gur bhailí dóibh riamh d'ainneoin nach ar an modh a údaraítear leis na hAchtanna sin a rinneadh iad.

Gnó an Bhainc Thaisce.

104. —(1) Féadfaidh an chuideachta—

(a) cibé oifigí dá cuid a shonróidh sí a cheapadh le bheith ina n-oifigí Bainc Thaisce,

(b) a údarú d'aon oifigeach dá cuid gnó an Bhainc Thaisce a dhéanamh seachas in oifig Bainc Thaisce,

(c) a ordú cén uair a dhéanfar gnó an Bhainc Thaisce,

(d) a cheangal go dtabharfar suas agus go gcealófar leabhar taisce agus leabhar taisce ionaid a eisiúint,

(e) aon suim a íoc maidir le haon mhéid a bheidh ar taisce sa Bhanc Taisce gan leabhar taisce a bheith tugtha ar aird más deimhin léi go bhfuil an t-éilitheoir i dteideal na híocaíochta, agus

(f) aon ainmniúchán a ghlacadh, nó diúltú é a ghlacadh, dá lánrogha féin.

(2)  (a)  Aon bharántas a eiseoidh an chuideachta de réir rialacháin lena mbaineann alt 103, is urscaoileadh bailí é don chuideachta i leith an mhéid a bhfuil feidhm ag an mbarántas maidir leis.

(b)  Aon aistriú a dhéanfaidh an chuideachta ar chuntas de réir rialacháin den sórt sin, oibreoidh sé mar urscaoileadh bailí ag an aistreoir don chuideachta i leith mhéid an aistrithe.

(3)  (a)  D'ainneoin aon ní sna hAchta um Bainc Thaisce an Phoist, 1861 go 1958, féadfaidh an tAire Airgeadais, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, leis an gcuideachta agus leis an mBanc Ceannais, a údarú don chuideachta aon ghnó baincéireachta a ghabháil de láimh ar gnó é, i dtuairim an Aire Airgeadais, ar dóigh dó fearachas a spreagadh agus a bheidh ar acmhainn airgeadais an Bhainc Thaisce.

(b)  Féadfaidh an tAire Airgeadais le hordú, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire, leis an gcuideachta agus leis an mBanc Ceannais, cibé socrú a dhéanamh i dtaobh feidhmiú aon achtacháin i ndáil leis an ngnó sin is dóigh leis, tar éis dó dul i gcomhairle mar a dúradh agus le haon Aire iomchuí eile, is gá nó is inmhianaithe.

(c)  Féadfaidh an tAire Airgeadais le hordú, tar éis dó dul i gcomhairle mar a dúradh, ordú a rinneadh faoi mhír (b) a leasú nó a chúlghairm.

Teorainn le dliteanas.

105. —Maidir le haon chaillteanas, damáiste nó díobháil a bhainfidh d'aon duine de dhroim aon íocaíochta nó gnímh a rinneadh de réir na nAchta um Bainc Thaisce an Phoist, 1861 go 1958, nó de réir an Achta seo nó rialachán faoin gcéanna—

(a) beidh an chuideachta díolmhaithe ó gach dliteanas ach amháin i leith airgead a dhlífidh an chuideachta a íoc leis faoin dlí, agus

(b) beidh oifigigh agus seirbhísigh na cuideachta díolmhaithe ó dhliteanas sibhialta ach amháin ar agra na cuideachta.

Seiceanna, barántais agus doiciméid eile Bhanc Taisce an Phoist.

106. —(1) Gach seic, barántas, ordú, cumhacht aturnae nó doiciméad eile a fhorghníomhóidh an chuideachta i ndáil le gnó an Bhainc Thaisce agus leis sin amháin, beidh sé saor ó dhleacht stampa.

(2) Aon dearbhuithe, leabhair thaisce, admhálacha, fógraí aistarraingthe, barántais agus na doiciméid agus an comhfhreagras go léir, a bhaineann le gnó an Bhainc Thaisce agus a ghabhann idir an chuideachta agus aon duine sa Stát nó a ghabhann ón gcuideachta chuig aon taisceoir leis an mBanc Taisce lasmuigh den Stát, féadfar iad a sheoladh saor ó aon mhuirear i leith postais.

(3) Beidh an chuideachta i dteideal go gcúiteofaí í as cistí an Bhainc Thaisce i leith an chaillteanais postais a thabhóidh sí mar gheall ar fho-alt (2).

Neamhnochtadh faisnéise i ndáil le taiscí.

107. —Ní bheidh feidhm ag alt 4 den Post Office Savings Bank Act, 1861 (a shrianann nochtadh faisnéise i ndáil le taiscí) maidir le faisnéis a nochtadh ar faisnéis í a bheidh ag teastáil chun críocha imeachtaí maidir le cion.

Díospóidí os comhair Chláraitheoir na gCara-Chumann.

108. —(1) Más rud é, ar an lá dílseacháin, go mbeidh imeachtaí ar feitheamh i leith aon tarchuir chun Chláraitheoir na gCara-Chumann maidir le díospóid a bhaineann le cuntas sa Bhanc Taisce, leanfar leis na himeachtaí ach an chuideachta a chur in ionad an Aire mar pháirtí sa tarchur.

(2) Más rud é, ar an lá dílseacháin, go mbeidh imeachtaí ar feitheamh os comhair Chláraitheoir na gCara-Chumann faoi alt 30 (3) den Acht Airgeadais, 1940 , i leith tarchuir a bhaineann le cairt choigiltis leanfar leis na himeachtaí ach an chuideachta a chur in ionad an Aire mar pháirtí sa tarchur.

An chuideachta a chúiteamh i leith an chostais a bhaineann le seirbhísí coigiltis a bhainistí.

109. —(1)  (a)  Íocfar suim iomchuí leis an gcuideachta i leith obair a dhéanann an chuideachta i bhfeidhmiú cumhachtaí a thugtar di leis an gCuid seo agus is mar a leanas a íocfar í—

(i) as airgead an Bhainc Thaisce, i leith obair a dhéantar maidir leis an mBanc Taisce, agus

(ii) as an Státchiste, i leith obair a dhéantar maidir le seirbhísí coigiltis eile de chuid an Rialtais.

(b) Is í an chuideachta, le toiliú an Aire Airgeadais, a chinnfidh cad í an tsuim iomchuí is iníoctha leis an gcuideachta agus modh íoca na suime sin agus na hagaí aimsire ina mbeidh sí le híoc.

(2)  (a)  Íocfaidh an chuideachta go pras leis an Aire Airgeadais na méideanna a bheidh faighte ag an gcuideachta lena gcur ar taisce sa Bhanc Taisce nó i seirbhísí coigiltis eile de chuid an Rialtais.

(b)  Is é an tAire sin, tar éis dó dul i gcomhairle leis an gcuideachta, a chinnfidh an modh íoca agus na tréimhsí a mbeidh íocaíochtaí le déanamh ina leith.

(3) Soláthróidh an chuideachta cibé faisnéis a bheidh ag teastáil ón Aire Airgeadais chun críocha an ailt seo.

CUID VII

Feidhmeanna an Aire Poist agus Telegrafa

Cumhachtaí ginearálta an Aire i ndáil le seirbhísí poist agus teileachumarsáide.

110. —(1) Féadfaidh an tAire ordacháin i scríbhinn a eisiúint chuig ceachtar cuideachta á cheangal ar an gcuideachta—

(a) déanamh de réir cinntí polasaí de chineál ginearálta a bheidh déanta ag an Rialtas i dtaobh fhorbairt na seirbhísí poist agus teileachumarsáide ar cinntí iad a chuirfidh sé in iúl don chuideachta ó am go ham,

(b) aon ní a dhéanamh (nó gan aon ní a dhéanamh) a shonróidh sé ó am go ham mar ní is gá ar mhaithe leis an leas náisiúnta nó chun a chumasú don Rialtas nó don Stát bheith ina chomhalta d'eagraíocht idirnáisiúnta nó ina pháirtí i gcomhaontú idirnáisiúnta nó chun a chumasú dó a oibleagáidí mar chomhalta d'eagraíocht idirnáisiúnta nó mar pháirtí i gcomhaontú idirnáisiúnta a chomhlíonadh,

(c) cibé obair a dhéanamh nó cibé seirbhísí a chur ar fáil nó a chothabháil d'údarás Stáit de réir mar a bheidh sonraithe san ordachán.

(2) Is le toiliú an Aire Airgeadais, agus leis an toiliú sin amháin, a thabharfar aon ordachán do chuideachta faoin alt seo chun obair a dhéanamh nó seirbhísí a chur ar fáil nó a chothabháil má tá íocaíocht airgid ag an Státchiste i gceist san ordachán sin.

(3) Ní mór do chuideachta déanamh de réir gach ordachán a thabharfar di faoin alt seo.

(4)  (a)  Aon ordachán a thabharfar do cheachtar cuideachta faoin alt seo, seachas ordachán a bhaineann le haon eagraíocht idirnáisiúnta nó comhaontú idirnáisiúnta nó leis an ord poiblí nó leis an tslándáil phoiblí, is le hordú ón Aire a thabharfar é, má iarrann an chuideachta sin i scríbhinn.

(b)  Leanfaidh ordú den sórt sin d'fheidhm a bheith aige go ceann tréimhse sonraithe nach faide ná dhá mhí dhéag mura ndéanfar é a shíneadh nó a chúlghairm le hordú ón Aire.

(5) Féadfaidh an tAire, i gcomhairle le ceachtar cuideachta agus le toiliú an Aire Airgeadais, na spriocanna airgeadais (lena n-áirítear íoc díbhinní i leith scaireanna sa chuideachta) a bheidh le baint amach ag an gcuideachta a leagan síos mar choinníoll.

Ceadúnais a dheonú chun seirbhísí poist agus teileachumarsáide a chur ar fáil.

111. —(1)  (a)  Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, socrú a dhéanamh le hordú chun go ndeonóidh an tAire ceadúnas d'aon duine, faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis an Aire a fhorchur, chun seirbhís poist nó seirbhís teileachumarsáide d'aicme nó de thuairisc a bheidh sonraithe san ordú a chur ar fáil, ar seirbhís í lena mbaineann pribhléid eisiatach a thugtar do cheachtar cuideachta faoin Acht seo agus féadfaidh sé déanamh amhlaidh—

(i) tar éis dó dul i gcomhairle leis an gcuideachta iomchuí, agus

(ii) más é a thuairim gur le leas an phobail an ceadúnas a dheonú agus go bhfuil sé ar comhréir leis na fáthanna a thugtar in alt 63 (2) nó 87 (2), de réir mar is iomchuí, leis an bpribhléid eisiatach sin a thabhairt don chuideachta,

agus féadfaidh sé, leis an toiliú céanna, aon ordú den sórt sin a chúlghairm.

(b) Má dhéantar ordú a rinneadh faoi mhír (a) a chur ar neamhní faoi alt 3 nó má dhéantar é a chúlghairm, beidh ceadúnas a deonaíodh faoin ordú sin arna chúlghairm.

(2) Féadfaidh an tAire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an gcuideachta teileachumarsáide, ceadúnas a dheonú d'aon duine chun seirbhís teileachumarsáide a chur ar fáil ar seirbhís í de chineál nach dtagann faoi réim na pribhléide eisiataí a thugtar don chuideachta teileachumarsáide (ach nach seirbhís de chineál a luaitear i mír (a), (b) nó (c) d'alt 87 (3) ).

(3) Aon cheadúnas a dheonófar faoi fho-alt (2) agus a údaraíonn seirbhís teileachumarsáide a chur ar fáil deonófar é, i dteannta aon choinníollacha eile is cuí leis an Aire a fhorchur, faoi réir coinníollacha teicniúla maidir leis an gcineál trealaimh agus ábhar a bheidh le húsáid chun an tseirbhís a chur ar fáil agus maidir le suiteáil agus cothabháil an trealaimh agus na n-ábhar sin, ar coinníollacha iad a bheidh ceaptha chun a áirithiú go mbeidh na nithe sin comhoiriúnach do mhogalra na cuideachta teileachumarsáide.

