7 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 7 de 2008


AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CÚNAMH FRITHPHÁIRTEACH) 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Léiriú (ginearálta).

3 . Srian ginearálta ar chúnamh a sholáthar.

4 . Stát ainmnithe.

5 . Feidhm dlí a bheith ag Airteagail áirithe de Choinbhinsiún 2000 agus den Dara Prótacal Breise.

6 . Iarrataí (ginearálta).

7 . Fianaise a tharchur chuig stát ainmnithe (ginearálta).

8 . Údarás Lárnach.

9 . Malartú spontáineach faisnéise.

10 . Aisghairm.

11 . Cosaint.

CUID 2

Faisnéis faoi Idirbhearta Airgeadais chun críocha Imscrúdaithe Choiriúil

12 . Léiriú (Cuid 2).

Faisnéis faoi idirbhearta airgeadais ar faisnéis í atá le húsáid sa Stát

13 . Ordú um fhaisnéis chuntais agus ordú um fhaireachán cuntais.

14 . Iarraidh chuig stát ainmnithe ar fhaisnéis faoi idirbhearta airgeadais.

Faisnéis faoi idirbhearta airgeadais ar faisnéis í atá le húsáid i stát ainmnithe

15 . Iarraidh ó stát ainmnithe ar fhaisnéis faoi idirbhearta airgeadais.

16 . Gníomhú tar éis iarraidh a fháil.

17 . Ordú um fhaisnéis chuntais agus ordú um fhaireachán cuntais ar scór iarrata.

18 . Faisnéis a fhaightear a tharchur chuig údarás iarrthach.

19 . Fógra faoi imscrúduithe ionchasacha breise a chur in iúl don údarás iarrthach.

Forlíontach

20 . Ordú um fhaisnéis chuntais nó ordú um fhaireachán cuntais a athrú nó a urscaoileadh.

21 . Cionta faoin gCuid seo.

CUID 3

Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a Thascradh

Réamhráiteach

22 . Léiriú (Cuid 3).

Iarrataí ar thascradh i gcás inar gá cúnamh teicniúil

23 . Iarraidh chuig ballstát ar thascradh.

24 . Iarraidh chuig an Stát ar thascradh.

25 . Gníomhú tar éis iarraidh a fháil.

Fógraí faoi thascarthaí eile

26 . Fógra a thabhairt don bhallstát maidir le tascradh.

27 . Fógra ó bhallstát maidir le tascradh.

Ilghnéitheach

28 . Teachtaireachtaí teileachumarsáide a thascradh go neamhdhíreach.

29 . Feidhm Acht 1993 i ndáil leis an gCuid seo.

30 . Leasú ar alt 110 d’Acht 1983.

CUID 4

Maoin a Chalcadh, a Choigistiú agus a Fhorghéilleadh

Caibidil 1

Léiriú

31 . Léiriú (Cuid 4).

Caibidil 2

Maoin a chalcadh

32 . Ordú calctha i ndáil le fianaise.

33 . Ordú calctha a tharchur lena fhorfheidhmiú lasmuigh den Stát.

34 . Orduithe calctha seachtracha a tharchur chuig an Stát lena bhforfheidhmiú.

35 . Orduithe calctha seachtracha a aithint agus a fhorfheidhmiú.

36 . Feidhm, etc., orduithe um chomhar i dtaca le calcadh.

37 . Clárú orduithe um chomhar i dtaca le calcadh.

38 . An Ard-Chúirt nó glacadóir d’fheidhmiú cumhachtaí faoin gCaibidil seo.

39 . Glacadóirí: forálacha forlíontacha.

40 . Féimheacht cosantóra, etc.

41 . An Sannaí Oifigiúil do dhéileáil le maoin atá ina hábhar d’ordú um chomhar i dtaca le calcadh.

42 . Fáltais ó réadú a úsáid.

43 . Cuideachta a shealbhaíonn maoin inréadaithe a fhoirceannadh.

44 . Ré ordaithe um chomhar i dtaca le calcadh.

45 . Ordú um chomhar i dtaca le calcadh a athrú nó a urscaoileadh.

46 . Diúltú ordú um chomhar i dtaca le calcadh a dhéanamh.

47 . Ordú um chomhar i dtaca le calcadh a iarchur.

48 . Mar a dhéileálfar le maoin chalctha ina dhiaidh sin.

Caibidil 3

Maoin a Choigistiú

49 . Iarraidh ar mhaoin i stát ainmnithe a choigistiú.

50 . Ordú coigistíochta seachtrach a tharchur chuig an Stát.

51 . Ordú um chomhar coigistíochta.

52 . Orduithe um chomhar coigistíochta a fhorfheidhmiú, etc.

53 . Réadú maoine atá ina hábhar d’ordú um chomhar coigistíochta.

54 . Ús ar shuimeanna gan íoc faoi orduithe um chomhar coigistíochta.

55 . Íocaíochtaí faoi orduithe um chomhar coigistíochta a bheith le sloinneadh san euro.

56 . An Ard-Chúirt nó glacadóir d’fheidhmiú cumhachtaí faoin gCaibidil seo.

57 . Feidhm forálacha áirithe a bhaineann le horduithe um chomhar i dtaca le calcadh maidir le horduithe um chomhar coigistíochta.

Caibidil 4

Maoin a Fhorghéilleadh

58 . Ordú forghéillte seachtrach a tharchur chuig stát ainmnithe lena fhorfheidhmiú.

59 . Ordú forghéillte seachtrach a tharchur chuig an Stát lena fhorfheidhmiú.

60 . Ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh.

CUID 5

Fianaise a Sholáthar

Caibidil 1

Léiriú

61 . Léiriú (Cuid 5).

Caibidil 2

Fianaise a Ghlacadh

62 . Fianaise ó dhuine i stát ainmnithe.

63 . Fianaise atá le húsáid i stát ainmnithe.

64 . Pribhléid finnéithe.

Fianaise ó phríosúnaigh

65 . Príosúnach a aistriú chun fianaise a thabhairt nó chun cúnamh a thabhairt maidir le himscrúdú coiriúil sa Stát.

66 . Príosúnach a aistriú chun fianaise nó cúnamh a thabhairt in imscrúdú lasmuigh den Stát.

Fianaise trí nasc teilifíse

67 . Fianaise trí nasc teilifíse lena húsáid sa Stát.

68 . Iarraidh ar fhianaise trí nasc teilifíse lena húsáid lasmuigh den Stát.

69 . Gníomhú tar éis iarraidh a fháil.

70 . An fhianaise a ghlacadh.

Fianaise trí nasc teileafóin lena húsáid lasmuigh den Stát

71 . Iarraidh ar fhianaise trí nasc teileafóin.

72 . Fianaise a ghlacadh.

Fianaise a chuardach

73 . Fianaise a chuardach in áit i stát ainmnithe.

74 . Fianaise a chuardach lena húsáid lasmuigh den Stát (ginearálta).

75 . Fianaise áirithe a chuardach lena húsáid lasmuigh den Stát.

Caibidil 3

Fianaise maidir le céannú

76 . Mínithe (Caibidil 3).

77 . Fianaise maidir le céannú lena húsáid sa Stát.

78 . Fianaise maidir le céannacht lena húsáid lasmuigh den Stát.

79 . Gníomhú tar éis iarraidh a fháil.

CUID 6

Foirmeacha Eile Cúnaimh

Caibidil 1

Doiciméid a sheirbheáil

80 . Doiciméid atá le seirbheáil lasmuigh den Stát.

81 . An modh seirbheála.

82 . Doiciméid a sheirbheáil sa Stát.

Caibidil 2

Rudaí agus láithreáin a scrúdú

83 . Rudaí agus láithreáin a scrúdú.

Caibidil 3

Aiseag

84 . Aiseag maoine a goideadh ó stát ainmnithe.

85 . Iarraidh chuig an Stát ar aiseag maoine goidte.

86 . Gníomhú tar éis iarraidh a fháil.

87 . Ordú maidir le haiseag.

Caibidil 4

Seachadadh rialaithe

88 . Léiriú (Caibidil 4).

89 . Seachadadh rialaithe i stát ainmnithe.

90 . Seachadadh rialaithe sa Stát.

91 . Leasú ar Acht an Gharda Síochána 2005.

92 . Feidhm an Achta um Cheartas Coiriúil (Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú) 2004 i ndáil le seachadadh rialaithe.

CUID 7

Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir an Stát agus Stáit Aontaithe Mheiriceá

93 . Mínithe (Cuid 7).

94 . Feidhm Chonradh na hÉireann-Stáit Aontaithe Mheiriceá sa Stát.

CUID 8

Ilghnéitheach

95 . Faisnéis a bhaineann le cionta sceimhlitheoireachta a mhalartú idir Europol, Eurojust agus ballstáit.

96 . Feidhm an Achta um Cheartas Coiriúil (Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú) 2004 agus leasú air.

97 . Ionadaithe stáit iarrthaigh a bheith i láthair le linn iarraidh a fhorghníomhú.

98 . Comhaltaí den Gharda Síochána a bheith i láthair le linn iarraidh a fhorghníomhú i stát ainmnithe.

99 . Úsáid faisnéise nó fianaise a fhaightear mar fhreagra ar iarraidh i stát ainmnithe.

100 . Nochtadh do dhéanamh dochair d'imscrúdú.

101 . Dliteanas oifigeach de chuid comhlachta chorpraithe.

102 . Fianaise in imeachtaí (ginearálta).

103 . Bearta sealadacha.

104 . Aitheantas a thabhairt do chearta tríú páirtithe.

105 . Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil 1994.

106 . Leasú ar alt 8(7) den Acht fán mBiúró um Shócmhainní Coiriúla 1996.

107 . Sonraí pearsanta a chosaint.

108 . Breitheamh den Chúirt Dúiche d’fheidhmiú cumhachtaí lasmuigh de dhúiche chúirte dúiche.

109 . Rialacháin.

110 . Caiteachais.

111 . Orduithe nó rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

SCEIDEAL 1

Téacs Choinbhinsiún 2000

SCEIDEAL 2

Téacs Phrótacal 2001

SCEIDEAL 3

Téacs an Chomhaontaithe leis an Íoslainn agus leis an Iorua

SCEIDEAL 4

Téacs Airteagail 49 agus 51 de Choinbhinsiún Schengen

SCEIDEAL 5

Téacs an Chreat-Chinnidh

SCEIDEAL 6

Téacs Theideal III de Chomhaontú CE/Chónaidhm na hEilvéise

SCEIDEAL 7

Téacs Chinneadh 2005 ón gComhairle

SCEIDEAL 8

CUID 1

Téacs Choinbhinsiún 1959

CUID 2

Téacs an Chéad Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún 1959

SCEIDEAL 9

Téacs an Dara Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún 1959

SCEIDEAL 10

Téacs Chaibidil IV de Choinbhinsiún 2005

SCEIDEAL 11

Téacs Airteagail 13, 14, 18, 19 agus 20 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta, arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 15 Samhain 2000.

SCEIDEAL 12

Téacs Airteagail 46, 49, 50 agus 54 go 57 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Éillithe, arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 31 Deireadh Fómhair 2003

SCEIDEAL 13

Téacs Chomhaontú an Aontais Eorpaigh/Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le Cúnamh Dlíthiúil Frithpháirteach

SCEIDEAL 14

Téacs Chonradh na hÉireann/Stáit Aontaithe Mheiriceá dar dáta an 18 Eanáir 2001, arna chur i bhfeidhm le hIonstraim an 14 Iúil 2005


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Bannaí 1997

1997, Uimh. 16

Bankers’ Books Evidence Act 1879

1879, 42 & 43 Vic., c. 11

An tAcht Féimheachta 1988

1988, Uimh. 27

Acht an Bhainc Ceannais 1971

1971, Uimh. 24

Acht na Leanaí 2001

2001, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí 1963 go 2006

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961

1961, Uimh. 39

An tAcht fán mBiúró um Shócmhainní Coiriúla 1996

1996, Uimh. 31

An tAcht um Cheartas Coiriúil 1994

1994, Uimh. 15

An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006

2006, Uimh. 26

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú) 2004

2004, Uimh. 20

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 1997

1997, Uimh. 4

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005

2005, Uimh. 2

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001

2001, Uimh. 50

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000

2000, Uimh. 11

An tAcht um Chosaint Sonraí 1988

1988, Uimh. 25

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003

Acht na bhFiaclóirí 1985

1985, Uimh. 9

An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach 2003

2003, Uimh. 45

An tAcht um Europol 1997

1997, Uimh. 38

Na hAchtanna um Eiseachadadh 1965 go 2001

An tAcht um Eiseachadadh (Leasú) 1994

1994, Uimh. 6

An tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur) 1987

1987, Uimh. 1

An tAcht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh) 2001

2001, Uimh. 49

Acht an Gharda Síochána 2005

2005, Uimh. 20

An tAcht Inimirce 1999

1999, Uimh. 22

An tAcht um Post-Phaicéid agus Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a Thascradh (Rialáil) 1993

1993, Uimh. 10

Acht na Lia-Chleachtóirí 1978

1978, Uimh. 4

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí 1977

1977, Uimh. 12

Acht na nAltraí 1985

1985, Uimh. 18

An tAcht um Rúin Oifigiúla 1963

1963, Uimh. 1

Police Property Act 1897

1897, 60 & 61 Vic., c. 30

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide 1983

1983, Uimh. 24

Acht na bPríosún 1970

1970, Uimh. 11

Acht na bPríosún 1972

1972, Uimh. 7

Probation of Offenders Act 1907

1907, 7 Edw., 7., c. 17

An tAcht um Chlárú Gníomhas agus Teidil 2006

2006, Uimh. 12

Na hAchtanna um Chlárú Gníomhas agus Teidil 1964 agus 2006

An tAcht i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938

1938, Uimh. 37

An tAcht um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu 1995

1995, Uimh. 16

/images/harp.jpg


Uimhir 7 de 2008


AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CÚNAMH FRITHPHÁIRTEACH) 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT—

(a) DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT SA STÁT DO CHOMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA ÁIRITHE NÓ D’FHORÁLACHA DE CHUID NA gCOMHAONTUITHE SIN, IDIR AN STÁT AGUS STÁIT EILE A BHAINEANN LE CÚNAMH FRITHPHÁIRTEACH IN ÁBHAIR CHOIRIÚLA;

(b)DO DHÉANAMH AISGHAIRM AGUS ATHACHTÚ, MAILLE LE LEASUITHE, AR CHUID VII (COMHAR IDIRNÁISIÚNTA) DEN ACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL 1994;

AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[28 Aibreán, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

1 .— (1) Féadfar an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach) 2008 a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfar le hordú nó le horduithe ón Aire, i gcoitinne nó faoi threoir críche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.

Léiriú (ginearálta).

2 .— (1) San Acht seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “ Acht 1994 ” an tAcht um Cheartas Coiriúil 1994;

ciallaíonn “ Comhaontú leis an Íoslainn agus leis an Iorua ” an Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua ar fheidhm forálacha áirithe de Choinbhinsiún 2000 agus de Phrótacal 2001, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Nollaig 2003;

ciallaíonn “ Airteagail 49 agus 51 ”, i ndáil le Coinbhinsiún Schengen, na hAirteagail sin den Choinbhinsiún, arna gcur chun feidhme maidir leis an Stát le Cinneadh (2002/192/CEE) 1 an 28 Feabhra 2002 ón gComhairle maidir le hiarraidh na hÉireann a bheith páirteach i roinnt forálacha de chuid acquis Schengen, ach ní fholaíonn sé mír (a) (arna haisghairm le hAirteagal 2.2 de Choinbhinsiún 2000) d’Airteagal 49;

folaíonn “ údarás ” duine;

ciallaíonn “ Coinbhinsiún 1959 ” an Coinbhinsiún Eorpach um Chúnamh Frithpháirteach i ndáil le hÁbhair Choiriúla, arna dhéanamh in Strasbourg an 20 Aibreán 1959, agus folaíonn sé Prótacal Breise an 17 Márta 1978 a ghabhann leis;

ciallaíonn “ Coinbhinsiún 2000 ” an Coinbhinsiún um Chúnamh Frithpháirteach i ndáil le hÁbhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh 2 , arna dhéanamh sa Bhruiséil an 29 Bealtaine 2000;

ciallaíonn “ Coinbhinsiún 2005 ” Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sciúradh, Cuardach, Urghabháil agus Coigistiú na bhFáltas ó Choireacht agus um Maoiniú Sceimhlitheoireachta, arna dhéanamh i Vársá an 16 Bealtaine 2005;

ciallaíonn “ Cinneadh 2005 ón gComhairle ” Cinneadh 2005/671/JHA 3 an 20 Meán Fómhair 2005 ón gComhairle maidir le malartú faisnéise agus comhar i dtaca le cionta sceimhlitheoireachta;

ciallaíonn “ Coinbhinsiún Sceimhlitheoireachta 1977 ” an Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur, arna dhéanamh in Strasbourg an 27 Eanáir 1977;

ciallaíonn “ Údarás Lárnach ” an t-údarás a luaitear in alt 8 ;

ciallaíonn “ iompar coiriúil ” aon iompar—

(a) ar cion é, nó

(b) a tharlaíonn i stát ainmnithe agus ar chion é dá mba sa Stát a tharlódh sé;

maidir le “ imscrúdú coiriúil ”—

(a) ciallaíonn sé imscrúdú i dtaobh an ndearna duine cion (de réir bhrí na Coda iomchuí) faoi dhlí an Stáit nó faoi dhlí stáit ainmnithe ar ina leith, más cuí, a fhéadfar iarraidh ar chúnamh a dhéanamh faoin ionstraim idirnáisiúnta iomchuí; agus

(b) folaíonn sé imscrúdú i dtaobh ar thairbhigh duine ó shócmhainní nó ó fháltais a dhíorthaíonn as iompar coiriúil nó an bhfuil sócmhainní nó fáltais den sórt sin á bhfáil nó faoina rialú ag duine;

ciallaíonn “ imeachtaí coiriúla ” imeachtaí, cibé acu sa Stát nó i stát ainmnithe, ar imeachtaí iad i gcoinne duine i leith ciona agus folaíonn sé—

(a) imeachtaí chun a chinneadh an bhfuair duine tairbhe as sócmhainní nó as fáltais a éiríonn as iompar coiriúil nó an bhfaigheann nó an rialaíonn duine sócmhainní nó fáltais den sórt sin,

(b) imeachtaí maidir le bearta a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(i) seachadadh a iarchur nó forfheidhmiú pianbhreithe nó birt choiscthigh a fhionraí,

(ii) scaoileadh saor coinníollach, nó

(iii) bac nó bearnú ar fhorfheidhmiú pianbhreithe nó birt choiscthigh,

(c) i ndáil le hiarrataí ar chúnamh ó údarás iarrthach i mballstát—

(i) gan dochar d’fho-alt (2)(b) d’ailt 74 agus 75 (iarrataí ar fhianaise nó ábhar fianaiseach), imeachtaí arna dtionscnamh ag údarás riaracháin i leith iompair atá inphionóis faoi dhlí an Stáit nó faoi dhlí an stáit sin nó faoi dhlí an dá stát, de bhua gur sáruithe iad ar na rialacha dlí, agus i gcás ina bhféadfadh an cinneadh a bheith ina chúis le himeachtaí os comhair cúirte ag a bhfuil dlínse in ábhair choiriúla go háirithe,

(ii) imeachtaí in éilimh ar dhamáistí a éiríonn as ionchúiseamh nó ciontú éagórach,

(iii) imeachtaí trócaire,

(iv) caingne sibhialta a bheidh uamtha le himeachtaí coiriúla, a mhéid nach mbeidh cinneadh críochnaitheach déanta sna himeachtaí coiriúla ag an gcúirt choiriúil lena mbaineann, agus

(v) imeachtaí i leith beart a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(I) seachadadh a iarchur nó forfheidhmiú pianbhreithe nó birt choiscthigh a fhionraí,

