9 1985

/images/harp.jpg


Uimhir 9 de 1985


ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1985


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

3.

Tosach feidhme.

4.

An lá bunaithe.

5.

Aisghairm.

CUID II

An Chomhairle Fiaclóireachta

6.

An Chomhairle Fiaclóireachta a bhunú.

7.

Bord na bhFiaclóirí a dhíscaoileadh.

8.

Séala na Comhairle.

9.

Comhaltas na Comhairle.

10.

Daoine a cheapadh ina gcomhaltaí den Chomhairle.

11.

Comhaltaí den Chomhairle a thoghadh.

12.

Céad chruinniú na Comhairle.

13.

Coistí de chuid na Comhairle.

14.

Caiteachais comhaltaí den Chomhairle agus de choistí.

15.

An Chomhairle a chur as oifig.

16.

An Cláraitheoir.

17.

Oifigigh agus seirbhísigh eile don Chomhairle.

18.

Teorainneacha aoise.

19.

Aoisliúntas.

20.

Oifigeach nó seirbhíseach don Chomhairle a bheith ina chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas nó de Thionól na gComhphobal Eorpach.

21.

Cuntais na Comhairle.

22.

Cumhacht na Comhairle airgead a fháil ar iasacht.

23.

An Chomhairle do ghlacadh bronntanas.

24.

Caiteachais na Comhairle agus an Aire.

25.

Táillí.

CUID III

Clárú

26.

An clár a bhunú.

27.

Daoine a bheidh i dteideal a gcláraithe sa chlár.

28.

Clárú díomuan.

29.

An Clár de Shaineolaithe Fiaclóireachta.

30.

Daoine a bheidh i dteideal a gcláraithe sa Chlár de Shaineolaithe Fiaclóireachta.

31.

Cáilíochtaí breise a chlárú.

32.

Iarratas ó fhiaclóir cláraithe go mbainfear a ainm den chlár.

33.

Cláir a cheartú.

CUID IV

Oideachas agus Oiliúint

34.

Dualgais na Comhairle i ndáil le hoideachas agus oiliúint.

35.

Feidhmeanna na Comhairle i ndáil le Treoracha lenar ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach i dtaobh oideachais agus oiliúna.

36.

Buncháilíochtaí.

37.

Comhlachtaí oiliúna agus cáilíochtaí chun críocha an Chláir de Shaineolaithe Fiaclóireachta.

CUID V

Feidhmiúlacht chun Cleachtadh

38.

Fiosrúchán ag an gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh faoi iompar fiaclóra chláraithe.

39.

Ainm a scriosadh nó a fhionraí as an gclár mar gheall ar mhí-iompar gairmiúil, neamhfheidhmiúlacht chun cleachtadh nó mainneachtain táille choinneála a íoc.

40.

Coinníollacha a chur ag gabháil le hainm a choinneáil ar an gclár.

41.

Cumhachtaí na Comhairle comhairle, rabhadh, etc., a thabhairt.

42.

Daoine a ciontaíodh i gcionta indíotála a scriosadh as an gclár.

43.

Leanúint d'fhiosrúchán atá ar bun.

44.

Iarratas ón gComhairle ar ordú d'fhionraí cláraithe.

45.

Pribhléid i leith nithe áirithe.

46.

Ainm a scriosadh nó a fhionraí as an gClár de Shaineolaithe Fiaclóireachta agus ainm a chur ar ais ann.

47.

Fógra don Aire i dtaobh ainm a scriosadh nó a cuireadh ar ais agus i dtaobh fionraithe a rinneadh agus fionraithe ar cuireadh deireadh leo.

48.

Ainm a baineadh den chlár a chur ar ais ann nó deireadh a chur le fionraí a cuireadh mar gheall ar tháille choinneála a bheith gan íoc.

CUID VI

Srianta le Cleachtadh na Fiaclóireachta

49.

Tuairiscí daoine cláraithe.

50.

Toirmeasc ar dhaoine neamhchláraithe d'úsáid teideal.

51.

Toirmeasc ar dhaoine neamhchláraithe do chleachtadh na fiaclóireachta.

52.

Toirmeasc ar chomhlachtaí corpraithe do chleachtadh na fiaclóireachta.

CUID VII

Oibrithe Fiaclóireachta Cúnta

53.

Aicmí oibrithe fiaclóireachta cúnta a chruthú.

54.

Srian le hoibrithe fiaclóireachta cúnta a fhostú.

55.

Aicmí oibrithe fiaclóireachta cúnta a chruthú ar ordú ón Aire.

CUID VIII

Ilghnéitheach

56.

Comhshocraíochtaí le daoine le cabhrú leis an gComhairle.

57.

Tuarascáil ón gComhairle.

58.

Cláir a fhoilsiú.

59.

Tagairtí d'fhiaclóirí cláraithe a fhorléiriú.

60.

Feidhmeanna i ndáil le Treoracha lenar ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach.

61.

Feidhmeanna breise a shannadh don Chomhairle.

62.

Tagairtí in achtacháin etc. do Bhord na bhFiaclóirí.

63.

Rialacháin.

64.

Rialacháin maidir le hoiriúnuithe.

65.

Comhaontú do leanúint i bhfeidhm.

66.

Feidhmeanna comhairleacha ginearálta na Comhairle.

67.

Cionta i ndáil le cláir.

68.

Cionta a ionchúiseamh.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Rialacha i ndáil le comhaltas agus cruinnithe na Comhairle Fiaclóireachta (The Dental Council)

AN DARA SCEIDEAL

Buncháilíochtaí


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na bhFiaclóirí, 1928

1928, Uimh. 25

Acht na bhFiaclóirí (Leasú), 1983

1983, Uimh. 30

Finance Act, 1895

58 & 59 Vic. c. 16

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956

1956, Uimh. 10

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1980

1980, Uimh. 8

Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978

1978, Uimh. 4

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

1851, c. 93

/images/harp.jpg


Uimhir 9 de 1985


ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1985

(An tiontú oifigiúil)


ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHAIRLE A BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN CHOMHAIRLE FIACL-ÓIREACHTA NÓ SA BHÉARLA THE DENTAL COUNCIL A DHÉANFAIDH SOCRÚ CHUN DAOINE A BHÍONN AG GABHÁIL DO CHLEACHTADH NA FIACLÓIREACHTA A CHLÁRÚ AGUS A RIALÚ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LE CLEACHTADH NA FIACLÓIREACHTA AGUS LEIS NA DAOINE A BHÍONN AG GABHÁIL DON CHLEACHT-ADH SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1928 , AGUS ACHT NA bhFIACLÓIRÍ (LEASÚ), 1983 , A AISGHAIRM AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [11 Bealtaine, 1985.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal.

1. —Féadfar Acht na bhFiaclóirí, 1985 , a ghairm den Acht seo.

Léiriú.

2. —San Act seo—

ciallaíonn “oibrí fiaclóireachta cúnta” comhalta d'aicme oibrithe fiaclóireachta arna bunú faoi scéim a dhéanfaidh an Chomhairle de bhun alt 53 den Acht seo;

ciallaíonn “an Chomhairle” An Chomhairle Fiaclóireachta nó the Dental Council a bhunaítear leis an Acht seo;

ciallaíonn “Bord na bhFiaclóirí” Bord na bhFiaclóirí a bunaíodh faoi Acht na bhFiaclóirí, 1928 ;

ciallaíonn “an lá bunaithe” an lá a cheaptar ina lá bunaithe faoi alt 4 den Acht seo;

ciallaíonn “an Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh” an coiste a bhunóidh an Chomhairle faoi alt 13 (2) (b) den Acht seo;

ciallaíonn “lán-chlárú” clárú seachas clárú díomuan agus forléireofar “lán-chláraithe” dá réir sin;

ciallaíonn “Comhairle na nDochtúirí Leighis” Comhairle na nDochtúirí Leighis arna bunú le hAcht na Lia-Chleachtóirí, 1978 ;

ciallaíonn “Ballstát” stát, seachas an Stát, ar comhalta é de Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Sláinte;

ciallaíonn “cleachtadh na fiaclóireachta” aon obráid a dhéanamh agus aon chóireáil, comhairle, tuairim nó freastal a thabhairt is gnách le fiaclóir a dhéanamh nó a thabhairt agus folaíonn sé aon obráid a dhéanamh ar aon duine nó aon chóireáil, comhairle nó freastal a thabhairt d'aon duine sula ndéanfar fiacla saorga a fheistiú, a chur isteach nó a shocrú, nó chun na críche sin nó i ndáil leis an gcéanna;

ciallaíonn “an clár” Clár na bhFiaclóirí a bhunaítear faoi alt 26 den Acht seo;

ciallaíonn “fiaclóir cláraithe” duine a bhfuil a ainm cláraithe sa chlár;

ciallaíonn “lia-chleachtóir cláraithe” duine a bhfuil a ainm taifeadta i gClár Ginearálta na Lia-Chleachtóirí a bunaíodh faoi Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978;

ciallaíonn “an Clár de Shaineolaithe Fiaclóireachta” an clár dá dtagraítear in alt 29 den Acht seo;

ciallaíonn “an Cláraitheoir” príomh-oifigeach na Comhairle;

ciallaíonn “táille choinneála” táille is iníoctha ag duine a bheidh i dteideal a chláraithe in aon chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle lena ainm a choinneáil sa chlár sin;

ciallaíonn “clárú díomuan” clárú de bhua alt 28 den Acht seo agus forléireofar “cláraithe go díomuan” dá réir sin.

Tosach feidhme.

3. —Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a shocrófar le hordú nó orduithe ón Aire chuige sin i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críocha éagsúla agus forálacha éagsúla den Acht seo.

An lá bunaithe.

4. —Féadfaidh an tAire le hordú lá a cheapadh ina lá bunaithe chun críocha an Achta seo.

Aisghairm.

5. —Aisghairtear leis seo Acht na bhFiaclóirí, 1928 , agus Acht na bhFiaclóirí (Leasú), 1983 .

CUID II

An Chomhairle Fiaclóireachta

An Chomhairle Fiaclóireachta a bhunú.

6. —(1) Bunófar, de bhua an ailt seo, ar an lá bunaithe, comhlacht ar a dtabharfar An Chomhairle Fiaclóireachta, nó sa Bhéarla, the Dental Council (dá ngairtear an Chomhairle san Acht seo) a mbeidh mar chúram ginearálta air oideachas gairmiúil agus iompar gairmiúil de chaighdéan ard a chur chun cinn i measc fiaclóirí, agus a chomhallfaidh, go háirithe, na feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo.

(2) Beidh an Chomhairle ina comhlacht corpraithe agus comharbas suthain aici agus beidh cumhacht agartha aici agus beidh sí inagartha ina hainm corpraithe agus beidh cumhacht aici talamh, nó aon leas i dtalamh a fháil, a theachtadh agus a dhiúscairt.

(3) Féadfaidh an Chomhairle, faoi réir fhorálacha an Achta seo, a nós imeachta féin a rialáil.

(4) Bainfidh an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo leis an gComhairle.

Bord na bhFiaclóirí a dhíscaoileadh.

7. —(1) Beidh Bord na bhFiaclóirí arna dhíscaoileadh de bhua an fho-ailt seo an lá bunaithe.

(2) An mhaoin go léir, réadach nó pearsanta (lena n-áirítear ábhair i gcaingean), a bhí, díreach roimh an lá bunaithe, dílsithe do Bhord na bhFiaclóirí nó dá chuid féin aige nó ar teachtadh ar iontaobhas nó faoi réir coinníollacha dó, agus na cearta, na cumhachtaí agus na pribhléidí go léir a bhaineann nó a ghabhann le haon mhaoin den sórt sin, tiocfaidh siad chun bheith agus beidh siad, an lá bunaithe, gan tíolacadh ná sannadh ach faoi réir aistriú, i gcás ar gá sin, i leabhair aon bhainc, corparáide nó cuideachta, dá cuid féin ag an gComhairle nó dílsithe di nó ar teachtadh ar iontaobhas nó faoi réir coinníollacha di (de réir mar is gá sa chás).

(3) An mhaoin go léir a aistrítear leis an alt seo agus a bhí, díreach roimh an lá bunaithe, i leabhair aon bhainc, corparáide nó cuideachta in ainm Bhord na bhFiaclóirí, déanfaidh an banc, an chorparáid nó an chuideachta, ar an gComhairle á iarraidh sin aon tráth an lá bunaithe nó dá éis, í a aistriú sna leabhair sin chun ainm na Comhairle.

(4) Gach ábhar i gcaingean a aistrítear leis an alt seo féadfaidh an Chomhairle, an lá bunaithe nó dá éis, agairt ina leith, é a ghnóthú, nó é a fheidhmiú ina hainm féin agus ní gá don Chomhairle fógra faoin aistriú a dhéantar leis an alt seo a thabhairt don duine a bheidh faoi cheangal ag aon ábhar i gcaingean den sórt sin.

(5) Gach fiach nó dliteanas eile (lena n-áirítear dliteanais neamhleachtaithe a d'eascair ó thortanna nó ó sháruithe conartha) a bheidh, díreach roimh an lá bunaithe, dlite de Bhord na bhFiaclóirí agus gan íoc agus gan ghlanadh aige, tiocfaidh sé chun bheith agus beidh sé, an lá bunaithe, ina fhiach nó ina dhliteanas ar an gComhairle agus íocfaidh agus glanfaidh an Chomhairle é agus féadfar é a ghnóthú ón gComhairle agus a fheidhmiú ina haghaidh dá réir sin.

(6) Gach conradh a rinneadh agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe idir Bord na bhFiaclóirí agus aon duine, leanfaidh sé i bhfeidhm an lá bunaithe nó dá éis ach forléireofar é agus beidh éifeacht leis ionann is dá gcuirfí an Chomhairle ann in ionad Bhord na bhFiaclóirí agus beidh sé infheidhmithe dá réir sin ag an gComhairle nó ina haghaidh.

(7) I gcás a mbeidh, díreach roimh an lá bunaithe, aon imeachtaí dlí ar feitheamh ar páirtí iontu Bord na bhFiaclóirí, cuirfear ainm na Comhairle in ionad ainm Bhord na bhFiaclóirí agus ní rachaidh na himeachtaí ar ceal mar gheall ar an gcur-in-ionad sin.