(4) Is é an tAire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an gcuideachta, a chinnfidh na coinníollacha teicniúla sin.

(5) I gcás ina ndeonófar ceadúnas faoin alt seo d'aon duine chun aon fheidhm a chomhlíonadh, beidh feidhm ag gach foráil den Acht seo, nó d'aon achtachán eile a bhaineann leis an gcuideachta iomchuí agus a bheidh sonraithe i rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoin alt seo, maidir leis an gceadúnaí mar atá feidhm aici maidir leis an gcuideachta, i ndáil leis an bhfeidhm sin ach sin faoi réir cibé coinníollacha, teorainneacha nó modhnuithe a bheidh forordaithe sna rialacháin sin.

(6)  (a)  Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, táillí a ghearradh i ndáil le ceadúnais a dheonú faoin alt seo.

(b)  Ní bheidh feidhm ag an Public Offices Fees Act, 1879, maidir le táillí a ghearrfar faoin bhfo-alt seo.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Stiúrthóirí Áirithe a Thoghadh

Cuid I

Fostaí-Stiúrthóirí

1. (1) Is é Rúnaí na cuideachta (nó duine a roghnóidh sé tar éis dó dul i gcomhairle le hionadaithe na bhfostaithe) a bheidh ina cheann comhairimh le haghaidh gach toghcháin d'fhostaí-stiúrthóirí de chuid na cuideachta.

(2) Ní bheidh an ceann comhairimh i dteideal a ainmnithe mar iarrthóir, ná i dteideal iarrthóir a ainmniú, ná ní bheidh sé i dteideal gníomhú mar ghníomhaire d'iarrthóir ná i dteideal leasanna iarrthóra a chur chun cinn sa toghchán.

(3) Féadfaidh an ceann comhairimh a údarú d'aon duine feidhmeanna ainmnithe a fheidhmiú thar a cheann agus beidh feidhm ag fomhír (2) maidir le haon duine den sórt sin.

2. (1) Stiúrfar vótaíocht i gcás inar mó an líon iarrthóirí ná an líon suíochán a bheidh le líonadh.

(2) Mura slánuimhir trian de na stiúrthóirí, glacfar leis an gcéad slánuimhir is airde ná sin mar thrian, chun críocha toghcháin.

(3) Is le rúnbhallóid, agus ar bhonn na hionadaíochta cionúire trí vóta inaistrithe amháin, a dhéanfar an vótáil.

(4) Is é an ceann comhairimh a cheapfaidh oifigigh cheannais ag an vótaíocht mar aon le cléirigh vótaíochta.

(5) Is de réir socruithe a bheidh déanta ag an gceann comhairimh a dhéanfar an toghchán.

(6) Beidh ar an gceann comhairimh fógra cuí faoi na socruithe sin a thabhairt don toghlacht agus áitreabh a ainmniú mar oifig thoghcháin.

(7) Beidh na socruithe uile le haghaidh toghcháin faoi réir thoiliú an Aire.

3. (1) Socróidh an ceann comhairimh an lá ainmniúcháin agus tabharfaidh sé fógra faoin toghchán tráth nach déanaí ná 10 seachtain roimh an lá sin.

(2) Is ar lá nach luaithe ná 6 sheachtain i ndiaidh an lae a gcinnfear cáilitheacht vótálaithe agus iarrthóirí de réir mhíreanna 11 agus 12, faoi seach, a bheidh an lá ainmniúcháin.

4. Féadfaidh an ceann comhairimh a dhearbhú go bhfuil gach iarrthóir tofa mura mó an líon iarrthóirí a bheidh ainmnithe go cuí ná an líon suíochán a bheidh le líonadh.

5. (1) Féadfaidh an ceann comhairimh réamhvótaíocht a thógáil, ar iarratas ó cheann amháin nó níos mó de na ceardchumainn nó na comhlachais foirne aitheanta atá ionadaitheach do 15 faoin gcéad ar a laghad den toghlacht, d'fhonn a fháil amach cibé acu atá nó nach bhfuil tromlach den toghlacht i bhfabhar dul ar aghaidh leis an toghchán.

(2) Is de réir socruithe a bheidh déanta ag an gceann comhairimh agus a bheidh curtha in iúl go cuí don toghlacht a rachfar i mbun na réamhvótaíochta.

(3) Más rud é, i réamhvótaíocht, go bhfuil tromlach i gcoinne an toghcháin, cuirfear déanamh an toghcháin siar go ceann 3 bliana.

(4) Is faoi réir thoiliú an Aire a bheidh na socruithe le haghaidh réamhvótaíochta.

6. Má chuirtear isteach ar ainmniúchán iarrthóirí nó ar aon vótaíocht nó mura féidir dul ar aghaidh leis nó léi, féadfaidh an ceann comhairimh an t-ainmniúchán nó an vótaíocht a chur ar atráth go ceann cibé tréimhse is dóigh leis is iomchuí chun a chumasú dó, ar an tréimhse sin a bheith caite, dul ar aghaidh leis an ainmniúchán nó an vótaíocht nó é nó í a chríochnú.

7. Nuair a gheobhaidh an tAire scéala ón gceann comhairimh i dtaobh ainmneacha na n-iarrthóirí a toghadh nó a dhearbhaítear a bheidh tofa faoi mhír 4, déanfaidh sé, de réir alt 34, gach duine de na hiarrthóirí a cheapadh mar stiúrthóir ar an gcuideachta.

8. Cuirfidh an ceann comhairimh na hiarrthóirí a bheidh fágtha in ord de réir na vótaí a creidiúnaíodh do gach duine díobh sa chomhaireamh deiridh ina raibh sé san iomaíocht.

9. Nuair a bheidh duine á phiocadh ag an Aire chun corrfholúntas a líonadh, roghnóidh sé an chéad iarrthóir cáilithe eile, más ann dó, ar an liosta vótála faoi mhír 8. I gcás ina mbeidh an líon céanna vótaí creidiúnaithe do bheirt nó níos mó de na hiarrthóirí roghnóidh an tAire duine díobh trí chrannadh.

10. Is í an chuideachta a íocfaidh costas déanta an toghcháin ach amháin i gcás costais a thabhóidh iarrthóirí go sainráite thar a gceann féin.

11. Gach fostaí de chuid na cuideachta arb amhlaidh dó, ar an lá a bheidh sonraithe ag an gceann comhairimh agus ar an lá a thógfar an vótaíocht—

(a) go bhfuil sé ocht mbliana déag d'aois ar a laghad, agus

(b) go raibh sé ina fhostaí de chuid na cuideachta ar feadh tréimhse leanúnach bliana ar a laghad, agus

(c) go n-oibríonn sé ar feadh 18 n-uaire an chloig ar a laghad sa tseachtain don chuideachta,

beidh sé i dteideal vótáil i dtoghchán nó i réamhvótaíocht.

12. (1) Gach fostaí de chuid na cuideachta arb amhlaidh dó, ar an lá a bheidh sonraithe ag an gceann comhairimh faoi mhír 11, go bhfuil sé ocht mbliana déag d'aois ar a laghad agus go raibh sé ina fhostaí de chuid na cuideachta ar feadh tréimhse leanúnach trí bliana ar a laghad agus go n-oibríonn sé ar feadh 18 n-uaire an chloig ar a laghad sa tseachtain don chuideachta, beidh sé inainmnithe mar iarrthóir sa toghchán.

(2) Is ar an modh a fhorordóidh an ceann comhairimh a dhéanfar ainmniúcháin.

(3) Féadfaidh ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta, nó féadfaidh dhá cheann nó níos mó de na comhlachtaí sin i gcomhpháirt, iarrthóir a ainmniú ach ní bheidh aon chomhlacht den sórt sin i dteideal iarrthóir amháin nó níos mó a ainmniú dá dheoin féin chomh maith le hiarrthóir amháin nó níos mó a ainmniú i gcomhpháirt le comhlacht nó comhlachtaí eile den sórt sin.

(4) Tabharfaidh an ceann comhairimh rialú ar bhailíocht ainmniúchán. Is breith chríochnaitheach breith uaidh.

13. I gcás foireann arna haistriú chuig an gcuideachta ar an lá dílseacháin, aon seirbhís a bhí acu roimhe sin (ar feadh tréimhse leanúnaí dar críoch an lá dílseacháin) leis an Roinn Poist agus Telegrafa beidh sí ináirithe mar sheirbhís leis an gcuideachta chun críocha mhíreanna 11 agus 12.

14. Ullmhóidh agus cothabhálfaidh an ceann comhairimh liosta de vótálaithe agus d'iarrthóirí cáilithe.

15. Ullmhóidh agus cothabhálfaidh an ceann comhairimh liosta de cheardchumainn agus comhlachais foirne aitheanta chun críocha na Coda seo.

Cuid II

Máistir Poist-Stiúrthóir ar an bPost

1. (1) Is é Rúnaí na cuideachta (nó duine a roghnóidh sé tar éis dó dul i gcomhairle le hionadaithe máistrí poist) a bheidh ina cheann comhairimh le haghaidh gach toghcháin do stiúrthóir de réir alt 81.

(2) Ní bheidh an ceann comhairimh i dteideal a ainmnithe mar iarrthóir, ná i dteideal iarrthóir a ainmniú, ná ní bheidh sé i dteideal gníomhú mar ghníomhaire d'iarrthóir ná i dteideal leasanna iarrthóra a chur chun cinn sa toghchán.

(3) Féadfaidh an ceann comhairimh a údarú d'aon duine feidhmeanna ainmnithe a fheidhmiú thar a cheann agus beidh feidhm ag fomhír (2) maidir le haon duine den sórt sin.

2. (1) Stiúrfar vótaíocht i gcás ina mbeidh beirt iarrthóir nó níos mó ann.

(2) Is le rúnbhallóid, agus ar bhonn na hionadaíochta cionúire trí vóta inaistrithe amháin, a dhéanfar an vótáil.

(3) Is é an ceann comhairimh a cheapfaidh oifigigh cheannais sa vótaíocht mar aon le cléirigh vótaíochta.

(4) Is de réir socruithe a bheidh déanta ag an gceann comhairimh a dhéanfar an toghchán.

(5) Beidh ar an gceann comhairimh fógra cuí faoi na socruithe sin a thabhairt don toghlacht agus áitreabh a ainmniú mar oifig thoghcháin.

(6) Beidh na socruithe uile le haghaidh toghcháin faoi réir thoiliú an Aire.

3. (1) Socróidh an ceann comhairimh an lá ainmniúcháin agus tabharfaidh sé fógra faoin toghchán tráth nach déanaí ná 10 seachtain roimh an lá sin.

(2) Is ar lá nach luaithe ná 6 sheachtain i ndiaidh an lae a gcinnfear cáilitheacht vótálaithe agus iarrthóirí de réir mhíreanna 11 agus 12, faoi seach, a bheidh an lá ainmniúcháin.

4. Mura mbeidh ach iarrthóir amháin ann dearbhóidh an ceann comhairimh go bhfuil sé tofa.

5. (1) Féadfaidh an ceann comhairimh réamhvótaíocht a thógáil, ar iarratas ó cheann amháin nó níos mó de na cumainn nó na comhlachais aitheanta atá ionadaitheach do 15 faoin gcéad ar a laghad den toghlacht, d'fhonn a fháil amach cibé acu atá nó nach bhfuil tromlach den toghlacht i bhfabhar dul ar aghaidh leis an toghchán.

(2) Is de réir socruithe a bheidh déanta ag an gceann comhairimh agus a bheidh curtha in iúl go cuí don toghlacht a rachfar i mbun na réamhvótaíochta.

(3) Más rud é, i réamhvótaíocht, go bhfuil tromlach i gcoinne an toghcháin, cuirfear déanamh an toghcháin siar go ceann 3 bliana.

(4) Beidh na socruithe le haghaidh réamhvótaíochta faoi réir thoiliú an Aire.