(II) scaoileadh saor coinníollach, nó

(III) bac nó bearnú ar fhorfheidhmiú pianbhreithe nó birt choiscthigh,

agus

(d) i ndáil le hiarrataí ar chúnamh ó údarás iarrthach i stát ainmnithe (seachas ballstát), gan dochar d’fho-alt (3) d’ailt 74 agus 75, imeachtaí arna dtionscnamh ag údarás riaracháin i leith iompair atá inphionóis faoi dhlí an Stáit nó faoi dhlí an stáit sin nó faoi dhlí an dá stát, de bhua gur sáruithe iad ar na rialacha dlí, agus i gcás ina bhféadfadh an cinneadh a bheith ina chúis le himeachtaí os comhair cúirte ag a bhfuil dlínse in ábhair choiriúla go háirithe;

ciallaíonn “stát ainmnithe” ballstát agus aon stát eile arna ainmniú faoi alt 4 ;

ciallaíonn “ Comhaontú CE/Chónaidhm na hEilvéise ” an Comhaontú um Chomhar idir an Comhphobal Eorpach agus a bhallstáit, de pháirt, agus Cónaidhm na hEilvéise, den pháirt eile, chun calaois agus aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann dochar dá leasanna airgeadais a chomhrac, arna dhéanamh i Lucsamburg an 26 Deireadh Fómhair 2004;

ciallaíonn “fianaise” fianaise ó bhéal nó, de réir mar is cuí, aon doiciméad nó rud a d’fhéadfaí a thabhairt ar aird mar fhianaise in imeachtaí coiriúla, lena n-áirítear aon fhaisnéis i bhfoirm neamh-inléite a d’fhéadfaí a aistriú go foirm bhuan agus inléite chun críocha na n-imeachtaí sin;

ciallaíonn “Creat-Chinneadh” Creat-Chinneadh (2003/577/JHA 4 ) an 22 Iúil 2003 ón gComhairle maidir le horduithe lena gcalctar maoin nó fianaise a fhorghníomhú san Aontas Eorpach;

folaíonn “príosúnacht” coinneáil agus, i ndáil le stát ainmnithe, cailleadh saoirse d’aon chineál eile;

ciallaíonn “ ionstraim idirnáisiúnta ” aon cheann de na comhaontuithe seo a leanas, nó forálacha na gcomhaontuithe sin, idir an Stát agus stáit eile nó stát eile i ndáil le cúnamh frithpháirteach in ábhair choiriúla:

(a) Coinbhinsiún 2000;

(b) Prótacal 2001;

(c) an Comhaontú leis an Íoslainn agus leis an Iorua;

(d) Airteagail 49 agus 51 de Choinbhinsiún Schengen;

(e) an Creat-Chinneadh;

(f) Teideal III de Chomhaontú CE/Chónaidhm na hEilvéise;

(g) Cinneadh 2005 ón gComhairle;

(h) Coinbhinsiún 1959;

(i) an Dara Prótacal Breise;

(j) Caibidil IV de Choinbhinsiún 2005;

(k) Airteagail 13, 14, 18, 19 agus 20 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta, arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 15 Samhain 2000;

(l) Airteagail 46, 49, 50 agus 54 go 57 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Éillithe, arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 31 Deireadh Fómhair 2003;

(m) comhaontú déthaobhach idir an Stát agus stát ainmnithe maidir le cúnamh den sórt sin a sholáthar; agus

(n) aon fhorchoimeádas nó dearbhú arna dhéanamh de réir ionstraime den sórt sin;

ciallaíonn “ballstát”—

(a) ballstát den Aontas Eorpach (seachas an Stát), chun críocha cúnaimh fhrithpháirtigh faoi fhorálacha Choinbhinsiún 2000, Phrótacal 2001, Airteagail 49 agus 51 de Choinbhinsiún Schengen, an Chreat-Chinnidh nó Chinneadh 2005, agus

(b) an Íoslainn agus an Iorua nó aon stát ainmnithe eile, chun críocha cúnaimh fhrithpháirtigh faoi aon cheann de na forálacha sin;

ciallaíonn “Aire” an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí;

maidir le “cion”—

(a) ciallaíonn sé cion ar ina leith a fhéadfar iarraidh a dhéanamh ar chúnamh frithpháirteach faoin ionstraim idirnáisiúnta iomchuí,

(b) folaíonn sé cion ioncaim, más rud é, nó sa mhéid, maidir leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí nó maidir le dlí an stáit ainmnithe lena mbaineann, go ndéantar foráil leis an ionstraim nó leis an dlí sin maidir le cúnamh frithpháirteach i leith ciona den sórt sin, ach

(c) ní fholaíonn sé cion polaitiúil;

ciallaíonn “ áit ” suíomh fisiciúil agus folaíonn sé—

(a) teaghais, teach cónaithe, foirgneamh nó áit chónaithe,

(b) láithreán,

(c) feithicil, cibé acu feithicil inneallghluaiste nó nach ea,

(d) soitheach, cibé acu soitheach farraige nó nach ea,

(e) aerárthach, cibé acu inoibrithe nó nach ea, agus

(f) sciorrárthach;

maidir le “cion polaitiúil”, ach amháin i gCuid 2

(a) folaíonn sé cion atá bainteach le cion polaitiúil,

(b) ní fholaíonn sé aon chion ar ina leith a fhéadfar duine a thabhairt suas do stát eile faoin Acht um Barántas Gabhála Eorpach 2003 nó faoi na hAchtanna um Eiseachadadh 1965 go 2001;

ciallaíonn “príosún” áit coimeádta (seachas stáisiún Garda Síochána) arna riaradh ag an Aire nó a riartar thar ceann an Aire, agus folaíonn sé—

(a) Foras Naomh Pádraig,

(b) áit arna soláthar faoi alt 2 d’Acht na bPríosún 1970,

(c) áit arna sonrú faoi alt 3 d’Acht na bPríosún 1972;

ach amháin i gCuid 4, folaíonn “maoin”—

(a) airgead agus gach maoin eile, réadach nó pearsanta, sochorraithe nó dochorraithe,

(b) ábhar i gcaingean agus aon mhaoin dho-láimhsithe nó neamhchorprach eile,

(c) fáltais as maoin a dhiúscairt, agus

(d) fianaise;

ciallaíonn “Prótacal 2001” an Prótacal 5 a ghabhann le Coinbhinsiún 2000, arna dhéanamh i Lucsamburg an 16 Deireadh Fómhair 2001;

ciallaíonn “ionstraim idirnáisiúnta iomchuí” an ionstraim idirnáisiúnta ar dá réir a dhéantar iarraidh ar chúnamh;

ciallaíonn “iarraidh” iarraidh ar chúnamh ar iarraidh í a dhéanann údarás iarrthach faoi réim agus de réir ionstraime idirnáisiúnta iomchuí;

ciallaíonn “údarás iarrthach”—

(a) cúirt nó binse agus í nó é ag feidhmiú dlínse in imeachtaí coiriúla i stát ainmnithe agus ag déanamh iarrata, nó

(b) aon údarás eile sa stát sin ar dóigh leis an Aire ina leith gurb é a fheidhm an iarraidh a dhéanamh;

maidir le “cion ioncaim”—

(a) ciallaíonn sé cion faoi dhlí an Stáit nó faoi dhlí stáit ainmnithe i dtaca le cánacha, dleachtanna, custaim nó rialáil malairte,

(b) folaíonn sé cion den sórt sin faoi dhlí stáit ainmnithe is cuma an ndéantar foráil le dlí an Stáit maidir le cánacha, dleachtanna, custaim nó rialáil malairte den chineál céanna a ndéantar foráil ina leith sa stát sin, ach

(c) ní fholaíonn sé—

(i) cion ina ndéantar forneart a úsáid nó a bhagairt nó ina ndéantar mionnú éithigh nó brionnú doiciméid arna eisiúint faoi údarás reachtúil, nó

(ii) cion a líomhnaítear ina leith gur oifigeach Ioncaim de chuid an stáit sin a rinne é ina cháil nó ina cáil mar oifigeach den sórt sin;

ciallaíonn “Coinbhinsiún Schengen” an Coinbhinsiún a síníodh in Schengen an 19 Meitheamh 1990 agus lena ndéantar Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur i ngníomh;

ciallaíonn “ Dara Prótacal Breise ” Dara Prótacal Breise an 8 Samhain 2001 a ghabhann le Coinbhinsiún 1959;

folaíonn “stát”, i ndáil le stát seachas an Stát, críoch, cibé acu sa stát nó lasmuigh de, ar críoch í—

(a) a bhfuil an stát nó rialtas an stáit freagrach go hiomlán nó go páirteach as a caidreamh eachtrach, agus

(b) a bhfuil feidhm ag an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí maidir leis nó a ndéantar foráil lena dlí maidir le cúnamh frithpháirteach in ábhair choiriúla,

agus tá “stát ainmnithe” agus “ballstát” le forléiriú dá réir sin.

(2) Níl feidhm ag forchoimeádais arna ndéanamh de bhun Airteagal 13 de Choinbhinsiún Sceimhlitheoireachta 1977 maidir le cúnamh frithpháirteach idir ballstáit.

(3) Tugtar éifeacht leis na forálacha seo a leanas den Acht seo do Chinneadh (2002/192/CE) an 28 Feabhra 2002 ón gComhairle maidir le hiarraidh na hÉireann a bheith páirteach i roinnt forálacha de chuid acquis Schengen, a mhéid a bhaineann na forálacha sin le cúnamh frithpháirteach in ábhair choiriúla:

(a) mír (c) den mhíniú ar “imeachtaí coiriúla” i bhfo-alt (1);

(b) fo-ailt (1) agus (2) d'ailt 74 agus 75;

(c) alt 82 (1)(b).

(4) Tabharfar aird bhreithiúnach ar ionstraim idirnáisiúnta iomchuí.

(5) Le linn aon fhoráil den Acht seo a léiriú—

(a) féadfaidh cúirt breithniú a dhéanamh ar an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí agus ar aon doiciméad míniúcháin a eisítear ina teannta, agus

(b) cibé creidiúnacht is cuí sna himthosca a thabhairt don ionstraim agus d’aon doiciméad den sórt sin.

(6) Mar áis tagartha—

(a) tá an téacs Béarla de Choinbhinsiún 2000 leagtha amach i Sceideal 1,

(b) tá an téacs Béarla de Phrótacal 2001 leagtha amach i Sceideal 2,

(c) tá an téacs Béarla den Chomhaontú leis an Íoslainn agus leis an Iorua leagtha amach i Sceideal 3,

(d) tá an téacs Béarla d’Airteagail 49 agus 51 de Choinbhinsiún Schengen leagtha amach i Sceideal 4,

(e) tá an téacs Béarla den Chreat-Chinneadh leagtha amach i Sceideal 5,

(f) tá an téacs Béarla de Theideal III de Chomhaontú CE/Chónaidhm na hEilvéise leagtha amach i Sceideal 6,

(g) tá an téacs Béarla de Chinneadh 2005 ón gComhairle leagtha amach i Sceideal 7,

(h) tá an téacs Béarla de Choinbhinsiún 1959 agus den Chéad Phrótacal Breise a ghabhann leis leagtha amach i Sceideal 8,

(i) tá an téacs Béarla den Dara Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún 1959 leagtha amach i Sceideal 9,

(j) tá an téacs Béarla de Chaibidil IV de Choinbhinsiún 2005 leagtha amach i Sceideal 10,

(k) tá an téacs Béarla d’Airteagail 13, 14, 18, 19 agus 20 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta, arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 15 Samhain 2000, leagtha amach i Sceideal 11,

(l) tá an téacs Béarla d’Airteagail 46, 49, 50 agus 54 go 57 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Éillithe, arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 31 Deireadh Fómhair 2003, leagtha amach i Sceideal 12,

(m) tá an téacs Béarla den Chomhaontú maidir le Cúnamh Dlíthiúil Frithpháirteach idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá, arna dhéanamh in Washington D.C. an 25 Meitheamh 2003, leagtha amach i Sceideal 13, agus

(n) tá an téacs Béarla den Chonradh idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Stát Aontaithe maidir le Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla, arna dhéanamh in Washington D.C. an 18 Eanáir 2001, arna chur i bhfeidhm leis an Ionstraim atá beartaithe le hAirteagal 3(2) den Chomhaontú sin dar dáta an 25 Meitheamh 2003 agus arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 14 Iúil 2005, leagtha amach i Sceideal 14.

Srian ginearálta ar chúnamh a sholáthar.

3 .— (1) Diúltófar cúnamh a thabhairt—

(a) má mheasann an tAire gur dóigh go ndéanfaí dochar do fhlaitheas, do shlándáil nó do leasanna riachtanacha eile an Stáit dá dtabharfaí cúnamh nó go mbeadh sé contrártha do bheartas poiblí (ordre public),

(b) má tá forais réasúnacha ann chun a chreidiúint—

(i) go ndearnadh an iarraidh lena mbaineann chun duine a ionchúiseamh nó a phionósú mar gheall ar a ghnéas nó a gnéas, a chine nó a cine, a chreideamh nó a creideamh, a bhunadh eitneach nó a bunadh eitneach, a náisiúntacht, a theanga nó a teanga, a thuairimí polaitíochta nó a tuairimí polaitíochta, nó a ghnéaschlaonadh nó a gnéaschlaonadh,

(ii) go bhféadfadh sé tarlú, dá soláthrófaí cúnamh—

(I) go ndéanfaí dochar do sheasamh duine maidir le haon cheann de na cúiseanna sin,

(II) gurbh é ba thoradh leis ná go ndéanfaí céastóireacht ar an duine nó go ndéanfaí sárú eile ar an gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine i leith an duine,

(c) más rud é nach bhfuil an iarraidh de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí, nó

(d) más rud go ndéanfaí dochar d’imscrúdú coiriúil, nó d’imeachtaí coiriúla, sa Stát dá soláthrófaí cúnamh agus fad a dhéanfaí dochar amhlaidh,

agus féadfar é a dhiúltú ar aon fhoras eile chun cúnamh a dhiúltú ar foras é a shonraítear san ionstraim idirnáisiúnta iomchuí.

(2) San alt seo, tá le “ céastóireacht ” an bhrí a thugtar dó leis an Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000.

Stát ainmnithe.

4 .— Féadfaidh an tAire Gnóthaí Eachtracha le hordú, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, stát (seachas ballstát) a ainmniú chun críocha cúnaimh fhrithpháirtigh idir an Stát agus an stát sin faoin Acht seo nó chun críocha Codanna nó forálacha sonraithe den Acht seo de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí.

Feidhm dlí a bheith ag Airteagail áirithe de Choinbhinsiún 2000 agus den Dara Prótacal Breise.

5 .— (1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, tá feidhm an dlí ag Airteagail 4 (foirmiúlachtaí agus nósanna imeachta le linn iarrataí a fhorghníomhú) agus 6 (iarrataí a tharchur) de Choinbhinsiún 2000 agus ag Airteagail 4 (bealaí cumarsáide) agus 8 (nós imeachta) den Dara Prótacal Breise i leith a bhfeidhme maidir leis an Stát.

(2) Chun críocha fho-alt (1)

(a) déanfar tagairtí sna hAirteagail atá luaite san fho-alt sin do stát iarrtha nó do pháirtí iarrtha nó d'údaráis, d’údaráis bhreithiúnacha nó d’údaráis inniúla an stáit nó an pháirtí sin a fhorléiriú mar thagairtí, de réir mar is cuí, don Údarás Lárnach nó don bhreitheamh nó don chúirt lena mbaineann, agus

(b) aon tagairtí do na hAirteagail sin is tagairtí iad do na hAirteagail arna modhnú le haon fhorchoimeádas nó dearbhú arna dhéanamh i ndáil leo.

Iarrataí (ginearálta).

6 .— (1) Faoi réir na bhforálacha den Acht seo a bhaineann le hiarrataí áirithe, tá éifeacht leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí sa Stát i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) foirm na n-iarrataí agus an fhaisnéis atá le soláthar leo,

(b) an gníomh a fhéadfar a dhéanamh i gcás nach gcomhlíonann iarraidh forálacha na hionstraime nó i gcás nach leor an fhaisnéis a sholáthraítear chun gur féidir déileáil leis an iarraidh,

(c) aon srianta san ionstraim maidir le diúltú d’iarrataí áirithe,

(d) aon cheanglais san ionstraim maidir le cosaint, nochtadh, úsáid nó tarchur faisnéise nó fianaise a fhaightear fúithi,

(e) na foirmiúlachtaí agus na nósanna imeachta le linn déileáil le hiarrataí, mura rud é go bhfuil na foirmiúlachtaí agus na nósanna imeachta sin contrártha do phrionsabail bhunúsacha dhlí an Stáit, agus

(f) tarchur, agus modh tarchurtha, iarrataí lena n-áirítear, i gcás ina bhforáiltear amhlaidh san ionstraim, tarchur trí Eagraíocht Idirnáisiúnta na bPóilíní Coireachta (Interpol) i gcásanna práinneacha.

(2) Ní bhaineann an tAcht seo ach amháin le hiarrataí a dhéantar tar éis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí a bheith tagtha i bhfeidhm, nó, de réir mar a bheidh, tar éis í a bheith curtha i bhfeidhm idir an Stát agus an stát ainmnithe lena mbaineann.

(3) Maidir le hiarrataí a fhaightear agus nach bhforghníomhaítear roimh an dáta nár mhór déileáil leo faoin Acht seo, déileálfar leo, nó leanfar de bheith ag déileáil leo, amhail is dá mba rud é nár ritheadh an tAcht seo.

(4) Maidir le hiarrataí—

(a) déanfar iad a dhíriú chuig an Údarás Lárnach, mura rud é go bhforáiltear a mhalairt leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí,

(b) más cuí, léireofar iontu an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí ar fúithi atá an iarraidh á déanamh, agus

(c) beidh siad i scríbhinn nó in aon fhoirm ónar féidir taifead scríofa a tháirgeadh faoi dhálaí trína lamháiltear a bhfíre a shuíomh.

(5) Maidir le hiarrataí chuig stát ainmnithe agus maidir le haon doiciméid tacaíochta nó doiciméid ghaolmhara, beidh aistriúchán ag gabháil leo, más cuí, ar aistriúchán é ar na hiarrataí agus ar aon doiciméid den sórt sin, nó ar na codanna ábhartha díobh, go teanga oifigiúil nó go ceann de theangacha oifigiúla an stáit sin, mura rud é gurb eol nach bhfuil aistriúchán den sórt sin ag teastáil ón údarás iomchuí sa stát ainmnithe lena mbaineann.

(6) Maidir le hiarrataí ó stát ainmnithe agus maidir le haon doiciméid tacaíochta nó doiciméid ghaolmhara, mura bhfuil siad i mBéarla nó i nGaeilge, beidh aistriúchán ar na hiarrataí agus ar aon doiciméid den sórt sin nó ar na codanna ábhartha díobh ag gabháil leo.

(7) Féadfaidh an tÚdarás Lárnach—

(a) glacadh le hiarrataí agus le haon doiciméid tacaíochta nó doiciméid ghaolmhara mar fhianaise ar na nithe a luaitear iontu, mura rud é go bhfuil faisnéis dá mhalairt aige, agus

(b) cibé faisnéis bhreise is gá chun gur féidir cinneadh a dhéanamh faoi iarraidh a lorg ón údarás iarrthach lena mbaineann.

(8) Féadfaidh an tAire gníomh maidir le hiarraidh a iarchur dá mba rud é go ndéanfadh an gníomh dochar d’imeachtaí coiriúla nó d’imscrúdú coiriúil.

(9) Sula ndiúltóidh an tAire d’iarraidh nó sula n-iarchuirfidh sé nó sí gníomh maidir leis, déanfaidh sé nó sí, i gcás inar cuí sin agus tar éis dul i gcomhairle leis an údarás iarrthach, breithniú i dtaobh an bhféadfar géilleadh don iarraidh go páirteach nó faoi réir cibé coinníollacha a mheasfaidh sé nó sí is gá.

(10) Tabharfar cúiseanna le haon diúltú nó iarchur den sórt sin.

(11) Déanfaidh an tAire aon imthosca a fhágann go bhfuil sé dodhéanta an iarraidh a chomhlíonadh nó ar dóigh dóibh comhlíonadh a mhoilliú go suntasach a chur in iúl d’údarás iarrthach.

Fianaise a tharchur chuig stát ainmnithe (ginearálta).

7 .— (1) Déanfar fianaise a fhaightear sa Stát i gcomhlíonadh iarrtha a tharchur chuig an stát ainmnithe lena mbaineann de réir ordacháin an Aire.

(2) Más rud é go bhfuil deimhniú, mionnscríbhinn nó doiciméad fíoraithe eile le bheith ag gabháil le haon fhianaise den sórt sin, déanfaidh an breitheamh lena mbaineann nó, de réir mar a bheidh, an comhalta cuí den Gharda Síochána nó an t-oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, an doiciméad a éilítear a sholáthar lena tharchur chuig an stát ainmnithe.