(8) Ní bhainfidh alt 12 den Finance Act, 1895, leis an maoin nó na cearta a aistrítear leis an alt seo a dhílsiú don Chomhairle.

(9) Aon chonradh seirbhíse (sainráite nó intuigthe) a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá bunaithe idir Bord na bhFiaclóirí agus agus aon duine, leanfaidh sé i bhfeidhm an lá bunaithe nó dá éis, ach forléireofar é agus beidh éifeacht leis ionann is dá gcuirfí ainm na Comhairle ann in ionad ainm Bhord na bhFiaclóirí agus beidh gach conradh den sórt sin infheidhmithe dá réir sin ag an gComhairle nó ina haghaidh.

Séala na Comhairle.

8. —(1) Soláthróidh an Chomhairle séala di féin a luaithe is féidir tar éis a bunaithe.

(2) Fíordheimhneofar séala na Comhairle le síniú Uachtarán na Comhairle nó le síniú cibé comhalta eile den Chomhairle a bheidh údaraithe ag an gComhairle gníomhú chuige sin mar aon le síniú oifigigh don Chomhairle a bheidh údaraithe ag an gComhairle gníomhú chuige sin.

(3) Tabharfar aird bhreithiúnach ar shéala na Comhairle, agus glacfar i bhfianaise gach doiciméad a airbheartóidh a bheith ina ionstraim a rinne an Chomhairle agus a bheith séalaithe le séala (a airbheartóidh a bheith fíordheimhnithe de réir an ailt seo) na Comhairle agus measfar gurb é an ionstraim sin é gan a thuilleadh cruthúnais mura suífear a mhalairt.

Comhaltas na Comhairle.

9. —(1) Is é a bheidh ar an gComhairle 19 gcomhalta agus is mar seo a leanas a cheapfar iad, is é sin le rá—

(a) beirt daoine a cheapfaidh gach ceann de na comhlachtaí seo a leanas—

(i) an Coláiste Ollscoile, Corcaigh,

(ii) Ollscoil Bhaile Átha Cliath;

(b) duine amháin a cheapfaidh Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn;

(c) seachtar fiaclóirí lán-chláraithe a bhfuil cónaí orthu sa Stát a cheapfar trína dtoghadh ag fiaclóirí lán-chláraithe;

(d) beirt daoine a cheapfaidh Comhairle na nDochtúirí Leighis;

(e) duine amháin a cheapfaidh an tAire Oideachais;

(f) ceathrar daoine a cheapfaidh an tAire, ar a mbeidh beirt ar a laghad—

(i) nach fiaclóirí cláraithe iad, agus

(ii) a bheidh, dar leis an Aire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Tionscail, Trádála, Tráchtála agus Turasóireachta, ionadaitheach do leas an phobail i gcoitinne mar thomhaltóirí seirbhísí fiaclóireachta.

(2) Féadfaidh an tAire, le rialacháin a dhéanfar tar éis dó dul i gcomhairle leis an gComhairle, forálacha fho-alt (1) den alt seo a athrú.

(3) Aon uair a bheartóidh an tAire rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt (2) den alt seo, leagfar dréacht de na rialacháin bheartaithe faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar na rialacháin go dtí go rithfidh gach Teach rún ag ceadú an dréachta.

Daoine a cheapadh ina gcomhaltaí den Chomhairle.

10. —Déanfaidh an tAire gach beart is gá lena chinntiú go gceapfar comhaltaí chun na chéad Chomhairle a bhunófar tar éis thosach feidhme an Achta seo agus déanfaidh an Chomhairle gach beart is gá lena chinntiú go gceapfar comhaltaí chun aon Chomhairle ina dhiaidh sin.

Comhaltaí den Chomhairle a thoghadh.

11. —(1) Roimh an lá bunaithe, i gcás an chéad toghchán comhaltaí chun na Comhairle de bhun an Achta seo, agus roimh thosach a dtéarma oifige i gcás gach toghcháin ina dhiaidh sin, déanfar na comhaltaí den Chomhairle a bheidh le toghadh de réir alt 9 (1) (c) den Acht seo a thoghadh trí thoghchán a dhéanfar de réir córais ionadaíochta cionúire ar mhodh an aon vóta inaistrithe agus de réir rialacháin a bheidh déanta ag an Aire agus féadfaidh aon rialacháin den sórt sin go háirithe, i ndáil le haon aicme daoine a shonrófar sna rialacháin, na cáilíochtaí a shonrú nach mór a bheith ag iarrthóirí lena dtoghadh chun na Comhairle.

(2) I gcás an chéad toghcháin chun na Comhairle, is é an tAire a cheapfaidh an ceann comhairimh don toghchán sin, agus i gcás gach toghcháin ina dhiaidh sin, is í an Chomhairle a cheapfaidh an ceann comhairimh don toghchán sin.

Céad chruinniú na Comhairle.

12. —(1) Tionólfar céad chruinniú na Comhairle lá a cheapfaidh an tAire agus cuirfidh an tAire tráth agus ionad an chruinnithe sin in iúl do chomhaltaí na Comhairle.

(2) Tiocfaidh an Chomhairle le chéile ag an tráth agus san ionad a cheapfaidh an tAire faoin alt seo dá céad chruinniú agus air sin rachaidh sí i mbun a dualgas faoin Acht seo.

Coistí de chuid na Comhairle.

13. —(1) Féadfaidh an Chomhairle, faoi réir na bhforálacha ina dhiaidh seo den alt seo, coistí a bhunú ó am go ham chun cibé feidhmeanna, más aon fheidhmeanna iad, den Chomhairle a fheidhmiú is fearr nó is caothúla a fhéadfar, i dtuairim na Comhairle, a fheidhmiú ag coiste, agus a shannfaidh an Chomhairle do choiste.

(2) Go háirithe agus gan dochar do ghinearálacht fho-alt (1) den alt seo, déanfaidh an Chomhairle—

(a) coiste a bhunú chun gníomhú i ndáil lena feidhmeanna faoi Chuid IV den Acht seo,

(b) coiste a bhunú chun gníomhú i ndáil lena feidhmeanna faoi Chuid V den Acht seo, agus

(c) coiste a bhunú chun gníomhú i ndáil lena feidhmeanna maidir le hoibrithe fiaclóireachta cúnta faoi Chuid VII den Acht seo.

(3) Féadfaidh daoine nach comhaltaí den Chomhairle a bheith, más cuí sin leis an gComhairle, ina gcomhaltaí de choiste a bhunófar faoin alt seo, seachas an coiste dá dtagraítear i bhfo-alt (2) (b) den alt seo.

(4) Ní foláir gur comhalta den Chomhairle cathaoirleach gach coiste a bhunófar faoin alt seo: Ar choinníoll nach é Uachtarán ná Leas-Uachtarán na Comhairle a bheidh ina chathaoirleach ar an gcoiste dá dtagraítear i bhfo-alt (2) (b) den alt seo.

(5) Beidh gach duine a cheapfar chun na Comhairle faoi alt 9 (1) (a), 9 (1) (b) agus 9 (1) (e) den Acht seo ina chomhalta den choiste a bhunófar faoi fho-alt (2) (a) den alt seo.

(6) Ní foláir gur comhalta den Chomhairle gach comhalta den choiste dá dtagraítear i bhfo-alt (2) (b) den alt seo agus—

(a) daoine a ceapadh trína dtoghadh chun na Comhairle a bheidh i dtromlach comhaltaí an choiste sin, agus

(b) duine, seachas fiaclóir cláraithe, a cheap an tAire chun na Comhairle faoi alt 9 (1) (f) den Acht seo a bheidh i gcomhalta amháin ar a laghad den choiste sin.

(7) (a) Beidh ar an gcoiste a bhunófar faoi fho-alt (2) (c) den alt seo an duine a cheapfar chun na Comhairle de bhun alt 9 (1) (e) den Acht seo agus duine atá ionadaitheach do gach aicme oibrithe fiaclóireachta cúnta a bhunófar faoi scéim arna déanamh ag an gComhairle faoi alt 53 den Acht seo.

(b) Maidir le céad cheapachán duine atá ionadaitheach d'aicme oibrithe fiaclóireachta cúnta chun coiste a bhunófar faoi fho-alt (2) (c) den alt seo tar éis thosach feidhme an Achta seo, is í an Chomhairle a dhéanfaidh é go ceann tréimhse bliana ó dháta an cheapacháin agus maidir le gach ceapachán den sórt sin ina dhiaidh sin chun coiste den sórt sin is trí thoghchán, de réir rialacha a dhéanfaidh an Chomhairle, ag comhaltaí cláraithe gach aicme oibrithe fiaclóireachta cúnta a bhunófar amhlaidh, a dhéanfar é.

(8) Beidh gníomhartha coiste a bhunófar faoin alt seo faoi réir a ndaingnithe ag an gComhairle mura scaoilfidh an Chomhairle, tráth ar bith, leis an daingniú sin a bheith riachtanach.

(9) Féadfaidh an Chomhairle, faoi réir fhorálacha an Achta seo, nós imeachta coistí a bhunófar faoin alt seo a rialáil ach, faoi réir aon rialála den sórt sin, féadfaidh coistí a bhunófar faoin alt seo a nós imeachta féin a rialáil.

Caiteachais comhaltaí den Chomhairle agus de choistí.

14. —Íocfar le comhalta den Chomhairle nó d'aon choiste a bhunóidh an Chomhairle, as cistí a bheidh faoina réir ag an gComhairle, cibé liúntais i leith caiteachas taistil agus cothaithe a thabhóidh sé i ndáil le freastal ar chruinniú den Chomhairle nó de choiste nó ar shlí eile i ndáil le gnó na Comhairle a chinnfidh an tAire le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí.

An Chomhairle a chur as oifig.

15. —(1) Má mhainníonn nó má fhaillíonn nó má dhiúltaíonn an Chomhairle aon fheidhm a bheidh sannta di faoin Acht seo a chomhlíonadh féadfaidh an tAire, le hordú, a ordú don Chomhairle an fheidhm sin a fheidhmiú agus chun na críche sin cibé nithe nó rudaí eile a ghabhann nó a bhaineann leis an bhfeidhm agus a bheidh sonraithe san ordú a dhéanamh.

(2) Má mhainníonn an Chomhairle déanamh de réir aon ordachán ón Aire a bheidh in ordú a dhéanfaidh sé faoi fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh an tAire, le hordú, comhaltaí na Comhairle a chur as oifig.

(3) Féadfaidh ordú a dhéanfaidh an tAire faoin alt seo cibé forál acha a bheith ann a mheasfaidh an tAire is gá chun go bhféadfar feidhmeanna na Comhairle a chomhlíonadh d'ainneoin comhaltaí na Comhairle a bheith curtha as oifig agus féadfaidh aon ordú den sórt sin, go háirithe, duine nó daoine a cheapadh chun gach feidhm nó aon fheidhm de chuid na Comhairle a fheidhmiú.

(4) Féadfaidh an tAire ordú faoin alt seo, lena n-áirítear ordú faoin bhfo-alt seo, a leasú nó a chúlghairm.

(5) Leagfar gach ordú faoin alt seo faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta, agus má dhéanann ceachtar Teach den Oireachtas, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin agus i gcás ordú a rinneadh faoi fho-alt (2) den alt seo, déanfar na comhaltaí den Chomhairle a cuireadh as oifig de bhua an ordaithe a chur ar ais in oifig ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin ag aon duine nó daoine a ceapadh chun gach feidhm nó aon feidhm de chuid na Comhairle a fheidhmiú faoin ordú agus dá bhua.

An Cláraitheoir.

16. —(1) Beidh príomh-oifigeach don Chomhairle ann a ghníomhóidh mar Chláraitheoir na Comhairle agus ar a dtabharfar Cláraitheoir na Comhairle.

(2) Is í an Chomhairle a cheapfaidh an Cláraitheoir agus sealbhóidh sé a oifig ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an Chomhairle le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí.

(3) Íocfar leis an gCláraitheoir as cistí a bheidh faoina réir ag an gComhairle, cibé luach saothair agus liúntais a chinnfidh an Chomhairle ó am go ham le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí.

(4) Comhlíonfaidh an Cláraitheoir cibé dualgais a chinnfidh an Chomhairle ó am go ham.

Oifigigh agus seirbhísigh eile don Chomhairle.

17. —(1) I dteannta an Chláraitheora, ceapfaidh an Chomhairle cibé daoine agus cibé líon daoine a chinnfidh an Chomhairle ó am go ham, le ceadú an Aire, chun bheith ina n-oifigigh agus ina seirbhísigh don Chomhairle.

(2) Sealbhóidh oifigeach nó seirbhíseach don Chomhairle a oifig nó a fhostaíocht ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an Chomhairle ó am go ham le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí.

(3) Íocfar le hoifigeach nó le seirbhíseach don Chomhairle, as cistí a bheidh faoina réir ag an gComhairle, cibé luach saothair agus liúntais a chinnfidh an Chomhairle ó am go ham le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí.

(4) Comhlíonfaidh oifigeach nó seirbhíseach don Chomhairle cibé dualgais a chinnfidh an Chomhairle ó am go ham.

Teorainneacha aoise.

18. —(1) Duine is buanoifigeach don Chomhairle scoirfidh sé de bheith ina bhuanoifigeach ar é do shlánú 65 bliana d'aois nó, i gcás a mbeidh aois níos mó ná sin socraithe le hordú faoin alt seo ón Aire, ar é do shlánú na haoise sin.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin alt seo (lena n-áirítear ordú faoin bhfo-alt seo) a leasú nó a chúlgairm.

Aoisliúntas.

19. —Bainfidh an tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956 , leis an gComhairle agus lena hoifigigh agus lena seirbhísigh ionann is dá mba údarás áitiúil an Chomhairle agus gurbh oifigigh agus seirbhísigh d'údarás áitiúil iadsan, agus bainfidh an tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1980 , leis an gComhairle agus lena hoifigigh agus seirbhísigh ionann is dá mba chomhlacht lena mbaineann alt 2 den Acht sin an Chomhairle agus gurbh oifigigh agus seirbhísigh do chomhlacht den sórt sin iadsan, ach beidh feidhm ag an dá Acht sin maidir leis an gComhairle faoi réir aon mhodhnuithe (lena n-áirítear modhnuithe ar aon scéim nó rialacháin faoin Acht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1980 , agus modhnuithe i ndáil le seirbhís is ináirithe mar sheirbhís inphinsin) a chinnfidh an tAire le toiliú an Aire Comhshaoil.