6. Má chuirtear isteach ar ainmniúchán iarrthóirí nó ar aon vótaíocht nó mura féidir dul ar aghaidh leis nó léi, féadfaidh an ceann comhairimh an t-ainmniúchán nó an vótaíocht a chur ar atráth go ceann cibé tréimhse is dóigh leis is iomchuí chun a chumasú dó, ar an tréimhse sin a bheidh caite, dul ar aghaidh leis an ainmniúchán nó an vótaíocht nó í a chríochnú.

7. Nuair a gheobhaidh an tAire scéala ón gceann comhairimh i dtaobh ainm an iarrthóra a toghadh nó a mheastar a bheidh tofa faoi mhír 4, déanfaidh sé, de réir alt 81, é a cheapadh mar stiúrthóir ar an gcuideachta.

8. Cuirfidh an ceann comhairimh na hiarrthóirí a bheidh fágtha in ord de réir na vótaí a creidiúnaíodh do gach duine díobh sa chomhaireamh deiridh ina raibh sé san iomaíocht.

9. Nuair a bheidh duine á phiocadh ag an Aire chun corrfholúntas a líonadh roghnóidh sé an chéad iarrthóir cáilithe eile, más ann dó, ar an liosta vótála faoi mhír 8. I gcás ina mbeidh an líon céanna vótaí creidiúnaithe do bheirt nó níos mó de na hiarrthóirí roghnóidh an tAire duine díobh trí chrannadh.

10. Is í an chuideachta a íocfaidh costas déanta an toghcháin ach amháin i gcás costais a thabhóidh iarrthóirí go sainráite thar a gceann féin.

11. Gach máistir poist arb amhlaidh dó, ar an lá a bheidh sonraithe ag an gceann comhairimh agus ar an lá a thógfar an vótaíocht—

(a) go bhfuil sé bliain is fiche d'aois ar a laghad, agus

(b) go raibh sé ina mháistir poist ar feadh tréimhse leanúnach bliana ar a laghad a chríochnaigh díreach roimh an lá sin,

beidh sé i dteideal vótáil i dtoghchán nó i réamhvótaíocht.

12. (1) Gach máistir poist arb amhlaidh dó, ar an lá a bheidh sonraithe ag an gceann comhairimh faoi mhír 11, go bhfuil sé bliain is fiche d'aois ar a laghad agus go raibh sé ina mháistir poist ar feadh tréimhse leanúnach trí bliana ar a laghad a chríochnaigh díreach roimh an lá sin, beidh sé inainmnithe mar iarrthóir i dtoghchán.

(2) Is ar an modh a fhorordóidh an ceann comhairimh a dhéanfar ainmniúcháin.

(3) Féadfaidh cumann nó comhlachas aitheanta atá ionadaitheach do mháistrí poist nó féadfaidh dhá cheann nó níos mó de na comhlachtaí sin i gcomhpháirt, iarrthóir a ainmniú ach ní bheidh aon chomhlacht den sórt sin i dteideal iarrthóir amháin nó níos mó a ainmniú dá dheoin féin chomh maith le hiarrthóir amháin nó níos mó a ainmniú i gcomhpháirt le comhlacht nó comhlachtaí eile den sórt sin.

(4) Tabharfaidh an ceann comhairimh rialú ar bhailíocht ainmniúchán. Is breith chríochnaitheach breith uaidh.

13. Ullmhóidh agus cothabhálfaidh an ceann comhairimh liosta de vótálaithe agus d'iarrthóirí cáilithe.

14. Ullmhóidh agus cothabhálfaidh an ceann comhairimh liosta de chumainn agus comhlachais aitheanta chun críocha na Coda seo.

AN DARA SCEIDEAL

Forálacha a Bhaineann le Fáil Éigeantach

Alt 44.

Iarratas ar ordú fála.

1. (1) I gcás ina mbeartóidh cuideachta aon talamh, éasúint nó ceart eile thar talamh a fháil faoi alt 44, féadfaidh an chuideachta iarratas a dhéanamh chun an Aire ar ordú faoin Sceideal seo á údarú di an mhaoin a fháil go héigeantach agus beidh cibé léarscáileanna, pleananna agus leabhair thagartha dá dtagraítear i mír 5 ag gabháil leis an iarratas.

(2) Déanfaidh an chuideachta an fógra forordaithe i dtaobh an iarratais a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus i gceann amháin nó níos mó de na nuachtáin a léitear sa cheantar ina bhfuil an mhaoin agus seirbheálfaidh sí cóip den fhógra ar gach duine a bhfeictear don chuideachta eastát nó leas a bheith aige sa mhaoin, a mhéid is féidir le réasún a fháil amach cé hiad na daoine sin.

(3) Beidh foráil san fhógra á chur in iúl do dhaoine a bhfuil eastát nó leas acu sa mhaoin go bhfuil sé de cheart acu agóid i gcoinne ordú a dhéanamh a thaisceadh leis an Aire laistigh de thréimhse fhorordaithe agus sonrófar ann na hamanna agus na háiteanna ag ar féidir iniúchadh a dhéanamh ar na léarscáileanna, na pleananna agus na leabhair thagartha a taisceadh de réir mhír 5.

(4) Ní mór don Aire—

(a) eadránaí a cheapadh chun aon agóid a éisteacht agus a chinneadh, nó

(b) más dóigh leis gur agóid í is féidir a chinneadh gan dul chun eadrána, breith a thabhairt é féin ar an iarratas agus féadfaidh sé, más cuí leis, comhairleoir a cheapadh chun cabhrú leis i ndáil leis sin.

(5) Déanfaidh an tAire fógra forordaithe i dtaobh gach éisteacht trí eadráin a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus i gceann amháin nó níos mó de na nuachtáin a léitear sa cheantar ina bhfuil an mhaoin.

(6) Beidh an chuideachta agus aon duine a bhfuil eastát nó leas aige sa mhaoin i dteideal éisteacht a fháil agus fianaise a thabhairt ar aird ag an eadráin.

Ordú fála a dhéanamh.

2. (1) I gcás nach ndéanfar aon agóid i gcoinne iarratas na cuideachta a thaisceadh laistigh den tréimhse fhorordaithe nó ina ndiúltóidh an tAire d'aon agóid den sórt sin, déanfaidh an tAire ordú á údarú don chuideachta an mhaoin a fháil go héigeantach de réir théarmaí a hiarratais.

(2) I gcás ina gcinnfidh an t-eadránaí nach bhfuil aon agóid i gcoinne an iarratais insuite déanfaidh an tAire an t-ordú de réir a théarmaí.

(3) I gcás ina molfaidh an t-eadránaí, de dhroim aon agóide, go ndéanfaí an t-ordú fara modhnuithe, cibé acu trí aon chuid den mhaoin is ábhar don iarratas a eisiamh nó faoi réir aon athraithe eile, déanfaidh an tAire an t-ordú faoi réir na modhnuithe sin mura ndéanfaidh an chuideachta a hiarratas a tharraingt siar.

(4) I gcás ina seasfaidh an t-eadránaí le hagóid ní dhéanfaidh an tAire an t-ordú.

Dul isteach ar thalamh etc., roimh thíolacadh.

3. (1) Tráth ar bith tar éis d'ordú fála a bheith déanta agus sula ndéanfar tíolacadh nó sula gcinnfear praghas, féadfaidh an chuideachta, faoi réir na míre seo, dul isteach ar an talamh a bheidh le fáil agus seilbh a ghlacadh air nó an ceart a bheidh le fáil a fheidhmiú.

(2) I gcás ina bhfeidhmeoidh an chuideachta aon chumhacht faoin bhfomhír sin roimhe seo, dlífidh sí ús a íoc le háititheoir na talún a bheidh le fáil, nó a mbeidh an ceart le feidhmiú ina leith, ar mhéid an phraghais is iníoctha leis an áititheoir sin de réir cibé ráta a chinnfidh an tAire Airgeadais ó am go ham chun críocha an Sceidil seo agus dlífidh sí an t-ús sin a íoc ón dáta a rachaidh sí isteach ar an talamh go dtí go n-íocfar an praghas.

(3) Maidir leis an gcuideachta—

(a) ní rachaidh sí isteach ar aon talamh, ná ní ghlacfaidh sí seilbh ar aon talamh, faoin mír seo, gan fógra trí mhí ar a laghad a thabhairt i scríbhinn roimh ré don áititheoir á rá go bhfuil sé i gceist aici déanamh amhlaidh,

(b) ní fheidhmeoidh sí aon cheart faoin mír seo gan fógra trí mhí ar a laghad a thabhairt i scríbhinn roimh ré d'áititheoir na talún a mbeidh an ceart le feidhmiú ina leith á rá go bhfuil sé i gceist aici déanamh amhlaidh.

Fógra a sheirbheáil.

4. (1) Féadfar fógra faoin Sceideal seo a sheirbheáil ar aon duine trína chur leis an bpost cláraithe i gclúdach a bheidh dírithe chuige ag a ghnáthsheoladh nó ag an seoladh is deireanaí is eol a bheith aige.

(2) Mura féidir, ar aon chúis, an clúdach a dhíriú amhlaidh, féadfar é a dhíriú chuig an duine dá bhfuil sé beartaithe ar cheachtar de na slite seo a leanas:

(a) trí “an t-áititheoir” a thabhairt de thuairisc gan a ainm a lua,

(b) ag an talamh lena mbaineann an fógra.

Léarscáileanna, pleananna, etc., a thaisceadh

5. (1) Cuirfidh an chuideachta faoi deara go ndéanfar léarscáileanna, pleananna agus leabhair thagartha a thaisceadh de réir na míre seo.

(2) Beidh na léarscáileanna agus na pleananna dóthanach ó thaobh cainníochta agus gné chun go dtaispeánfar orthu ar leorscálaí an talamh nó an ceart a bheartaítear a fháil.

(3) Tabharfaidh na leabhair thagartha ainmneacha na n-úinéirí nó na n-úinéirí ainme, na léasaithe nó na léasaithe ainme agus áititheoirí na talún a bheartaítear a fháil nó a mbeartaítear an ceart a fheidhmiú ina leith.

(4) Taiscfear na léarscáileanna, na pleananna agus na leabhair thagartha in oifig chláraithe na cuideachta agus i cibé áiteanna eile is dóigh leis an gcuideachta a bheith oiriúnach agus coimeádfar i dtaisce iad amhlaidh go ceann trí mhí ar a laghad agus, fad a bheidh siad i dtaisce amhlaidh, beidh siad ar fáil lena scrúdú ag aon duine, saor in aisce, idir a deich a chlog ar maidin agus a ceathair a chlog tráthnóna gach lá ach amháin an Satharn, an Domhnach agus laethanta saoire bainc.

Measúnacht praghais.

6. (1) Cheal comhaontú, is faoi réim agus de réir an Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, a shocrófar an praghas a bheidh le híoc ag an gcuideachta, ar aon talamh a gheofar, leis na daoine uile agus faoi seach atá ina theideal nó a bhfuil eastáit nó leasanna acu ann, nó a bheidh le híoc, ar aon cheart a gheofar, leis na daoine uile agus faoi seach a bhfuil teideal acu chun na talún, nó a bhfuil eastáit nó leasanna acu sa talamh, a bhfuil an ceart á fheidhmiú ina leith.

(2) Beidh feidhm ag ailt 69 go 83 den Lands Clauses Consolidation Act, 1845, maidir leis an bpraghas sin agus maidir leis an talamh nó an ceart a gheofar a thíolacadh don chuideachta, agus chun críche na feidhme measfar gurb iad an chuideachta tionscnóirí an ghnóthais.

Léiriú.

7. Sa Sceideal seo ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire.

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Aisghairm agus Cúlghairm Achtachán

Alt 7.

CUID I

Aisghairm Reachtanna

Seisiún agus Caibidil nó Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

26 & 27 Vict., c. 112.

Telegraph Act, 1863.

Alt 9.

In alt 12—

na focail “The company shall not place a telegraph over, along or across a street or public road, or a post in or upon a street or public road, except with the consent of the body having the control of such street or public road; and”;

na focail “or to any mansion,”;

na focail “or mansion,”.