(3) I gcás inarb é atá san fhianaise ná doiciméad, déanfar an doiciméad bunaidh nó cóip de a tharchur agus, i gcás inarb é atá ann ná aon ítim eile, déanfar an ítim í féin nó tuairisc uirthi, grianghraf di nó léiriú eile uirthi a tharchur, de réir mar is gá chun an iarraidh a chomhlíonadh.

Údarás Lárnach.

8 .— (1) Is é nó is í an tAire an tÚdarás Lárnach chun críocha an Achta seo.

(2) Is é feidhm an Údaráis Lárnaigh iarrataí, seachas iarrataí arna ndéanamh faoi Chuid 3, a fháil agus a tharchur, agus déileáil le hiarrataí thairis sin, agus comhoibriú a dhéanamh, de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí, le daoine comhfhreagracha nó le comhlachtaí comhfhreagracha i stáit ainmnithe i ndáil le hiarrataí a fhaightear uathu.

(3) Féadfaidh an tAire, má mheasann sé nó sí gur cuí sin, daoine a ainmniú chun feidhmeanna sonraithe de chuid an Údaráis Lárnaigh a chomhlíonadh, agus féadfar daoine éagsúla a ainmniú amhlaidh chun feidhmeanna éagsúla den sórt sin a chomhlíonadh.

(4) Fad atá ainmniú den sórt sin i bhfeidhm, tá tagairt san Acht seo don Údarás Lárnach, a mhéid a bhaineann sí le comhlíonadh feidhme a shonraítear san ainmniú, le forléiriú mar thagairt don duine arna ainmniú nó arna hainmniú amhlaidh chun an fheidhm sin a chomhlíonadh.

(5) Féadfaidh an tAire ainmniú a leasú nó a chúlghairm.

(6) Déanfaidh an tAire, trí fhógra i scríbhinn, ainmneacha aon daoine a bheidh arna n-ainmniú de thuras na huaire faoin alt seo a chur in iúl d’Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Malartú spontáineach faisnéise.

9 .— (1) Gan dochar d’alt 100, féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, Coimisinéir an Gharda Síochána nó na Coimisinéirí Ioncaim (dá ngairtear “an t-údarás soláthair” san alt seo), de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí agus gan iarraidh a fháil chuige sin, faisnéis a sheoladh chuig údarás inniúil i stát ainmnithe maidir le nithe a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le hiarraidh den sórt sin nó chun críche imscrúduithe coiriúla reatha nó imeachtaí coiriúla reatha nó chun imscrúduithe nó imeachtaí den sórt sin a thionscnamh.

(2) Féadfaidh an t-údarás soláthair coinníollacha a fhorchur ar úsáid na faisnéise a sheoltar amhlaidh ag an údarás inniúil.

(3) Níl feidhm ag fo-alt (2) i ndáil le húdarás inniúil stáit ainmnithe a bhfuil dearbhú déanta aige faoi mhír 4 d’Airteagal 11 den Dara Prótacal mura rud é, de réir mar a cheanglaítear le dearbhú den sórt sin, go mbeidh fógra roimh ré faoi chineál na faisnéise a bheidh le seoladh faighte ag an údarás agus gur aontaigh sé an fhaisnéis sin a sheoladh.

(4) Maidir le haon choinníollacha a fhorchuireann údarás inniúil i stát ainmnithe ar úsáid faisnéise arna seoladh chuige ag an údarás soláthair, comhlíonfar iad de bhun na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí.

(5) San alt seo, aon tagairtí d’údarás inniúil i stát ainmnithe is tagairtí iad don údarás i stát den sórt sin ar dealraitheach don údarás soláthair gurb é an t-údarás cuí é maidir leis an bhfaisnéis lena mbaineann a fháil nó a sheoladh.

Aisghairm.

10 .— Gan dochar d’alt 11, aisghairtear na forálacha seo a leanas:

(a) Cuid VII (Comhar Idirnáisiúnta) d’Acht 1994 agus an Dara Sceideal (fianaise a thógáil lena húsáid lasmuigh den Stát) a ghabhann leis an Acht sin,

(b) alt 15 (leasú ar Acht 1994) den Acht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 1997, agus

(c) alt 22 (leasú ar alt 56A d’Acht 1994) den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001.

Cosaint.

11 .— (1) Más rud é—

(a) go ndearnadh cúnamh frithpháirteach a sholáthar idir an Stát agus stát eile le foráil de chuid Chuid VII d’Acht 1994, nó faoi fhoráil den sórt sin, roimh aisghairm na Coda sin ar thosach feidhme alt 10 (a), agus

(b) nach bhfuil an Stát arna ainmniú faoi alt 4 chun críocha an chúnaimh sin,

leanfar den chúnamh lena mbaineann a sholáthar faoi réim agus de réir na forála comhréirí den Acht seo agus beidh éifeacht leis an bhforáil sin, dá réir sin, fara aon mhodhnuithe is gá, chun na críche sin.

(2) Folaíonn an tagairt i bhfo-alt (1) do Chuid VII d’Acht 1994 tagairt don Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

(3) Folaíonn tagairtí i bhfo-alt (1) do stát tagairtí do thír nó do chríoch de réir bhrí na Coda sin VII.

CUID 2

Faisnéis faoi Idirbhearta Airgeadais chun críocha Imscrúdaithe Choiriúil

Léiriú (Cuid 2).

12 .— (1) Sa Chuid seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “ cuntas ” cuntas, de chineál ar bith, i bhforas airgeadais, cibé acu sa Stát nó i stát ainmnithe, ar cuntas é a shealbhaíonn duine nó atá faoi rialú duine agus folaíonn sé—

(a) cuntas a shealbhaíonn an duine faoi ainm éagsúil nó faoi leagan éagsúil d’ainm an duine,

(b) cuntas a shealbhaíonn an duine i gcomhpháirt le duine eile,

(c) cuntas a shealbhaíonn duine eile ar cuntas é a bhfuil an duine údaraithe chun oibriú air, cibé acu ar mhodh cumhachta aturnae nó ar shlí eile,

(d) cuntas a shealbhaíonn duine eile (dá ngairtear “cuntas seolta nó faighteora” sa Chuid seo) ar cuntas é ar chuige nó uaidh a rinneadh íocaíochtaí nó atá íocaíochtaí á ndéanamh ó chuntas, nó chuig cuntas, in ainm duine a shonraítear in ordú um fhaisnéis chuntais, agus

(e) aon chuntas eile a shealbhaíonn duine eile, i gcás ina mbeadh faisnéis i ndáil leis iomchuí maidir leis an imscrúdú dá dtagraítear san iarraidh;

ciallaíonn “ ordú um fhaisnéis chuntais ” ordú faoi alt 13 17 á rá go ndéanfaidh foras airgeadais sonraithe, laistigh de thréimhse ama a shonróidh an t-iarratasóir ar an ordú trí fhógra i scríbhinn nó laistigh d’aon fhadú ar an tréimhse ama sin faoi fho-alt (2)

(a) an méid seo a leanas a lua—

(i) an bhfuil cuntas nó cuntais in ainm nó in ainmneacha duine shonraithe nó daoine sonraithe nó i leagan éagsúil sonraithe nó i leaganacha éagsúla sonraithe den ainm nó de na hainmneacha sin á shealbhú nó á sealbhú san fhoras airgeadais, agus

(ii) an bhfuil sé tar éis teacht ar eolas, i ngnáthchúrsa gnó, faoi aon chuntas nó cuntais eile san fhoras a bhfuil an duine sonraithe nó na daoine sonraithe údaraithe chun oibriú air, cibé acu ar mhodh cumhachta aturnae nó ar shlí eile,

agus

(b) má tá, aon fhaisnéis atá aige nó aici i ndáil le haon chuntas nó cuntais den sórt sin agus i ndáil le haon chuntais seolta nó faighteora, lena n-áirítear mionsonraí faoi aon oibríochtaí ar an gcuntas nó ar na cuntais sin, de réir mar a shonraítear san ordú, le linn aon tréimhse a shonraítear amhlaidh a sholáthar don iarratasóir nó d’ainmnitheach an iarratasóra ar mhodh agus i bhfoirm a shonraítear san fhógra;

ciallaíonn “ ordú um fhaireachán cuntais ” ordú faoi alt 13 17 á rá go gcuirfidh foras airgeadais sonraithe ar chumas an iarratasóra ar an ordú chun faireachán a dhéanamh, le linn tréimhse áirithe, agus ar mhodh agus i bhfoirm, a shonróidh an t-iarratasóir trí fhógra i scríbhinn, ar aon oibríochtaí arna sonrú amhlaidh agus atá á ndéanamh ar chuntas nó ar chuntais in ainm sonraithe nó in ainmneacha sonraithe nó i leagan éagsúil sonraithe nó i leaganacha éagsúla sonraithe den ainm nó de na hainmneacha sin san fhoras airgeadais;

ciallaíonn “ foras airgeadais ”—

(a) má tá an foras airgeadais sa Stát—

(i) duine a shealbhaíonn nó a shealbhaigh ceadúnas ó Bhanc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann faoi alt 9 d’Acht an Bhainc Ceannais 1971,

(ii) duine dá dtagraítear in alt 7(4) den Acht sin, nó

(iii) foras creidmheasa (de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais Chreidmheasa a Cheadúnú agus a Mhaoirsiú) 1992 (I.R. Uimh. 395 de 1992)) atá údaraithe ag an Údarás sin chun gnó forais creidmheasa a sheoladh de réir na n-achtachán maoirseachta de réir bhrí na Rialachán sin,

(b) má tá an foras airgeadais i stát ainmnithe, banc nó foras airgeadais neamhbhainc;

ciallaíonn “ foirm ”, san áit a bhfuil sé sa mhíniú ar ordú um fhaisnéis chuntais agus ar ordú um fhaireachán cuntais, foirm—

(a) atá buan agus inléite, cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh í a aistriú chuig foirm den sórt sin ó fhoirm leictreonach nó ó fhoirm neamh-inléite, nó

(b) má shonraíonn an t-iarratasóir ar ordú den sórt sin amhlaidh, atá i bhfoirm leictreonach nó i bhfoirm neamh-inléite eile atá inaistrithe chuig foirm bhuan agus inléite;

maidir le “cion polaitiúil”—

(a) folaíonn sé cion atá bainteach le cion polaitiúil,

(b) ní fholaíonn sé—

(i) cion lena mbaineann alt 3 den Acht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur) 1987 (“Acht 1987”), nó

(ii) cion, arna mhíniú i bhfo-alt (3), arb é atá ann ná comhcheilg nó comhlachú maidir le cion den sórt sin a dhéanamh;

ciallaíonn “ Prótacal 2001 ” Prótacal an 16 Deireadh Fómhair 2001 a ghabhann le Coinbhinsiún 2000;

tá le “ cuntas seolta nó faighteora ” an bhrí a thugtar dó le mír (d) den mhíniú ar “cuntas”.

(2) Maidir leis an tréimhse ama a shonraíonn iarratasóir ar ordú um fhaisnéis chuntais—

(a) is tréimhse ama í a bhféadfar a bheith ag súil ina leith go soláthróidh foras airgeadais an fhaisnéis a shonraítear san ordú laistigh di, agus

(b) féadfar í a fhadú ar feadh tréimhse a shonróidh an t-iarratasóir i bhfógra breise i scríbhinn, tar éis dul i gcomhairle leis an bhforas airgeadais lena mbaineann.

(3) Maidir leis an gcion comhcheilge nó maidir leis an gcion comhlachaithe dá dtagraítear i mír (b)(ii) den mhíniú ar “cion polaitiúil”, is cion é—

(a) arb é atá ann an t-iompar a thuairiscítear in Airteagal 3(4) den Choinbhinsiún a bhaineann le hEiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996, eadhon, iompar ag duine ar iompar é a chuidíonn le grúpa daoine ag gníomhú dóibh de chomhchuspóir na nithe seo a leanas a dhéanamh—

(i) cion amháin nó níos mó i réimse na sceimhlitheoireachta de réir mar atá luaite in Airteagail 1 agus 2 de Choinbhinsiún Sceimhlitheoireachta 1977, gáinneáil ar dhrugaí nó cineálacha eile coireachta eagraithe, nó

(ii) gníomhartha eile foréigin in aghaidh beatha, iomláine choirp nó saoirse duine nó gníomhartha eile foréigin lena gcruthaítear comhchontúirt do dhaoine,

agus

(b) atá inphionóis, fiú mura nglacann an duine páirt i ndéanamh iarbhír an chiona nó na gcionta, le téarma príosúnachta ar feadh tréimhse 12 mhí nó le pionós is déine ná sin

más rud é, maidir leis an gcuidiú sin, gur chuidiú d’aon ghnó é agus gur thug an duine é agus eolas aige nó aici faoi chuspóir agus faoi ghníomhaíocht choiriúil ghinearálta an ghrúpa nó faoi é a bheith ar intinn aige an cion nó na cionta lena mbaineann a dhéanamh.

(4) An tagairt san alt seo d’alt 3 d’Acht 1987 is tagairt í don alt sin arna leasú le halt 2 den Acht um Eiseachadadh (Leasú) 1994 agus le hailt 12 agus 27 den Acht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh) 2001.

Faisnéis faoi idirbhearta airgeadais ar faisnéis í atá le húsáid sa Stát

Ordú um fhaisnéis chuntais agus ordú um fhaireachán cuntais.

13 .— (1) Chun críocha imscrúdaithe choiriúil sa Stát, féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná cigire iarratas a dhéanamh ex parte chuig breitheamh den Ard-Chúirt ar ordú um fhaisnéis chuntais nó ordú um fhaireachán cuntais nó ar an dá ordú sin.

(2) Féadfaidh baint a bheith ag an iarratas—

(a) le gach foras airgeadais sa Stát nó sa stát ainmnithe lena mbaineann,

(b) le hearnáil nó le hearnálacha foras airgeadais den sórt sin, nó

(c) le foras airgeadais áirithe den sórt sin nó le forais airgeadais áirithe den sórt sin.

(3) Maidir leis an ordú nó na horduithe a mbeidh iarratas déanta orthu i ndáil leis an bhforas airgeadais nó leis na forais airgeadais a bheidh sonraithe san iarratas, féadfaidh an breitheamh é nó iad a dhéanamh más deimhin leis nó léi—

(a) go bhfuil imscrúdú á dhéanamh ag an nGarda Síochána i dtaobh na nithe seo a leanas—

(i) an bhfuil cion déanta ag duine sonraithe, nó

(ii) an bhfuil seilbh nó rialú ag duine sonraithe ar shócmhainní nó ar fháltais a éiríonn as iompar coiriúil,

agus

(b) go bhfuil forais réasúnacha ann chun a chreidiúint—

(i) go bhféadfadh sé go bhfuil faisnéis atá ag teastáil chun críocha an imscrúdaithe ag an bhforas airgeadais nó ag na forais airgeadais lena mbaineann, agus

(ii) gurb é leas an phobail é go ndéanfaí aon fhaisnéis den sórt sin a nochtadh chun na gcríoch sin, ag féachaint don tairbhe is dóigh a bheadh ann don imscrúdú agus ag féachaint d’aon imthosca iomchuí eile.

(4) Maidir le hordú faoin alt seo, beidh dóthain faisnéise ann i ndáil le haon chuntas arna shonrú ann chun gur féidir leis an bhforas airgeadais lena mbaineann an cuntas a shainaithint.

(5) Tá éifeacht le hordú faoin alt seo d’ainneoin aon oibleagáide maidir le rúndacht nó d’ainneoin aon sriain eile ar nochtadh a fhorchuirtear le reacht nó ar shlí eile.

(6) Maidir le fógra i scríbhinn arna thabhairt d’fhoras airgeadais de bhun ordaithe faoin alt seo, ar ordú é ina sonraítear oibríochtaí ar chuntais arna gcoimeád san fhoras sin, féadfaidh an t-iarratasóir ar an ordú é a mhodhnú, i gcomhairle leis an bhforas airgeadais, chun nach ndéanfaidh an foras sin, a mhéid is indéanta, faisnéis a sholáthar nach bhfuil iomchuí maidir leis an imscrúdú coiriúil lena mbaineann.

(7) Maidir le haon fhaisnéis arna soláthar ag foras airgeadais sa Stát i gcomhlíonadh ordaithe faoin alt seo, níl sí inghlactha i bhfianaise i gcoinne an fhorais airgeadais, ach amháin in aon imeachtaí i leith ciona faoi alt 21 (1)(b).

Iarraidh chuig stát ainmnithe ar fhaisnéis faoi idirbhearta airgeadais.

14 .— (1) I gcás ina mbaineann ordú um fhaisnéis chuntais nó ordú um fhaireachán cuntais le faisnéis maidir le cuntas nó le cuntais i bhforas airgeadais i stát ainmnithe, féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí an t-ordú a chur chuig an Údarás Lárnach lena tharchur chuig údarás inniúil sa stát sin, maille le hiarraidh ón Stiúrthóir an fhaisnéis lena mbaineann an t-ordú a sholáthar.

(2) D’ainneoin fo-alt (1), féadfaidh an Stiúrthóir iarraidh a dhéanamh go díreach chuig údarás inniúil i stát ainmnithe ar iarraidh í ar aon fhaisnéis a sholáthar a bhféadfadh baint a bheith ag ordú um fhaisnéis chuntais nó ag ordú um fhaireachán cuntais léi má tá imscrúdú coiriúil ar siúl sa Stát agus má tá forais réasúnacha ag an Stiúrthóir chun a chreidiúint—

(a) go bhféadfadh sé go bhfuil faisnéis atá ag teastáil chun críocha an imscrúdaithe ag foras airgeadais nó ag forais airgeadais sa stát ainmnithe, agus

(b) gurb é leas an phobail é go ndéanfaí aon fhaisnéis den sórt sin a nochtadh chun na gcríoch sin, ag féachaint don tairbhe is dóigh a bheadh ann don imscrúdú agus ag féachaint d’aon imthosca iomchuí eile.

(3) Beidh an méid seo a leanas san áireamh in aon iarraidh faoin alt seo—

(a) ráiteas ón Stiúrthóir á rá go bhfuil imscrúdú ar siúl maidir le cion sonraithe agus gur ábhar don imscrúdú an duine atá luaite san iarraidh, agus

(b) an fhaisnéis seo a leanas:

(i) cén fáth a measann an Stiúrthóir gur dóigh go mbeidh luach substaintiúil, chun críocha an imscrúdaithe, ag gabháil leis an bhfaisnéis iarrtha;

(ii) cén fáth a measann sé nó sí go bhféadfadh sé go gcoimeádann foras airgeadais nó forais airgeadais sa stát ainmnithe an cuntas nó na cuntais lena mbaineann;

(iii) má tá siad ar fáil, ainm nó ainmneacha an fhorais sin nó na bhforas sin;

(iv) an tréimhse uasta príosúnachta a dhlitear, ar dhuine a chiontú sa chion, a chur ar dhuine láninniúil nár ciontaíodh roimhe sin;

(v) an t-ábhar atá luaite i bhfo-ailt (4) agus (5); agus

(vi) aon fhaisnéis eile a d’fhéadfadh comhlíonadh na hiarrata a éascú.

(4) Ní dhéanfar faisnéis a fhaightear mar fhreagra ar iarraidh faoin alt seo a úsáid, gan toiliú an údaráis inniúil, chun aon chríche seachas an chríoch a cheadaítear leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí.

(5) Nuair nach mbeidh aon fhaisnéis den sórt sin ag teastáil a thuilleadh chun na críche sin (nó chun aon chríche eile a mbeidh an toiliú sin faighte ina leith), tabharfar ar ais í don údarás inniúil mura rud é go gcuireann an t-údarás in iúl nach gá í a thabhairt ar ais.

Faisnéis faoi idirbhearta airgeadais ar faisnéis í atá le húsáid i stát ainmnithe

Iarraidh ó stát ainmnithe ar fhaisnéis faoi idirbhearta airgeadais.

15 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hiarraidh ar fhaisnéis i ndáil le haon chuntas nó cuntais a d’fhéadfadh a bheith arna shealbhú nó arna sealbhú i bhforas airgeadais sa Stát ag duine is ábhar d’imscrúdú coiriúil i stát ainmnithe.