Oifigeach nó seirbhíseach don Chomhairle a bheith ina chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas nó de Thionól na gComhphobal Eorpach.

20. —(1) Más rud é, i gcás duine is oifigeach nó seirbhíseach don Chomhairle—

(a) go n-ainmneofar é mar chomhalta de Sheanad Éireann nó mar iarrthóir lena thoghadh chun Dáil Éireann nó chun Tionól na gComhphobal Eorpach,

(b) go dtoghfar é mar chomhalta de Sheanad Éireann, nó

(c) go measfar, de bhun alt 15 (a cuireadh isteach leis an Acht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1984 ) den Acht um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977 , é bheith tofa chun Tionól na gComhphobal Eorpach chun folúntas a líonadh,

beidh sé ar iasacht ó fhostaíocht na Comhairle agus ní íocfaidh an Chomhairle leis, ná ní bheidh sé i dteideal go bhfaighidh sé ón gComhairle, aon luach saothair ná liúntais—

(i) i gcás go n-ainmneofar é mar chomhalta de Sheanad Éireann nó go dtoghfar é chun Seanad Éireann nó go dtoghfar é amhlaidh chun Tionól na gComhphobal Eorpach, in aghaidh na tréimhse dar tosach tráth a ainmnithe nó a thofa chun Seanad Éireann nó tráth a thofa chun Tionól na gComhphobal Eorpach, de réir mar a bheidh, agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé de bheith ina chomhalta de Sheanad Éireann nó den Tionól sin,

(ii) i gcás go n-ainmneofar é mar iarrthóir lena thoghadh chun Dáil Éireann nó chun Tionól na gComhphobal Eorpach, in aghaidh na tréimhse dar tosach tráth a ainmnithe agus dar críoch an tráth a scoirfidh sé de bheith ina chomhalta de Dháil Éireann nó den Tionól sin, de réir mar a bheidh, nó a chinnfidh toghchán air nó a tharraingeoidh sé siar ó bheith ina iarrthóir, de réir mar is iomchuí.

(2) Duine a bheidh, de thuras na huaire, i dteideal faoi Bhuan-Orduithe cheachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin nó is comhalta de Thionól na gComhphobal Eorpach beidh sé, fad a bheidh sé i dteideal amhlaidh, nó ina chomhalta den sórt sin, dícháilithe chun bheith ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Chomhairle.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) den alt seo, forléireofar an fo-alt sin mar fho-alt a thoirmiscfidh tréimhse a luaitear i mír (i) nó i mír (ii) den fho-alt sin a ríomh mar sheirbhís leis an gComhairle le haghaidh aon sochair aoisliúntais.

Cuntais na Comhairle.

21. —(1) Coimeádfaidh an Chomhairle na cuntais go léir is cuí ar ioncam agus ar chaiteachas uile na Comhairle agus ar fhoinsí an ioncaim sin agus ar ábhar an chaiteachais sin agus coimeádfaidh an Chomhairle na cuntais go léir is cuí ar mhaoin, ar shócmhainní agus ar dhliteanais na Comhairle.

(2) Déanfar cuntais na Comhairle a iniúchadh uair ar a laghad gach bliain ag iniúchóir a cheapfaidh an tAire chun na críche sin agus déanfaidh an Chomhairle táillí an iniúchóra sin agus costais an iniúchta sin i gcoitinne a íoc a luaithe is féidir tar éis gach iniúchta den sórt sin.

(3) Déanfar, a luaithe is féidir tar éis gach iniúchta faoin alt seo, cóip de chuntais na Comhairle agus deimhniú an iniúchóra agus a thuarascáil orthu a thabhairt don Aire.

(4) A luaithe is féidir tar éis gach iniúchta faoin alt seo, déanfar cóip de na cuntais sin agus deimhniú an iniúchóra orthu a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus a luaithe is féidir tar éis na cuntais sin a leagan amhlaidh, cuirfidh an Chomhairle faoi deara na cuntais sin agus deimhniú an iniúchóra orthu a chló, a fhoilsiú agus a chur ar díol.

Cumhacht na Comhairle airgead a fháil ar iasacht.

22. —(1) Féadfaidh an Chomhairle, faoi réir aon choinníollacha a fhorchuirfidh an tAire, nó de réir aon ordacháin a thabharfaidh sé, airgead a fháil ar iasacht chun críocha caipitiúla nó críocha reatha.

(2) Féadfar aon airgead a gheobhaidh an Chomhairle ar iasacht de bhun an ailt seo agus aon ús a fhaibhreoidh air a urrú ar ioncam, cistí nó maoin na Comhairle.

An Chomhairle do ghlacadh bronntanas.

23. —(1) Féadfaidh an Chomhairle bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

(2) Ní ghlacfaidh an Chomhairle bronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheidh curtha lena ghlacadh ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna na Comhairle.

Caiteachais na Comhairle agus an Aire.

24. —(1) Íocfaidh an Chomhairle as cistí a bheidh faoina réir ag an gComhairle na caiteachais go léir a thabhóidh an Chomhairle agus aon chaiteachais a thabhóidh an tAire i ndáil leis an gComhairle a bhunú.

(2) Féadfaidh an Chomhairle barrachas (más ann) na gcistí a bheidh faoina réir ag an gComhairle a leithroinnt chun oideachas fiaclóireachta a fhorbairt, chun taighde a dhéanamh nó chun aon chríocha poiblí a bhaineann le gairm na fiaclóireachta i cibé slí a chinnfidh an Chomhairle.

(3) Déanfar aon chaiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Táillí.

25. —Féadfaidh an Chomhairle cibé táillí a ghearradh a chinnfidh an Chomhairle ó am go ham, le toiliú an Aire, i leith:

(a) duine a chlárú in aon chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle.

(b) ainm duine a choinneáil in aon chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle,

(c) ainm aon duine ar scriosadh nó ar baineadh, de bhun fhorálacha an Achta seo, a ainm as aon chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle a chur ar ais sa chlár sin,

(d) ainm aon duine a bhaint as aon chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle ar iarratas ón duine sin,

(e) cáilíochtaí breise aon duine a thaifeadadh in aon chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle,

(f) deimhniú cláraitheachta a thabhairt d'aon duine, agus

(g) aon seirbhís eile a sholáthróidh an Chomhairle ó am go ham.

CUID III

Clárú

An clár a bhunú.

26. —(1) Ullmhóidh agus bunóidh an Chomhairle, a luaithe is féidir tar éis bhunú na Comhairle, clár d'fhiaclóirí (dá ngairtear “an clár” san Acht seo) ar a dtabharfar Clár na bhFiaclóirí.

(2) Is i cibé foirm a shonróidh an Chomhairle a bheidh an clár agus taispeánfaidh an clár cé acu lán-chláraithe nó cláraithe go díomuan do gach duine a bhfuil a ainm taifeadta ann.

(3) Gach duine a dtaifeadtar a ainm sa chlár, déanfaidh an Chomhairle a luaithe is féidir tar éis a chlárú a bheith críochnaithe, deimhniú á rá go bhfuil a ainm taifeadta sa chlár agus cé acu an lán-chlárú nó clárú díomuan atá ann, a sheoladh chuige.

(4) Gach duine a dtaifeadtar a ainm sa chlár, cuirfidh sé faoi deara a luaithe is féidir tar éis dó an deimhniú a shonraítear i bhfo-alt (3) den alt seo a fháil, an deimhniú sin a chur ar taispeáint san áit a gcleachtann sé an fhiaclóireacht gach uile thráth fad a leanfaidh a chlárú agus ní aon tráth eile.

(5) D'ainneoin na haisghairme ar Acht na bhFiaclóirí, 1928 , a dhéantar leis an Acht seo, déanfaidh an Chomhairle an clár d'fhiaclóirí a d'ullmhaigh agus a chothabáil Bord na bhFiaclóirí faoi alt 23 den Acht sin, a chothabháil agus a choimeád go dtí go n-ullmhóidh agus go mbunóidh an Chomhairle an clár de bhun fho-alt (1) den alt seo agus go dtí sin measfar, chun críocha an Achta seo, gurb é an clár d'fhiaclóirí a dúradh an clár.

(6) Deimhniú a eiseoidh an Cláraitheoir á rá go bhfuil ainm an duine lena mbaineann an deimhniú taifeadta sa chlár, beidh sé, gan cruthúnas ar shíniú an duine a airbheartaíonn a shínigh an deimhniú ná gurbh é an duine sin an duine cuí lena shíniú amhlaidh, ina fhianaise in aon imeachtaí dlíthiúla ar na nithe a bheidh deimhnithe sa deimhniú, go dtí go suífear a mhalairt.

(7) Coimeádfar an clár in oifigí na Comhairle agus beidh sé ar fáil lena iniúchadh le linn uaireanta an chloig oifige.

Daoine a bheidh i dteideal a gcláraithe sa chlár.

27. —(1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, déanfar gach duine a mbeidh a ainm, ar dháta an chláir a bhunú, taifeadta sa chlár d'fhiaclóirí a bhí á chothabháil ag Bord na bhFiaclóirí faoi alt 23 d'Acht na bhFiaclóirí, 1928 , a chlárú sa chlár.

(2) Faoi réir fhorálacha ailt 28 agus 65 den Acht seo, aon duine—

(a) a bhí, díreach sular bunaíodh an clár, i dteideal a chláraithe de réir Acht na bhFiaclóirí, 1928 , agus nach raibh cláraithe amhlaidh, nó

(b) a ndéanfar, tar éis an clár a bhunú, aon cheann de na buncháilíochtaí san fhiaclóireacht atá sonraithe sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a dhámhachtain dó. nó

(c) is náisiúnach de Bhallstát agus a mbeidh cáilíocht san fhiaclóireacht dáfa dó i mBallstát ar cáilíocht í a bhfuil sé d'oibleagáid ar an Stát aitheantas a thabhairt di de bhun fhorálacha aon Treorach lenar ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach, nó

(d) a dheimhneoidh don Chomhairle go ndeachaigh sé faoi cibé cúrsaí oiliúna agus gur ghnóthaigh sé cibé scrúduithe a bheidh sonraithe chun críocha an ailt seo i rialacha a bheidh déanta ag an gComhairle, déanfar, ar é do dhéanamh iarratais san fhoirm agus sa tslí a bheidh cinnte ag an gComhairle agus ar an táille iomchuí a íoc, é a chlárú sa chlár.

(3) Ní oibreoidh aon ní san alt seo chun a chosc ar an gComhairle diúltú ainm aon duine a chlárú, is duine a bheidh, thairis sin, i dteideal a chláraithe, ar fhoras neamhfheidhmiúlacht an duine sin gabháil do chleachtadh na fiaclóireachta.

(4) Ar chinneadh a dhéanamh faoi fho-alt (3) den alt seo, seolfaidh an Chomhairle láithreach, leis an bpost réamhíoctha, chuig an duine lena mbaineann an cinneadh, fógra i scríbhinn a inseoidh an cinneadh, dáta an chinnidh agus na cúiseanna leis.

(5) Féadfaidh duine lena mbaineann cinneadh faoi fho-alt (3) den alt seo iarratas a dhéanamh, laistigh den tréimhse dhá mhí dar tosach dáta an chinnidh, chun na hArd-Chúirte go gcealófar an cinneadh agus má dhéanann sé iarratas den sórt sin, féadfaidh an Ard-Chúirt, ar an iarratas a éisteacht—

(a) a dhearbhú gur chuí don Chomhairle an cinneadh a dhéanamh, nó

(b) an cinneadh a chealú agus a ordú don Chomhairle ainm an duine a rinne an t-iarratas a chlárú, nó

(c) an cinneadh a chealú agus—

(i) a ordú don Chomhairle cinneadh nua a dhéanamh, nó

(ii) cibé orduithe eile is cuí leis an gCúirt a thabhairt don Chomhairle.

Clárú díomuan.

28. —(1) I gcás gur deimhin leis an gComhairle—

(a) go bhfuil duine, nach bhfuil thairis sin i dteideal a chláraithe, sa Stát, nó go bhfuil beartaithe aige bheith sa Stát, go díomuan chun a fhostaithe i gcleachtadh na fiaclóireachta i bhforas nó i gclinic atá ceadaithe ag an gComhairle chun críocha an ailt seo, agus

(b) go bhfuil ag an duine sin céim, dioplóma nó cáilíocht eile a thugann, i dtuairim na Comhairle, leor-ráthaíocht go bhfuil aige an t-eolas agus an oilteacht is gá chun an fhiaclóireacht a chleachtadh go héifeachtúil agus gur ghnóthaigh sé scrúdú iomchuí chun an chéim, an dioplóma nó an cháilíocht eile sin de réir mar a bheidh, a fháil

féadfaidh an Chomhairle, faoi réir fho-alt (2) den alt seo, agus ar an duine sin do dhéanamh iarratais san fhoirm agus sa tslí a bheidh cinnte ag an gComhairle agus ar an táille iomchuí a íoc, an duine sin a chlárú go díomuan sa chlár go ceann cibé tréimhse a chinnfidh an Chomhairle.

(2) Féadfaidh an Chomhairle tréimhse a bheidh cinnte faoi fho-alt (1) den alt seo a fhadú go ceann cibé tréimhse nó tréimhsí breise a chinnfidh an Chomhairle, ar choinníoll nach faide ná cúig bliana comhiomlán na dtréimhsí sin.

An Clár de Shaineolaithe Fiaclóireachta.

29. —(1) Féadfaidh an Chomhairle, le toiliú an Aire, clár ar a dtabharfar an Clár de Shaineolaithe Fiaclóireachta a ullmhú agus a bhunú ina mbeidh rannán maidir le gach speisialtacht fiaclóireachta dá dtabharfaidh an Chomhairle aitheantas ó am go ham faoi alt 37 den Act seo.

(2) Déanfar an Clár de Shaineolaithe Fiaclóireachta a choimeád in oifigí na Comhairle agus beidh sé ar fáil lena iniúchadh le linn uaireanta an chloig oifige.

Daoine a bheidh i dteideal a gcláraithe sa Chlár de Shaineolaithe Fiaclóireachta.