In alt 13, na focail ó “Where any landowner” go dtí “Provided, that”.

Alt 16.

In alt 23—

na focail ó “stating that they have” go dtí “or public road, and”; na focail ó “And they shall not” go dtí “of such advertisement”.

Ailt 25, 31, 43, 44, 46, 49, 50, 51 agus 53.

29 agus 30 Vict., c. 3.

Telegraph Act Amendment Act, 1866.

An tAcht iomlán.

31 & 32 Vict., c. 110.

Telegraph Act, 1868.

In alt 2, na focail ó “and the term” go dtí deireadh an ailt.

Ailt 4 go 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23 agus 24.

32 & 33 Vict., c. 73.

Telegraph Act, 1869.

Ailt 5 agus 7 go 22.

41 & 42 Vict., c. 76.

Telegraph Act, 1878.

In alt 10, an focal “All” i dtús an ailt.

Alt 14.

45 & 46 Vict., c. 74.

Post Office (Parcels) Act, 1882.

An tAcht iomlán, seachas ailt 1 agus 14.

48 & 49 Vict., c. 58.

Telegraph Act, 1885.

An tAcht iomlan.

54 & 55 Vict., c. 38.

Stamp Duties Management Act. 1891.

Alt 7.

54 & 55 Vict., c. 39.

Stamp Act, 1891.

In alt 7, an focal “duties” san áit deiridh ina bhfuil sé.

55 & 56 Vict., c. 59.

Telegraph Act, 1892.

Ailt 1, 4 (2), 5, 10 agus 12.

60 & 61 Vict., c. 41.

Post Office and Telegraph Act, 1897.

An tAcht iomlán.

62 & 63 Vict., c. 38.

Telegraph Act, 1899.

Ailt 1, 2 (2) agus 3.

8 Edw. 7, c. 33.

Telegraph (Construction) Act. 1908.

Alt 7.

8 Edw. 7, c. 48.

Post Office Act, 1908.

Ailt 1 go 4, 5 (3), 10 go 17, 24, 31, 33 go 43, 45, 46, 47, 54 agus 56.

In alt 65 (2), na focail “by order of the Revenue Commissioners”.

Míreanna (b) agus (c) d'alt 71 (1).

Ailt 82 go 86 agus 88.

1 & 2 Geo. 5, c. 26.

Telephone Transfer Act, 1911.

An tAcht iomlán.

1 & 2 Geo. 5, c. 39.

Telegraph (Construction) Act, 1911.

Ailt 4, 5 agus 6 (2).

3 & 4 Geo. 5, c. 11.

Post Office Act, 1913.

An tAcht iomlán.

10 & 11 Geo. 5, c. 40.

Post Office and Telegraph Act, 1920.

An tAcht iomlán.

Uimh. 16 de 1924 .

An tAcht Airí agus Rúnaithe, 1924 .

I gCuid I den Sceideal, na focail idir lúibíní i ndiaidh na tagartha do Bhanc Taisce Oifig an Phuist.

Uimh. 8 de 1927 .

An tAcht Capitail Thelefóin, 1927 .

Alt 4, agus aon achtachán sa mhéid go gcorpraíonn sé an t-alt sin.

Uimh. 10 de 1928 .

An tAcht Telegrafa, 1928 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 40 de 1936 .

An tAcht um Aer-Loingseoireacht agus Aer-Iompar, 1936.

Alt 54.

Uimh. 7 de 1937 .

An tAcht Post-Oifige (Postas do Sheachaint), 1937 .

In alt 1, an míniú ar an abairt “an tAire”.

Uimh. 17 de 1951 .

An tAcht um Oifig an Phoist (Leasú), 1951 .

In alt 1, an míniú ar an abairt “an tAire”.

Ailt 5, 6, 8 (3), 10 agus 11.

Uimh. 27 de 1953 .

An tAcht Telegrafa, 1953 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 18 de 1969 .

An tAcht um Oifig an Phoist (Leasú), 1969 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 27 de 1981 .

An tAcht um Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann Teoranta, 1981 .

An tAcht iomlán.

Uimh. 8 de 1983 .

An tAcht um Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann Teoranta (Leasú), 1983 .

An tAcht iomlán.

CUID II

Cúlghairm Ionstraimí Reachtúla

Uimhir agus Bliain

Teideal

Méid na Cúlghairme

R. & O.R. Uimh. 1138 de 1903.

Money Order Regulations, 1903.

I rialachán 20 (2), na focail “over the Minister for Posts and Telegraphs' telegraphs”.

R. & O.R. Uimh. 1089 de 1905.

Postal Order (Inland) Regulations, 1905.

I rialachán 8, na focail “with the concurrence of the Minister for Finance”.

R. & O.R. Uimh. 118 de 1908.

Money Order Amendment (No. 2) Regulations, 1908.

I rialachán 3, na focail “holding office under the State”.

R. & O.R. Uimh. 1532 de 1921

Post Office Savings Bank Regulations, 1921.

Rialacháin 18 (4) agus 44.

I rialachán 83 (2), na focail “by the Controller”.

Rialacháin 84 (2), 84 (3), 84 (4), 87, 89, 91, 93 agus 95 go 97.

R. & O.R. Uimh. 202 de 1939.

An Barántas um Post Intíre, 1939.

Rialacháin 3(1), 61 go 64 agus 66.

I.R. Uimh. 267 de 1949.

Barántas an Phoist Choigríche, 1949.

Rialacháin 3 (12), 22, 56, 57 agus 60.

I.R. Uimh. 418 de 1953.

Barántas an Bheart-Phoist Choigríche, 1953.

Rialacháin 3 (1), 23 agus 35.

I.R. Uimh. 13 de 1958 .

Na Rialacháin um Fheithiclí Bóthair (Clárú agus Ceadúnú), 1958.

I rialachán 1 (5), na focail ó “ciallaíonn ‘feithicil postoifige”’ go dtí “Telegrafa”.

I rialachán 18 (c) na focail “ná feithicil postoifige” agus i rialachán 22 (4) (a), na focail “nó feithicil postoifige”.

I rialachán 18 (cc), na focail “agus i gcás feithicle postoifige— an Roinn Poist agus Telegrafa”.

I rialachán 19 (3), na focail “nó, i gcás feithicle postoifige, nuair a gheofar iarratas ó oifigeach cuí-údaraithe de chuid na Roinne Poist agus Telegrafa”.

I rialachán 22 (4) (b), na focail “nó i gcás ina scoirfear d'fheithicil postoifige a úsáid mar fheithicil postoifige”.

I.R. Uimh. 195 de 1980.

Na Rialacháin Teileafóin, 1980.

Rialacháin 24, 25 (1) (b), 25 (2), 34 agus 36 (a).

I rialacháin 36 (b) agus 37, na focail “de réir Rialachán 34 de na Rialacháin seo”.

I rialachán 40 (1) (b), na focail “san Iris Oifigiúil agus freisin”.

I rialachán 41, na focail ó “Cuntas ar na táillí” go dtí “an méid is iníoctha”.

I rialachán 42, na focail ó “Féadfaidh an tAire” go dtí “sa chomhaontú” agus na focail “de bhun forálacha Rialachán 34 de na Rialacháin seo”.

I rialachán 47, na focail “, de bhun Rialachán 34 de na Rialacháin seo,”.

Rialacháin 49 (2), 49 (3) agus 50.

I.R. Uimh. 196 de 1980.

Na Rialacháin Teileagraf (Teileagram Scríofa Intíre), 1980.

Rialacháin 4 (2), 24 agus 43.

I.R. Uimh. 197 de 1980

Na Rialacháin Telex, 1980.

Rialacháin 11, 12 (1) (b), 12 (2), 17, agus 19 (a).

I rialacháin 19 agus 20, na focail “de réir Rialacháin 17 de na Rialacháin seo”.

I rialachán 23 (1) (b) na focail “san Iris Oifigiúil agus freisin”.

I rialachán 24, na focail ó “Aon chuntas” go dtí “an méid is iníoctha amhlaidh”.

I rialachán 25, na focail ó “Féadfaidh an tAire” go dtí “sa chomhaontú” agus na focail “de bhun Rialachán 17 de na Rialacháin seo”.

I rialachán 29, na focail “de bhun Rialachán 17 de na Rialacháin seo”.

Rialacháin 31 (2), 31 (3) agus 32.

I.R. Uimh. 198 de 1980.

Na Rialacháin Teileagraf (Teileagram Scríofa Coigríche), 1980.

I rialachán 3, an míniú ar “an tAire”.

Rialacháin 18 (3) agus 25.

I.R. Uimh. 45 de 1982.

An tOrdú Cúirte Dúiche (Táillí), 1982.

In Airteagal 6, na focail “, seachas an tAire Poist agus Telegrafa”.

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Leasú Iarmhartach ar Achtacháin

Alt 8 (1).

CUID I

Leasú ar Reachtanna

Seisiún agus Caibidil nó Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Leasú

1 & 2 Vict., c. 98.

Railways (Conveyance of Mails) Act, 1838.

In ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

In ionad tagairtí d'Oifig an Phoist nó d'oifigigh nó seirbhísigh de chuid Oifig an Phoist cuirfear tagairtí don Phost nó dá oifigigh nó dá sheirbhísigh.

In alt 4, in ionad “Her Majesty's” cuirfear “its”.

In alt 10, in ionad tagairtí don Armas Ríoga cuirfear tagairtí do shamhailchomhartha An Phoist.

In alt 13, in ionad tagairtí do “Her Majesty, Her Heirs and Successors” cuirfear tagairtí don Phost.

10 & 11 Vict., c. 85.

Post Office (Duties) Act, 1847.

In alt 16, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa agus d'Oifig an Phoist cuirfear tagairtí don Phost.

20 & 21 Vict., c. 60.

Irish Bankrupt and Insolvent Act, 1857.

In alt 312, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa agus do na hoifigigh a ghníomhaíonn faoi cuirfear tagairtí don Phost agus do na hoifigigh a ghníomhaíonn faoi.

24 Vict., c. 14.

Post Office Savings Bank Act, 1861.

In ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

In alt 2, scriosfar na focail “nor of any sum not a multiple thereof”.

In alt 3, in ionad na bhfocal “Post Office” cuirfear “office designated by An Post”.

In alt 5, in ionad na bhfocal “The Office of the Minister for Posts and Telegraphs” cuirfear “An Post”.

In alt 10, in ionad na bhfocal “the chief office of the Minister for Posts and Telegraphs” cuirfear “an office designated by An Post”.

In alt 11, scriosfar na focail “in his Department”.

26 Vict., c. 14.

Post Office Savings Bank Act, 1863.

In alt 1, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

In alt 3, in ionad na bhfocal “through the Post Office” cuirfear “through the post”.

26 & 27 Vict., c. 87.

Trustee Savings Banks Act, 1863.

In alt 48, in ionad na bhfocal “Post Office” cuirfear “post”.

26 & 27 Vict., c. 112.

Telegraph Act, 1863.

In alt 2—

cuirfear na focail “any enactment” in ionad na bhfocal “Special Act of Parliament”; scriosfar fo-alt (2).

In alt 10—

scriosfar na focail “has obtained consent to the placing, or by virtue of the powers of the company under this Act”;

cuirfear na focail “over, along or across or a post in or upon” isteach i ndiaidh an fhocail “under”.

In alt 21—

scriosfar na focail ó “or place any work under” go dtí “the following provisions”;

cuirfear an méid seo a leanas in ionad mhír (1):

“(1) Twenty-one days at least before the company proceeds to place any work under, in, upon, over, along or across any land or building they shall publish a notice describing the intended placing of such work by leaving such notice at the land or building affected;”;

scriosfar na focail “by virtue of the authority so conferred” i míreanna (2) agus (3) agus scriosfar mír (4).

In alt 22, cuirfear na focail “which is not adjoining to or near a street or public road” isteach i ndiaidh na bhfocal “dwelling house” sa chéad dá áit ina bhfuil siad.