(2) Beidh an méid seo a leanas san áireamh san iarraidh—

(a) ráiteas á rá go ndearnadh cion sonraithe sa stát ainmnithe lena mbaineann agus gur ábhar d’imscrúdú maidir leis an gcion an duine atá luaite san iarraidh,

(b) ráiteas á rá—

(i) nach ndéanfar aon fhaisnéis a sholáthrófar mar fhreagra ar an iarraidh a úsáid, gan toiliú roimh ré ón Aire, chun aon chríche seachas an chríoch a bheidh sonraithe san iarraidh, agus

(ii) go ndéanfar an taifead ar aon fhaisnéis den sórt sin a thabhairt ar ais nuair nach mbeidh sé ag teastáil a thuilleadh chun na críche a shonrófar amhlaidh (nó chun aon chríche eile a mbeidh an toiliú sin faighte ina leith) mura rud é go gcuirfidh an tAire in iúl nach gá é a thabhairt ar ais,

agus

(c) an fhaisnéis seo a leanas:

(i) cén fáth a measann an t-údarás iarrthach gur dóigh go mbeidh luach substaintiúil, chun críocha an imscrúdaithe, ag gabháil leis an bhfaisnéis iarrtha;

(ii) cén fáth a measann sé go bhféadfadh sé go sealbhaíonn foras airgeadais nó forais airgeadais sa Stát an cuntas nó na cuntais lena mbaineann;

(iii) má tá siad ar fáil, ainm nó ainmneacha an fhorais sin nó na bhforas sin;

(iv) an tréimhse uasta príosúnachta faoi dhlí an stáit ainmnithe arb í an tréimhse í atá inchurtha mar phionós i leith an chiona; agus

(v) aon fhaisnéis eile a d’fhéadfadh comhlíonadh na hiarrata a éascú.

(3) I bhfo-alt (1), folaíonn “ faisnéis ”—

(a) faisnéis i dtaobh an gcoinníonn foras airgeadais sa Stát cuntas nó cuntais a luaitear san fho-alt sin,

(b) mionsonraí faoi aon chuntas nó cuntais den sórt sin,

(c) mionsonraí faoi oibríochtaí ar aon chuntas nó cuntais den sórt sin le linn tréimhse áirithe.

Gníomhú tar éis iarraidh a fháil.

16 .— Féadfaidh an tAire, má tá sé nó sí den tuairim go gcomhlíonann an iarraidh alt 15 , a údarú do chomhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná cigire iarratas a dhéanamh chuig breitheamh den Ard-Chúirt ar ordú um fhaisnéis chuntais nó ar ordú um fhaireachán cuntais, nó ar an dá ordú sin, i leith na faisnéise a iarrtar.

Ordú um fhaisnéis chuntais agus ordú um fhaireachán cuntais ar scór iarrata.

17 .— (1) Tar éis údarú faoi alt 16 a fháil, féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná cigire iarratas a dhéanamh ex parte agus ar shlí seachas go poiblí chuig breitheamh den Ard-Chúirt ar ordú um fhaisnéis chuntais nó ar ordú um fhaireachán cuntais nó ar an dá ordú sin.

(2) Maidir leis an iarratas—

(a) féadfaidh baint a bheith aige—

(i) le gach foras airgeadais sa Stát,

(ii) le hearnáil nó le hearnálacha foras airgeadais den sórt sin, nó

(iii) le foras airgeadais áirithe den sórt sin nó le forais airgeadais áirithe den sórt sin,

agus

(b) beidh cóip den iarraidh lena mbaineann agus d’aon doiciméid tacaíochta nó doiciméid ghaolmhara ag gabháil leis.

(3) Féadfaidh an breitheamh an t-ordú nó na horduithe a ndéantar iarratas orthu i ndáil leis an bhforas airgeadais nó leis na forais airgeadais a shonraítear san iarratas a dhéanamh más deimhin leis nó léi—

(a) go bhfuil forais réasúnacha ann chun a chreidiúint go ndearnadh cion faoi dhlí an stáit ainmnithe lena mbaineann,

(b) gurb é nó gurb í an duine a luaitear san iarraidh is ábhar d’imscrúdú maidir leis an gcion,

(c) go bhfuil an iarraidh, thairis sin, de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí, agus

(d) go bhfuil forais réasúnacha ann chun a chreidiúint go bhféadfadh sé go bhfuil faisnéis atá ag teastáil chun críocha an imscrúdaithe ag an bhforas airgeadais sonraithe nó ag na forais airgeadais shonraithe.

(4) Maidir le hordú faoin alt seo, beidh dóthain faisnéise ann i ndáil le haon chuntas arna shonrú ann chun gur féidir leis an bhforas airgeadais lena mbaineann an cuntas a shainaithint.

(5) Tá éifeacht le hordú faoin alt seo d’ainneoin aon oibleagáide maidir le rúndacht nó d’ainneoin aon sriain eile arna fhorchur le reacht nó ar shlí eile.

(6) Maidir le haon fhaisnéis a sholáthróidh foras airgeadais i gcomhlíonadh ordaithe den sórt sin, níl sí inghlactha i bhfianaise ina choinne, ach amháin in aon imeachtaí i leith ciona faoi alt 21 (1)(b).

Faisnéis a fhaightear a tharchur chuig údarás iarrthach.

18 .— Déanfar faisnéis arna nochtadh ag foras airgeadais i gcomhlíonadh ordaithe um fhaisnéis chuntais nó ordaithe um fhaireachán cuntais faoi alt 17 a tharchur chuig an údarás iarrthach lena mbaineann de réir socruithe arna gceadú ag an Aire.

Fógra faoi imscrúduithe ionchasacha breise a chur in iúl don údarás iarrthach.

19 .— Le linn iarraidh faoin gCuid seo a fhorghníomhú, déanfaidh Coimisinéir an Gharda Síochána, má tá sé nó sí den tuairim go bhféadfadh sé gur cuí imscrúduithe a ghabháil de láimh nach rabhthas ag súil leo i dtosach nó nach bhféadfaí a shonrú nuair a rinneadh an iarraidh, an méid sin a chur in iúl don údarás iarrthach.

Forlíontach

Ordú um fhaisnéis chuntais nó ordú um fhaireachán cuntais a athrú nó a urscaoileadh.

20 .— (1) Féadfaidh breitheamh den Ard-Chúirt ordú um fhaisnéis chuntais nó ordú um fhaireachán cuntais a athrú nó a urscaoileadh ar iarratas a fháil—

(a) ó chomhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná cigire, nó

(b) ó aon fhoras airgeadais dá ndéanann an t-ordú difear.

(2) I gcás ina mbaineann an t-iarratas le hordú faoi alt 17 , déanfaidh an breitheamh socrú chun fógra a thabhairt don údarás inniúil sa stát ainmnithe lena mbaineann—

(a) maidir leis an iarratas agus maidir leis na forais lena dhéanamh, ionas go gcumasófar don údarás aon argóintí a mheasann sé is gá a chur i láthair ag éisteacht an iarratais, agus

(b) maidir le toradh an iarratais.

(3) Déanfar an t-iarratas a éisteacht ar shlí seachas go poiblí.

Cionta faoin gCuid seo.

21 .— (1) Tá foras airgeadais sa Stát ciontach i gcion—

(a) más rud é, gan leithscéal réasúnach, nach gcomhlíonann sé ordú um fhaisnéis chuntais nó ordú um fhaireachán cuntais, nó

(b) más rud é, agus é ag airbheartú go bhfuil ordú den sórt sin á chomhlíonadh aige—

(i) go ndéanann sé ráiteas is eol dó a bheith bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, nó

(ii) go ndéanann sé ráiteas go meargánta atá bréagach nó míthreorach i bponc den sórt sin.

(2) Is fo-alt é fo-alt (1) atá gan dochar don dlí a bhaineann le díspeagadh cúirte.

(3) Tá foras airgeadais sa Stát agus aon duine is stiúrthóir, nó oifigeach nó fostaí eile, de chuid an fhorais ciontach i gcion más rud é go ndéanann an foras nó an duine, agus eolas aige nó aici nó amhras air nó uirthi go ndearnadh iarratas faoin gCuid seo ar ordú um fhaisnéis chuntais nó ar ordú um fhaireachán cuntais nó ar an dá ordú sin, aon nochtadh a dhéanann dochar, nó ar dóigh dó dochar a dhéanamh, don imscrúdú coiriúil arb é is cúis leis an iarratas.

(4) In imeachtaí i leith ciona faoi fho-alt (3), is cosaint don fhoras airgeadais nó don duine a chruthú maidir leis an bhforas nó maidir leis an duine—

(a) nárbh eol dó nó di, nó nach raibh amhras air nó uirthi, go ndearna, nó gur dhóigh go ndéanfadh, an nochtadh lena mbaineann na himeachtaí dochar don imscrúdú coiriúil lena mbaineann, nó

(b) go raibh údarás dlíthiúil nó leithscéal réasúnach aige nó aici chun an nochtadh a dhéanamh.

(5) Aon duine atá ciontach i gcion faoi fho-alt (3), dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, agus

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(6) Aon fhoras airgeadais atá ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air, agus

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil a chur air.

CUID 3

Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a Thascradh

Réamhráiteach

Léiriú (Cuid 3).

22 .— Sa Chuid seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “ Acht 1983 ” an tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide 1983;

ciallaíonn “ Acht 1993 ” an tAcht um Post-Phaicéid agus Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a Thascradh (Rialáil) 1993;

ciallaíonn “ údarás inniúil ” an duine nó an comhlacht i mballstát arb é nó arb í an t-údarás inniúil é nó í chun críocha Theideal III de Choinbhinsiún 2000, nó arb é nó arb í an t-údarás inniúil sin é nó í i dtuairim an Aire;

ciallaíonn “ tascradh ” tascradh teachtaireachtaí teileachumarsáide chuig duine nó ó dhuine a shonraítear san údarú chun tascradh a dhéanamh ag seoladh teileachumarsáide arna shonrú amhlaidh;

tá le “ seoladh teileachumarsáide ” an bhrí atá leis in Acht 1993.

Iarrataí ar thascradh i gcás inar gá cúnamh teicniúil

Iarraidh chuig ballstát ar thascradh.

23 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) chun críche imscrúdaithe choiriúil, go mbeidh údarú tugtha ag an Aire chun tascradh a dhéanamh faoi alt 2 d’Acht 1993,

(b) go bhfuil an duine a shonraítear san údarú i láthair sa Stát nó i mballstát, agus

(c) go bhfuil gá le cúnamh teicniúil ó bhallstát chun na teachtaireachtaí teileachumarsáide lena mbaineann a thascradh.

(2) I gcás ina bhfuil feidhm ag an alt seo, féadfaidh an tAire a chur faoi deara iarraidh a dhéanamh chuig údarás inniúil sa bhallstát ar iarraidh í—

(a) ar an údarás sin do thascradh teachtaireachtaí teileachumarsáide chuig an seoladh teileachumarsáide lena mbaineann nó ón seoladh sin agus do tharchur na dteachtaireachtaí sin láithreach go dtí Coimisinéir an Gharda Síochána nó go dtí comhalta den Gharda Síochána arna ainmniú nó arna hainmniú aige nó aici, nó

(b) ar thascradh agus ar thaifeadadh na dteachtaireachtaí agus an taifeadadh a tharchur chuig an gCoimisinéir nó chuig an gcomhalta.

(3) Maidir leis an iarraidh—

(a) daingneofar inti gur thug an tAire údarú faoi Acht 1993 chun tascradh a dhéanamh chun críche imscrúdaithe choiriúil,

(b) tabharfar dóthain faisnéise inti chun an duine a bhfuil a theachtaireachtaí nó a teachtaireachtaí teileachumarsáide le tascradh a shainaithint,

(c) tabharfar léiriú inti ar an iompar coiriúil atá á imscrúdú,

(d) luafar inti an fad a n-iarrtar ina leith gurb é an fad é a mhairfidh an tascradh,

(e) soláthrófar dóthain sonraí teicniúla inti, lena n-áirítear uimhir nasctha líonra an tseolta teileachumarsáide lena mbaineann, chun a chinntiú gur féidir an iarraidh a chomhlíonadh, agus

(f) más rud é, maidir leis an iarraidh—

(i) go mbaineann sí le duine sonraithe atá i láthair sa bhallstát lena mbaineann, nó

(ii) gur iarraidh faoi fho-alt (2)(b) í,

soláthrófar inti achoimre ar na fíorais a bhaineann leis an gcion atá á imscrúdú agus aon fhaisnéis eile a éileoidh an t-údarás inniúil chun a chumasú dó cinneadh a dhéanamh i dtaobh an údaródh sé an tascradh iarrtha in imthosca den tsamhail chéanna.

(4) Má bhaineann an iarraidh le duine atá i láthair i mballstát seachas an ballstát ar a n-éilítear an cúnamh teicniúil, tabharfar fógra faoin údarú don bhallstát eile sin de réir alt 26 .

(5) Meastar, maidir le faisnéis a fhaightear mar fhreagra ar an iarraidh, gur faisnéis oifigiúil í chun críocha an Achta um Rúin Oifigiúla 1963.

(6) Chun deireadh a chur le hamhras, dearbhaítear go bhféadfar údarú a thabhairt faoi alt 2 d’Acht 1993 i gcás duine a bhfuil a theachtaireachtaí nó a teachtaireachtaí teileachumarsáide le tascradh a bheith i láthair i mballstát.

Iarraidh chuig an Stát ar thascradh.

24 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) go bhfuil imscrúdú coiriúil ar siúl i mballstát,

(b) go bhfuiltear tar éis ordú nó barántas dleathach tascartha chun tascradh a dhéanamh ar theachtaireachtaí teileachumarsáide chuig duine sonraithe nó ó dhuine sonraithe nó chuig seoladh teileachumarsáide nó ó sheoladh teileachumarsáide a eisiúint sa bhallstát i dtaca leis an imscrúdú,

(c) go ndéanann údarás inniúil sa bhallstát iarraidh chuig an Aire—

(i) ar theachtaireachtaí teileachumarsáide chuig an seoladh teileachumarsáide lena mbaineann nó ón seoladh sin a thascradh agus a tharchur láithreach chuig an údarás nó chuig duine arna ainmniú nó arna hainmniú aige, nó

(ii) ar na teachtaireachtaí a thascradh agus a thaifeadadh agus an taifeadadh a tharchur chuig an údarás nó chuig an duine arna ainmniú nó arna hainmniú aige, agus

(d) maidir leis an duine sonraithe—

(i) go bhfuil sé nó sí i láthair sa bhallstát nó i mballstát eile agus go bhfuil gá ag an údarás inniúil sa bhallstát céadluaite le cúnamh teicniúil an Stáit chun na teachtaireachtaí teileachumarsáide a thascradh, nó

(ii) go bhfuil sé nó sí i láthair sa Stát agus gur féidir an tascradh a dhéanamh ann.

(2) Maidir leis an iarraidh—

(a) déanfar ainm an údaráis inniúil a thaispeáint inti,

(b) daingneofar léi gur eisíodh ordú nó barántas dleathach tascartha i dtaca le himscrúdú coiriúil,

(c) tabharfar dóthain faisnéise inti chun an duine a bhfuil a theachtaireachtaí nó a teachtaireachtaí teileachumarsáide le tascradh a shainaithint,

(d) tabharfar léiriú inti ar an iompar coiriúil atá á imscrúdú,

(e) luafar inti an fad a n-iarrtar ina leith gurb é an fad é a mhairfidh an tascradh,

(f) soláthrófar dóthain sonraí teicniúla inti, lena n-áirítear uimhir nasctha líonra an tseolta teileachumarsáide lena mbaineann, chun a chinntiú gur féidir an iarraidh a chomhlíonadh, agus

(g) má tá an duine i láthair i mballstát seachas an ballstát inar eisíodh an t-ordú nó an barántas dleathach tascartha, agus ar ballstát é nach gá cúnamh teicniúil uaidh chun an tascradh a dhéanamh, daingneofar inti gur cuireadh an t-ordú nó an barántas in iúl don bhallstát sin de bhun Airteagal 20(2)(a) de Choinbhinsiún 2000.

(3) Más rud é—

(a) go bhfuil an duine a bhfuil a theachtaireachtaí nó a teachtaireachtaí teileachumarsáide le tascradh i láthair sa Stát, nó

(b) gur iarraidh í chun na teachtaireachtaí a thascradh agus a thaifeadadh agus an taifeadadh a tharchur,

folóidh an iarraidh freisin achoimre ar na fíorais a bhaineann leis an gcion atá á imscrúdú agus aon fhaisnéis bhreise a éileoidh an tAire chun a chumasú dó nó di cinneadh a dhéanamh i dtaobh arbh ionann an t-iompar arb é an cion é, dá dtarlódh sé sa Stát, agus cion tromaí de réir bhrí Acht 1993, agus go dtabharfadh sé bonn cirt thairis sin chun údarú a thabhairt faoin Acht sin.

Gníomhú tar éis iarraidh a fháil.

25 .— (1) Faoi réir fho-alt (3), i gcás inar iarraidh í ar theachtaireachtaí teileachumarsáide sonraithe a thascradh agus a tharchur láithreach, féadfaidh an tAire údarú a thabhairt maidir leis an tascradh más dóigh leis nó léi go bhfuil feidhm ag alt 24 agus go gcomhlíontar é sa chás áirithe.

(2) Faoi réir fho-alt (3), más rud é

(a) gur iarraidh í ar theachtaireachtaí teileachumarsáide sonraithe a thascradh agus a thaifeadadh agus ar an taifeadadh a tharchur, agus

(b) nach féidir an tascradh a tharchur láithreach—

(i) ón Stát,

(ii) chuig an mballstát, nó

(iii) sa dá chás sin,

féadfaidh an tAire údarú a thabhairt maidir leis an tascradh más dóigh leis nó léi go bhfuil feidhm ag alt 24 agus go gcomhlíontar é i ndáil leis an gcás áirithe.

(3) Más rud é, i gcás dá dtagraítear i bhfo-alt (1) (2), go bhfuil an duine arb é nó í is ábhar don iarraidh i láthair sa Stát, ní fhéadfaidh an tAire údarú a thabhairt maidir leis an tascradh ach amháin más dóigh leis nó léi—

(a) gurbh ionann an t-iompar atá á imscrúdú sa stát iarrthach agus cion tromaí de réir bhrí Acht 1993 dá dtarlódh sé sa Stát agus go dtabharfadh sé bonn cirt thairis sin chun údarú a thabhairt faoin Acht sin, agus

(b) go bhfuil feidhm ag alt 24 agus go gcomhlíontar é i ndáil leis an gcás áirithe.

(4) Má dhéanann an Stát dearbhú faoi Choinbhinsiún 2000 á rá go bhfuil sé faoi cheangal ag mír 6 (dá dtugtar éifeacht le fo-ailt (2) agus (3)) d’Airteagal 18 den Choinbhinsiún ach sin sa chás amháin nach féidir an tascradh lena mbaineann a tharchur láithreach ón Stát, scoireann míreanna (b)(ii) agus (b)(iii) d’fho-alt (2) air sin d’éifeacht a bheith leo.

(5) I gcás ina bhfuil an duine is ábhar don iarraidh i láthair sa Stát, féadfaidh an tAire an t-údarú a chur faoi réir aon choinníll (lena n-áirítear coinníoll a bhaineann le húsáid na dteachtaireachtaí tascartha) a mbeadh feidhm aige dá mba údarú é arna thabhairt faoi alt 2 d’Acht 1993 i ndáil le duine atá i láthair sa Stát.

(6) I gcás ina dtabharfar údarú, déanfaidh Coimisinéir an Gharda Síochána socrú—

(a) go dtarchuirfear na teachtaireachtaí teileachumarsáide lena mbaineann chuig an údarás inniúil sa bhallstát nó chuig duine arna ainmniú nó arna hainmniú ag an údarás sin, nó

(b) de réir mar is cuí, go ndéanfar na teachtaireachtaí a thaifeadadh agus an taifeadadh a tharchur chuig an údarás nó an duine sin.

(7) Le linn breithniú a dhéanamh ar aon iarraidh faoi Airteagal 18.8 de Choinbhinsiún 2000 ar athscríbhinn ar thaifeadadh den sórt sin tabharfaidh an tAire aird ar imthosca go léir an cháis áirithe; agus féadfar deonú aon iarrata den sórt sin a chur faoi réir aon choinníll a bhféadfadh údarú chun tascradh a dhéanamh a bheith faoina réir.