30. —(1) Aon uair a bhunóidh an Chomhairle clár de bhun alt 29 den Acht seo, beidh na daoine seo a leanas, a chomhlíonann na coinníollacha atá sonraithe i bhfo-alt (2) den alt seo i dteideal a gcláraithe, faoi réir fhorálacha an Achta seo, sa Chlár de Shaineolaithe Fiaclóireachta, is é sin le rá—

(a) gach fiaclóir cláraithe a raibh, i dtuairim na Comhairle, a shainoiliúint i speisialtacht dá dtugann an Chomhairle aitheantas faoi alt 37 (1) den Acht seo críochnaithe aige sular bunaíodh an clár sin,

(b) gach fiaclóir cláraithe a ndéanfaidh comhlacht dá mbeidh aitheantas tugtha, faoi alt 37 (3) den Acht seo, ag an gComhairle fianaise ar shainoiliúint a bheith críochnaithe go sásúil aige a thabhairt dó tar éis an clár sin a bhunú,

(c) gach náisiúnach de Bhallstát a mbeidh cáilíocht i speisialtacht fiaclóireachta dá dtugann an Chomhairle aitheantas dáfa dó i mBallstát, ar cáilíocht í a bhfuil sé d'oibleagáid ar an Stát aitheantas a thabhairt di de bhun fhorálacha aon Treorach lenar ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach,

(d) aon duine a dheimhneoidh don Chomhairle go bhfuil clár oiliúna sa tsainfhiaclóireacht críochnaithe aige de chaighdeán a mheasfaidh an Chomhairle a bheith leordhóthanach.

(2) Sula gclárófar aon duine sa Chlár de Shaineolaithe Fiaclóireachta—

(a) beidh sé lán-chláraithe sa chlár,

(b) iarrfaidh sé go gclárófar é sa Chlár de Shaineolaithe Fiaclóireachta san fhoirm agus sa tslí a bheidh cinnte ag an gComhairle, agus

(c) íocfaidh sé an táille iomchuí i ndáil le gach clárú den sórt sin.

(3) Ní oibreoidh aon ní san alt seo chun a chosc ar an gComhairle diúltú ainm aon duine a chlárú, is duine a beidh, thairis sin, i dteideal a chláraithe, ar fhoras neamhfheidhmiúlacht an duine sin gabháil do chleachtadh na fiaclóireachta.

(4) Ar chinneadh a dhéanamh faoi fho-alt (3) den alt seo, seolfaidh an Chomhairle láithreach, leis an bpost réamhíoctha, chuig an duine lena mbaineann an cinneadh, fógra i scríbhinn a inseoidh an cinneadh, dáta an chinnidh agus na cúiseanna leis.

(5) Féadfaidh duine lena mbainfidh cinneadh faoi fho-alt (3) den alt seo iarratas a dhéanamh, laistigh den tréimhse dhá mhí dar tosach dáta an chinnidh, chun na hArd-Chúirte go gcealófar an cinneadh agus má dhéanann sé iarratas den sórt sin, féadfaidh an Ard-Chúirt, ar an iarratas a éisteacht—

(a) a dhearbhú gur chuí don Chomhairle an cinneadh a dhéanamh nó

(b) an cinneadh a chealú agus a ordú don Chomhairle ainm an duine a rinne an t-iarratas a chlárú, nó

(c) an cinneadh a chealú agus—

(i) a ordú don Chomhairle cinneadh nua a dhéanamh, nó

(ii) cibé orduithe eile is cuí leis an gCúirt a thabhairt don Chomhairle.

Cáilíochtaí breise a chlárú.

31. —(1) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, féadfaidh aon duine atá cláraithe sa chlár, tráth ar bith tar éis a chéad-chláraithe, iarratas a dhéanamh, sa tslí agus san fhoirm a bheidh cinnte ag an gComhairle, go ndéanfar cáilíocht bhreise a thaifeadadh sa chlár i dteannta na gcáilíochtaí dá chuid a bheidh taifeadta ann cheana féin.

(2) Cinnfidh an Chomhairle na cáilíochtaí, nach cáilíochtaí is gá le haghaidh clárú a fhéadfar, ar iarratas ó dhuine atá cláraithe sa chlár sa tslí atá cinnte ag an gComhairle agus ar an táille iomchuí a bheith íoctha, a thaifeadadh sa chlár mar cháilíochtaí breise.

(3) Aon uair a chinnfidh an Chomhairle, ar iarratas ó aon fhiaclóir cláraithe, aon cháilíochtaí breise i leith an fhiaclóra sin a thaifeadadh sa chlár de bhun an ailt seo, déanfaidh an Chomhairle, a luaithe is féidir tar éis an clárú a bheith críochnaithe, deimhniú a sheoladh chuig an bhfiaclóir sin á rá go bhfuil na cáilíochtaí breise sin taifeadta sa chlár.

Iarratas ó fhiaclóir cláraithe go mbainfear a ainm den chlár.

32. —(1) Féadfaidh aon fhiaclóir cláraithe iarratas a dhéanamh chun na Comhairle go mbainfear a ainm d'aon chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle agus ina mbeidh a ainm cláraithe agus, ar an iarratas sin a fháil agus ar an táille iomchuí a bheith íoctha, féadfaidh an Chomhairle ainm an fhiaclóra chláraithe a bhaint d'aon chlár den sórt sin.

(2) Duine ar bith ar baineadh a ainm faoi fho-alt (1) den alt seo d'aon chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh tráth ar bith chun na Comhairle go gcuirfear a ainm ar ais sa chlár sin, agus, faoi réir fhorálacha an Achta seo agus ar an táille iomchuí a bheith íoctha, féadfaidh an Chomhairle ainm an duine sin a chur ar ais in aon chlár ar baineadh de amhlaidh é.

(3) In aon chás ina ndéanfaidh fiaclóir cláraithe iarratas chun na Comhairle faoin alt seo go mbainfear a ainm d'aon chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle agus—

(a) go mbeidh iarratas déanta faoi alt 38 den Acht seo go ndéanfaí fiosrú i dtaobh fheidhmiúlacht an fhiaclóra chláraithe sin an fhiaclóireacht a chleachtadh, nó

(b) gur ciontaíodh an fiaclóir cláraithe sin sa Stát i gcion ab intriailte ar díotáil nó gur ciontaíodh é lasmuigh den Stát i gcion ba ghníomhartha nó neamhghníomhartha ar chion iad ab intriailte ar díotáil dá mba sa Stát a dhéanfaí iad,

ní bhreithneoidh an Chomhairle an t-iarratas ón bhfiaclóir cláraithe sin go mbainfear a ainm den chlár amhlaidh go dtí go gcinnfidh an Chomhairle ar cheart nó nár cheart ainm an fhiaclóra chláraithe sin a scriosadh as aon chlár den sórt sin faoi fhorálacha an Achta seo.

(4) Ní oibreoidh aon ní san alt seo chun a chosc ar an gComhairle diúltú ainm aon duine a chur ar ais, is duine a bheidh, thairis sin, i dteideal a bheith cláraithe, ar fhoras neamhfheidhmiúlacht an duine sin gabháil do chleachtadh na fiaclóireachta.

(5) Ar chinneadh a dhéanamh faoi fho-alt (4) den alt seo, seolfaidh an Chomhairle láithreach, leis an bpost réamhíoctha, chuig an duine lena mbaineann an cinneadh, fógra i scríbhinn a inseoidh an cinneadh, dáta an chinnidh agus na cúiseanna leis.

(6) Féadfaidh duine lena mbainfidh cinneadh faoi fho-alt (4) den alt seo iarratas a dhéanamh, laistigh den tréimhse dhá mhí dar tosach dáta an chinnidh, chun na hArd-Chúirte go gcealófar an cinneadh agus má dhéanann sé iarratas den sórt sin, féadfaidh an Ard-Chúirt, ar an iarratas a éisteacht—

(a) a dhearbhú gur chuí don Chomhairle an cinneadh a dhéanamh, nó

(b) an cinneadh a chealú agus a ordú don Chomhairle ainm an duine a rinne an t-iarratas a chlárú, nó

(c) an cinneadh a chealú agus—

(i) a ordú don Chomhairle cinneadh nua a dhéanamh, nó

(ii) cibé orduithe eile is cuí leis an gCúirt a thabhairt don Chomhairle.

Cláir a cheartú.

33. —(1) D'fhonn aon chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle a choimeád ceart, déanfaidh an Chomhairle ó am go ham de réir mar is gá sa chás gach dearmad focal nó cléireachais sa chlár sin a cheartú, gach taifead ann a tugadh chun críche trí chalaois nó mífhaisnéis a bhaint de, gach athrú a thiocfaidh ar a n-iúl ar sheoltaí na ndaoine a bheidh cláraithe in aon chlár a thaifeadadh ann, agus ainmneacha na ndaoine ar fad ar cuireadh i bhfios don Chomhairle nó ar tháinig sé ar iúl na Comhairle go bhfuil siad tar éis bháis a bhaint d'aon chlár den sórt sin.

(2) Aon uair a dhéanfaidh an Chomhairle aon bheart faoi fho-alt (1) den alt seo d'fhonn aon chlár a bheidh á chothabháil aici a choimeád ceart, déanfaidh an Chomhairle láithreach an beart atá déanta agus na cúiseanna leis a chur in iúl don duine lena mbainfidh, nó dá neasghaol, de réir mar a bheidh.

CUID IV

Oideachas agus Oiliúint

Dualgais na Comhairle i ndáil le hoideachas agus oiliúint.

34. —Beidh sé de dhualgas ar an gComhairle na nithe seo a leanas a dheimhniú di féin ó am go ham—

(a) oiriúnacht an oideachais agus na hoiliúna fiaclóireachta a sholáthraíonn aon chomhlacht dá dtagraítear sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo,

(b) na caighdeáin eolais theoiriciúil agus phraiticiúil agus an taithí chliniciúil is gá i scrúduithe le haghaidh buncháilíochtaí, agus

(c) leordhóthanacht agus oiriúnacht an oideachais agus na hoiliúna iarchéime a sholáthraíonn comhlachtaí dá dtugann an Chomhairle aitheantas chun críche sainoiliúna fiaclóireachta.

Feidhmeanna na Comhairle i ndáil le Treoracha lenar ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach i dtaobh oideachais agus oiliúna.

35. —(1) Cinnteoidh an Chomhairle go mbeidh na ceanglais i ndáil le hoideachas agus oiliúint le haghaidh cáilíochta san fhiaclóireacht de réir na gcaighdeán íosta a bheidh sonraithe in aon Treoir lenar ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach i ndáil leis an gcáilíocht sin.

(2) Cinnteoidh an Chomhairle go mbeidh na ceanglais i ndáil le hoideachas agus oiliúint sa tsainfhiaclóireacht de réir na gcaighdeán íosta a bheidh sonraithe in aon Treoir lenar ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach i ndáil le hoideachas agus oiliúint den sórt sin.

Buncháilíochtaí.

36. —(1) Is iad na cáilíochtaí a shonraítear sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo na buncháilíochtaí arna ndeonú sa Stát a thabharfaidh teideal do dhuine bheith cláraithe sa chlár.

(2) Féadfaidh an tAire, más cuí leis, ar mholadh ón gComhairle, forálachta an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a leasú le rialacháin faoin alt seo.

Comhlachtaí oiliúna agus cáilíochtaí chun críocha an Chláir de Shaineolaithe Fiaclóireachta.

37. —(1) Féadfaidh an Chomhairle ó am go ham, le toiliú an Aire, na speisialtachtaí a chinneadh dá dtabharfaidh sí aitheantas chun críche clárú saineolaithe faoin Acht seo.

(2) Féadfaidh an Chomhairle a shonrú, ó am go ham, i ndáil le gach speisialtacht dá dtugann sí aitheantas, cad iad teidil agus ainmniúcháin na gcáilíochtaí sa tsainfhiaclóireacht a dheonaítear sa Stát a d'fhéadfaí a éileamh chun a chumasú do dhuine é a chlárú sa Chlár de Shaineolaithe Fiaclóireachta.

(3) Cinnfidh an Chomhairle ó am go ham, i ndáil le gach speisialtacht dá dtugann sí aitheantas, an comhlacht nó na comhlachtaí dá dtabharfaidh an Chomhairle aitheantas sa Stát chun fianaise a thabhairt ar shainoiliúint a bheith críochnaithe go sásúil.

(4) Féadfaidh an Chomhairle, le toiliú an Aire, aitheantas a tharraingt siar ó aon chomhlacht dá mbeidh aitheantas tugtha aici faoi fho-alt (3) den alt seo.

(5) Beidh ar na speisialtachtaí dá dtabharfaidh an Chomhairle aitheantas faoi fho-alt (1) den alt seo cibé speisialtachtaí a ainmneofar mar speisialtachtaí a bhaineann leis an Stát in aon Treoir lenar ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach i ndáil le sainfhiaclóireacht.

CUID V

Feidhmiúlacht Chun Cleachtadh

Fiosrúchán ag an gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh faoi iompar fiaclóra chláraithe.

38. —(1) Féadfaidh an Chomhairle nó duine ar bith iarratas a dhéanamh chun an Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh ar fhiosrúchán faoi fheidhmiúlacht fiaclóra chláraithe chun fiaclóireacht a chleachtadh ar na forais seo—

(a) mí-iompar gairmiúil líomhnaithe, nó

(b) neamhfheidhmiúlacht líomhnaithe chun gabháil don chleachtadh sin mar gheall ar mhíchumas coirp nó meabhrach,

agus déanfaidh an coiste a bhunóidh an Chomhairle faoi alt 13 (2) (b) den Acht seo (dá ngairtear “An Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh” san Acht seo), faoi réir fhorálacha an Achta seo, an t-iarratas a bhreithniú.

(2) I gcás go ndéanfar iarratas faoin alt seo agus gur dóigh leis an gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh, tar éis an t-iarratas a bhreithniú, nach bhfuil dóthain cúise ann chun fiosrúchán a sheoladh, cuirfidh sé é sin in iúl don Chomhairle agus féadfaidh an Chomhairle, tar éis an t-ábhar a bhreithniú, a chinneadh nach ndéanfar beart ar bith eile i ndáil leis an ábhar agus cuirfidh sí é sin in iúl don Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh agus don iarratasóir, nó féadfaidh sí a ordú don Choiste fiosrúchán a sheoladh faoin ábhar de réir fhorálacha an ailt seo.