In ionad alt 24, cuirfear an méid seo a leanas:

“24.— At any time during the next twenty-one days after the publication of a notice under section 21 of this Act or after the last publication of a notice under section 23 of this Act, the owner, lessee or occupier of any land or building affected may give to the company notice of his objection to their intended works as prejudicially affecting such land or building and, if the company and the objector are unable to resolve the matter, the company shall refer it to the arbitrator.”.

In alt 26, in ionad na bhfocal “such copy of notice of objection, the Board of Trade”, cuirfear na focail “a copy of such notice of objection, the arbitrator”.

In ionad alt 27, cuirfear an méid seo a leanas:

“27.—On hearing any such objection, the arbitrator—

(1) may if he sees fit award to the owner, lessee or occupier of the property affected full compensation (the amount thereof to be determined, in the case of difference, by the arbitrator) for any damage done to him, or

(2) may require the company to remove its works or to make such modifications or alterations to its works or intended works as he sees fit.”.

In ailt 28 agus 29, in ionad na bhfocal “Board of Trade”, cuirfear an focal “arbitrator”.

In alt 32, in ionad na bhfocal ó “The company shall not” go dtí “the control thereof”, cuirfear na focail seo a leanas, eadhon, “Subject to this Act, where the company intends to proceed with the placing of any work under, in, upon, over, along or across any railway or canal the depth, course and position at and in which the same is to be placed shall be settled between the company and the persons having control of the railway or canal. In the event of disagreement, the matter shall be referred to an arbitrator whose decision shall be final.”.

In alt 33, in ionad na bhfocal “The Board of Trade”, cuirfear na focail “an arbitrator”.

In ionad alt 34, cuirfear an méid seo a leanas:

“34.—The reasonable expenses and remuneration of the arbitrator (to be settled in case of difference by the Minister for Posts and Telegraphs) shall be paid by the company.”.

In alt 45, in ionad na bhfocal ó “or improperly divulges” go dtí “twenty pounds”, cuirfear na focail “he shall be guilty of an offence”.

In alt 52, scriosfar na focail ó “one week from” go dtí deireadh an ailt agus cuirfear na focail “such emergency exists” ina n-ionad.

31 & 32 Vict., c. 110.

Telegraph Act, 1868.

In ailt 3, 9 agus 21, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí do Bhord Telecom Éireann.

In alt 17, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí do Bhord Telecom Éireann nó don Phost agus é ag gníomhú mar ghníomhaire dó.

In alt 21, in ionad na bhfocal “employed under the Post Office” cuirfear “employed by Bord Telecom Éireann or An Post acting as its agent” sa dá áit ina bhfuil na focail sin.

31 & 32 Vict., c. 119.

Regulation of Railways Act, 1868.

In alt 36, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa agus d'Oifig an Phoist cuirfear tagairti don Phost.

In alt 37—

in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost:

scriosfar na focail “by the Minister for Posts and Telegraphs or some Secretary or Assistant Secretary to the Post Office, or”.

32 & 33 Vict., c. 73.

Telegraph Act, 1869.

In alt 4—

scriosfar na focail ó “within” go dtí “herein-after provided” (sa chéad áit ina bhfuil na focail sin) agus na focail “within that kingdom”;

in ionad na bhfocal “as herein-after provided” cuirfear “as provided by section 87 (1) of the Postal and Telecommunications Services Act, 1983”.

In alt 6—

in ionad na bhfocal ó “shall, on summary conviction,” go dtí “not exceeding five pounds” cuirfear “shall be guilty of an offence”;

cuirfear na focail seo a leanas isteach i ndiaidh na bhfocal “the like penalty.”, eadhon, “In any proceeding in relation to that offence it shall lie upon the person proceeded against to prove that the act or omission in respect of which the offence is alleged to have been committed was done in conformity with section 4 of this Act or in accordance with the terms and conditions of a licence granted by the Minister for Posts and Telegraphs under section 111 (2) of the Postal and Telecommunications Services Act, 1983.”.

In alt 23, in ionad na tagartha d'Oifig an Phoist cuirfear tagairt do Bhord Telecom Éireann nó don Phost agus é ag gníomhú mar ghníomhaire dó.

36 & 37 Vict., c. 48.

Regulation of Railways Act, 1873.

In ailt 18 agus 19, in ionad tagairti don Aire Poist agus Telegrafa, cuirfear tagairtí don Phost.

37 & 38 Vict., c. 73.

Post Office Savings Bank Act, 1874.

In alt 2—

in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost;

scriosfar na focail ó “The regulations made” go dtí deireadh an ailt.

In alt 3, in ionad na bhfocal “shall be laid by the Minister for Posts and Telegraphs” cuirfear “shall be submitted by An Post to the Minister for Finance, who shall have it laid”.

38 & 39 Vict., c. 63.

Sale of Food and Drugs Act, 1875.

In alt 16—

in ionad na bhfocal “post office” cuirfear “post”;

in ionad “regulations” cuirfear “schemes”;

in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

39 & 40 Vict., c. 36.

Customs Consolidation Act, 1876.

In alt 215, arna leasú le halt 7 den Revenue Act, 1889, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa agus d'Oifig an Phoist cuirfear tagairtí don Phost.

39 & 40 Vict., c. 52.

Savings Banks (Barrister) Act, 1876.

In alt 2, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

41 & 42 Vict., c. 76.

Telegraph Act, 1878.

In ailt 2 go 5, 8, 12 agus 13, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí do Bhord Telecom Éireann.

In alt 3, scriosfar na focail “a street or public road, or”, na focail ó “or where any proprietors” go dtí “such railway or canal,”, na focail “proprietors, lessees, directors or persons (as the case may be),” agus na focail “proprietors, lessees, directors or persons”.

In alt 4, scriosfar na focail ó “or having power” go dtí “a street or public road”.

In ailt 6, 7 agus 9, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa nó a ghníomhairí cuirfear tagairtí do Bhord Telecom Éireann nó a ghníomhairí.

In alt 7 (8), in ionad na bhfocal “postmaster or sub-postmaster of the postal telegraph office” cuirfear “officer in charge of the office of Bord Telecom Éireann”.

In alt 12—

in ionad na bhfocal ó “a secretary or assistant secretary” go dtí “for the purpose by the Minister for Posts and Telegraphs”, cuirfear “an officer of Bord Telecom Éireann”; in ionad na bhfocal ó “the General Post Office” go dtí “assistant secretary of the Department of Posts and Telegraphs” cuirfear “an office designated by Bord Telecom Éireann”;

in ionad na bhfocal “the superintending engineer of the Minister for Posts and Telegraphs” cuirfear “the district manager”.

43 & 44 Vict., c. 36

Savings Banks Act, 1880.

In alt 4, in ionad na bhfocal “with the consent of the Minister for Posts and Telegraphs” cuirfear “in consultation with An Post”.

In alt 5, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa sa mhíniú ar an abairt “savings banks authority”, cuirfear tagairt don Phost.

45 & 46 Vict., c. 74.

Post Office (Parcels) Act, 1882.

In alt 14, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa agus d'Oifig an Phoist cuirfear tagairtí don Phost.

46 & 47 Vict., c. 47.

Provident Nominations and Small Intestacies Act, 1883.

In alt 2—

in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost;

in ionad na tagartha d'Ard-Oifig an Phoist cuirfear tagairt d'oifig arna hainmniú ag an bPost.

47 & 48 Vict., c. 76

Post Office (Protection) Act, 1884.

In alt 11 —

in ionad na bhfocal ó “a misdemeanour” go dtí “two hundred pounds” cuirfear na focail “an offence”;

scriosfar na focail “a post office, or” agus “the post office or”.

50 & 51 Vict., c. 40

Savings Banks Act, 1887.

In alt 1, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

53 & 54 Vict., c. 59

Public Health Acts Amendment Act, 1890.

In alt 15 (1), in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt do Bhord Telecom Éireann.

54 & 55 Vict., c. 21.

Savings Banks Act, 1891.

In alt 12 (2), in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

55 & 56 Vict., c. 59.

Telegraph Act, 1892.

In ailt 4, 6 agus 9, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí do Bhord Telecom Éireann.

In alt 4 (1)—

cuirfear na focail seo a leanas isteach i ndiaidh an fhocail “required” sa chéad áit ina bhfuil sé, eadhon, “or any road authority or persons having control over any railway or canal with whom the placing of the telegraphic line would have been required to be settled”; cuirfear na focail “railway or canal” isteach i ndiaidh an fhocail “building”;

cuirfear na focail “or were otherwise a difference” isteach i ndiaidh an fhocail “consent” sa dara háit ina bhfuil sé.

56 & 57 Vict., c. 38.

Conveyance of Mails Act, 1893.

In ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa agus d'Oifig an Phoist cuirfear tagairtí don Phost.

In alt 1, scriosfar na focail “or under the Post Office (Parcels) Act, 1882,” agus na focail ó “and this provision” go dtí deireadh an ailt.

In alt 2 (3), in ionad na bhfocal “who is at the time either Minister for Posts and Telegraphs or a secretary or assistant secretary of the Post Office or the Inspector General of Mails” cuirfear “who is so authorised by An Post”.

62 & 63 Vict., c. 38.

Telegraph Act, 1899

In alt 2 (1), i ndiaidh na bhfocal “the Minister for Posts and Telegraphs” cuirfear isteach “or Bord Telecom Éireann”.

4 Edw. 7., c. 8.

Savings Banks Act, 1904.

In ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

8 Edw. 7. c. 8.

Post Office Savings Bank Act, 1908.

In alt 1, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

8 Edw. 7, c. 33

Telegraph (Constuction) Act, 1908.

In ailt 3 agus 5, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí do Bhord Telecom Éireann.

8 Edw. 7, c. 48.

Post Office Act, 1908

In ailt 18, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 49 (1), 64, 74, 79 (4), 80 agus 81 (1), in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa nó d'oifigigh de chuid an Aire, cuirfear tagairtí don Phost nó dá oifigigh.

In ailt 8, 9, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 50, 51, 53, 55, 63 (1) agus 87, in ionad tagairtí d'Oifig an Phoist nó d'oifigigh de chuid Oifig an Phoist, cuirfear tagairtí don Phost nó dá oifigigh.

Déanfar tagairtí do rialacháin de chuid Oifig an Phoist nó d'aon bharántas nó rialacháin arna ndéanamh faoin Acht a fhorléiriú mar thagairtí do scéim arna déanamh faoi alt 70 den Acht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 .

In ailt 44 (1), 48, 49 (2), 49 (3), 62 (1), 66, 73 agus 76, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa nó d'oifigigh de chuid an Aire, cuirfear tagairtí don Phost nó do Bhord Telecom Éireann nó dá n-oifigigh, de réir mar is gá sa chás.

In ailt 44 (1), 58, 67, 73 agus 78, in ionad tagairtí d'Oifig an Phoist nó d'oifigigh de chuid Oifig an Phoist, cuirfear tagairtí don Phost nó do Bhord Telecom Éireann nó dá n-oifigigh, de réir mar is gá sa chás.

In ailt 7 (1), 74 agus 87, déanfar tagairtí do “this Act” a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí don Acht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 .

In alt 7 (1), in ionad na bhfocal ó “in like manner” go dtí deireadh an fho-ailt, cuirfear “in any court of competent jurisdiction as if it were a simple contract debt”.

In alt 9—

scriosfar na focail, “British colonial,” agus cuirfear “postal administration” isteach i ndiaidh an fhocail “foreign”;

in ionad na bhfocal ó “as postage” go dtí deireadh an ailt cuirfear “as if it were a simple contract debt”.

In alt 21—

in ionad na tagartha d'Ard-Oifig an Phoist i mBaile Átha Cliath cuirfear tagairt d'oifig chláraithe an Phoist;

scriosfar na focail “not exceeding twenty-five pence”.

In alt 23 (1), scriosfar na focail “So long as the Minister for Finance sees fit,” agus “for the use of the State” agus na focail ó “and all poundage” go dtí deireadh an fho-ailt.