(8) Meastar gur údarú faoi alt 2 d’Acht 1993 an t-údarú, agus tá éifeacht leis an Acht sin agus le halt 110 d’Acht 1983 (a mhéid a bhaineann sé le hordacháin a bhaineann le húdaruithe den sórt sin) dá réir sin, fara aon mhodhnuithe is gá, chun gach críche amhail is dá mba faoi Acht 1993 agus Acht 1983 a tugadh an t-údarú agus aon ordacháin den sórt sin.

Fógraí faoi thascarthaí eile

Fógra a thabhairt don bhallstát maidir le tascradh.

26 .— (1) Más rud é—

(a) chun críche imscrúdaithe choiriúil, go mbeidh údarú chun tascradh a dhéanamh tugtha ag an Aire faoi alt 2 d’Acht 1993,

(b) go bhfuil seoladh teileachumarsáide an duine a shonraítear san údarú á úsáid i gcríoch ballstáit, agus

(c) nach gá cúnamh teicniúil a fháil ón mballstát chun an tascradh a dhéanamh,

tabharfaidh an tAire fógra maidir leis an údarú don údarás inniúil sa bhallstát—

(i) roimh an tascradh, más eol don Aire an tráth sin go bhfuil an duine i láthair sa chríoch sin, nó

(ii) in aon chás eile, díreach tar éis don Aire teacht ar an eolas sin.

(2) Beidh an fhaisnéis seo a leanas san fhógra:

(a) daingniú gur tugadh údarú le barántas faoi alt 2 d’Acht 1993 chun tascradh a dhéanamh i dtaca le himscrúdú coiriúil;

(b) sonraí is leor chun an duine is ábhar don tascradh a shainaithint;

(c) léiriú ar an iompar coiriúil atá á imscrúdú; agus

(d) fad measta an tascartha.

(3) Déanfaidh an tAire aon choinníoll, aon cheanglas nó aon iarraidh a fhorchuirfidh nó a dhéanfaidh an t-údarás inniúil i ndáil leis an tascradh de bhun Airteagal 20.4 de Choinbhinsiún 2000 a chomhlíonadh.

(4) Go dtí go ndéanfaidh an t-údarás inniúil cinneadh i dtaobh an dtabharfar toiliú leis an tascradh nó le leanúint leis—

(a) féadfar leanúint le haon tascradh atá á dhéanamh, ach

(b) ní fhéadfar ábhar arna thascradh a úsáid mura rud é—

(i) go gcomhaontaítear a mhalairt idir an tAire agus an t-údarás inniúil, nó

(ii) go ndéantar amhlaidh i dtaca le bearta práinneacha a dhéanamh chun bagairt láithreach thromaí ar shlándáil an phobail a chosc (lena n-áirítear bearta i leith aon chiona thromaí), agus sa chás sin tabharfaidh an tAire fógra don údarás inniúil faoi aon úsáid den sórt sin agus faoi na cúiseanna lena bhfírinnítear an úsáid.

(5) I bhfo-alt (4)(b)(ii), ciallaíonn “ cion tromaí ” cion a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht um Bannaí 1977 ar cion é a bhféadfar duine láninniúlachta nár ciontaíodh roimhe a phionósú ina leith le téarma príosúnachta ar feadh téarma 5 bliana nó le pionós is déine ná sin.

(6) Má iarrann an t-údarás inniúil amhlaidh, déanfaidh an tAire achoimre ar fhíorais an cháis a sholáthar dó mar aon le haon fhaisnéis bhreise is gá chun a chumasú dó cinneadh a dhéanamh i dtaobh an údaródh sé tascradh in imthosca den tsamhail chéanna.

(7) Is fo-alt é fo-alt (6) atá gan dochar d'fho-alt (4), mura rud é go n-aontaítear a mhalairt idir an tAire agus an t-údarás inniúil.

(8) I gcás inar dóigh leis an Aire go bhfuil an fhaisnéis atá le soláthar faoi fho-alt (2) de chineál atá sách íogair, féadfar an fhaisnéis, le comhaontú an údaráis inniúil lena mbaineann, a tharchur chuige trí dhuine sonrach nó trí chomhlacht sonrach.

(9) Níl feidhm ag an alt seo maidir le ballstát a mbeidh dearbhú déanta aige de réir Choinbhinsiún 2000 á rá nach gá faisnéis a sholáthar dó faoi thascarthaí de réir mar a shamhlaítear in Airteagal 20 den Choinbhinsiún sin.

Fógra ó bhallstát maidir le tascradh.

27 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) go bhfuil an t-údarás inniúil i mballstát tar éis tascradh a údarú,

(b) go bhfuil seoladh teileachumarsáide an duine a shonraítear san údarú á úsáid i gcríoch an Stáit,

(c) nach gá cúnamh teicniúil a fháil ón Stát chun an tascradh a dhéanamh, agus

(d) go dtugann an t-údarás inniúil fógra don Aire dá réir sin de réir Airteagal 20 de Choinbhinsiún 2000.

(2) I gcás ina bhfuil feidhm ag an alt seo, leanfaidh an tAire ar aghaidh, gan mhoill agus ar a dhéanaí laistigh de thréimhse a shonraítear i bhfo-alt (7), de réir fho-alt (3) fho-ailt (4) agus (5), de réir mar is cuí.

(3) Dá dtabharfaí údarú faoi alt 2 d’Acht 1993 in imthosca den tsamhail chéanna, údaróidh an tAire go ndéanfar an tascradh nó go leanfar den tascradh.

(4) Más rud é—

(a) nach dtabharfaí údarú faoin alt sin 2,

(b) go bhfuil feidhm ag alt 3 , nó

(c) gur cion polaitiúil nó cion ioncaim an cion lena mbaineann,

éileoidh an tAire nach ndéanfar an tascradh nó go bhfoirceannfar an tascradh agus déanfaidh sé nó sí na cúiseanna lena éileamh amhlaidh a thabhairt i scríbhinn.

(5) I gcás ina bhfuil feidhm ag fo-alt (4), éileoidh an tAire nach bhféadfar aon ábhar a tascraíodh cheana fad a bhí an seoladh teileachumarsáide á úsáid sa Stát a úsáid nó nach bhféadfar an céanna a úsáid ach amháin faoi dhálaí sonraithe, agus déanfaidh an tAire an fírinniú ina leith sin a chur in iúl i scríbhinn don údarás inniúil.

(6) Féadfaidh an tAire a iarraidh ar an údarás inniúil achoimre ar fhíorais an cháis a sholáthar mar aon le haon fhaisnéis bhreise is gá chun a chumasú dó nó di cinneadh a dhéanamh i dtaobh an dtabharfaí údarú faoi alt 2 d’Acht 1993 in imthosca den tsamhail chéanna.

(7) Sonraítear an tréimhse seo a leanas chun críocha fho-alt (2):

(a) tréimhse nach faide ná 96 huaire an chloig; nó

(b) i gcás inar gá cinneadh a dhéanamh i dtaobh an dtabharfaí údarú faoi alt 2 d’Acht 1993 in imthosca den tsamhail chéanna, tréimhse nach faide ná 12 lá san iomlán.

(8) I gcás ina bhfuil feidhm ag mír (b) d'fho-alt (7), cuirfidh an tAire in iúl i scríbhinn don údarás inniúil na dálaí lena bhfírinnítear an iarraidh ar fhadú na tréimhse atá luaite i mír (a) den fho-alt sin.

(9) Maidir le faisnéis arna soláthar faoin alt seo ag an údarás inniúil, meastar gur faisnéis oifigiúil í chun críocha an Achta um Rúin Oifigiúla 1963.

Ilghnéitheach

Teachtaireachtaí teileachumarsáide a thascradh go neamhdhíreach.

28 .— (1) San alt seo, tá le “ gnóthas údaraithe ” an bhrí a thugtar dó le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Líonraí agus Seirbhísí Cumarsáide Leictreonaí) (Údarú) 2003 (I.R. Uimh. 306 de 2003), arna leasú le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Líonraí agus Seirbhísí Cumarsáide Leictreonaí) (Údarú)(Leasú) 2007 (I.R. Uimh. 372 de 2007).

(2) Más rud é—

(a) go bhfuil duine i láthair sa Stát,

(b) go mbeidh údarú tugtha faoi alt 2 d’Acht 1993 chun teachtaireachtaí teileachumarsáide chuig an duine nó ón duine a thascradh,

(c) nach féidir na teachtaireachtaí a thascradh go díreach, ach

(d) gur féidir le gnóthas údaraithe a fuair ordacháin faoi alt 110 d’Acht 1983 i ndáil le tascarthaí tascradh na dteachtaireachtaí a éascú trí rochtain a fháil ar threalamh tascartha i mballstát,

éascóidh an gnóthas údaraithe tascradh na dteachtaireachtaí sin trí rochtain a fháil ar an trealamh sin.

(3) Más rud é—

(a) go bhfuil duine i láthair i mballstát,

(b) go bhfuiltear tar éis ordú nó barántas dleathach chun teachtaireachtaí teileachumarsáide chuig an duine nó ón duine a thascradh a dhéanamh nó a eisiúint sa bhallstát chun críocha imscrúdaithe choiriúil agus go bhfuil an t-ordú nó an barántas sin i bhfeidhm,

(c) nach féidir na teachtaireachtaí a thascradh go díreach sa bhallstát, ach

(d) maidir le gnóthas údaraithe a bhfuil ordacháin faighte aige faoi alt 110 d’Acht 1983 i ndáil le tascarthaí—

(i) gur féidir leis na teachtaireachtaí a thascradh, agus

(ii) go bhfuil trealamh tascartha aige chun a chumasú do sholáthróir seirbhísí teileachumarsáide sa bhallstát iad a thascradh,

éascóidh an gnóthas údaraithe don soláthróir na teachtaireachtaí a thascradh.

Feidhm Acht 1993 i ndáil leis an gCuid seo.

29 .— Tá feidhm ag Acht 1993 agus tá éifeacht leis i ndáil leis an gCuid seo fairis na modhnuithe is gá, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

(a) tá tagairtí in Acht 1993 do “an tAcht seo” le forléiriú mar thagairtí don Chuid seo;

(b) tá tagairtí san Acht sin d’údarú le forléiriú mar thagairtí—

(i) d’údarú a meastar ina leith faoi alt 25 (8) gur údarú é faoi alt 2 d’Acht 1993, nó

(ii) d’údarú faoi alt 27 (3),

de réir mar a bheidh;

(c) tá tagairtí san Acht sin do shárú ar fhoráil de chuid Acht 1993 le forléiriú mar thagairtí do shárú ar fhoráil de chuid na Coda seo;

(d) tá tagairtí san Acht sin do dhoiciméid oifigiúla le forléiriú mar thagairtí do dhoiciméid oifigiúla atá ar fáil don Aire i dtaca le hiarraidh faoin gCuid seo; agus

(e) tá tagairtí do dhuine in ailt 8(5) agus 9(11) d’Acht 1993 le forléiriú mar thagairtí do dhuine atá i láthair sa Stát.

Leasú ar alt 110 d’Acht 1983.

30 .— Leasaítear alt 110 (cumhachtaí ginearálta an Aire i ndáil le seirbhísí poist agus teileachumarsáide) d’Acht 1983 trí na fo-ailt seo a leanas a chur leis:

“(6) Aon duine nach ndéanfaidh, gan leithscéal réasúnach, ordachán faoin alt seo a chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil a chur air.

(7) Déanfar imeachtaí i leith ciona faoi fho-alt (6), lena n-áirítear aon achomharc nó imeachtaí ina dhiaidh sin, a sheoladh i gcúirt iata.”.

CUID 4

Maoin a Chalcadh, a Choigistiú agus a Fhorghéilleadh

Caibidil 1

Léiriú

Léiriú (Cuid 4).

31 .— (1) Sa Chuid seo:

folaíonn “achomharc” aon imeachtaí chun breithiúnas a urscaoileadh nó a chur ar ceal agus aon iarratas ar thriail nua nó ar bhac ar fhorghníomhú;

ciallaíonn “deimhniú” an deimhniú—

(a) dá bhforáiltear in Airteagal 9 den Chreat-Chinneadh, agus

(b) a bhfuil an fhoirm chaighdeánach ina leith leagtha amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh;

tá le “ordú um chomhar coigistíochta” an bhrí a thugtar dó le halt 51;

ciallaíonn “ordú coigistíochta” ordú coigistíochta de réir bhrí Acht 1994;

ciallaíonn “cosantóir” an duine a mbaineann ordú calctha seachtrach nó ordú coigistíochta seachtrach lena mhaoin nó lena maoin;

ciallaíonn “ordú coigistíochta seachtrach” ordú arna dhéanamh ag cúirt i stát ainmnithe chun na gcríoch seo a leanas—

(a) maoin a ghnóthú sa Stát is maoin a glacadh nó a fuarthas de thoradh iompair nó i dtaca le hiompar ar chion indíotáilte é dá ndéanfaí sa Stát é,

(b) luach maoine den sórt sin a ghnóthú, nó

(c) buntáiste airgid arna ghlacadh nó arna fháil amhlaidh a bhaint de dhuine;

ciallaíonn “ordú forghéillte seachtrach” ordú chun maoin a fhorghéilleadh sa Stát is ordú arna dhéanamh ag cúirt i stát ainmnithe nó is ordú i dtaca le himeachtaí a éiríonn as iompar ar chion indíotáilte é dá ndéanfaí sa Stát é;

ciallaíonn “ordú calctha seachtrach” aon bheart—

(a) arna dhéanamh go sealadach ag údarás breithiúnach inniúil de chuid stáit ainmnithe in imeachtaí coiriúla chun díothú, claochlú, bogadh, aistriú, diúscairt nó úsáid maoine sonraithe a chosc sa Stát, ar maoin í a d’fhéadfadh a bheith ina hábhar do choigistiú nó ina fianaise sna himeachtaí seo, agus

(b) arna dhéanamh—

(i) chun an mhaoin a choigistiú dá éis sin, nó

(ii) chun fianaise a chosaint;

tá le “ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh” an bhrí a thugtar dó le halt 60;

tá le “ordú um chomhar i dtaca le calcadh” an bhrí a thugtar dó le halt 35;

ciallaíonn “ordú calctha”—

(a) ordú faoi alt 24 (arna leasú le halt 105(a) den Acht seo) d’Acht 1994,

(b) ordú faoi alt 14 nó 15 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005, nó

(c) ordú faoi alt 32 ,

a bhaineann le maoin i stát ainmnithe nó a mhéid a bhaineann sé le maoin den sórt sin;

ciallaíonn “údarás breithiúnach eisiúna” údarás breithiúnach i stát ainmnithe, mar a mhínítear i ndlí an stáit sin, ar údarás é a dhéanann, a bhailíochtaíonn nó a dhaingníonn, ar aon slí, ordú calctha seachtrach;

ciallaíonn “stát eisiúna” an stát ainmnithe ina bhfeidhmíonn údarás breithiúnach eisiúna dlínse;

folaíonn “maoin” maoin d’aon tuairisc, ar maoin chorpraithe nó neamhchorpraithe, shochorraithe nó dhochorraithe é agus cibé áit a bhfuil sí, agus ar maoin í a measann an t-údarás breithiúnach inniúil sa stát ainmnithe ina leith—

(a) gur fáltais ó chion í,

(b) go bhfuil sí comhionann le luach iomlán na bhfáltas sin nó le cuid de luach na bhfáltas sin, nó

(c) gur ionstraimeachtaí nó cuspóirí ciona í,

agus folaíonn sé doiciméid lena bhfianaítear teideal chuig maoin nó leas i maoin;

ciallaíonn “maoin inréadaithe”—

(a) i ndáil le hordú um chomhar i dtaca le calcadh nó ordú um chomhar coigistíochta arna dhéanamh i leith maoine sonraithe, an mhaoin atá sonraithe san ordú, agus

(b) in aon chás eile—

(i) aon mhaoin a shealbhaíonn an cosantóir, agus

(ii) aon mhaoin a shealbhaíonn duine a bhfuil bronntanas tugtha go díreach nó go neamhdhíreach ag an gcosantóir dó nó di,

ach ní fholaíonn sé maoin is ábhar d’ordú arna dhéanamh ag cúirt in imeachtaí eile sa Stát mura rud é go n-urscaoiltear an t-ordú sin nó go dtí go n-urscaoiltear é.

(2) Chun críocha na Coda seo, folaíonn déileáil le maoin a shealbhaíonn aon duine (gan dochar do ghinearáltacht na habairte)—

(a) i gcás ina bhfuil fiach dlite don duine sin, íocaíocht a dhéanamh le haon duine mar shocraíocht nó mar laghdú ar an bhfiach, agus

(b) an mhaoin a thabhairt amach as an Stát.

(3) Aon tagairtí sa Chuid seo do bhronntanas, is tagairtí iad do bhronntanas ar bhronntanas é a thiocfadh faoi réim Acht 1994 dá mba ordú coigistíochta an t-ordú coigistíochta seachtrach, agus tá feidhm ag na forálacha den Acht sin a bhaineann le bronntanas a thagann faoi réim an Achta sin amhlaidh agus tá éifeacht leo i ndáil le bronntanas dá dtagraítear sa Chuid seo.

Caibidil 2

Maoin a chalcadh

Ordú calctha i ndáil le fianaise.

32 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo i gcás ina mbeifear tar éis imeachtaí coiriúla a thionscnamh, nó ina bhfuil imscrúdú coiriúil á dhéanamh, sa Stát.

(2) I gcás feidhm a bheith ag an alt seo, féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná cigire iarratas a dhéanamh ex parte, agus ar shlí seachas go poiblí, chuig breitheamh den Ard-Chúirt ar ordú (“ordú calctha”) á thoirmeasc ar aon duine maoin shonraithe a dhíothú, a chlaochlú, a bhogadh, a aistriú, a dhiúscairt nó a úsáid, cibé acu sa Stát nó lasmuigh de, ar maoin í a d’fhéadfadh a bheith ina fianaise sna himeachtaí sin nó, de réir mar a bheidh, in aon imeachtaí den sórt sin a thionscnófar.

(3) Féadfaidh an breitheamh an t-ordú a ndéantar iarratas ina leith a dhéanamh más deimhin leis nó léi—

(a) gur tionscnaíodh na himeachtaí coiriúla nó go bhfuil imscrúdú coiriúil á dhéanamh,

(b) maidir le fianaise i ndáil leis an gcion lena mbaineann—

(i) go bhfuil sí ar áitreabh sonraithe,

(ii) gur dóigh tábhacht shubstaintiúil a bheith aici (aisti féin nó in éineacht le fianaise eile) maidir leis na himeachtaí nó maidir leis an imscrúdú, agus

(iii) gur dóigh di a bheith inghlactha ag triail i leith an chiona,

agus

(c) i gcás ina bhfuil an fhianaise i stát ainmnithe, go ndearnadh iarraidh nó go ndéanfar iarraidh ar í a aistriú chuig Coimisinéir an Gharda Síochána.

(4) Níl feidhm ag ordú faoin alt seo maidir le haon doiciméid a thagann faoi réir pribhléide dlíthiúla.

(5) Féadfaidh an Ard-Chúirt ordú faoin alt seo a athrú nó a urscaoileadh ar iarratas a fháil—

(a) ó chomhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná cigire, nó

(b) ó aon duine dá ndéanann an t-ordú difear,

agus déanfaidh sí an t-ordú a urscaoileadh mura mbeadh sé ar mhaithe leis an gceartas dá leanfadh sé i bhfeidhm.

(6) Más rud é—

(a) go ndéantar ordú faoin alt seo a tharchur lena fhorfheidhmiú i stát ainmnithe de bhun alt 33 (4), agus

(b) go ndéantar an t-ordú a athrú nó a urscaoileadh ina dhiaidh sin i ndáil le maoin sa stát ainmnithe,

cuirfidh an Chúirt faoi deara go gcuirfear an t-athrú nó an t-urscaoileadh in iúl don Údarás Lárnach a luaithe is indéanta, agus déanfaidh an tÚdarás sin, air sin, fógra dá réir sin a thabhairt don údarás iomchuí sa stát ainmnithe.

Ordú calctha a tharchur lena fhorfheidhmiú lasmuigh den Stát.