(3) I gcás go ndéanfar iarratas ar fhiosrúchán faoin alt seo agus gur dóigh leis an gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh, tar éis an t-iarratas a bhreithniú, go bhfuil cás prima facie ann leis an bhfiosrúchán a sheoladh nó i gcás go mbeidh ordú tugtha dó ag an gComhairle faoi fho-alt (2) den alt seo an fiosrúchán a sheoladh, beidh éifeacht leis an méid seo a leanas—

(a) rachaidh an Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh ar aghaidh leis an bhfiosrúchán a sheoladh,

(b) tíolacfaidh an Cláraitheoir, nó aon duine eile le cead ón gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh, don Choiste sin an fhianaise ar an mí-iompar gairmiúil líomhnaithe nó ar an neamhfheidhmiúlacht líomhnaithe chun cleachtadh mar gheall ar mhíchumas coirp nó meabhrach, de réir mar a bheidh,

(c) nuair a bheidh an fiosrúchán críochnaithe, déanfaidh an Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh a chinntí a chur i dtuarascáil chuig an gComhairle agus sonróidh sé sa tuarascáil sin an t-iarratas agus an fhianaise a leagadh faoi bhráid an Choiste agus ábhair ar bith eile i ndáil leis an bhfiaclóir cláraithe is cuí leis an gCoiste a thuairisciú lena n-áirítear a thuairim, ag féachaint dá mbeidh sa tuarascáil—

(i) maidir le mí-iompar gairmiúil líomhnaithe an fhiaclóra chláraithe, nó

(ii) maidir le feidhmiúlacht nó eile an fhiaclóra sin bheith ag gabháil do chleachtadh na fiaclóireachta mar gheall ar mhíchumas coirp nó meabhrach líomhnaithe,

de réir mar a bheidh.

(4) Nuair a bheartófar fiosrúchán a sheoladh faoi fho-alt (3) den alt seo, tabharfaidh an Cláraitheoir don duine is ábhar don fhiosrúchán fógra i scríbhinn, a sheolfar leis an bpost réamhíoctha chuig seoladh an duine sin mar a bheidh sé sin sa chlár, i dtaobh na fianaise a bheartaítear a bhreithniú ag an bhfiosrúchán agus go dtabharfar don duine sin agus d'aon duine is ionadaí dó deis bheith i láthair ag an éisteacht.

(5) Ní dhéanfar cinntí an Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh ar aon ní a cuireadh faoina bhráid ná cinneadh na Comhairle ar aon tuarascáil a thug an Coiste sin di a phoibliú gan toiliú an duine ab ábhar don fhiosrúchán os comhair an Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh murar cinneadh, de thoradh an fhiosrúchán sin, an duine sin a bheith—

(a) ciontach i mí-iompar gairmiúil, nó

(b) neamhfheidhmiúil, mar gheall ar mhíchumas coirp nó meabhrach, gabháil do chleachtadh na fiaclóireachta,

de réir mar a bheidh.

(6) Beidh, chun críocha fiosrúchán a sheolfar faoi fho-alt (3) den alt seo, ag an gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh, na cumhachtaí, na cearta agus na pribhléidí a bhíonn dílsithe don Ard-Chúirt nó do bhreitheamh den Ard-Chúirt ar chaingean a éisteacht—

(a) maidir lena thabhairt ar fhinnéithe bheith i láthair agus iad a cheistiú faoi mhionn nó eile, agus

(b) maidir le hiallach a chur doiciméid a thabhairt ar aird,

agus féadfar toghairm a bheidh sínithe ag cathaoirleach an Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh nó ag cibé comhalta eile den Choiste sin a bheidh údaraithe ag an gCoiste chuige sin a chur in ionad aon nós imeachta foirmiúil, agus is ionannas é d'aon nós imeachta foirmiúil is féidir a eisiúint i gcaingean chun a thabhairt ar fhinnéithe bheith i láthair agus chun iallach a chur doiciméid a thabhairt ar aird.

(7) I gcás—

(a) duine do mhainniú bheith i láthair os comhair an Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh, ar é a thoghairm go cuí chun bheith i láthair, nó

(b) duine do dhiúltú, agus é i láthair mar fhinné os comhair an Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh, mionn a ghlacadh a iarrfaidh an Coiste sin go dleathach air a ghlacadh, nó aon doiciméad a thabhairt ar aird a bheidh ina chumhacht nó faoina urláimh agus a iarrfaidh an Coiste sin air go dleathach a thabhairt ar aird, nó aon cheist a fhreagairt a n-iarrfaidh an Coiste sin go dleathach freagra uirthi, nó

(c) duine do dhéanamh, agus é i láthair os comhair an Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh, aon rud ar dhíspeagadh cúirte é dá mba chúirt dlí agus cumhacht aici cimiú mar gheall ar dhíspeagadh an Coiste sin,

beidh an duine sin ciontach i gcion agus ar é a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air.

(8) Beidh finné os comhair an Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh i dteideal na ndíolúintí agus na bpribhléidí céanna a bheadh aige dá mba fhinné os comhair na hArd-Chúirte é.

(9) Má cheanglaíonn an Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh taifid fiaclóireachta othar aon fhiaclóra chláraithe a thabhairt ar aird chun críche aon fhiosrúcháin a bheidh á sheoladh ag an gCoiste sin, ní chuirfear na taifid sin ar fáil don Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh gan toiliú an othair lena mbaineann mura n-ordóidh an Coiste sin go sonrach don fhiaclóir cláraithe lena mbaineann na taifid sin a thabhairt ar aird.

Ainm a scriosadh nó a fhionraí as an gclár mar gheall ar mhí-iompar gairmiúil, neamhfheidhmiúlacht chun cleachtadh nó mainneachtain táille choinneála a íoc.

39. —(1) I gcás fiaclóra chláraithe—

(a) a mbeidh sé fionnta ag an gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh ina thaobh ar bhonn fiosrúcháin agus tuarascála faoi alt 38 den Acht seo go bhfuil sé ciontach i mí-iompar gairmiúil nó neamhfheidhmiúil, mar gheall ar mhíchumas coirp nó meabhrach, gabháil do chleachtadh na fiaclóireachta nó

(b) nach mbeidh táille choinneála a bheidh gearrtha ag an gComhairle faoi alt 25 den Acht seo íoctha aige tar éis don Chomhairle dhá mhí ar a laghad roimhe sin, a iarraidh air níos mó ná uair amháin, trí fhógra i scríbhinn a seoladh leis an bpost réamhíoctha chuig an duine sin ag a sheoladh mar a bheidh sé sin sa chlár, an táille a íoc,

féadfaidh an Chomhairle a chinneadh ainm an duine sin a scriosadh as an gclár nó as an gClár de Shaineolaithe Fiaclóireachta, de réir mar a bheidh, nó a chinneadh nach mbeidh, le linn tréimhse d'fhad sonraithe, éifeacht le clárú a ainm sa chlár lena mbaineann.

(2) Ar chinneadh a dhéanamh faoin alt seo, seolfaidh an Chomhairle láithreach leis an bpost réamhíoctha chuig an duine lena mbaineann an cinneadh, ag a sheoladh mar a bheidh sé sa chlár, fógra i scríbhinn a inseoidh an cinneadh, dáta an chinnidh agus na cúiseanna leis.

(3) Féadfaidh duine lena mbainfidh cinneadh faoin alt seo iarratas a dhéanamh, laistigh den tréimhse 21 lá dar tosach dáta an chinnidh, chun na hArd-Chúirte go gcealófar an cinneadh agus má dhéanann sé iarratas amhlaidh—

(a) féadfaidh an Ard-Chúirt, ar an iarratas a éisteacht—

(i) an cinneadh a chealú, nó,

(ii) a dhearbhú gur chuí don Chomhairle cinneadh a dhéanamh faoin alt seo i ndáil leis an duine sin, agus (de réir mar is cuí leis an gCúirt) a ordú don Chomhairle a ainm a scriosadh as an gclár lena mbaineann nó a ordú nach mbeidh éifeacht le linn tréimhse sonraithe (dar tosach tráth nach luaithe ná 7 lá tar éis chinneadh na Cúirte) le clárú a ainm sa chlár sin, nó

(iii) cibé orduithe eile is cuí leis an gCúirt a thabhairt don Chomhairle,

(b) má dheimhníonn an Chomhairle tráth ar bith don Ard-Chúirt go bhfuil moill mhíchuí déanta ag an duine sin ag dul ar aghaidh leis an iarratas, dearbhóidh an Ard-Chúirt, mura mbeidh cúis mhaith aici lena mhalairt, gur chuí don Chomhairle cinneadh a dhéanamh faoin alt seo i ndáil leis an duine sin agus (de réir mar is cuí leis an gCúirt) ordóidh sí don Chomhairle a ainm a scriosadh as an gclár iomchuí nó ordóidh sí nach mbeidh éifeacht le linn tréimhse sonraithe (dar tosach tráth nach luaithe ná 7 lá tar éis chinneadh na Cúirte) le clárú a ainm sa chlár sin,

(c) féadfaidh an Ard-Chúirt a ordú conas mar a íocfar costais an iarratais.

(4) I gcás nach ndéanfaidh duine lena mbainfidh cinneadh ón gComhairle faoin alt seo iarratas chun na hArd-Chúirte, laistigh den tréimhse 21 lá dar tosach dáta an chinnidh, go gcealófar an cinneadh, féadfaidh an Chomhairle iarratas ex parte a dhéanamh chun na hArd-Chúirte go ndaingneofar an cinneadh agus má dhéanann an Chomhairle iarratas den sórt sin, déanfaidh an Ard-Chúirt, ar an iarratas a éisteacht, mura mbeidh cúis mhaith aici lena mhalairt, dearbhú dá réir sin agus (de réir mar is cuí leis an gCúirt) ordóidh sí don Chomhairle ainm an duine sin a scriosadh as an gclár iomchuí nó ordóidh sí nach mbeidh éifeacht le linn tréimhse sonraithe (dar tosach tráth nach luaithe ná 7 lá tar éis chinneadh na Cúirte) le clárú a ainm sa chlár sin.

(5) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh na hArd-Chúirte ar iarratas faoin alt seo, ach amháin go mbeidh, le cead ón gCúirt sin nó ón gCúirt Uachtarach, ábhar achomhairc ag an gComhairle nó ag an duine lena mbaineann i gcoinne an chinnidh sin chun na Cúirte Uachtaraí ar cheist shonraithe dlí.

(6) (a) Ar ainm duine a scriosadh as aon chlár faoin alt seo, déanfaidh an Chomhairle fógra i scríbhinn faoin scriosadh a chur láithreach leis an bpost réamhíoctha chuig an duine sin ag a sheoladh mar a bheidh sé sa chlár.

(b) I gcás go dtabharfar ordú faoin alt seo nach mbeidh éifeacht le clárú ainm duine in aon chlár le linn tréimhse sonraithe, déanfaidh an Chomhairle, roimh thosach na tréimhse sin, fógra i scríbhinn faoin ordú sin a chur leis an bpost réamhíoctha chuig an duine sin ag a sheoladh mar a bheidh sé sa chlár.

(7) Féadfar ainm aon duine a bheidh scriosta as aon chlár faoin alt seo a chur ar ais sa chlár sin tráth ar bith le hordú ón gComhairle agus ní ar aon slí eile, agus nuair a chuirfear ainm duine ar ais amhlaidh sa chlár sin, féadfaidh an Chomhairle cibé coinníollacha is cuí léi a chur ag gabháil lena chur ar ais (lena n-áirítear an táille iomchuí a íoc nach mó ná an táille ab iníoctha ag an duine sin i leith clárú dá mba é an tráth sin a bheadh sé á chlárú den chéad uair).

(8) I gcás go scoirfidh clárú duine in aon chlár d'éifeacht a bheith leis ar feadh tréimhse sonraithe, féadfaidh an Chomhairle, le hordú, más cuí léi, deireadh a chur leis an bhfionraí ar an duine sin á iarraidh sin uirthi.

(9) Ar iarratas a éisteacht faoin alt seo, féadfaidh an Ard-Chúirt más cuí léi sin a dhéanamh, fianaise a ghlacadh ó aon duine cáiliúil i ngairm na fiaclóireachta i dtaobh céard is mí-iompar gairmiúil ann agus aird a thabhairt ar an bhfianaise sin.

Coinníollacha a chur ag gabháil le hainm a choinneáil ar an gclár.

40. —(1) Féadfaidh an Chomhairle, tar éis don Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh fiosrúchán a sheoladh agus tuarascáil a thabhairt faoi alt 38 den Acht seo, a chinneadh cibé coinníollacha is cuí léi a chur ag gabháil le duine a bhfuil a ainm taifeadta in aon chlár a chothabháiltear faoin Acht seo a choinneáil sa chlár sin.

(2) Ar chinneadh a dhéanamh faoin alt seo, seolfaidh an Chomhairle láithreach leis an bpost réamhíoctha chuig an duine lena mbaineann an cinneadh, ag a sheoladh mar a bheidh sé sa chlár, fógra i scríbhinn a inseoidh an cinneadh, dáta an chinnidh agus na cúiseanna leis.

(3) Féadfaidh duine lena mbainfidh cinneadh faoin alt seo iarratas a dhéanamh, laistigh den tréimhse 21 lá dar tosach dáta an chinnidh, chun na hArd-Chúirte go gcealófar an cinneadh agus má dhéanann sé iarratas amhlaidh—

(a) féadfaidh an Ard-Chúirt, ar an iarratas a éisteacht—

(i) an cinneadh a chealú, nó

(ii) a dhearbhú gur chuí cinneadh a dhéanamh faoin alt seo i ndáil leis an duine sin agus (de réir mar is cuí leis an gCúirt) a ordú don Chomhairle cibé coinníollacha is cuí leis an gCúirt a chur ag gabháil le hainm an duine sin a choinneáil in aon chlár a chothabháiltear faoin Acht seo, nó

(iii) cibé orduithe eile is cuí leis an gCúirt a thabhairt don Chomhairle,

(b) má dheimhníonn an Chomhairle tráth ar bith don Ard-Chúirt go bhfuil moill mhíchuí déanta ag an duine sin ag dul ar aghaidh leis an iarratas, dearbhóidh an Ard-Chúirt mura mbeidh cúis mhaith aici lena mhalairt, gur chuí don Chomhairle cinneadh a dhéanamh faoin alt seo i ndáil leis an duine sin agus (de réir mar is cuí leis an gCúirt) ordóidh sí don Chomhairle cibé coinníollacha a shonróidh an Chúirt a chur ag gabháil le hainm an duine sin a choinneáil in aon chlár a chothabháiltear faoin Acht seo,

(c) féadfaidh an Ard-Chúirt a ordú conas a íocfar costais an iarratais.