In alt 23 (3), scriosfar na focail “or the Post Office Revenue, or the Central Fund,”.

In alt 23, cuirfear isteach an fo-alt seo a leanas:

“(5) For the purposes of this section the expression ‘money order’ shall include a postal order.”.

In alt 50, i ndiaidh mhír (b), cuirfear isteach an mhír seo a leanas:—

“(bb) steals a postal packet from a mail box; or”.

In alt 50 (c), i ndiaidh na bhfocal “by post”, cuirfear isteach “or in a mail box”.

Cuirfear an t-alt nua seo a leanas isteach i ndiaidh alt 53:—

“53A — Any person who unlawfully or maliciously damages or interferes with a mail box shall be guilty of an offence.”.

In alt 62 (1), i ndiaidh na bhfocal “in or on” cuirfear isteach “or in association or conjunction with”.

In alt 62 (2), in ionad na bhfocal ó “shall be liable” go dtí “shillings” cuirfear “shall be guilty of an offence”.

In alt 63 (3), in ionad na bhfocal “in the Post Office” cuirfear “by An Post”.

In alt 66 (1) (a), scriosfar an focal “postal” roimh “telegraph office”.

In alt 67, i ndiaidh na bhfocal “post office” cuirfear isteach “or office of Bord Telecom Éireann”.

In alt 73, scriosfar na focail “, without in either case naming the person who is Minister for Posts and Telegraphs,”.

In alt 79 (4), scriosfar na focail “Scotland or” agus “out of moneys provided by Parliament”.

In alt 81 (2)—

in ionad na bhfocal “the Minister for Posts and Telegraphs or any secretary or assistant secretary of the Post Office” cuirfear “an authorised officer of An Post”;

in ionad an dara tagairt don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

In alt 87, ag (b) den choinníoll, scriosfar na focail “not exceeding the maximum amount fixed by this Act for postal orders,”.

In alt 89—

sa mhíniú ar an abairt “postage”, cuirfear “sum” in ionad an fhocail “duty”;

scriosfar an míniú ar an abairt “inland”;

sa mhíniú ar an abairt “mail”, cuirfear tagairt don Phost in ionad na tagartha d'Oifig an Phoist;

sa mhíniú ar an abairt “officer of the Post Office”, in ionad na dtagairtí d'Oifig an Phoist agus an dara tagairt don Aire Poist agus Telegrafa, cuirfear tagairtí don Phost, agus scriosfar na focail “the Minister for Posts and Telegraphs, and”;

cuirfear isteach míniú nua mar a leanas:

“The expression “officer of Bord Telecom Éireann’ includes any person employed in any business of Bord Telecom Éireann whether employed by Bord Telecom Éireann or by any person under it or on its behalf:”;

sa mhíniú ar an abairt “post office”, in ionad na tagartha d'Oifig an Phoist cuirfear tagairt don Phost;

sa mhíniú ar an abairt “post office letter box”, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost;

in ionad an mhínithe ar an abairt “the purpose of the Post Office”, cuirfear an méid seo a leanas:

“The expression ‘the purpose of An Post’ means any purpose of any of the Post Office Acts or of any Acts for the time being in force relating to money orders, telegraphs or Post Office savings banks, and includes any purpose relating to or in connection with the execution of the duties for the time being undertaken by An Post or any of its officers:”;

scriosfar an míniú ar an abairt “Post Office regulations”;

cuirfear isteach míniú nua mar a leanas:

“The expression ‘the purpose of Bord Telecom Éireann’ means any purpose of any of the Post Office Acts or of any Acts for the time being in force relating to telegraphs and includes any purpose relating to or in connection with the execution of the duties for the time being undertaken by Bord Telecom Éireann or any of its officers:”.

In alt 90 (c), i ndiaidh na bhfocal “that person's postal packets,” cuirfear isteach “or under an arrangement authorised under the provisions of section 65 of the Postal and Telecommunications Services Act, 1983,”.

9 Edw. 7. c.20

Telegraph (Arbitration) Act, 1909.

In alt 1—

in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt do Bhord Telecom Éireann;

cuirfear na focail “granted by Bord Telecom Éireann” isteach i ndiaidh an fhocail “licence”;

cuirfear na focail “to which Bord Telecom Éireann is a party” isteach i ndiaidh an fhocail “agreement”.

1 & 2 Geo. 5, c.39.

Telegraph (Construction) Act, 1911.

In ailt 1, 2 agus 3, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí do Bhord Telecom Éireann.

1 & 2 Geo. 5. c. 48.

Finance Act, 1911.

In alt 20, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

3 & 4 Geo. 5, c. 27

Forgery Act, 1913.

In alt 18 (1), in ionad na tagartha d'orduithe airgid agus d'orduithe poist de chuid Oifig an Phoist sa mhíniú ar “revenue paper”, cuirfear tagairt d'orduithe airgid agus d'orduithe poist arna n-eisiúint ag an bPost.

6 & 7 Geo. 5, c. 40.

Telegraph (Construction) Act, 1916.

In ailt 1, 2 agus 4, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí do Bhord Telecom Éireann.

6 & 7 Geo. 5, c. 50.

Larceny Act, 1916.

In ailt 12 agus 18, in ionad tagairtí d'Oifig an Phoist cuirfear tagairtí don Phost.

10 & 11 Geo. 5. c. 12.

Savings Banks Act, 1920.

In ailt 3, 6 agus 10, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

In alt 6(1), i ndiaidh an fhocail “laid” cuirfear isteach na focail “by the Minister for Finance”.

Uimh. 12 de 1923 .

An tAcht Timpeal Toghachán. 1923.

I riail 3 (5) den Cheathrú Sceideal, in ionad na tagartha do dhátstampa na post-oifige cuirfear tagairt do dhátstampa an Phoist.

I riail 1 (2) den Chúigiú Sceideal, arna leasú leis an Acht Toghcháin, 1963 , in ionad na tagartha d'fhógraí postoifige cuirfear tagairt d'fhógraí de chuid an Phoist.

Uimh. 38 de 1923 .

An tAcht chun Droch-bhearta Toghacháin do Chosc, 1923 .

In alt 50(1), in ionad na bhfocal “rialachán a dhéanfidh an tAire Poist agus Telegrafa ó am go ham” cuirfear “cibé coinníollacha a chinnfidh An Post”.

In alt 50 (2), in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

Uimh. 17 de 1925 .

Act na nArm Teine, 1925.

In alt 19, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

Uimh. 26 de 1925 .

Acht Leictreachais na Sionainne, 1925 .

In alt 17, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa agus don Roinn Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost nó do Bhord Telecom Éireann, de réir mar is gá sa chás.

Uimh. 28 de 1925 .

An tAcht Airgid, 1925 .

In ailt 37 (3) agus 37 (5), in ionad tagairtí d'Oifig an Phoist agus don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

Uimh. 27 de 1927 .

An tAcht Leictreachais (Soláthar), 1927 .

In alt 112, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt do Bhord Telecom Éireann.

Uimh. 27 de 1931 .

An tAcht um Gheall-Chur, 1931.

In ailt 23 agus 29, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost nó do Bhord Telecom Éireann.

In alt 34 (1), in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

In alt 34 (2), in ionad na bhfocal “an tAire Puist agus Telegrafa” cuirfear “Bord Telecom Éireann nó An Post agus é ag gníomhú mar ghníomhaire dó”.

In alt 34 (3), in ionad an fhocail “air” cuirfear na focail “ar Bhord Telecom Éireann nó ar an bPost”.

Uimh. 2 de 1932 .

An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1932 .

In alt 24 (3), in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

Uimh. 8 de 1933 .

An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1933 .

In ailt 2 agus 66 (2), in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

Uimh. 38 de 1934 .

An tAcht Leictreachais (Soláthar) (Leasú) (Uimh. 2), 1934 .

In alt 9, in ionad “leis an Aire Puist agus Telegrafa” cuirfear “leis an bPost nó le Bord Telecom Éireann, cibé acu é” agus in ionad “na Roinne Puist agus Telegrafa” cuirfear “de chuid an Phoist nó Bhord Telecom Éireann, cibé acu é.”

Uimh. 54 de 1936 .

Acht Taisc-Iomar na Life, 1936 .

In ailt 14 agus 27, in ionad “leis an Aire Puist agus Telegrafa” cuirfear “leis an bPost nó le Bord Telecom Éireann, cibé acu é” agus in ionad “na Roinne Puist agus Telegrafa” cuirfear “de chuid an Phoist nó Bhord Telecom Éireann, cibé acu é”.

Uimh. 7 de 1937 .

An tAcht Post-Oifige (Postas do Sheachaint), 1937 .

In ailt 3, 4 agus 5, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

In alt 5, déanfar an tagairt d'aon bharántas nó rialacháin atá déanta faoin Post Office Act, 1908, a fhorléiriú mar thagairt do scéim arna déanamh faoi alt 70 den Acht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 .

Uimh. 30 de 1937 .

Acht Toghacháin an tSeanaid (Baill Phríomh-Scoile), 1937 .

In alt 28, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

I riail 5 den Dara Sceideal, in ionad na tagartha do dhátstampa na postoifige cuirfear tagairt do dhátstampa an Phoist.

Uimh. 32 de 1937 .

Acht Toghachán an Uachtaráin, 1937 .

In alt 34 (1), in ionad na bhfocal “rialacháin a dhéanfaidh an tAire Puist agus Telegrafa fén alt so” cuirfear “cibé coinníollacha a chinnfidh An Post”.

In alt 34 (3), in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

In alt 34 (4), in ionad na bhfocal “Féadfar, le rialacháin a dhéanfaidh an tAire Puist agus Telegrafa fén alt so, a shocrú” cuirfear “Féadfar, le cibé coinníollacha a chinnfidh An Post, a cheangal”.

Uimh. 4 de 1938 .

Acht na Siopaí (Coinníollacha Fostaíochta), 1938 .

In alt 4 (2) (b), in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa agus d'Oifig an Phoist cuirfear tagairtí don Phost.

Uimh. 14 de 1940 .

An tAcht Airgeadais, 1940 .

In alt 30, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

In alt 31 (3) (e), (f) agus (g), in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Aire Airgeadais.

Uimh. 8 de 1942 .

Acht an Reifrinn, 1942 .

I rialacha 3 agus 4 den Chéad Sceideal, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa agus d'Oifig an Phoist cuirfear tagairtí don Phost.

Uimh. 14 de 1942 .

An tAcht Airgeadais, 1942 .

In alt 23—

scriosfar míreanna (b) agus (c) d'fho-alt (1);

i bhfo-alt (3), in ionad na bhfocal ó “Féadfaidh an tAire Puist agus Telegrafa” go dtí “Aire Airgeadais”, cuirfear “Féadfaidh an tAire Airgeadais le hordú”.

Uimh. 22 de 1942 .

Acht an Bhainc Cheannais, 1942 .

In alt 56 (5), in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

Uimh. 21 de 1944 .

An tAcht Iompair, 1944 .

In alt 109 (1), in ionad “leis an Aire Poist agus Telegrafa” cuirfear “leis an bPost nó le Bord Telecom Éireann, de réir mar a bheidh”.

Uimh. 12 de 1945 .

An tAcht Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 1945 .

In alt 44, in ionad “leis an Aire Poist agus Telegrafa”, sa dá áit ina bhfuil an abairt sin, cuirfear “leis an bPost nó le Bord Telecom Éireann, de réir mar a bheidh” agus in ionad “na Roinne Poist agus Telegrafa” cuirfear “de chuid an Phoist nó Bhord Telecom Éireann, de réir mar a bheidh”.

Uimh. 10 de 1946 .

An tAcht Forbartha Móna, 1946 .

In alt 26, in ionad “leis an Aire Poist agus Telegrafa” cuirfear “leis an bPost nó le Bord Telecom Éireann. de réir mar a bheidh” agus in ionad “na Roinne Poist agus Telegrafa” cuirfear “de chuid an Phoist nó Bhord Telecom Éireann, de réir mar a bheidh”.