33 .— (1) Más rud é—

(a) go bhfuil aon mhaoin lena mbaineann iarratas ar ordú calctha i mballstát, agus

(b) go ngéilltear don iarratas,

féadfaidh an t-iarratasóir a iarraidh ar an mbreitheamh lena mbaineann a chur faoi deara an deimhniú a chomhlánú.

(2) Maidir leis an deimhniú—

(a) beidh síniú air (a d’fhéadfadh a bheith ina shíniú leictreonach) ón gcúirt lena mbaineann nó thar a ceann, agus

(b) beidh ráiteas san áireamh ann i dtaobh chruinneas na faisnéise sa deimhniú.

(3) Más ordú faoi alt 32 chun fianaise a chosaint an t-ordú calctha, féadfaidh an chúirt lena mbaineann aon fhoirmiúlachtaí agus nósanna imeachta maidir le forfheidhmiú an ordaithe, ar foirmiúlachtaí iad is gá chun a chinntiú go bhfuil an fhianaise inghlactha in imeachtaí coiriúla, a chur in iúl don údarás breithiúnach.

(4) Déanfaidh cláraitheoir de chuid na Cúirte an t-ordú calctha agus an deimhniú a chur chuig an iarratasóir agus cuirfidh an t-iarratasóir chuig an Údarás Lárnach iad lena dtarchur chuig an údarás cuí sa bhallstát lena mbaineann d’fhonn an t-ordú calctha a chur á fhorfheidhmiú.

(5) Má bhaineann ordú calctha le maoin i stát ainmnithe (seachas ballstát), féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí na nithe seo a leanas a chur chuig an Údarás Lárnach lena dtarchur chuig an údarás cuí sa stát ainmnithe d’fhonn an t-ordú calctha a chur á fhorfheidhmiú—

(a) cóip den ordú arna fíordheimhniú go cuí, agus

(b) cibé faisnéis eile a éileoidh an t-údarás cuí de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí.

Orduithe calctha seachtracha a tharchur chuig an Stát lena bhforfheidhmiú.

34 .— (1) Déanfar ordú calctha seachtrach ó bhallstát agus deimhniú arna chomhlánú go cuí agus arna dheimhniú mar ordú cruinn ag an údarás breithiúnach eisiúna, maille le hiarraidh nó le hordachán a bhaineann leis an tslí ina ndéileálfar leis an bhfianaise nó leis an maoin lena mbaineann, a tharchur, mura bhforáiltear a mhalairt le dearbhú ón Stát faoi Airteagal 4.2 den Chreat-Chinneadh, chuig an Údarás Lárnach i dtaca le hiarraidh chun an t-ordú a fhorfheidhmiú.

(2) Maidir le hiarraidh ó aon stát ainmnithe eile chun ordú calctha seachtrach a fhorfheidhmiú, beidh ag gabháil léi—

(a) cóip chuí-dheimhnithe den ordú,

(b) ráiteas ar na forais i leith na nithe seo a leanas—

(i) an t-ordú a dhéanamh, agus

(ii) a chreidiúint go mbeidh an fhianaise nó an mhaoin lena mbaineann faoi réir ordaithe coigistíochta,

agus aon fhaisnéis eile a éileofar leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí.

(3) Déanfar na doiciméid a luaitear i bhfo-alt (1)(2) a tharchur ar aon mhodh ar féidir leis taifead scríofa a tháirgeadh faoi dhálaí trína ligtear don Údarás Lárnach nó don Ard-Chúirt fíre na ndoiciméad a shuíomh.

(4) Measfar fo-alt (3) a bheith arna chomhlíonadh ag údarás breithiúnach eisiúna má dhéantar cóipeanna macasamhla den ordú calctha seachtrach, den deimhniú (más cuí) agus d’aon aistriúchán orthu a tharchur i gcomhlíonadh aon rialachán a dhéantar faoi fho-alt (6).

(5) Más rud é nach deimhin leis an Údarás Lárnach nó leis an Ard-Chúirt go bhfuil cóip mhacasamhla de dhoiciméad arna tharchur de réir an ailt seo ag freagairt don doiciméad a n-airbheartaíonn sé ina leith gur cóip den sórt sin é, déanfaidh an tÚdarás Lárnach nó an Chúirt—

(a) a iarraidh ar an údarás breithiúnach eisiúna a chur faoi deara an doiciméad bunaidh nó cóip de a tharchur chuig an Údarás Lárnach, agus

(b) an modh ina bhfuil an doiciméad bunaidh nó cóip de le tarchur amhlaidh a chomhaontú leis an údarás breithiúnach sin.

(6) Féadfaidh an tAire, má mheasann sé nó sí gur gá déanamh amhlaidh chun cruinneas doiciméad arna dtarchur de réir an ailt seo a áirithiú, rialacháin a dhéanamh—

(a) lena bhforordófar nósanna imeachta atá le leanúint i dtaca le doiciméid a tharchur de réir an ailt seo, agus

(b) lena sonrófar gnéithe atá le bheith ann in aon trealamh a bheidh á úsáid chuige sin.

Orduithe calctha seachtracha a aithint agus a fhorfheidhmiú.

35 .— (1) Déanfaidh an tÚdarás Lárnach, tar éis ordú calctha seachtrach, deimhniú (más cuí), aon doiciméid tacaíochta nó doiciméid ghaolmhara eile agus aon aistriúchán a fháil, a chur faoi deara láithreach iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar ordú (dá ngairtear “ordú um chomhar i dtaca le calcadh”) chun aitheantas a thabhairt don ordú calctha seachtrach agus chun toirmeasc a chur ar aon duine déileáil leis an maoin a shonraítear san ordú calctha seachtrach.

(2) Féadfar an t-iarratas a dhéanamh ex parte, agus ar shlí seachas go poiblí, agus beidh na doiciméid atá luaite i bhfo-alt (1) nó cóipeanna díobh ag gabháil leis agus, i gcás stáit ainmnithe (seachas ballstát), déanfar é le toiliú an Aire.

(3) Maidir le hiarratas ó bhallstát ar ordú calctha seachtrach a fhorfheidhmiú, déileálfar leis a luaithe is féidir agus, aon uair is indéanta é, laistigh de 24 huaire an chloig tar éis an t-ordú agus deimhniú arna chomhlánú go cuí a fháil.

(4) Ar an iarratas a fháil faoin alt seo, féadfaidh an Chúirt, faoi réir fho-alt (5), ordú um chomhar i dtaca le calcadh a dhéanamh, ach sin faoi réir aon choinníollacha a shonrófar san ordú.

(5) Féadfaidh an Chúirt—

(a) diúltú ordú um chomhar i dtaca le calcadh a dhéanamh ar fhoras a luaitear in alt 3 46, nó

(b) déanamh ordaithe den sórt sin a chur siar ar fhoras a luaitear in alt 47 .

(6) I gcás ina mbaineann iarraidh ó bhallstát le cion dá dtagraítear in Airteagal 3(2) den Chreat-Chinneadh ar cion é is inphionóis sa stát sin le téarma uasta príosúnachta nach giorra ná 3 bliana, ní fhéadfaidh an Chúirt diúltú ordú um chomhar i dtaca le calcadh a dhéanamh ar an aon fhoras amháin nach cion faoi dhlí an Stáit an t-iompar arb é an cion é.

(7) Más rud é—

(a) gur chun faisnéis a chosaint atá ordú calctha seachtrach,

(b) gur gá a chinntiú go bhfuil an fhianaise inghlactha sna himeachtaí lena mbaineann, agus

(c) chun na críche sin, go dtugann an t-údarás breithiúnach eisiúna léiriú sainráite ar fhoirmiúlachtaí agus nósanna imeachta áirithe maidir leis an ordú calctha seachtrach a fhorfheidhmiú,

déanfar foráil leis an ordú um chomhar i dtaca le calcadh maidir le hurramú na bhfoirmiúlachtaí agus na nósanna imeachta sin, mura rud é go mbeadh sé contrártha do phrionsabail bhunúsacha dhlí an Stáit na foirmiúlachtaí agus na nósanna imeachta sin a urramú.

(8) Cuirfidh an Chúirt faoi deara go ndéanfar fógra faoin ordú um chomhar i dtaca le calcadh a thabhairt d’aon duine ar dealraitheach go ndéanann an t-ordú difear dó nó di nó a ndéanann an t-ordú difear dó nó di mura rud é gur deimhin leis an gCúirt nach féidir le réasún a fháil amach cá bhfuil an duine.

Feidhm, etc., orduithe um chomhar i dtaca le calcadh.

36 .— (1) Féadfaidh feidhm a bheith ag ordú um chomhar i dtaca le calcadh—

(a) i gcás ina sonraítear maoin áirithe san ordú calctha seachtrach, maidir leis an maoin arna sonrú amhlaidh, agus

(b) in aon chás eile—

(i) maidir le maoin inréadaithe a shealbhaíonn duine sonraithe, cibé acu atá nó nach bhfuil an mhaoin arna tuairisciú san ordú um chomhar i dtaca le calcadh, agus

(ii) maidir le haon mhaoin inréadaithe a shealbhaíonn duine sonraithe, ar maoin í arna haistriú chuig an duine tar éis an t-ordú calctha seachtrach a dhéanamh.

(2) Maidir le hordú um chomhar i dtaca le calcadh, féadfar cibé foráil is cuí leis an gCúirt a dhéanamh leis maidir le caiteachais mhaireachtála agus caiteachais dhlíthiúla an duine a shealbhaíonn an mhaoin lena mbaineann.

(3) Féadfaidh an Chúirt—

(a) glacadóir a cheapadh aon tráth—

(i) chun seilbh a ghlacadh ar aon mhaoin inréadaithe lena mbaineann ordú um chomhar i dtaca le calcadh, agus

(ii) de réir ordacháin ón gCúirt, chun an mhaoin a bhainistiú nó chun déileáil léi ar shlí eile, ach sin faoi réir cibé eisceachtaí agus coinníollacha a shonróidh sí,

agus

(b) a cheangal ar aon duine a bhfuil an mhaoin ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina urláimh nó faoina hurláimh seilbh na maoine a thabhairt suas don ghlacadóir.

(4) I gcás ina bhfuil ordú um chomhar i dtaca le calcadh déanta ag an gCúirt, féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nó oifigeach custam agus máil aon mhaoin inréadaithe a urghabháil le nach ndéanfar an mhaoin a thabhairt amach as an Stát.

(5) Maidir le maoin a nglacfar seilbh uirthi faoi fho-alt (4), déileálfar léi de réir ordacháin na Cúirte.

Clárú orduithe um chomhar i dtaca le calcadh.

37 .— (1) I gcás ina ndéantar ordú um chomhar i dtaca le calcadh i ndáil le talamh, nó ina ndéantar ordú lena n-athraítear nó lena n-urscaoiltear ordú den sórt sin, déanfaidh cláraitheoir na hArd-Chúirte fógra á rá go ndearnadh an t-ordú, mar aon le cóip den ordú, a chur chuig an Údarás Clárúcháin Maoine.

(2) Tar éis na doiciméid sin a fháil, déanfaidh an tÚdarás—

(a) más talamh chláraithe an talamh, a chur faoi deara go ndéanfar taifead sa chlár arna choimeád aige faoi na hAchtanna um Chlárú Gníomhas agus Teidil 1964 agus 2006 chun toirmeasc a chur, go dtí go n-urscaoiltear an t-ordú, ar aon déileáil leis an talamh agus ar aon mhuirear ar an talamh, agus

(b) má dhéantar an t-ordú a athrú nó a urscaoileadh ina dhiaidh sin, a chur faoi deara an taifead a athrú dá réir sin nó a chealú, de réir mar a bheidh.

(3) Mura bhfuil feidhm ag fo-alt (2)(a), cuirfidh an tÚdarás faoi deara go ndéanfar an fógra maidir le déanamh, athrú nó urscaoileadh an ordaithe um chomhar i dtaca le calcadh a chlárú i gclár na ngníomhas arna choimeád ag an Údarás faoi alt 35 den Acht um Chlárú Gníomhas agus Teidil 2006.

(4) I gcás ina ndéantar ordú um chomhar i dtaca le calcadh ar ordú é a dhéanann difear do leas i gcuideachta nó ina maoin, nó ina ndéantar ordú lena n-athraítear nó lena n-urscaoiltear ordú den sórt sin, déanfaidh cláraitheoir na hArd-Chúirte fógra, agus cóip den ordú, a chur chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí á rá go ndearnadh an t-ordú.

(5) Tar éis na doiciméid sin a fháil cuirfidh Cláraitheoir na gCuideachtaí faoi deara, más cuideachta chláraithe an chuideachta, go dtaifeadfar an fógra i gClár na gCuideachtaí agus—

(a) más cuideachta láithreach an chuideachta de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí 1963 go 2006, cuirfidh sé nó sí cóip den fhógra chuig gach stiúrthóir de chuid na cuideachta agus chuig rúnaí na cuideachta ag oifig chláraithe na cuideachta, nó

(b) in aon chás eile, cuirfidh sé nó sí cóip den fhógra leis an bpost chuig an duine ar a bhfuil cónaí sa Stát agus atá údaraithe chun seirbheáil próise agus aon fhógraí a cheanglaítear a sheirbheáil uirthi a ghlacadh thar ceann na cuideachta lena mbaineann.

(6) San alt seo—

ciallaíonn “ Clár na gCuideachtaí ” Clár na gCuideachtaí arna choimeád faoi Achtanna na gCuideachtaí 1963 go 2006;

ciallaíonn “ cuideachta chláraithe ”—

(a) cuideachta arna foirmiú agus arna clárú faoi na hAchtanna sin, agus

(b) cuideachta láithreach de réir bhrí na nAchtanna sin, nó

(c) cuideachta arna clárú faoi Chuid XI d’Acht na gCuideachtaí 1963 nó faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Nochtadh ag Brainsí) 1993 (I.R. Uimh. 395 de 1993).

An Ard-Chúirt nó glacadóir d’fheidhmiú cumhachtaí faoin gCaibidil seo.

38 .— (1) Déanfar cumhachtaí na hArd-Chúirte faoi alt 36 nó cumhachtaí glacadóra arna cheapadh nó arna ceapadh faoin alt sin a fheidhmiú, faoi réir an ailt seo, d’fhonn maoin a chur ar fáil lena gnóthú ar maoin í a d’fhéadfadh teacht chun bheith inghnóthaithe faoi aon ordú um chomhar coigistíochta a dhéanfar i gcás an chosantóra.

(2) Déanfar na cumhachtaí a fheidhmiú d’fhonn a cheadú d’aon duine, seachas an cosantóir nó faighteoir bronntanais, luach aon mhaoine a shealbhaíonn an duine a áirithiú agus a ghnóthú.

(3) I gcás maoine inréadaithe a shealbhaíonn duine ar thug an cosantóir bronntanas dó nó di go díreach nó go neamhdhíreach, feidhmeofar na cumhachtaí d’fhonn luach an bhronntanais, gan dul thar luach an bhronntanais, de thuras na huaire a réadú.

(4) Le linn na cumhachtaí a fheidhmiú, ní chuirfear i gcuntas aon oibleagáidí de chuid an chosantóra nó de chuid faighteora aon bhronntanais atá ar neamhréir leis an oibleagáid chun aon ordú um chomhar coigistíochta a chomhlíonadh ar ordú é a dhéanfar i gcás an chosantóra.

Glacadóirí: forálacha forlíontacha.

39 .— Maidir le glacadóir arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 36 a dhéanann aon ghníomh—

(a) i ndáil le maoin nach maoin inréadaithe, ar gníomh é a bheadh sé nó sí i dteideal a dhéanamh dá mba mhaoin den sórt sin í,

(b) á chreidiúint, agus forais réasúnacha aige nó aici chun a chreidiúint, go bhfuil sé nó sí i dteideal an gníomh sin a dhéanamh i ndáil leis an maoin sin,

níl sé nó sí faoi dhliteanas ag aon duine i leith aon chaillteanais nó damáiste a tharlaíonn de thoradh an ghnímh ach amháin a mhéid arb é a fhaillí nó a faillí is cúis leis an gcaillteanas nó leis an damáiste.

Féimheacht cosantóra, etc.

40 .— (1) I gcás ina ndéantar duine a shealbhaíonn maoin inréadaithe a bhreithniú ina fhéimheach nó ina féimheach—

(a) tá maoin atá, de thuras na huaire, ina hábhar d’ordú um chomhar i dtaca le calcadh arna dhéanamh roimh an ordú lena mbreithnítear an duine ina fhéimheach nó ina féimheach, agus

(b) tá aon fháltais ó mhaoin a réadaítear de bhua alt 36 , agus atá i lámha glacadóra de thuras na huaire,

eisiata ó mhaoin an fhéimhigh chun críocha an Achta Féimheachta 1988.

(2) I gcás duine a bheith breithnithe ina fhéimheach nó ina féimheach, ní dhéanfar cumhachtaí na hArd-Chúirte faoi alt 36 nó cumhachtaí glacadóra arna cheapadh nó arna ceapadh faoin alt sin a fheidhmiú i ndáil le maoin de chuid an fhéimhigh chun críocha Acht sin 1988.

(3) I gcás ina ndéantar duine a bhreithniú ina fhéimheach nó ina féimheach agus go mbeidh bronntanas tugtha go díreach nó go neamhdhíreach aige nó aici—

(a) maidir le haon chinneadh i dtaobh an bhfuil an bronntanas ar neamhní ní dhéanfar é faoi alt 57, 58 nó 59 d’Acht sin 1988 i leith an bronntanas a dhéanamh aon tráth atá maoin an duine dár tugadh an bronntanas ina hábhar d’ordú um chomhar i dtaca le calcadh, agus

(b) maidir le haon chinneadh i dtaobh é a bheith ar neamhní arna dhéanamh faoi aon cheann de na hailt sin tar éis urscaoileadh an ordaithe um chomhar i dtaca le calcadh, cuirfear i gcuntas ann aon réadú faoin Acht seo ar mhaoin a shealbhaíonn an duine dár tugadh an bronntanas.

(4) In aon chás inar tíolacadh achainí i bhféimheacht, nó ina ndearnadh breithniú i bhféimheacht, roimh an 1 Eanáir 1989, tá éifeacht leis an alt seo fairis an modhnú go ndéanfar tagairtí do mhaoin an fhéimhigh atá dílsithe do na sannaithe chun críocha an dlí féimheachta a bhí ar marthain roimh an dáta sin a chur in ionad tagairtí do mhaoin an fhéimhigh chun críocha Acht sin 1988.

An Sannaí Oifigiúil do dhéileáil le maoin atá ina hábhar d’ordú um chomhar i dtaca le calcadh.

41 .— (1) Gan dochar do ghinearáltacht aon fhorála de chuid aon achtacháin eile, más rud é—

(a) go ndéanann an Sannaí Oifigiúil nó iontaobhaí arna cheapadh nó arna ceapadh faoi Chuid V den Acht Féimheachta 1988 aon mhaoin a urghabháil nó a dhiúscairt ar maoin í nach bhfuil a fheidhmeanna nó a feidhmeanna infheidhmithe i ndáil léi mar go bhfuil sí, de thuras na huaire, ina hábhar d’ordú um chomhar i dtaca le calcadh, agus

(b) go gcreideann sé nó sí, tráth na hurghabhála nó na diúscartha, agus forais réasúnacha aige nó aici chun a chreidiúint an tráth sin, go bhfuil sé nó sí i dteideal (cibé acu faoi ordú ón gcúirt nó ar shlí eile) an mhaoin a urghabháil nó a dhiúscairt,

níl sé nó sí faoi dhliteanas d’aon duine i leith aon chaillteanais nó damáiste a tharlaíonn de thoradh na hurghabhála nó na diúscartha ach amháin a mhéid arb é a fhaillí nó a faillí le linn gníomhú amhlaidh is cúis leis an gcaillteanas nó leis an damáiste, agus tá lian aige nó aici ar an maoin, nó ar na fáltais ó dhíol na maoine, i leith cibé cuid dá chaiteachais nó dá caiteachais a tabhaíodh i dtaca leis an bhféimheacht nó leis na himeachtaí eile ar i ndáil léi nó leo a airbheartaíodh gur tharla an urghabháil nó an diúscairt agus i leith cibé méid dá luach saothair a fhéadfar a shannadh le réasún i leith é nó í do ghníomhú i dtaca leis na himeachtaí sin.