(4) I gcás nach ndéanfaidh duine lena mbainfidh cinneadh ón gComhairle faoin alt seo iarratas chun na hArd-Chúirte, laistigh den tréimhse 21 lá dar tosach dáta an chinnidh, go gcealófar an cinneadh féadfaidh an Chomhairle iarratas ex parte a dhéanamh chun na hArd-Chúirte go ndaingneofar an cinneadh agus má dhéanann an Chomhairle iarratas den sórt sin déanfaidh an Ard-Chúirt, ar an iarratas a éisteacht, mura mbeidh cúis mhaith aici lena mhalairt, dearbhú dá réir sin agus (de réir mar is cuí leis an gCúirt) ordóidh sí don Chomhairle cibé coinníollacha a shonróidh an Chúirt a chur ag gabháil le hainm an duine sin a choinneáil in aon chlár a chothabháiltear faoin Acht seo.

(5) Is cinneadh críochaitheach cinneadh na hArd-Chúirte ar iarratas faoin alt seo, ach amháin go mbeidh, le cead ón gCúirt sin nó ón gCúirt Uachtarach, ábhar achomhairc ag an gComhairle nó ag an duine lena mbaineann i gcoinne an chinnidh chun na Cúirte Uachtaraí ar cheist shonraithe dlí.

(6) Ar choinníollacha a chur faoin alt seo ag gabháil le hainm duine a choinneáil in aon chlár a chothabháiltear faoin Acht seo, déanfaidh an Chomhairle fógra i scríbhinn faoi na coinníollacha a chur láithreach leis an bpost réamhíoctha chuig an duine sin ag a sheoladh mar a bheidh sé sa chlár.

(7) Féadfaidh an Chomhairle tráth ar bith deireadh a chur go hiomlán nó go páirteach leis na coinníollacha a bheidh ag gabháil le hainm aon duine a choinneáil in aon chlár a chothabháiltear faoin Acht seo.

Cumhachtaí na Comhairle comhairle, rabhadh, etc., a thabhairt.

41. —(1) Tar éis don Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh fiosrúchán a sheoladh agus tuarascáil a thabhairt faoi alt 38 den Acht seo i dtaobh iompar duine a mbeidh a ainm taifeadta in aon chlár a chothabháiltear faoin Acht seo, féadfaidh an Chomhairle, ar thuarascáil an Choiste sin a fháil, comhairle nó rabhadh a thabhairt don duine sin, nó é a cháineadh, i ndáil lena iompar gairmiúil, más cuí sin léi.

(2) Féadfar na cumhachtaí a thugtar le fo-alt (1) den alt seo a fheidhmiú i dteannta nó in ionad aon cheann de na cumhachtaí a thugtar le hailt 39, 40 agus 42 den Acht seo.

Daoine a ciontaíodh i gcionta indíotála a scriosadh as an gclár.

42. —(1) I gcás fiaclóir cláraithe a chiontú sa Stát i gcion is intriailte ar díotáil nó a chiontú lasmuigh den Stát i gcion is gníomhartha nó neamhghníomhartha ar chion iad ab intriailte ar díotáil dá mba sa Stát a dhéanfaí iad, féadfaidh an Chomhairle a chinneadh go scriosfar ainm an duine sin as an gclár.

(2) Ar chinneadh a dhéanamh faoin alt seo, seolfaidh an Chomhairle láithreach leis an bpost réamhíoctha chuig an duine lena mbaineann an cinneadh, ag a sheoladh mar a bheidh sé sa chlár, fógra i scríbhinn a inseoidh an cinneadh, dáta an chinnidh agus na cúiseanna leis.

(3) Féadfaidh duine lena mbainfidh cinneadh faoin alt seo iarratas a dhéanamh, laistigh den tréimhse 21 lá dar tosach dáta an chinnidh, chun na hArd-Chúirte go gcealófar an cinneadh agus má dhéanann sé iarratas den sórt sin—

(a) féadfaidh an Ard-Chúirt, ar an iarratas a éisteacht—

(i) an cinneadh a chealú, nó

(ii) an cinneadh a dhaingniú agus a ordú don Chomhairle ainm an duine sin a scriosadh as an gclár, nó

(iii) cibé orduithe eile is cuí leis an gCúirt a thabhairt don Chomhairle,

(b) má dheimhníonn an Chomhairle tráth ar bith don Ard-Chúirt go bhfuil moill mhíchuí déanta ag an duine sin ag dul ar aghaidh leis an iarratas, déanfaidh an Ard-Chúirt, mura mbeidh cúis mhaith aici lena mhalairt, an cinneadh a dhaingniú agus a ordú don Chomhairle ainm an duine sin a scriosadh as an gclár.

(c) féadfaidh an Ard-Chúirt a ordú conas a íocfar costais an iarratais.

(4) I gcás nach ndéanfaidh duine lena mbainfidh cinneadh ón gComhairle faoin alt seo iarratas chun na hArd-Chúirte, laistigh den tréimhse 21 lá dar tosach dáta an chinnidh, go gcealófar an cinneadh, féadfaidh an Chomhairle iarratas ex parte a dhéanamh chun na hArd-Chúirte go ndaingneofar an cinneadh agus má dhéanann an Chomhairle iarratas den sórt sin déanfaidh an Ard-Chúirt, ar an iarratas a éisteacht, mura mbeidh cúis mhaith aici lena mhalairt, an cinneadh a dhaingniú agus a ordú don Chomhairle ainm an duine sin a scriosadh as an gclár.

(5) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh na hArd-Chúirte ar iarratas faoin alt seo, ach amháin go mbeidh, le cead ón gCúirt sin nó ón gCúirt Uachtarach, ábhar achomhairc ag an gComhairle nó ag an duine lena mbaineann i gcoinne an chinnidh chun na Cúirte Uachtaraí ar cheist shonraithe dlí.

(6) Ar ainm duine a scriosadh as an gclár faoin alt seo, déanfaidh an Chomhairle fógra i scríbhinn faoin scriosadh a chur láithreach leis an bpost réamhíoctha chuig an duine sin ag a sheoladh mar a bheidh sé sa chlár.

(7) Féadfar ainm aon duine a bheidh scriosta as an gclár faoin alt seo a chur ar ais sa chlár tráth ar bith le hordú speisialta ón gComhairle agus ní ar aon slí eile, agus nuair a chuirfear ainm duine ar ais amhlaidh sa chlár féadfaidh an Chomhairle cibé coinníollacha is cuí léi a chur ag gabháil lena chur ar ais (lena n-áirítear an táille iomchuí a íoc nach mó ná an táille ab iníoctha ag an duine sin dá mba é an tráth sin a bheadh sé á chlárú den chéad uair).

Leanúint d'fhiosrúchán atá ar bun.

43. —I gcás a mbeidh cinnte ag Bord na bhFiaclóirí fiosrúchán a sheoladh de bhun alt 32 d'Acht na bhFiaclóirí, 1928 , nó a mbeidh aon chomhalta nó comhaltaí den Bhord ceaptha aige lena sheoladh, agus nach mbeidh an fiosrúchán sin críochnaithe roimh thosach feidhme an Achta seo, scoirfear den fhiosrúchán agus atosóidh an Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh air ionann is dá mbeadh an tAcht seo i bhfeidhm an tráth a rinneadh an cinneadh sin nó a ceapadh an comhalta nó na comhaltaí sin agus bainfidh forálacha na Coda seo den Acht seo le haon fhiosrúchán a scoirfear de agus a n-atosófar air de bhun an ailt seo.

Iarratas ón gComhairle ar ordú d'fhionraí cláraithe.

44. —(1) Aon uair is deimhin leis an gComhairle gurb é leas an phobail sin a dhéanamh, féadfaidh an Chomhairle iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar ordú, i ndáil le haon duine a bheidh cláraithe in aon chlár a chothabháiltear faoin Acht seo, nach mbeidh éifeacht, le linn na tréimhse a bheidh sonraithe san ordú, le clárú ainm an duine sin sa chlár sin.

(2) Féadfar iarratas faoin alt seo a dhéanamh go hachomair agus éistfear é ar shlí eile seachas go poiblí.

(3) Féadfaidh an Ard-Chúirt cibé ordú eatramhach nó idirbhreitheach (más aon ordú é) a mheasann sí is iomchuí a dhéanamh in aon iarratas faoin alt seo.

Pribhléid i leith nithe áirithe.

45. —Imeachtaí faoi alt 38 den Acht seo, imeachtaí na Comhairle nó teachtaireachtaí chuici nó uaithi de bhun ailt 39, 40, 41 nó 42 den Acht seo, tuarascálacha a thabharfaidh an Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh don Chomhairle faoin gCuid seo den Acht seo agus aon teachtaireachtaí eile idir an Coiste agus an Chomhairle i bhfeidhmiú nó i gcomhlíonadh chumhachtaí, dhualgais nó fheidhmeanna an Choiste nó na Comhairle, de réir mar a bheidh, beidh siad, in aon chaingean mar gheall ar chlúmhilleadh, faoi phribhléid iomlán.

Ainm a scriosadh nó a fhionraí as an gClár de Shaineolaithe Fiaclóireachta agus ainm a chur ar ais ann.

46. —(1) I gcás ainm duine a bheith scriosta nó curtha ar fionraí as an gclár, déanfar, a luaithe is féidir, an t-ainm, má tá sé cláraithe sa Chlár de Shaineolaithe Fiaclóireachta, a scriosadh nó a chur ar fionraí de réir mar a bheidh, as an gclár sin.

(2) I gcás ainm duine a bheith curtha ar ais sa chlár nó deireadh a bheith curtha lena fhionraí as an gclár, déanfar an t-ainm, má bhí sé cláraithe sa Chlár de Shaineolaithe Fiaclóireachta, a chur ar ais sa chlár sin nó cuirfear deireadh lena fhionraí as an gclár sin, de réir mar a bheidh.

Fógra don Aire i dtaobh ainm a scriosadh nó a cuireadh ar ais agus i dtaobh fionraithe a rinneadh agus fionraithe ar cuireadh deireadh leo.

47. —Tabharfaidh an Chomhairle fógra don Aire, nuair a dhéanfar—

(a) ainm duine a scriosadh as clár a chothabháiltear faoin Acht seo,

(b) ainm duine a chur ar ais i gclár a chothabháiltear faoin Acht seo,

(c) ainm duine a chur ar fionraí as clár a chothabháiltear faoin Acht seo,

(d) deireadh a chur le tréimhse fionraí as clár a chothabháiltear faoin Acht seo, nó

(e) coinníollacha a chur ag gabháil le hainm duine a choinneáil i gclár a chothabháiltear faoin Acht seo,

go ndearnadh an scriosadh, an cur ar ais nó an fhionraí, gur cuireadh deireadh leis an bhfionraí nó gur cuireadh coinníollacha, de réir mar a bheidh.

Ainm a baineadh den chlár a chur ar ais ann nó deireadh a chur le fionraí a cuireadh mar gheall ar tháille choinneála a bheith gan íoc.

48. —(1) Déanfaidh an Chomhairle ar aon duine d'íoc táille speisialta leis an gComhairle, is duine ar scriosadh a ainm as aon chlár nó ar cuireadh a chlárú ar fionraí, de bhun alt 39 (1) (b) den Acht seo, as aon chlár mar gheall ar tháille choinneála a bheith gan íoc aige (agus ní mar gheall ar aon chúis eile), ainm an duine sin a chur ar ais sa chlár nó deireadh a chur leis an bhfionraí, de réir mar a bheidh.

(2) San alt seo ciallaíonn “táille speisialta” táille de cibé méid a shocróidh an Chomhairle ó am go ham le toiliú an Aire.

CUID VI

Srianta le Cleachtadh na Fiaclóireachta

Tuairiscí daoine cláraithe.

49. —(1) Gach duine a bheidh cláraithe sa chlár beidh sé i dteideal an tuairisc fiaclóir, déidlia nó cleachtóir fiaclóireachta a thabhairt air féin agus a úsáid.

(2) Ní dhéanfaidh duine a bheidh cláraithe sa chlár, i ndáil le cleachtadh na fiaclóireachta, aon teideal nó tuairisc a thabhairt air féin nó a úsáid, nó a ghreamú dá áitreabh nó a úsáid i ndáil leis, is teideal nó tuairisc ba dhóigh, le réasún, a mhaífeadh go bhfuil aige aon stádas gairmiúil nó cáilíocht ghairmiúil seachas stádas gairmiúil nó cáilíocht ghairmiúil atá aige iarbhír agus a thaispeánfar sna sonraí a bhaineann leis agus a bheidh taifeadta sa chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle.

(3) Aon duine a dhéanfaidh gníomh is sárú ar fho-alt (2) den alt seo beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air.

(4) I gcás arb é tuairim na Comhairle go bhfuil aon bhrainse ar leith den fhiaclóireacht (lena n-áirítear speisialtacht fiaclóireachta dá dtugann an Chomhairle aitheantas faoi alt 37 den Acht seo) tar éis teacht chun bheith chomh sainiúil sin go mbeadh sé caothúil don phobal nó do ghairm na fiaclóireachta dá n-úsáidfeadh fiaclóirí cláraithe, atá cáilithe chun an brainse sin den fhiaclóireacht a chleachtadh, teideal sainiúil, féadfaidh an Chomhairle teidil iomchuí agus na coinníollacha ar fúthu a fhéadfar na teidil sin a úsáid a shonrú, agus ní sárú ar fho-alt (2) den alt seo úsáid teidil arna shonrú amhlaidh de réir na gcoinníollacha sonraithe ag duine atá cáilithe teideal den sórt sin a úsáid.