Uimh. 42 de 1947 .

Acht Toghcháin an tSeanaid (Rolla-Chomhaltaí), 1947.

In alt 84, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

I riail 6 den Chéad Sceideal agus i riail 6 den Triú Sceideal in ionad tagairtí do dhátstampa na post-oifige cuirfear tagairtí do dhátstampa an Phoist.

Uimh. 12 de 1950 .

An tAcht Iompair, 1950 .

In ailt 26 (4) agus 64 (1), in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

In alt 62, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí do Bhord Telecom Éireann.

In alt 63, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost nó do Bhord Telecom Éireann, de réir mar is gá sa chás.

Uimh. 17 de 1951 .

An tAcht um Oifig an Phoist (Leasú), 1951 .

In ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

In alt 9 (3), in ionad na tagartha d'Ard-Oifig an Phoist i mBaile Átha Cliath cuirfear tagairt d'oifig chláraithe an Phoist.

In alt 12 (3), scriosfar an focal “postal”.

In ionad alt 13 (1) cuirfear an méid seo a leanas:

“(1) Aon duine—

(a) a dhéanfaidh aon teachtaireacht nó ábhar eile atá róghráiniúil nó atá mígheanasach, draosta nó bagarthach a chur, trí mheán an chórais teileachumarsáide a oibríonn Bord Telecom Éireann, bíodh an teachtaireacht nó an t-ábhar sin dírithe chuig oibritheoir nó chuig aon duine eile, nó

(b) a dhéanfaidh teachtaireacht is eol dó bheith bréagach a chur tríd an meán sin chun duine eile a chrá, nó chun ciotaí a dhéanamh dó nó chun imní gan ghá a chur air nó a leanfaidh de bheith ag úsáid an mheáin sin chun na críche sin,

beidh sé ciontach i gcion.”.

Uimh. 1 de 1952 .

An tAcht um Limistéirí Neamhfhorbartha, 1952 .

In Airteagal 12 den Dara Sceideal, in ionad “leis an Aire Poist agus Telegrafa” cuirfear “leis an bPost nó le Bord Telecom Éireann, de réir mar a bheidh” agus in ionad “na Roinne Poist agus Telegrafa” cuirfear “de chuid an Phoist nó Bhord Telecom Éireann, de réir mar a bheidh”.

Uimh. 30 de 1954 .

An tAcht um Rialú Iomlaoide, 1954 .

In alt 18 (2), in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

Uimh. 2 de 1956 .

An tAcht um Chearrbhachas agus Crannchuir, 1956 .

In alt 49 (1), in ionad “an tAire Poist agus Telegrafa” cuirfear “An Post nó Bord Telecom Éireann, de réir mar is gá sa chás”.

Uimh. 19 de 1958 .

An tAcht Iompair, 1958 .

In alt 3, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

Uimh. 23 de 1958 .

An tAcht um Bainc Thaisce, 1958 .

In alt 1, sa mhíniú ar an abairt “an tAire”, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Aire Airgeadais.

In alt 5 (2), scriosfar an focal “Airgeadais” agus in ionad “féadfar” cuirfear “féadfaidh An Post, le toiliú an Aire”.

Uimh. 23 de 1963 .

An tAcht Airgeadais, 1963 .

In alt 33, in ionad na tagartha don Phost-Oifig cuirfear tagairt don Phost.

Uimh. 6 de 1967 .

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967 .

In alt 17 (3), in ionad na tagartha don Aire Post agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

Uimh. 39 de 1976 .

An tAcht um Fhiadhúlra, 1976 .

In alt 53 (4), in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

Uimh. 30 de 1977 .

An tAcht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977 .

In alt 20 (2), in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa, cuirfear tagairt don Phost.

I rialacha 18 (1) agus 18 (2) den Chéad Sceideal, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost.

I riail 26 (4) den Chéad Sceideal, in ionad na tagartha do dhátstampa na postoifige cuirfear tagairt do dhátstampa an Phoist.

Uimh. 40 de 1979 .

An tAcht um Íoc Pá, 1979 .

In alt 3 (3) (d), in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

Uimh. 16 de 1980 .

An tAcht um Dhíol Earraí agus Soláthar Scirbhísí, 1980.

In alt 48 (4), in ionad na bhfocal “eolaire aibítreach an teileafóin” cuirfear na focail “colairí aibítreacha” agus in ionad na tagartha don Roinn Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt do Bhord Telecom Éireann.

Uimh. 1 de 1981 .

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981 .

In ailt 112 (1) agus 232 (2), in ionad na bhfocal “le toiliú an Aire Poist agus Telegrafa” cuirfear “i gcomhairle leis an bPost” agus in ionad tagairtí d'Oifig an Phoist cuirfear tagairtí don Phost.

In alt 170, in ionad na bhfocal “i gcomhar leis an Aire Poist agus Telegrafa” cuirfear “i gcomhairle leis an bPost” agus in ionad tagairtí d'Oifig an Phoist cuirfear tagairtí don Phost.

In ailt 189 (2) agus 248, in ionad na bhfocal “le toiliú an Aire Poist agus Telegrafa” cuirfear “i gcomhairle leis an bPost”.

In alt 234 (b) (v), in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt do Bhord Telecom Éireann.

In alt 249, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

Uimh. 9 de 1981 .

An tAcht Díobhálacha Mailíseacha, 1981 .

In alt 12 (3), in ionad na bhfocal “orduithe airgid poist” cuirfear “orduithe airgid arna n-eisiúint ag an bPost”.

Uimh. 30 de 1981 .

An tAcht Seirbhísí Dóiteáin, 1981 .

In alt 12, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí do Bhord Telecom Éireann.

CUID II

Leasú ar Ionstraimí Reachtúla

Uimhir agus Bliain

Teideal

Leasú

--

Foreign Parcels (Customs) Warrant, 1885.

In ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa agus d'Oifig an Phoist cuirfear tagairtí don Phost.

R. & O.R. Uimh. 1138 de 1903.

Money Order Regulations, 1903.

I rialachán 3 (3) (a), in ionad na tagartha do £50 cuirfear tagairt do £100.

I rialachán 4, in ionad na tagartha don Phríomh-Oifig um Orduithe Airgid i Londain cuirfear tagairt d'oifig ainmnithe de chuid an Phoist; in ionad na bhfocal ó “authorised” go dtí “thereunder” cuirfear “fixed by schemes of Bord Telecom Éireann”.

I rialachán 9, in ionad na tagartha don Phríomh-Oifig um Orduithe Airgid i Londain cuirfear tagairt d'oifig ainmnithe de chuid an Phoist.

I rialachán 16, in ionad na bhfocal “the Minister for Posts and Telegraphs” cuirfear “such officer of An Post as is nominated for the purpose of this regulation”.

I rialacháin 23 (d), 27, 28 (2) (b) agus 28 (4), in ionad na bhfocal ó “the Telegraph Acts” go dtí “thereunder” cuirfear “schemes made by Bord Telecom Éireann”.

I rialachán 28 (5), in ionad na bhfocal “the post office” cuirfear “An Post or Bord Telecom Éireann”.

I rialachán 28 (6), in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost nó do Bhord Telecom Éireann, de réir mar is gá sa chás.

I rialachán 29, in ionad na tagartha don Chuntasóir, Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath, cuirfear tagairt d'oifigeach údaraithe de chuid an Phoist.

R. & O.R. Uimh. 1089 de 1905.

Postal Order (Inland) Regulations, 1905

I rialachán 3, scriosfar na focail “holding office under the State” agus i ndiaidh an fhocail “officers” cuirfear isteach na focail “or persons”.

I rialachán 17, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt do cibé oifigeach de chuid an Phoist a bheidh ainmnithe chun na críche.

R. & O.R. Uimh. 118 de 1908.

Money Order Amendment (No. 2) Regulations, 1908.

I rialachán 5, in ionad na tagartha d'oifig Chuntasóir na Postoifige i mBaile Átha Cliath cuirfear tagairt d'oifig ainmnithe de chuid an Phoist.

R. & O.R. Uimh. 524 de 1914.

Inland Revenue and Post Office (Power and Duties) Order, 1914.

In ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

R. & O.R. Uimh. 1532 de 1921.

Post Office Savings Bank Regulations, 1921.

In ionad tagairtí d'Oifig an Phoist, gach áit a bhfuil siad seachas san abairt “Post Office Savings Bank”, cuirfear tagairtí don Phost.

In ionad tagairtí do Rialaitheoir Bhanc Taisce an Phoist (ach amháin i rialachán 29 (2)), cuirfear tagairtí d'oifigeach ainmnithe de chuid an Phoist.

I rialachán 2, cuirfear isteach an méid seo a leanas: “The expression ‘postmaster’ includes an officer in charge of a Savings Bank office.”.

I rialachán 4 (1) (b), in ionad na bhfocal “Post Offices which the Minister for Posts and Telegraphs” cuirfear “offices which An Post”.

Scriosfar rialachán 4 (2) (4).

I rialachán 12 (2), in ionad na bhfocal “the Minister for Posts and Telegraphs” cuirfear “the Minister for Finance after consultation with An Post”.

I rialachán 29 (1), in ionad na tagartha do £50 cuirfear tagairt do £100.

I rialachán 29 (2), scriosfar na focail “the Controller of the Post Office Savings Bank, or by” agus “other”.

I rialachán 52, in ionad na bhfocal ó “the Telegraph Acts” go dtí “thereunder” cuirfear “a scheme made by Bord Telecom Éireann”.

R. & O.R. Uimh 2001 de 1921.

Old Age Pensions Consolidated Regulations, 1921.

I rialachán 30, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

R. & O.R. Uimh. 31 de 1925 .

An tOrdú um Ioncum agus Oifig an Phuist (Comhachta agus Dualgaisí) (Uimh. 2), 1925.

In Airteagal 3, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

--

Savings Certificates Rules, 1926.

In ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost, ach amháin i rialacha 4 agus 46, áit a gcuirfear tagairtí don Aire Airgeadais.

In ionad tagairtí don Chuntasóir, an Roinn Poist agus Telegrafa, cuirfear tagairtí d'oifigeach ainmnithe de chuid an Phoist.

I riail 2—

in ionad na bhfocal “the Minister for Posts and Telegraphs” cuirfear “An Post with the consent of the Minister for Finance”;

cuirfear isteach an méid seo a leanas:

“The expression ‘An Post’, for the purposes of rules 7, 10, 11 and 42, includes other agents authorised to transact Savings Certificates business.”.

I riail 4, in ionad na tagartha d'oifigigh de chuid na Roinne Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt d'oifigigh de chuid an Phoist.

I riail 46 (5), in ionad na bhfocal “nor the Minister for Posts and Telegraphs” cuirfear “nor An Post”.

R. & O.R. Uimh. 202 de 1939.

An Barántas um Post Intíre, 1939.

I rialachán 16, in ionad na tagartha d'Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath, cuirfear tagairt d'oifig chláraithe an Phoist.

I dtaifead uimhir 4 i gcolún 1 den Chéad Sceideal, in ionad na tagartha d'Ard-Oifig an Phoist cuirfear tagairt d'oifig chláraithe an Phoist.

R. & O.R Uimh. 336 de 1940.

Na Rialacháin i dtaobh Bancanna Taisce Iontaobhais, 1940.

I rialachán 8 (1), in ionad na tagartha don Roinn Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Roinn Airgeadais.

I rialacháin 9, 10, 11 agus 12, in ionad tagairtí do Rúnaí na Roinne Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí do Rúnaí na Roinne Airgeadais.

R. & O.R. Uimh. 363 de 1940.

An tOrdú um Chairteacha Coigiltis (Táillí ar Dhiospóidí do Chinneadh), 1940.

In Airteagal 3, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

R. & O.R. Uimh. 152 de 1943.

An tOrdú Árachais (Breac-Dhíomhaointeas) (Comhachta maidir le Stampaí Árachais Fhoirlíontaigh), 1943.