(2) I gcás ina ndéanfaidh an Sannaí Oifigiúil nó iontaobhaí arna cheapadh nó arna ceapadh mar a dúradh caiteachais a thabhú i leith na maoine sin atá luaite i bhfo-alt (1)(a) agus, le linn déanamh amhlaidh, nach eol dó nó di agus nach bhfuil aon fhorais réasúnacha aige nó aici chun a chreidiúint go bhfuil an mhaoin faoi réir ordaithe um chomhar i dtaca le calcadh, beidh sé nó sí i dteideal (cibé acu a bheidh nó nach mbeidh an mhaoin sin urghafa nó diúscartha aige nó aici ionas go bhfuil lian aige nó aici) go n-íocfar na caiteachais sin leis nó léi faoi alt 42 .

Fáltais ó réadú a úsáid.

42 .— (1) A mhéid is gá, féadfar airgead a íoctar nó a ghnóthaítear i leith ordaithe um chomhar i dtaca le calcadh (lena n-áirítear aon athrú ar ordú den sórt sin) a úsáid chun íoc as caiteachais arna dtabhú le linn cumhachtaí faoin Acht seo a fheidhmiú agus chun íoc as luach saothair aon duine a fhostaítear chun na críche sin.

(2) Maidir le hairgead a íoctar nó a ghnóthaítear i leith ordaithe um chomhar i dtaca le calcadh, tar éis aon chaiteachais nó luach saothair a íoc de réir fho-alt (1)

(a) déanfar é a úsáid i gcomhair shásamh an ordaithe, agus

(b) faoi réir aon fhorála dá mhalairt san ionstraim idirnáisiúnta iomchuí, déanfar é a íoc isteach sa Státchiste nó diúscrófar é chun tairbhe don Státchiste de réir ordacháin an Aire Airgeadais mura rud é, ar iarraidh ón stát ainmnithe lena mbaineann nó thar ceann an stáit sin, go bhforálann an Chúirt a mhalairt.

Cuideachta a shealbhaíonn maoin inréadaithe a fhoirceannadh.

43 .— (1) I gcás ina sealbhaíonn cuideachta maoin inréadaithe agus ina ndearnadh ordú chun í a fhoirceannadh nó inar rith sí rún chun í a fhoirceannadh go toilteanach, níl feidhmeanna an leachtaitheora (nó feidhmeanna aon leachtaitheora shealadaigh) infheidhmithe i ndáil leis an méid seo a leanas—

(a) maoin atá, de thuras na huaire, faoi réir ordaithe um chomhar i dtaca le calcadh arna dhéanamh roimh an tráth iomchuí, agus

(b) aon fháltais ó mhaoin arna réadú de bhua alt 36 ar fáltais iad atá, de thuras na huaire, i lámha an ghlacadóra.

(2) I gcás ordú den sórt sin a bheith déanta nó rún den sórt sin a bheith rite, ní dhéanfar na cumhachtaí a thugtar don Ard-Chúirt le halt 36 nó don ghlacadóir arna cheapadh nó arna ceapadh faoin alt sin a fheidhmiú i ndáil le haon mhaoin inréadaithe a shealbhaíonn an chuideachta ar i ndáil léi atá feidhmeanna an leachtaitheora infheidhmithe—

(a) ionas go gcuirtear toirmeasc air nó uirthi na feidhmeanna sin a fheidhmiú chun aon mhaoin a shealbhaíonn an chuideachta a dháileadh ar chreidiúnaithe na cuideachta, nó

(b) ionas go gcoisctear caiteachais (lena n-áirítear luach saothair an leachtaitheora nó aon leachtaitheora shealadaigh) a íoc as aon mhaoin, ar caiteachais iad a tabhaíodh go cuí le linn foirceannadh a dhéanamh i leith na maoine.

(3) San alt seo—

ciallaíonn “ cuideachta ” aon chuideachta a fhéadfar a fhoirceannadh faoi Achtanna na gCuideachtaí 1963 go 2006;

ciallaíonn “ tráth iomchuí ”—

(a) i gcás nach mbeidh aon ordú déanta chun an chuideachta a fhoirceannadh, tráth rite an rúin chun í a fhoirceannadh go toilteanach,

(b) i gcás ina mbeidh ordú den sórt sin déanta agus, sula ndéantar an achainí chun an chuideachta a chur á foirceannadh ag an gcúirt a thíolacadh, go mbeidh rún den sórt sin rite ag an gcuideachta, tráth rite an rúin, agus

(c) in aon chás eile ina mbeidh ordú den sórt sin déanta, tráth déanta an ordaithe.

Ré ordaithe um chomhar i dtaca le calcadh.

44 .— Fanann ordú um chomhar i dtaca le calcadh i bhfeidhm—

(a) i gcás inarb é is cuspóir don ordú calctha seachtrach ná fianaise a áirithiú, go dtí go n-aistrítear an fhianaise chuig an stát eisiúna nó go dtí go ndiúltaítear d’iarraidh ar aistriú den sórt sin,

(b) i gcás inarb é is cuspóir don ordú ná maoin a choigistiú ina dhiaidh sin, go dtí go ndéantar ordú um chomhar coigistíochta nó go dtí go ndiúltaítear don iarraidh ar ordú den sórt sin agus go seastar leis an diúltú tar éis aon achomharc a dhéanamh ina choinne, nó

(c) go dtí go ndéantar an t-ordú um chomhar i dtaca le calcadh a urscaoileadh de réir alt 45 .

Ordú um chomhar i dtaca le calcadh a athrú nó a urscaoileadh.

45 .— (1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, tar éis d’aon duine dá ndéanann ordú um chomhar i dtaca le calcadh difear iarratas a dhéanamh—

(a) féadfaidh an Ard-Chúirt an t-ordú a athrú nó a urscaoileadh, agus

(b) urscaoilfidh an Ard-Chúirt an t-ordú—

(i) más rud é nach dtionscnaítear imeachtaí i leith an chiona, nó nach ndéantar iarratas ar an bhfianaise a aistriú nó ar ordú coigistíochta a dhéanamh, laistigh de cibé tréimhse ama a mheasann an chúirt a bheith réasúnach, nó

(ii) má mheasann an chúirt ar aon chúis eile nár ar mhaithe leis an gceartas é an t-ordú do leanúint i bhfeidhm.

(2) Déanfaidh an t-iarratasóir fógra faoi iarratas faoin alt seo agus faoi na forais leis an bhfógra a thabhairt, i cibé slí a fhorordaítear le rialacha cúirte nó de réir mar a ordóidh an Chúirt, don Údarás Lárnach lena dtarchur chuig an údarás eisiúna.

(3) Ní ghabhann éifeacht fionraíochta le déanamh iarratais faoin alt seo.

(4) Ní fhéadfaidh ach údarás breithiúnach sa stát eisiúna lena mbaineann athbhréithniú a dhéanamh ar na forais shubstainteacha a ghabhann le hordú calctha seachtrach a dhéanamh.

(5) Déanfaidh cláraitheoir na Cúirte toradh an iarratais a chur in iúl don údarás breithiúnach eisiúna.

Diúltú ordú um chomhar i dtaca le calcadh a dhéanamh.

46 .— (1) Gan dochar d'alt 3, ní fhéadfaidh an Ard-Chúirt diúltú ordú um chomhar i dtaca le calcadh a dhéanamh ach amháin más rud é—

(a) nach cion é lena mbaineann an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí an cion lena mbaineann an t-ordú calctha seachtrach,

(b) i gcás ina ndearnadh an t-ordú calctha seachtrach i mballstát, nach dtugtar an deimhniú ar aird, go bhfuil sé neamhiomlán nó gur follasach nach gcomhfhreagraíonn sé don ordú calctha seachtrach,

(c) go bhfuil díolúine nó pribhléid ann faoi dhlí an Stáit a fhágann go bhfuil sé dodhéanta ordú um chomhar i dtaca le calcadh a dhéanamh,

(d) go bhfuil sé soiléir láithreach de réir na faisnéise a sholáthraítear i ndeimhniú gurbh ionann comhlíonadh iarrata ar fhianaise a aistriú nó ar mhaoin a choigistiú i ndáil leis gcion ar ina leith a rinneadh an t-ordú calctha seachtrach agus sárú ar an prionsabal ne bis in idem, nó

(e) i gcás ordaithe calctha sheachtraigh ó stát ainmnithe (seachas ballstát), nach bhfuil bonn réasúnach ann chun a chreidiúint—

(i) go bhfuil forais dhóthanacha ann leis an ordú a dhéanamh, nó

(ii) go mbeidh an mhaoin faoi réir ordaithe coigistíochta sheachtraigh.

(2) I gcás dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), féadfaidh an Ard-Chúirt—

(a) spriocam a shonrú le deimhniú a thíolacadh nó le deimhniú a chomhlánú nó a cheartú,

(b) glacadh le doiciméad coibhéiseach, nó

(c) má mheasann an Chúirt go bhfuil an fhaisnéis a sholáthrófar dóthanach, an ceanglas maidir le tabhairt ar aird an deimhnithe a ligean thar ceal.

(3) Más rud é—

(a) go ndiúltaíonn an Ard-Chúirt ordú um chomhar i dtaca le calcadh a dhéanamh, nó

(b) d’ainneoin dul i gcomhairle leis an údarás breithiúnach eisiúna lena mbaineann, nach féidir ordú den sórt sin a dhéanamh—

(i) mar go ndeachaigh an fhianaise nó an mhaoin ar iarraidh, gur díothaíodh í nó nach féidir teacht uirthi sa suíomh a thaispeántar sa deimhniú, nó

(ii) nár cuireadh a suíomh in iúl ar mhodh sách cruinn,

ordóidh an Chúirt don Údarás Lárnach an méid sin a chur in iúl don údarás breithiúnach ar aon mhodh lenar féidir taifead i scríbhinn a tháirgeadh.

Ordú um chomhar i dtaca le calcadh a iarchur.

47 .— (1) Féadfaidh an Ard-Chúirt déanamh ordaithe um chomhar i dtaca le calcadh a iarchur—

(a) i gcás ina bhféadfadh déanamh an ordaithe dochar a dhéanamh d’imscrúdú coiriúil atá ar siúl sa Stát, go dtí cibé tráth is réasúnach leis an gCúirt,

(b) i gcás ina bhfuil an mhaoin nó an fhianaise lena mbaineann faoi réir ordaithe calctha cheana féin in imeachtaí coiriúla sa Stát, go dtí go n-urscaoiltear an t-ordú sin, nó

(c) faoi réir fho-alt (2), más rud é, i gcás ordaithe calctha sheachtraigh lena gcalctar maoin d’fhonn í a choigistiú dá éis sin, go mbeidh an mhaoin faoi réir ordaithe cheana féin arna dhéanamh in imeachtaí eile sa Stát, go dtí go n-urscaoiltear an t-ordú sin.

(2) Níl feidhm ag fo-alt (1)(c) ach amháin i gcás ina mbeadh tosaíocht ag an ordú arna dhéanamh sna himeachtaí eile sin ar ordú calctha ina dhiaidh sin in imeachtaí coiriúla.

(3) I gcás ina scoireann an foras leis an iarchur de bheith ann, déanfaidh an Chúirt ordú um chomhar i dtaca le calcadh láithreach.

(4) Ordóidh an Chúirt don Údarás Lárnach fógra i dtaobh na nithe seo a leanas a thabhairt don údarás breithiúnach eisiúna ar aon mhodh lenar féidir taifead i scríbhinn a thabhairt ar aird—

(a) aon iarchur arna dhéanamh faoin alt seo ar ordú um chomhar i dtaca le calcadh, na cúiseanna leis an iarchur agus an fad a mheastar a mhairfidh sé,

(b) ordú um chomhar i dtaca le calcadh a dhéanamh faoi fho-alt (3), agus

(c) aon bheart sriantach eile a bhféadfadh an mhaoin lena mbaineann a bheith faoina réir.

Mar a dhéileálfar le maoin chalctha ina dhiaidh sin.

48 .— (1) Maidir le hiarraidh ar fhianaise atá faoi réir ordaithe um chomhar i dtaca le calcadh a aistriú chuig an stát eisiúna, déileálfar léi amhail is dá mba iarraidh ar chúnamh í i ndáil le hábhar fianaiseach a fháil faoi alt 75 .

(2) Maidir le hiarraidh ar ordú um chomhar coigistíochta a dhéanamh i ndáil le maoin atá faoi réir ordaithe den sórt sin, déileálfar léi de réir Chuid 5.

(3) D’ainneoin fho-alt (1), más rud é—

(a) go mbaineann iarraidh ó bhallstát le cion lena mbaineann Airteagal 3(2) den Chreat-Chinneadh, agus

(b) gur cion é atá inphionóis sa stát eisiúna le téarma príosúnachta nach giorra ná 3 bliana,

ní fhéadfaidh an Ard-Chúirt diúltú iarraidh ar fhianaise a aistriú chuig an stát sin ar an bhforas nach cion faoi dhlí an Stáit an t-iompar arb é an cion é.

Caibidil 3

Maoin a Choigistiú

Iarraidh ar mhaoin i stát ainmnithe a choigistiú.

49 .— (1) Má bhaineann ordú coigistíochta le maoin i stát ainmnithe, déanfaidh cláraitheoir nó cléireach na cúirte lena mbaineann, ar iarraidh a fháil agus faoi réir aon choinníollacha a shonraítear i rialacha cúirte, an méid seo a leanas a thabhairt don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí—

(a) cóip den ordú arna fíordheimhniú go cuí, agus

(b) deimhniú arna shíniú ag an gcláraitheoir nó ag an gcléireach á rá go bhfuil an t-am forordaithe chun achomharc a thaisceadh imithe in éag nó, de réir mar a bheidh, go rachaidh sé in éag ar dháta sonraithe.

(2) I gcás nach mbeidh ordú coigistíochta den sórt sin arna shásamh, féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí na nithe seo a leanas a chur chuig an Údarás Lárnach lena dtarchur chuig an údarás inniúil sa stát ainmnithe lena mbaineann—

(a) na doiciméid a luaitear i bhfo-alt (1),

(b) doiciméad arna shíniú ag an Stiúrthóir nó thar a cheann nó thar a ceann á rá—

(i) go bhfuil an t-ordú i bhfeidhm agus nár sásaíodh é, agus

(ii) gur láithrigh an cosantóir nó go raibh ionadaíocht aige nó aici ag na himeachtaí ina ndearnadh an t-ordú nó, murab amhlaidh an cás, cén dáta a thosaigh imeachtaí na cúirte agus cén dáta a fuair an cosantóir fógra ina dtaobh,

(c) tuairisc ghearr ar an iompar ba chúis leis an ordú a dhéanamh, agus

(d) iarraidh go ndéanfar an mhaoin lena mbaineann a réadú agus na fáltais a chur chun feidhme de réir dhlíthe an stáit sin.

(3) Más rud é—

(a) go réadaítear maoin de bhun iarrata den sórt sin, agus

(b) go bhfuil an méid a réadaítear níos lú ná an méid a ordaíodh a íoc faoin ordú coigistíochta nó go bhfuil sé comhionann leis an méid sin,

meastar an méid a ordaíodh amhlaidh a bheith arna laghdú de mhéid atá comhionann leis na fáltais ón réadú nó, de réir mar a bheidh, meastar an t-ordú coigistíochta a bheith arna urscaoileadh.

(4) In aon imeachtaí, aon deimhniú a airbheartaíonn a bheith arna eisiúint ag údarás inniúil sa stát ainmnithe agus ina luaitear—

(a) gur réadaíodh maoin de bhun na hiarrata,

(b) dáta an réadaithe, agus

(c) na fáltais ón réadú,

tá sé inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar na nithe sin.

(5) Má luaitear na fáltais ón réadú sa deimhniú ar shlí seachas san euro, measfar gurb ionann iad agus a gcoibhéis san euro arna ríomh de réir an ráta malairte bonnlíne a bhí i réim ar dháta an réadaithe.

Ordú coigistíochta seachtrach a tharchur chuig an Stát.

50 .— (1) Féadfaidh an chúirt a rinne ordú coigistíochta seachtrach é a tharchur chuig an Údarás Lárnach, nó féadfar é a tharchur chuig an Údarás Lárnach thar ceann na cúirte sin, in éineacht le hiarraidh chun é a fhorfheidhmiú.

(2) Beidh na nithe seo a leanas ag gabháil le hordú coigistíochta seachtrach—

(a) cóip chuí-dheimhnithe den ordú,

(b) ráiteas ón gcúirt, nó thar ceann na cúirte, a rinne ant-ordú, á rá—

(i) go bhfuil an t-ordú i bhfeidhm agus nach bhfuil sé ina ábhar d’achomharc, agus

(ii) más rud é nár láithrigh an duine ar ina choinne nó ina coinne a rinneadh é sna himeachtaí lena mbaineann, go bhfuair an duine fógra i dtaobh na n-imeachtaí luath go leor le go bhféadfadh sé nó sí cosaint a dhéanamh sna himeachtaí,

(c) tuairisc ghearr ar an iompar arb é an cion é ba chúis leis an ordú a dhéanamh, agus

(d) aon aistriúcháin atá ag teastáil,

agus beidh aon fhaisnéis bhreise ann a éilítear leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí.

Ordú um chomhar coigistíochta.

51 .— (1) Féadfaidh an tÚdarás Lárnach, tar éis ordú coigistíochta seachtrach agus doiciméid a ghabhann leis a fháil, a chur faoi deara iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar ordú (“ordú um chomhar coigistíochta”) chun an mhaoin sa Stát lena mbaineann an t-ordú coigistíochta seachtrach a choigistiú.

(2) Beidh an iarraidh, na doiciméid a ghabhann léi agus aon doiciméid ghaolmhara eile, nó cóipeanna díobh, ag gabháil leis an iarratas.

(3) Tar éis an t-iarratas a fháil, féadfaidh an Chúirt, faoi réir fho-alt (4), ordú um chomhar coigistíochta a dhéanamh.

(4) Ní fhéadfaidh an Chúirt ordú um chomhar coigistíochta a dhéanamh mura rud é—

(a) go bhfuil sí sásta—

(i) go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh le toiliú an Aire, agus

(ii) maidir leis na nithe a luaitear in alt 50 (2)(b),

(iii) gur iompar coiriúil an t-iompar ba chúis leis an ordú coigistíochta seachtrach a dhéanamh, agus

(iv) go bhfuil déanamh an ordaithe, thairis sin, de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí,

agus

(b) gur tugadh deis d’aon duine a éilíonn gur leis nó léi an mhaoin, nó go bhfuil leas aige nó aici sa mhaoin, is ábhar don ordú coigistíochta seachtrach, chun cúis a shuíomh le nach ceart an t-ordú a dhéanamh.

(5) Maidir leis an gCúirt—

(a) féadfaidh sí ordú um chomhar coigistíochta a athrú nó a urscaoileadh ar iarratas ó aon duine a éilíonn go bhfuil leas aige nó aici sa mhaoin lena mbaineann nó go ndéanann an t-ordú difear dó nó di ar shlí eile agus féadfaidh sí, i dtaca leis sin de, dul i gcomhairle leis an gcúirt a rinne an t-ordú coigistíochta seachtrach, agus

(b) déanfaidh sí—

(i) ordú um chomhar coigistíochta a athrú de réir aon athraithe arna dhéanamh san ordú coigistíochta seachtrach, agus

(ii) más deimhin léi go ndearnadh an t-ordú coigistíochta seachtrach a chúlghairm nó gur sásaíodh é de réir dlí an stáit ainmnithe lena mbaineann, é a urscaoileadh.

Orduithe um chomhar coigistíochta a fhorfheidhmiú, etc.

52 .— (1) I gcás ina ndéanfaidh an Ard-Chúirt ordú um chomhar coigistíochta chun suim airgid a íoc, féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, gan dochar d alt 38 á chumasú maoin an chosantóra atá i lámha glacadóra arna cheapadh nó arna ceapadh faoin Acht seo a chur chun feidhme chun an t-ordú a shásamh, an t-ordú a fhorfheidhmiú aon tráth tar éis a dhéanta (nó, má dhéantar socrú leis an ordú go ndéanfar íocaíocht tráth is déanaí, ansin aon tráth tar éis an trátha is déanaí) amhail is dá mba bhreithiúnas ón gCúirt é chun an tsuim a shonraítear san ordú, nó aon suim is lú ná sin atá dlite fós faoin ordú, a íoc leis an Stát.