Toirmeasc ar dhaoine neamhchláraithe d'úsáid teideal.

50. —(1) Ní dhéanfaidh duine nach fiaclóir cláraithe an teideal fiaclóir, déidlia ná cleachtóir fiaclóireachta a thabhairt air féin nó a úsáid agus ní dhéanfaidh duine, nach fiaclóir cláraithe, aon teideal ná tuairisc a thabhairt air féin nó a úsáid a thabharfadh le tuiscint gur fiaclóir cláraithe é.

(2) Duine a dhéanfaidh gníomh is sárú ar an alt seo beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná dhá mhí dhéag, nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile, a chur air.

Toirmeasc ar dhaoine neamhchláraithe do chleachtadh na fiaclóireachta.

51. —(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, ní bheidh sé dleathach, ar dháta rite an Achta seo nó dá éis sin, d'aon duine—

(a) an fhiaclóireacht a chleachtadh, nó

(b) a thabhairt le fios nó a chur in iúl, go díreach nó go hintuigthe, gur duine é a chleachtann an fhiaclóireacht nó atá toilteanach agus ullamh lena cleachtadh,

mura fiaclóir cláraithe an duine sin.

(2) Ní oibreoidh forálacha fho-alt (1) (a) den alt seo chun na nithe seo a leanas a thoirmeasc—

(a) lia-chleachtóir cláraithe do chleachtadh na fiaclóireachta, nó

(b) oibrí fiaclóireachta cúnta do dhéanamh obair fhiaclóireachta de réir coinníollacha a shonrófar i scéim a dhéanfaidh an Chomhairle, le ceadú an Aire, faoi alt 53 den Acht seo, nó

(c) na daoine seo a leanas do chleachtadh na fiaclóireachta faoi mhaoirseacht fiaclóra chláraithe—

(i) mac léinn fiaclóireachta i gcomhlacht dá dtagraítear sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, nó

(ii) mac léinn míochaine i gcomhlacht sa Stát dá dtugann Comhairle na nDochtúirí Leighis aitheantas chun críocha alt 35 (a) d'Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978 ,

le linn don mhac léinn sin a bheith faoi theagasc nó ag suí le haghaidh scrúdaithe, nó

(d) aon duine do dhéanamh obair fhiaclóireachta faoi mhaoirseacht fiaclóra chláraithe mar chuid de chúrsa teagaisc atá á dhéanamh aige d'fhonn cáiliú chun bheith ina chomhalta d'aicme oibrithe fiaclóireachta cúnta dá dtugann an Chomhairle aitheantas nó mar chuid de scrúdú a cheanglaítear a ghnóthú d'fhonn cáiliú chun bheith mar chomhalta den aicme oibrithe fiaclóireachta cúnta sin.

(3) Aon duine a dhéanfaidh gníomh is sárú ar an alt seo beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná dhá mhí dhéag, nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile, a chur air.

(4) D'ainneoin fhorálacha alt 10 (4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, féadfar imeachtaí i leith ciona faoin alt seo a thionscnamh aon tráth laistigh de dhá bhliain ó thráth déanta an chiona.

Toirmeasc ar chomhlachtaí corpraithe do chleachtadh na fiaclóireachta.

52. —(1) Ní bheidh sé dleathach d'aon chomhlacht corpraithe gabháil do chleachtadh na fiaclóireachta (seachas an obair fhiaclóireachta a dhéanamh dá dtagraítear in alt 51 (2) (b) den Acht seo).

(2) Ní thoirmiscfidh forálacha fho-alt (1) den alt seo cleachtadh na fiaclóireachta—

(a) ag aon bhord sláinte arna bhunú faoi fhorálacha an Achta Sláinte, 1970 , nó

(b) ag aon ospidéal, nó

(c) ag aon scoil fiaclóireachta, nó

(d) ag beirt fhiaclóirí cláraithe nó níos mó i gcomhpháirtíocht.

(3) Gach comhlacht corpraithe a ghabhfaidh do chleachtadh na fiaclóireachta de shárú ar fho-alt (1) den alt seo beidh sé ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air.

(4) I gcás ina gciontófar comhlacht corpraithe i gcion faoin alt seo beidh gach stiúrthóir, bainisteoir nó rúnaí air, mura gcruthóidh sé go ndearnadh an cion i ngan fhios dó, ciontach i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air.

CUID VII

Oibrithe Fiaclóireachta Cúnta

Aicmí oibrithe fiaclóireachta cúnta a chruthú.

53. —(1) Féadfaidh an Chomhairle, le toiliú an Aire, scéim a dhéanamh chun aicmí oibrithe fiaclóireachta cúnta a bhunú is oibrithe a fhéadfaidh tabhairt faoi cibé aicme nó aicmí oibre fiaclóireachta a shonróidh an Chomhairle d'ainneoin gurb ionann obair den sórt sin a dhéanamh agus cleachtadh na fiaclóireachta de réir bhrí an Achta seo.

(2) Scéim a dhéanfaidh an Chomhairle faoi fho-alt (1) den alt seo—

(a) cinnfear léi an oiliúint agus na cáilíochtaí is gá chun bheith mar chomhalta d'aicme den sórt sin;

(b) cinnfear léi cineál na hoibre fiaclóireachta a bhféadfaidh comhalta d'aon aicme áirithe tabhairt fúithi agus na coinníollacha ar dá réir a fhéadfar tabhairt faoin obair sin;

(c) bunófar léi clár i leith gach aicme a bhunófar amhlaidh agus déanfar socrú léi maidir le hainm oibrí fiaclóireachta chúnta den aicme lena mbaineann an clár a thaifeadadh ann nó a bhaint de;

(d) sonrófar inti an teideal a fhéadfaidh comhaltaí d'aicme áirithe a úsáid chun a gcomhaltas den aicme sin a thaispeáint;

(e) cinnfear léi an táille a bheidh le muirearú chun duine a chlárú nó chun a ainm a choinneáil in aon chlár a bhunófar faoi mhír (c) den fho-alt seo.

(3) Féadfaidh an Chomhairle, le toiliú an Aire, scéim a dhéanfar faoi fho-alt (1) den alt seo a chúlghairm nó a leasú.

(4) Cinnfidh an Chomhairle cód chun caighdeáin iompair a chothabháil i measc aon aicme nó aicmí oibrithe fiaclóireachta cúnta a bhunófar faoi fho-alt (1) den alt seo.

(5) I gcás aon duine do mhainneachtain aon táille choinneála a íoc a chinnfidh an Chomhairle faoi fho-alt (2) (e) den alt seo, féadfaidh an Chomhairle a chinneadh nach mbeidh éifeacht le clárú ainm an duine sin sa chlár go dtí go n-íocfar an táille.

(6) Ní dhéanfaidh an Chomhairle cinneadh faoi fho-alt (5) den alt seo mura mbeidh an Chomhairle, dhá mhí ar a laghad roimhe sin, trí fhógra i scríbhinn arna sheoladh leis an bpost réamhíoctha chuig an duine ag a sheoladh mar a bheidh sé in aon chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle faoin alt seo, tar éis a iarraidh níos mó ná uair amháin go n-íocfaí an táille.

(7) Aon chomhalta d'aicme oibrithe fiaclóireachta cúnta arna bunú faoi scéim a dhéanfar faoin alt seo—

(a) a úsáidfidh teideal nach bhfuil údarás aige é a úsáid faoi fhorálacha scéime a dhéantar faoin alt seo, nó

(b) a úsáidfidh teideal nó tuairisc ba dhóigh, le réasún, a mhaífeadh go bhfuil aige stádas nó cáilíocht éigin i ndáil le fiaclóireacht seachas an stádas nó an cháilíocht atá aige iarbhír, nó

(c) a thabharfaidh faoi obair fhiaclóireachta nó a thabharfaidh le fios nó a chuirfidh in iúl, go díreach nó go hintuigthe, gur duine é a thugann faoi, nó atá toilteanach tabhairt faoi, obair fhiaclóireachta, is obair a bhféadfaidh aicme oibrithe fiaclóireachta cúnta, arna bunú faoi scéim a dhéanfaidh an Chomhairle faoi fho-alt (1) den alt seo, tabhairt fúithi, gan bheith ina chomhalta den aicme oibrithe fiaclóireachta cúnta sin,

beidh sé ciontach i gcion.

(8) Duine a dhéanfaidh gníomh is sárú ar fho-alt (7) den alt seo dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air.

Srian le hoibrithe fiaclóireachta cúnta a fhostú.

54. —(1) Déanfaidh oibrí fiaclóireachta cúnta, le linn aon obair fhiaclóireachta a dhéanamh a bhféadfaidh an aicme oibrithe fiaclóireachta cúnta, a bhfuil sé ina chomhalta di, tabhairt fúithi de réir scéime arna déanamh ag an gComhairle faoi alt 53 den Acht seo, aon choinníollacha a chomhlíonadh a shonróidh an Chomhairle faoi fho-alt (2) den alt sin maidir le hobair fhiaclóireachta den sórt sin a dhéanamh.

(2) Déanfar obair fhiaclóireachta a chuireann oibrí fiaclóireachta cúnta i gcrích de réir scéime arna déanamh ag an gComhairle faoi alt 53 den Acht seo a chur i gcrích faoi mhaoirseacht fiaclóra chláraithe agus ní chuirfear aon obair fhiaclóireachta den sórt sin i gcrích go dtí go mbeidh an fiaclóir cláraithe tar éis an t-othar a scrúdú agus a insint don oibrí fiaclóireachta cúnta cad é an cúrsa cóireála atá le soláthar don othar.

(3) Ní bheidh feidhm ag forálacha fho-alt (2) den alt seo maidir le hoibrí fiaclóireachta cúnta d'fheistiú, do chur isteach nó do shocrú fiacla saorga do dhaoine atá ocht mbliana déag d'aois nó os a chionn, nó do thabhairt comhairle nó freastail do dhaoine den sórt sin chun na gcríoch sin de réir scéime a dhéanfaidh an Chomhairle faoi alt 53 den Acht seo: Ar choinníoll nach n-áirítear san obair sin aon obair ar fhiacla nádúrtha nó ar fhíochán beo.

Aicmí oibrithe fiaclóireachta cúnta a chruthú ar ordú ón Aire.

55. —(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, in aon chás ina measfaidh sé gurb inmhianaithe an rud é aicme áirithe oibrithe fiaclóireachta cúnta a bhunú, a ordú don Chomhairle na cumhachtaí a fheidhmiú a dhílsítear di faoi alt 53 den Acht seo chun scéim a dhéanamh le haghaidh aicme den sórt sin a bhunú agus, in aon chás ina measfaidh an tAire gurb inmhianaithe an rud é, féadfaidh sé, le hordú, a ordú don Chomhairle scéim a dhéanamh le haghaidh aicme áirithe a bhunú ar feadh tréimhse teoranta chun go bhféadfar breithniú a dhéanamh ar an tairbhe don phobal a ghabhann leis an aicme sin a bheith ann agus déanfaidh an Chomhairle de réir aon ordaithe den sórt sin.

(2) Féadfaidh an tAire ordú faoin alt seo, lena n-áirítear ordú faoin bhfo-alt seo, a leasú nó a chúlghairm.

(3) Leagfar gach ordú faoin alt seo faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach den Oireachtas, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

CUID VIII

Ilghnéitheach

Comhshocraíochtaí le daoine le cabhrú leis an gComhairle.

56. —(1) Féadfaidh an Chomhairle comhshocraíochtaí a dhéanamh agus a chomhlíonadh le haon duine nó comhlacht le cabhrú leis an gComhairle nó le haon choiste dá cuid chun aon chuid dá feidhmeanna a fheidhmiú go cuí.

Tuarascáil ón gComhairle.

57. —Déanfaidh an Chomhairle, a luaithe is féidir tar éis dheireadh gach bliana a mbeidh sí in oifig, tuarascáil a ullmhú agus a fhoilsiú ar a cuid imeachtaí faoin Acht seo le linn na bliana roimhe sin.

Cláir a fhoilsiú.

58. —(1) Déanfaidh an Chomhairle cóipeanna d'aon chlár a bheidh á chothabháil aici a chló, a fhoilsiú agus a chur ar díol ag tréimhsí nach faide ná cúig bliana agus, gach bliain idir eatarthu, déanfaidh an Chomhairle forlíonadh do gach clár den sórt sin a chló, a fhoilsiú agus a chur ar díol.

(2) Déanfaidh príomh-oifigeach feidhmiúcháin boird sláinte an chóip is déanaí a foilsíodh de gach clár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle agus aon fhorlíontaí de a chur ar fáil, gach tráth, lena n-iniúchadh ag aon duine, le linn uaireanta an chloig oifige, i gceanncheathrú aon bhoird sláinte a bunaíodh faoi fhorálacha an Achta Sláinte, 1970 .

Tagairtí d'fhiaclóirí cláraithe a fhorléiriú.

59. —Déanfar gach tagairt d'fhiaclóir cláraithe in aon achtachán nó in aon ionstraim reachtúil a fhorléiriú mar thagairt do dhuine atá cláraithe sa chlár.

Feidhmeanna i ndáil le Treoracha lenar ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach.

60. —Comhlíonfaidh an Chomhairle cibé feidhmeanna a shannfaidh an tAire di ó am go ham i ndáil le haon Rialachán, Treoir nó Cinneadh lenar ghlac Comhairle na gComhphobal Eorpach nó a rinne sí, agus a bhaineann le cleachtadh na fiaclóireachta, a chur i ngníomh.

Feidhmeanna breise a shannadh don Chomhairle.

61. —(1) Comhlíonfaidh an Chomhairle cibé feidhmeanna a shannfaidh an tAire le hordú di is feidhmeanna de bhreis ar na feidhmeanna a shanntar di leis an Acht seo i ndáil le hoideachas fiaclóireachta nó le hoiliúint fhiaclóireachta nó le nithe eile a bhaineann le cleachtadh na fiaclóireachta agus leis na daoine a bhíonn ag gabháil don chleachtadh sin.

(2) Féadfaidh an tAire ordú faoin alt seo, lena n-áirítear ordú faoin bhfo-alt seo, a leasú nó a chúlghairm.

(3) Leagfar gach ordú faoin alt seo faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach den Oireachtas, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

Tagairtí in achtacháin etc. do Bhord na bhFiaclóirí.