In Airteagal 2, in ionad na bhfocal “an tAire Poist agus Telegrafa” cuirfear “An Post” agus in ionad na bhfocal “d'éamais na gCoimisinéirí Ioncuim” cuirfear “in éineacht leis na Coimisinéirí Ioncaim”.

R. & O.R. Uimh. 434 de 1943.

Na Rialacháin Breac-Dhíomhaointis (Stampaí Árachais Fhoirlíontaigh), 1943.

Sa Sceideal, faoin gceannteideal don Stamp Duties Management Act, 1891—

in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa agus don Roinn Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Phost;

sa taifead d'alt 18, in ionad na bhfocal “féadfa sé, le barántas féna láimh” cuirfear “féadfaidh sé, faoi réir alt 69 (8) den Acht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 ,”.

R. & O.R. Uimh 137 de 1947.

Customs-Free Airport (Customs and Excise) Regulations, 1947.

I rialachán 13, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

I.R. Uimh. 170 de 1948.

Na Rialacháin um Ghalair Aicídeacha (Loingeas), 1948.

I rialachán 35, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt den Phost.

I.R. Uimh. 320 de 1949.

Na Rialacháin Radio-Thelegrafaíochta (Ceadúnas Radio Gnótha), 1949.

Cuirfear “pribhléid an Aire faoi alt 4 den Telegraph Act, 1869, nó pribhléid Bhord Telecom Éireann faoi alt 87 den Acht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 ” in ionad na bhfocal “pribhléidí an Aire faoi na hAchta Telegrafaíochta, 18631928” sa Chéad Sceideal agus in ionad na bhfocal “pribhléidí an Aire faoi na hAchta Telegrafa, 18631928” i mír 14 (3) den Dara Sceideal.

I.R. Uimh. 37 de 1957.

Barántas na Nuachtán (Seirbhís Speisialta Iompair i bPost-Chairr na Post-Oifige), 1957.

I rialachán 3—

scriosfar na focail ó “ciallaíonn ‘an tAire’” go dtí “Poist agus Telegrafa” agus na focail “le toiliú an Aire Airgeadais, de bhun an Post Office Act, 1908,”;

in ionad na tagartha do phost-chairr na Post-Oifige cuirfear tagairt do phostchairr de chuid an Phoist.

I rialachán 5, in ionad na tagartha do Phost-Oifig is pointe tosaigh do mhótarchairr an phoist cuirfear tagairt do phointe tosaigh a bheidh ainmnithe ag an bPost do mhótarchairr an phoist.

I.R. Uimh. 236 de 1957.

Na Rialacha um Chairteacha Coigiltis (Earlaisí Coigiltis), 1957.

I riail 2 (1), in ionad na bhfocal “i Post-Oifig atá ceadaithe ag an Aire Poist agus Telegrafa” cuirfear “in oifig de chuid an Phoist atá ceadaithe ag an Aire Airgeadais”.

I riail 2 (2), in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

I riail 3 —

in ionad na tagartha d'oifigigh don Roinn Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt d'oifigigh de chuid an Phoist;

in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Aire Airgeadais.

I.R. Uimh. 128 de 1965.

Na Rialacháin um Thoghcháin Áitiúla, 1965.

I rialachán 33 (6), in ionad na tagartha do dhátstampa na postoifige cuirfear tagairt do dhátstampa an Phoist.

I.R. Uimh. 19 de 1966 .

Ordú na mBanc Taisce (Díospóidí), 1966.

Sa Sceideal, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

I.R. Uimh. 228 de 1968.

Na Rialacháin um Bainc Taisce Iontaobhais, 1968.

I rialacháin 3 agus 5, in ionad tagairtí don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí don Aire.

I rialacháin 7, 8 agus 9, in ionad tagairtí do Rúnaí na Roinne Poist agus Telegrafa cuirfear tagairtí do Rúnaí na Roinne Airgeadais.

I.R. Uimh. 67 de 1974.

Na Rialacháin Raidió-Theileagrafaíochta (Ceadúnas Leaschraolacháin Shreangaithe), 1974.

In Airteagal 6 den Sceideal, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt do Bhord Telecom Éireann.

I.R. Uimh. 32 de 1979 .

Na Rialacháin um Mí-Usáid Drugaí, 1979.

In Airteagal 11, in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.

I.R. Uimh. 195 de 1980.

Na Rialacháin Teileafóin, 1980.

I rialachán 4, sna mínithe seo a leanas—

“glao-oifig”, in ionad na habairte “an tAire”, cuirfear “Bord Telecom Éireann nó An Post, de réir mar is gá sa chás”;

“deimhnithe”, in ionad na bhfocal “ag an Aire nó ag oifigeach cuí-údaraithe don Roinn Poist agus Telegrafa” cuirfear “ag oifigeach de chuid Bhord Telecom Éireann” agus scriosfar na focail “agus beidh aon deimhniú den sórt sin ina fhianaise prima facie ar an ábhar deimhnithe”;

in ionad an mhínithe ar “monabhosca” cuirfear an méid seo a leanas:

“ciallaíonn ‘mona-bhosca’ gabhdán do bhoinn airgid atá ceangailte le gléas teileafóin atá ceangailte le líne mhalartáin a chuirtear ar fáil faoi chomhaontú;”;

cuirfear isteach an míniú seo a leanas:

“ciallaíonn ‘daingneáin agus gabhálais’ daingneáin agus gabhálais arna soláthar ag Bord Telecom Éireann i ndáil le líne mhalartáin nó ciorcad teileafóin príobháideach a sholáthair sé;”;

scriosfar an míniú ar “an tAire”.

I ndeireadh rialachán 26 (1) cuirfear isteach an méid seo a leanas—

“ar choinníoll nach n-oibreoidh an méid sin roimhe seo chun a chosc ar cheadúnaithe de chuid an Aire Poist agus Telegrafa gaireas cineál-cheadaithe a chur i gceangal le pointe ceangail na líne teileagrafaí a sholáthair Bord Telecom Éireann”.

I rialachán 54—

in ionad “ag an Aire” cuirfear “ag Bord Telecom Éireann nó ag an bPost, de réir mar is gá sa chás”;

in ionad tagairtí do “Post-Oifig” cuirfear tagairtí do “oifig de chuid an Phoist nó Bhord Telecom Éireann nó de chuid gníomhaire do cheachtar cuideachta”;

in ionad “d'oifigeach Post-Oifige” cuirfear “d'oifigeach de chuid an Phoist nó Bhord Telecom Éireann”.

I.R. Uimh. 196 de 1980.

Na Rialacháin Teileagraf (Teileagram Scríofa Intíre), 1980.

I rialachán 3—

sa mhíniú ar “teileagram thar oíche”, in ionad tagairtí don Aire cuirfear tagairtí do Bhord Telecom Éireann nó don Phost agus é ag gníomhú mar ghníomhaire dó:

scriosfar an míniú ar “an tAire”.

I rialachán 11, in ionad na tagartha don Aire cuirfear tagairt do Bhord Telecom Éireann le toiliú an Phoist.

I rialachán 22, in ionad “an Rúnaí. An Roinn Poist agus Telegrafa, Baile Átha Cliath 1,” cuirfear “Bord Telecom Éireann nó An Post, de réir mar is gá sa chás”.

I rialachán 25, in ionad na bhfocal “de rogha an Aire” cuirfear “de rogha Bhord Telecom Éireann nó an Phoist agus é ag gníomhú mar ghníomhaire dó”.

I rialachán 30 (c), in ionad na bhfocal “chuig Postmháistir na hoifige seachadta” cuirfear “chuig an oifigeach i gceannas san oifig sheachadta”.

I rialacháin 33, 35 agus 37, in ionad “an tAire” cuirfear “Bord Telecom Éireann nó An Post, de réir mar is gá sa chás”.

I rialachán 40 (3) (b), in ionad na tagartha d'Ard-Oifig an Phoist i mBaile Átha Cliath cuirfear tagairt d'oifig chláraithe an Phoist.

I. R. Uimh. 197 de 1980.

Na Rialacháin Telex, 1980.

I rialachán 4—

sa mhíniú ar “deimhniú”, in ionad “ón Aire” cuirfear “ó oifigeach de chuid Bhord Telecom Éireann”;

cuirfear isteach an méid seo a leanas:

“ciallaíonn ‘daingneáin agus gabhálais’ daingneáin agus gabhálais arna soláthar ag Bord Telecom Éireann i ndáil le feistiúchán a sholáthair sé;”;

scriosfar an míniú ar “an tAire”.

I ndeireadh rialachán 13 (2), cuirfear isteach an méid seo a leanas:

“ar choinníoll nach n-oibreoidh an méid sin roimhe seo chun a chosc ar cheadúnaithe de chuid an Aire Poist agus Telegrafa gaireas tarchurtha agus glacadóireachta cineál-cheadaithe a chur i gceangal le pointe ceangail líne telex a sholáthair Bord Telecom Éireann”.

I rialachán 35 (2), cuirfear na focail seo a leanas isteach i ndiaidh na bhfocal “i bhfeistiúchán,”, eadhon — “nó i ngaireas tarchurtha agus glacadóireachta a sholáthair ceadúnaí de chuid an Aire Poist agus Telegrafa,”.

I rialachán 36 (1), cuirfear na focail seo a leanas isteach i ndiaidh na bhfocal “aon chuid de”, eadhon — “, nó gaireas tarchurtha agus glacadóireachta a sholáthair ceadúnaí de chuid an Aire Poist agus Telegrafa,”.

I rialachán 36 (2), cuirfear na focail seo a leanas isteach i ndiaidh na bhfocal “ar an bhfeistiúchán”, eadhon, “nó ar ghaireas tarchurtha agus glacadóireachta a sholáthair ceadúnaí de chuid an Aire Poist agus Telegrafa”, agus cuirfear na focail seo a leanas isteach i ndiaidh na bhfocal “leis an bhfeistiúchán”, eadhon, “nó le gaireas tarchurtha agus glacadóireachta a sholáthair ceadúnaí de chuid an Aire Poist agus Telegrafa”.

I.R. Uimh. 198 de 1980.

Na Rialacháin Teileagraf (Teileagram Scríofa Coigríche), 1980.

I rialacháin 5 (3), 5 (4) (b) agus 10, in ionad tagairtí don Aire cuirfear tagairtí do Bhord Telecom Éireann nó don Phost agus é ag gniomhú mar ghniomhaire dó.

I rialachán 6, in ionad na bhfocal “na Roinne” cuirfear “Bhord Telecom Éireann nó an Phoist”.

I rialachán 13—

in ionad na bhfocal “Féadfar teileagraim choigríche a ghlacadh” cuirfear “Teileagraim choigríche a ghlactar”;

in ionad na bhfocal “dá dtugann an tAire aitheantas chun críocha na Rialachán seo nó féadfar iad a ghlacadh lena seachadadh chucu. Beidh” cuirfear “lena mbaineann Coinbhinsiúin na Ginéive 1949, nó a ghlactar lena seachadadh chucu, beidh”.

I rialacháin 15 agus 16, in ionad tagairtí don Aire cuirfear tagairtí do Bhord Telecom Éireann le toiliú an Phoist.

I rialachán 18 (1), in ionad na bhfocal “féadfar iad a sheoladh” cuirfear “ní fhéadfar iad a sheoladh ach ó ionadaí údaraithe, agus uaidh sin amháin,”.

I.R. Uimh. 8 de 1982 .

Na Rialacháin Raidió-Theileagrafaíochta (Ceadúnas Raidió Pearsanta), 1982.

I rialachán 17, in ionad na bhfocal “pribhléidí an Aire faoi na hAchta Telegrafa, 1863 go 1953” cuirfear “pribhléid an Aire faoi alt 4 den Telegraph Act, 1869, nó pribhléid Bhord Telecom Éireann faoi alt 87 den Acht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 ”.

I.R. Uimh. 321 de 1982.

Na Rialacháin um Mí-Úsáid Drugaí (Slánchoimeád). 1982.

In Airteagal 4 (2) (d), in ionad na tagartha don Aire Poist agus Telegrafa cuirfear tagairt don Phost.