62. —Déanfar gach tagairt do Bhord na bhFiaclóirí atá in aon achtachán eile nó in aon ionstraim reachtúil a fhorléiriú mar thagairt don Chomhairle.

Rialacháin.

63. —(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt d'aon cheann d'fhorálacha an Achta seo.

(2) Gach rialachán a dhéanfar faoin Acht seo, seachas rialachán a dhéanfar faoi alt 9 (3) den Acht seo, leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach den Oireachtas, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

Rialacháin maidir le hoiriúnuithe.

64. —Féadfaidh an tAire, le rialacháin, maidir le haon reacht, ordú nó rialachán a bheidh i bhfeidhm tráth rite an Achta seo agus a bhaineann le haon ábhar nó ní lena ndéileálann an tAcht seo nó a ndéanann an tAcht seo difear dó, aon oiriúnú nó modhnuithe a dhéanamh is dóigh leis is gá chun go bhféadfaidh éifeacht i gcomhréir leis an Acht seo a bheith leis an reacht, leis an ordú nó leis an rialachán sin.

Comhaontú do leanúint i bhfeidhm.

65. —(1) D'ainneoin na haisghairme ar Acht na bhFiaclóirí, 1928 , a dhéantar leis an Acht seo, leanfaidh an comhaontú a shonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht sin de lánfheidhm agus de lánéifeacht a bheith leis go dtí go ndéanfaidh an tAire, le hordú faoin alt seo, a dhearbhú go scoirfidh an comhaontú sin a dúradh d'éifeacht a bheith leis de bhun comhaontaithe idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe.

(2) Féadfaidh cibé forálacha foghabhálacha, forlíontacha agus iarmhartacha, a mheasfaidh an tAire is gá, a bheith in ordú a dhéanfaidh an tAire faoin alt seo.

(3) Ní dhéanfaidh aon ní san Acht seo ná sa chomhaontú dár tagraíodh den chéad uair i bhfo-alt (1) den alt seo teideal a thabhairt do dhuine atá cláraithe sa liosta Comhlathais nó coigríche den chlár a chothabhálann General Dental Council na Ríochta Aontaithe a bheith cláraithe sa chlár.

Feidhmeanna comhairleacha ginearálta na Comhairle.

66. —(1) Is feidhm de chuid na Comhairle an tAire a chomhairliú, ar iarratas ón Aire nó ar a tionscnamh féin, i dtaobh na n-ábhar ar fad a bhaineann leis na feidhmeanna a shanntar don Chomhairle faoin Acht seo.

(2) Is feidhm de chuid na Comhairle treoir a thabhairt do ghairm na fiaclóireachta i gcoitinne i dtaobh na n-ábhar ar fad a bhaineann le hiompar eiticiúil.

(3) Is feidhm de chuid na Comhairle eolas a thabhairt don phobal i dtaobh na n-ábhar ar fad is díol suime i gcoitinne a bhaineann le feidhmeanna na Comhairle lena n-áirítear aon treoirlínte a eiseoidh an Chomhairle faoi fho-alt (2) den alt seo i ndáil le hiompar eiticiúil.

Cionta i ndáil le cláir.

67. —(1) Is cion ag duine aon dearbhú bréagach a dhéanamh nó aon mhífhaisnéis a thabhairt chun clárú a fháil in aon chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle nó cabhrú agus neartú le haon dearbhú bréagach den sórt sin a dhéanamh nó aon mhífhaisnéis den sórt sin a thabhairt.

(2) Duine a dhéanfaidh gníomh is sárú ar fho-alt (1) den alt seo dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó, de rogha na Cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná dhá mhí dhéag, nó an fhíneáil sin agus an phríosúnacht sin le chéile, a chur air.

(3) D'ainneoin fhorálacha alt 10 (4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, féadfar imeachtaí i leith ciona faoin alt seo a thionscnamh tráth ar bith laistigh de dhá bhliain ó thráth déanta an chiona.

Cionta a ionchúiseamh.

68. —Féadfaidh an Chomhairle gach cion faoin Acht seo a ionchúiseamh.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Rialacha I nDáil Le Comhaltas agus Cruinnithe na Comhairle Fiaclóireachta (The Dental Council)

Seilbh Oifige

1. Faoi réir fhorálacha an Sceidil seo i ndáil le corrfholúntais a líonadh, sealbhóidh gach comhalta den Chomhairle oifig, mura bhfaighidh sé bás, mura n-éireoidh sé as oifig nó mura dtiocfaidh sé faoi dhícháilíocht roimhe sin, ar feadh tréimhse cúig bliana.

2. Ní shealbhóidh aon duine oifig mar chomhalta den Chomhairle ar feadh níos mó ná dhá théarma chomhleanúnacha cúig bliana.

Éirí as Comhaltas agus Foirceannadh Comhaltais

3. Féadfaidh an tAire tráth ar bith ceapadh comhalta den Chomhairle a cheap sé féin a fhoirceannadh.

4. Féadfaidh comhalta den Chomhairle éirí as bheith ina chomhalta trí fhógra scríofa faoina láimh a thabhairt don Chomhairle, ach ní ghlacfaidh an t-éirí-as éifeacht go dtí an chéad chruinniú eile den Chomhairle a thionólfar tar éis an fógra faoin éirí-as a fháil.

5. Scoirfidh duine a ceapadh trína thoghadh de bheith ina chomhalta den Chomhairle nuair a scoirfidh sé de bheith ina fhiaclóir cláraithe ag gabháil do chleachtadh na fiaclóireachta.

Corrfholúntais

6. (a) Aon uair a tharlóidh corrfholúntas i measc na gcomhaltaí den Chomhairle, seachas na comhaltaí a ceapadh trína dtoghadh, cuirfidh an Chomhairle é sin in iúl láithreach don chomhlacht nó don údarás a cheap an duine sin agus déanfaidh an comhlacht nó an t-údarás sin, a luaithe is caothúil, duine a cheapadh chun an folúntas sin a líonadh agus aon duine a cheapfar amhlaidh fónfaidh sé mar chomhalta den Chomhairle go ceann na tréimhse a bheidh gan chaitheamh de théarma oifige an duine a nglacfaidh sé a ionad.

(b) Aon uair a tharlóidh corrfholúntas i measc na gcomhaltaí den Chomhairle a ceapadh trína dtoghadh, déanfaidh an Chomhairle, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, duine a chomhthoghadh a bheadh, de bhun fhorálacha an Achta seo, cáilithe chun a thofa chun an folúntas sin a líonadh agus aon duine a chomhthoghfar amhlaidh fónfaidh sé mar chomhalta den Chomhairle go ceann na tréimhse a bheidh gan chaitheamh de théarma oifige an duine a nglacfaidh sé a ionad.

Córam

7. Seachtar is córam do chruinniú den Chomhairle; ar choinníoll gur deichniúr an córam i gcás cruinniú den Chomhairle a mbeidh ar chlár na hoibre ainm fiaclóra chláraithe a scriosadh as aon chlár a bheidh á chothabháil ag an gComhairle, nó fiaclóir cláraithe a chur ar fionraí as aon chlár den sórt sin, nó coinníollacha a chur ag gabháil le fiaclóir cláraithe do leanúint de bheith cláraithe.

Cruinnithe

8. Tionólfaidh an Chomhairle ceithre chruinniú ar a laghad gach bliain agus féadfaidh sí cibé cruinnithe eile a thionól is gá lena dualgais a chomhlíonadh.

Uachtarán agus Leas-Uachtarán

9.—(1) Toghfaidh an Chomhairle ó am go ham duine dá comhaltaí chun bheith ina Uachtarán ar an gComhairle agus duine eile dá comhaltaí chun bheith ina Leas-Uachtarán ar an gComhairle.

(2) Sealbhóidh Uachtarán agus Leas-Uachtarán de chuid na Comhairle, de réir mar a bheidh, oifig sa cháil sin, gach duine acu, ar feadh cibé téarma a shonróidh an Chomhairle tráth a cheaptha, mura rud é—

(a) go scoirfidh sé de bheith, nó go dtiocfaidh sé faoi dhícháilíocht chun bheith, ina chomhalta den Chomhairle,

(b) go n-éireoidh sé as oifig Uachtaráin nó Leas-Uachtaráin, de réir mar a bheidh, agus go nglacfaidh a éirí-as éifeacht faoin mír seo,

(c) go ndéanfaidh an Chomhairle le rún, dá vótálfaidh dhá thrian ar a laghad de chomhaltaí na Comhairle agus a ndéanfar fógra seacht lá ar a laghad go bhfuiltear chun é a mholadh a thabhairt do gach comhalta den Chomhairle, a cheapadh mar Uachtarán nó mar Leas-Uachtarán a fhoirceannadh.

(3) Féadfaidh Uachtarán nó Leas-Uachtarán de chuid na Comhairle éirí as a oifig mar Uachtarán nó mar Leas-Uachtarán tráth ar bith trí fhógra scríofa faoina láimh a thabhairt don Chomhairle, ach ní ghlacfaidh an t-éirí-as éifeacht go dtí an chéad chruinniú eile den Chomhairle a thionólfar tar éis don Chomhairle an fógra faoin éirí-as a fháil.

(4) Aon uair a tharlóidh, le linn Uachtarán nó Leas-Uachtarán na Comhairle a bheith á thoghadh, gur comhionann an uimhir vótaí do bheirt daoine nó níos mó, cinnfear trí chrannchur cé acu de na daoine sin a bheidh ina Uachtarán nó ina Leas-Uachtarán, de réir mar a bheidh.

Imeachtaí ag Cruinnithe

10. Ní bheidh imeachtaí na Comhairle neamhbhailí mar gheall ar aon fholúntas nó folúntais i measc a comhaltaí nó mar gheall ar aon éalang ar na ceapacháin chun na Comhairle nó ar cháilíochtaí aon chomhalta di.

11. Féadfaidh Uachtarán nó, má bhíonn sé as láthair, Leas-Uachtarán na Comhairle, ar a thionscnamh féin nó, nuair a iarrfar air é sin a dhéanamh le foréileamh a bheidh sínithe ag seisear ar a laghad de chomhaltaí na Comhairle ní foláir dó, cruinniú den Bhord a ghairm.

12.—(1) Má dhiúltaíonn Uachtarán nó, má bhíonn sé as láthair, Leas-Uachtarán na Comhairle cruinniú den Chomhairle a ghairm tar éis foréileamh chuige sin a bheidh sínithe ag seisear ar a laghad de chomhaltaí na Comhairle a thíolacadh dó, féadfaidh aon seisear comhalta den Chomhairle cruinniú den Chomhairle a ghairm láithreach.

(2) Mura ndéanfaidh Uachtarán nó, má bhíonn sé as láthair, Leas-Uachtarán na Comhairle gan diúltú amhlaidh, cruinniú den Chomhairle a ghairm laistigh de sheacht lá tar éis foréileamh chuige sin a bheidh sínithe ag seisear ar a laghad de chomhaltaí na Comhairle a thíolacadh dó, féadfaidh aon seisear comhalta den Chomhairle, ar na seacht lá sin a bheith caite, cruinniú den Chomhairle a ghairm.

13. Ocht lá glan ar a laghad roimh gach cruinniú den Chomhairle, déanfar fógra a bheidh sínithe ag Uachtarán nó ag Leas-Uachtarán na Comhairle, de réir mar a bheidh, nó, más comhaltaí den Chomhairle a ghairfidh an cruinniú, a bheidh sínithe ag na comhaltaí sin, agus a inseoidh tráth agus ionad an chruinnithe a sheoladh chuig gach comhalta den Chomhairle: más comhaltaí den Chomhairle a ghairfidh an cruinniú, sonróidh an fógra ag gairm an chruinnithe an gnó a dhéanfar ag an gcruinniú.

14. Ag cruinniú den Chomhairle—

(a) is é Uachtarán na Comhairle, má bhíonn sé i láthair, a bheidh ina chathaoirleach,

(b) mura mbeidh agus fad nach mbeidh Uachtarán na Comhairle i láthair nó má bhíonn oifig an Uachtaráin folamh, is é Leas-Uachtarán na Comhairle, má bhíonn sé i láthair, a bheidh ina chathaoirleach,

(c) mura mbeidh agus fad nach mbeidh Uachtarán na Comhairle i láthair nó má bhíonn oifig an Uachtaráin folamh agus nach mbeidh Leas-Uachtarán na Comhairle i láthair nó má bhíonn oifig an Leas-Uachtaráin folamh, toghfaidh na comhaltaí den Chomhairle a bheidh i láthair duine dá líon chun bheith ina chathaoirleach ar an gcruinniú sin.

15. Déanfar miontuairiscí ar imeachtaí chruinnithe uile na Comhairle a dhréachtú agus a thaifeadadh i leabhar a choimeádfar chuige sin agus síneoidh cathaoirleach an chéad chruinnithe eile na miontuairiscí sin.

16. Déanfar ainmneacha na gcomhaltaí go léir a bheidh i láthair ag cruinniú den Chomhairle a thaifeadadh sna miontuairiscí ar imeachtaí an chruinnithe.

17. Faoi réir Airteagail 7 agus 9 (4) den Sceideal seo, féadfar gach gníomh a dhéanfaidh an Chomhairle a dhéanamh, agus féadfar gach ceist a thiocfaidh nó a éireoidh os comhair na Comhairle a chinneadh, ag tromlach na gcomhaltaí sin den Chomhairle a bheidh i láthair agus a vótálfaidh i ndáil leis an ngníomh nó leis an ábhar ag cruinniú den Chomhairle a gaireadh go cuí de réir dlí.

18. I gcás comhionannas vótaí ar aon cheist a éireoidh ag cruinniú den Chomhairle (seachas toghadh an Uachtaráin nó an Leas-Uachtaráin), beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe sin.

19. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt le haon achtachán, lena n-áirítear an tAcht seo, féadfaidh an Chomhairle buan-orduithe a dhéanamh chun a himeachtaí a rialáil agus na buan-orduithe sin a leasú nó a chúlghairm.

AN DARA SCEIDEAL

Buncháilíochtaí

1. Baitsiléir Déidliachta d'Ollscoil na hÉireann.

2. Baitsiléir Eolaíochta Fiaclóireachta d'Ollscoil Bhaile Átha Cliath.