(2) Ní chumasaítear le haon ní i bhfo-alt (1) duine a phríosúnú.

(3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), más rud é, aon tráth tar éis suim a íoc atá dlite faoi ordú um chomhar coigistíochta teacht chun bheith infhorfheidhmithe sa tslí dá bhforáiltear le fo-alt (1), go dtuairiscíonn an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí don Ard-Chúirt go bhfuil aon suim den sórt sin nó aon chuid di gan íoc fós, féadfaidh an Chúirt, gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú nó don chumhacht chun an t-ordú a fhorfheidhmiú dá éis sin de réir fho-alt (1), a ordú go ndéanfar an cosantóir a phríosúnú ar feadh tréimhse nach faide ná an tréimhse atá leagtha amach sa dara colún den tábla a ghabhann leis an alt seo os coinne an méid atá gan íoc fós faoin ordú um chomhar coigistíochta de réir mar atá leagtha amach sa chéad cholún den tábla sin.

(4) Ní dhéanfar ordú faoi fho-alt (3) mura rud é—

(a) gur tugadh deis réasúnach don chosantóir aon uiríll a dhéanamh chun na Cúirte, agus

(b) go mbeidh an Chúirt tar éis na huiríll sin agus aon uiríll arna ndéanamh mar fhreagra orthu ag an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí a chur i gcuntas.

(5) Ní dhéanfar cosantóir a phríosúnú mar gheall ar neamhchomhlíonadh ordaithe um chomhar coigistíochta má shonraítear amhlaidh san iarraidh ar fhorfheidhmiú an ordaithe coigistíochta sheachtraigh agus má fhoráiltear amhlaidh leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí.

(6) Déanfar aon téarma príosúnachta a fhorchuirtear faoi fho-alt (3) den alt seo a laghdú i gcomhréir le haon suim nó suimeanna a íoctar nó a ghnóthaítear ó am go ham faoin ordú um chomhar coigistíochta.

AN TÁBLA

An méid gan íoc faoin ordú coigistíochta

An tréimhse príosúnachta

Méid nach mó ná €650

Méid is mó ná €650 ach nach mó ná €1,300

Méid is mó ná €1,300 ach nach mó ná €3,250

Méid is mó ná €3,250 ach nach mó ná €6,500

Méid is mó ná €6,500 ach nach mó ná €13,000

Méid is mó ná €13,000 ach nach mó ná €26,000

Méid is mó ná €26,000 ach nach mó ná €65,000

Méid is mó ná €65,000 ach nach mó ná €130,000

Méid is mó ná €130,000 ach nach mó ná €325,000

Méid is mó ná €325,000 ach nach mó ná €1,300,000

Méid is mó ná €1,300,000

45 lá

3 mhí

4 mhí

6 mhí

9 mí

12 mhí

18 mí

2 bhliain

3 bliana

5 bliana

10 mbliana

Réadú maoine atá ina hábhar d’ordú um chomhar coigistíochta.

53 .— (1) Más rud é—

(a) nach bhfuil ordú um chomhar coigistíochta chun suim airgid a íoc arna shásamh, nó

(b) gur chun maoin seachas suim den sórt sin a choigistiú atá ordú den sórt sin,

féadfaidh an Ard-Chúirt, ar iarratas ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, duine a cheapadh mar ghlacadóir i leith maoine inréadaithe.

(2) Féadfaidh an Chúirt cumhacht a thabhairt don ghlacadóir chun seilbh a ghlacadh ar aon mhaoin inréadaithe ach sin faoi réir cibé coinníollacha nó eisceachtaí a shonróidh an Chúirt.

(3) Féadfaidh an Chúirt a ordú d’aon duine a bhfuil aon mhaoin inréadaithe ina sheilbh nó ina seilbh nó ar a urláimh nó ar a hurláimh seilbh uirthi a thabhairt suas don ghlacadóir.

(4) Féadfaidh an Chúirt cumhacht a thabhairt don ghlacadóir aon mhaoin inréadaithe a réadú i cibé slí a ordóidh an Chúirt.

(5) Féadfaidh an Chúirt a ordú d’aon duine a shealbhaíonn leas i maoin inréadaithe cibé íocaíocht a ordóidh an Chúirt a dhéanamh leis an nglacadóir i leith aon leasa thairbhiúil a shealbhaíonn an cosantóir nó faighteoir aon bhronntanais a thagann faoi réim an Achta seo agus féadfaidh an Chúirt, le hordú, tar éis an íocaíocht a dhéanamh, aon leas sa mhaoin a aistriú, a dheonú nó a mhúchadh.

(6) Ní dhéanfaidh an Chúirt, i leith aon mhaoine, na cumhachtaí a thugtar leis an alt seo a fheidhmiú mura rud é gur tugadh deis réasúnach do na daoine a shealbhaíonn aon leas sa mhaoin uiríll a dhéanamh chuici.

Ús ar shuimeanna gan íoc faoi orduithe um chomhar coigistíochta.

54 .— (1) Faoi réir fho-alt (2), más rud é nach ndéantar aon suim a cheanglaítear ar dhuine a íoc faoi ordú um chomhar coigistíochta a íoc nuair a cheanglaítear í a íoc (cibé acu ar an ordú a dhéanamh nó tráth níos déanaí ná sin arna shonrú ag an gCúirt), dlífear den duine ús a íoc ar an tsuim don tréimhse ar lena linn a fhanann an tsuim gan íoc agus déileálfar le méid an úis, chun críocha forfheidhmithe, mar chuid den mhéid atá le gnóthú ón duine faoin ordú.

(2) Tabharfar neamhaird ar an méid úis is iníoctha faoi fho-alt (1) nuair a bheidh an téarma príosúnachta a bheidh le forchur faoi alt 52 á ríomh.

(3) Is é an ráta úis is iníoctha faoi fho-alt (1) an ráta a bhfuil feidhm aige de thuras na huaire i ndáil le fiach breithiúnais shibhialta de chuid na hArd-Chúirte.

Íocaíochtaí faoi orduithe um chomhar coigistíochta a bheith le sloinneadh san euro.

55 .— (1) I gcás suim airgid is iníoctha, nó atá gan íoc fós, faoi ordú coigistíochta seachtrach a bheith arna sloinneadh in airgeadra seachas an euro, ceanglófar leis an ordú um chomhar coigistíochta go ndéanfar méid coibhéiseach san euro a íoc, arna ríomh de réir an ráta malairte bonnlíne a bhí i réim idir an t-airgeadra sin agus an euro ar an dáta a rinneadh an t-ordú um chomhar coigistíochta.

(2) Chun críocha fho-alt (1), tá deimhniú—

(a) a airbheartaíonn a bheith arna shíniú ag oifigeach de chuid forais airgeadais (de réir bhrí Chuid 2) sa Stát, agus

(b) ina luaitear an ráta malairte bonnlíne a bhí i réim idir airgeadra sonraithe agus an euro ar dháta sonraithe,

inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar an ráta malairte a bhí i réim amhlaidh ar an dáta sin.

An Ard-Chúirt nó glacadóir d’fheidhmiú cumhachtaí faoin gCaibidil seo.

56 .— (1) Déanfar cumhachtaí na hArd-Chúirte faoi alt 53 nó cumhachtaí glacadóra arna cheapadh nó arna ceapadh faoin alt sin a fheidhmiú, faoi réir an ailt seo, d’fhonn maoin a ghnóthú ar maoin í atá inghnóthaithe faoin ordú um chomhar coigistíochta lena mbaineann.

(2) Déanfar na cumhachtaí a fheidhmiú d’fhonn a cheadú d’aon duine, seachas an cosantóir nó faighteoir bronntanais, luach aon mhaoine a shealbhaíonn an duine a áirithiú agus a ghnóthú.

(3) I gcás maoine inréadaithe a shealbhaíonn duine ar thug an cosantóir bronntanas dó nó di go díreach nó go neamhdhíreach, feidhmeofar na cumhachtaí d’fhonn luach an bhronntanais, gan dul thar luach an bhronntanais, de thuras na huaire a réadú.

(4) Le linn na cumhachtaí a fheidhmiú, ní chuirfear i gcuntas aon oibleagáidí de chuid an chosantóra nó de chuid faighteora aon bhronntanais atá ar neamhréir leis an oibleagáid chun aon ordú um chomhar coigistíochta a chomhlíonadh.

Feidhm forálacha áirithe a bhaineann le horduithe um chomhar i dtaca le calcadh maidir le horduithe um chomhar coigistíochta.

57 .— Tá feidhm ag ailt 39, 40, 41, 42 agus 43 maidir le horduithe um chomhar coigistíochta mar atá feidhm acu maidir le horduithe um chomhar i dtaca le calcadh, agus dá réir sin—

(a) déanfar tagairtí d’alt 36 in ailt 39, 40 agus 43 a fhorléiriú mar thagairtí d’alt 53, agus

(b) déanfar tagairtí in ailt 40, 41, 42 agus 43 d’ordú um chomhar i dtaca le calcadh a fhorléiriú mar thagairtí d’ordú um chomhar coigistíochta.

Caibidil 4

Maoin a Fhorghéilleadh

Ordú forghéillte seachtrach a tharchur chuig stát ainmnithe lena fhorfheidhmiú.

58 .— (1) Más rud é go mbaineann ordú cúirte le maoin a fhorghéilleadh i stát ainmnithe, déanfaidh cláraitheoir nó cléireach na cúirte lena mbaineann, ar iarratas a fháil chuige sin agus faoi réir aon choinníollacha a shonrófar le rialacha cúirte, na nithe seo a leanas a thabhairt don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí—

(a) cóip chuí-fhíordheimhnithe den ordú, agus

(b) deimhniú arna shíniú ag an gcláraitheoir nó ag an gcléireach á rá go bhfuil an t-am forordaithe maidir le hachomharc a thaisceadh imithe in éag nó, de réir mar a bheidh go rachaidh é in éag ar dháta sonraithe.

(2) Féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí na nithe seo a leanas a tharchur chuig an Údarás Lárnach lena dtarchur chuig an údarás cuí sa stát ainmnithe lena mbaineann—

(a) na doiciméid atá luaite i bhfo-alt (1),

(b) doiciméad arna shíniú ag an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó arna shíniú thar a cheann nó thar a ceann, á rá—

(i) go bhfuil an t-ordú i bhfeidhm agus nár sásaíodh é, agus

(ii) gur láithrigh an cosantóir nó go raibh ionadaíocht aige nó aici ag na himeachtaí ina ndearnadh an t-ordú nó, murab amhlaidh an cás, cén dáta a thosaigh imeachtaí na cúirte agus cén dáta a fuair an cosantóir fógra ina dtaobh,

(c) tuairisc ghearr ar an iompar ba chúis leis an ordú a dhéanamh,

(d) aon fhaisnéis eile a éilítear leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí, agus

(e) iarraidh go ndéanfar an mhaoin lena mbaineann a fhorghéilleadh agus go ndéanfar í a dhiúscairt.

Ordú forghéillte seachtrach a tharchur chuig an Stát lena fhorfheidhmiú.

59 .— (1) Féadfaidh an chúirt a rinne ordú forghéillte seachtrach é a tharchur chuig an Údarás Lárnach, nó féadfar é a tharchur chuig an Údarás Lárnach thar ceann na cúirte sin, in éineacht le hiarraidh chun é a fhorfheidhmiú.

(2) Beidh na nithe seo a leanas ag gabháil le hordú forghéillte seachtrach—

(a) cóip chuí-dheimhnithe den ordú,

(b) ráiteas ón gcúirt, nó thar ceann na cúirte, a rinne an t-ordú, á rá—

(i) go bhfuil an t-ordú i bhfeidhm agus nach bhfuil sé ina ábhar d’achomharc, agus

(ii) más rud é nár láithrigh an duine ar ina choinne nó ina coinne a rinneadh é sna himeachtaí lena mbaineann, go bhfuair an duine fógra i dtaobh na n-imeachtaí luath go leor le go bhféadfadh sé nó sí cosaint a dhéanamh sna himeachtaí,

(c) tuairisc ghearr ar an iompar arb é an cion é ba chúis leis an ordú a dhéanamh, agus

(d) aon aistriúcháin atá ag teastáil,

agus beidh aon fhaisnéis bhreise ann a éilítear leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí.

Ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh.

60 .— (1) Féadfaidh an tÚdarás Lárnach, tar éis ordú forghéillte seachtrach agus doiciméid a ghabhann leis a fháil, a chur faoi deara iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar ordú (“ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh”) chun maoin inréadaithe sa Stát lena mbaineann an t-ordú forghéillte seachtrach a fhorghéilleadh.

(2) Beidh an iarraidh, na doiciméid a ghabhann léi agus aon doiciméid ghaolmhara eile, nó cóipeanna díobh, ag gabháil leis an iarratas.

(3) Tar éis an t-iarratas a fháil, féadfaidh an Chúirt, faoi réir fho-alt (4), ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh a dhéanamh.

(4) Ní fhéadfaidh an Chúirt ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh a dhéanamh mura rud é—

(a) go bhfuil sí sásta—

(i) go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh le toiliú an Aire, agus

(ii) maidir leis na nithe a luaitear in alt 59 (2)(b),

(iii) gur iompar coiriúil an t-iompar ba chúis leis an ordú forghéillte seachtrach a dhéanamh, agus

(iv) go bhfuil déanamh an ordaithe, thairis sin, de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí,

agus

(b) gur tugadh deis d’aon duine a éilíonn gur leis nó léi an mhaoin, nó go bhfuil leas aige nó aici sa mhaoin, is ábhar don ordú forghéillte seachtrach, chun cúis a shuíomh le nach ceart an t-ordú a dhéanamh.

(5) Oibríonn ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh chun aon cheart nó leas sa mhaoin a bhaint den chosantóir sna himeachtaí ina ndearnadh an t-ordú forghéillte seachtrach agus chun an mhaoin a dhílsiú do Choimisinéir an Gharda Síochána.

(6) Déanfar an mhaoin fhorghéillte nó na fáltais ó díol na maoine a dhiúscairt chun tairbhe don Státchiste de réir ordacháin an Aire Airgeadais, mura rud é, ar iarraidh chuige sin ag an stát ainmnithe lena mbaineann nó thar ceann an stáit sin agus de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí, go bhforálann an Chúirt a mhalairt.

(7) Maidir leis an gCúirt—

(a) féadfaidh sí ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh a athrú nó a urscaoileadh ar iarratas ó aon duine a éilíonn gur leis nó léi an mhaoin lena mbaineann nó go bhfuil leas aige nó aici sa mhaoin lena mbaineann nó go ndéanann an t-ordú difear dó nó di ar shlí eile agus féadfaidh sí, i dtaca leis sin de, dul i gcomhairle leis an gcúirt a rinne an t-ordú forghéillte seachtrach, agus

(b) déanfaidh sí—

(i) ordú um chomhar i dtaca le forghéilleadh a athrú de réir aon athraithe arna dhéanamh san ordú forghéillte seachtrach, agus

(ii) más deimhin léi go ndearnadh an t-ordú forghéillte seachtrach a chúlghairm, é a urscaoileadh.

(8) Níl feidhm ag an Police (Property) Act 1897 maidir le maoin atá arna dílsiú do Choimisinéir an Gharda Síochána de bhua an ailt seo.

(9) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haon mhaoin a shealbhaíonn an Garda Síochána faoi alt 61(4) d’Acht 1994.

(10) Ní dhéanann aon ní san alt seo difear d’aon achtachán lena ndéantar maoin a fhorghéilleadh, nó lena bhféadfar a ordú maoin a fhorghéilleadh, de thoradh ciontaithe i gcion.

CUID 5

Fianaise a Sholáthar

Caibidil 1

Léiriú

Léiriú (Cuid 5).

61 .— Sa Chuid seo—

ní fholaíonn “ fianaise ” faisnéis a sholáthraítear faoi Chuid 2 i ndáil le hidirbhearta airgeadais;

folaíonn “ áit ” áitreabh;

folaíonn “ finné ” finné saineolach agus duine a bhfuil drochamhras ann ina leith go ndearna sé nó sí an cion arb é is cúis leis an iarraidh lena mbaineann.

Caibidil 2

Fianaise a Ghlacadh

Fianaise ó dhuine i stát ainmnithe.

62 .— (1) Más dealraitheach do bhreitheamh ag suí de chuid aon chúirte go bhfuil imeachtaí coiriúla arna dtionscnamh nó go bhfuil imscrúdú coiriúil á dhéanamh sa Stát, féadfaidh an breitheamh litir a eisiúint (“litir iarrata”) ina n-iarrfar cúnamh i leith cibé fianaise a shonrófar sa litir a fháil ó dhuine i stát ainmnithe lena húsáid sna himeachtaí nó san imscrúdú.

(2) Féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó duine atá arna chúiseamh nó arna cúiseamh in aon imeachtaí den sórt sin atá arna dtionscnamh iarratas a dhéanamh ar litir iarrata.

(3) Cuirfear an litir iarrata chuig an Údarás Lárnach lena tarchur chuig an údarás cuí.

(4) D’ainneoin fho-ailt (1) go (3), i gcás imeachtaí a bheith tionscanta, nó imscrúdú coiriúil a bheith á dhéanamh, i leith ciona, féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí litir iarrata a eisiúint agus a tharchur go díreach chuig an údarás cuí.

(5) Beidh an méid seo a leanas san áireamh sa litir iarrata—

(a) ráiteas á rá go bhfuil an fhianaise ag teastáil chun críocha imeachtaí coiriúla nó imscrúdaithe choiriúil,

(b) tuairisc ghearr ar an iompar arb éard é an cion lena mbaineann, agus

(c) aon fhaisnéis eile atá ar fáil agus a d’fhéadfadh cabhrú leis an údarás cuí an iarraidh a chomhlíonadh.

(6) Maidir le fianaise a gheofar de bhua an ailt seo, ní dhéanfar, gan toiliú an údaráis chuí a fháil, í a úsáid chun aon chríche seachas an chríoch a cheadaítear leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí nó a shonraítear sa litir iarrata.

(7) Nuair nach bhfuil aon fhianaise den sórt sin ag teastáil a thuilleadh chun na críche sin (nó chun aon chríche eile a bhfuarthas an toiliú sin ina leith), déanfar í a thabhairt ar ais don údarás cuí mura rud é go gcuireann an t-údarás in iúl nach gá í a thabhairt ar ais.

(8) Maidir le ráiteas ar fhianaise ó fhinné, ar ráiteas é—

(a) a ghlactar de réir litreach iarrata, agus

(b) atá deimhnithe ag an gcúirt, ag an mbinse nó ag an údarás a ghlac í, nó atá deimhnithe thar ceann an chéanna, mar ráiteas cruinn ar an bhfianaise,

tá sé inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, in imeachtaí a bhaineann leis an gcion lena mbaineann, mar fhianaise ar aon fhíoras atá luaite ann ar fíoras é a mbeadh fianaise ó bhéal inghlactha amhlaidh ina leith.

(9) Le linn do chúirt breithniú a dhéanamh i dtaobh an ceart aon fhianaise a ghlactar ó dhuine de bhun litreach iarrata a eisiamh i bhfeidhmiú a rogha maidir le fianaise atá inghlactha thairis sin a eisiamh, déanfaidh sí, más cuí, aird a thabhairt ar na nithe seo a leanas—

(a) nuair a bhí an fhianaise á glacadh, ar ceadaíodh don duine agus d’aon pháirtí eile lena mbaineann, le dlí an stáit lena mbaineann, ionadaíocht dhlíthiúil a bheith aige nó aici agus ar ceadaíodh é nó í a chroscheistiú, agus

(b) aon rudaí eile ar ina leith a bhí glacadh na fianaise éagsúil le glacadh fianaise inchomparáide sa Stát.

(10) Ní choisceann aon ní san alt seo ar an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí litir iarrata ar chúnamh a eisiúint chun ráiteas fianaise a fháil nó chun seilbh a ghlacadh ar fhianaise ábhartha i stát ainmnithe chun críocha imeachtaí coiriúla nó imscrúdaithe choiriúil i gcás ina dtabharfaidh an finné nó na finnéithe lena mbaineann fianaise sna himeachtaí sin nó in aon imeachtaí a fhéadfar a thionscnamh tar éis an imscrúdaithe.

(11) San alt seo, ciallaíonn “údarás iomchuí”, i ndáil leis an áit ina bhfuil an fhianaise le fáil—

(a) cúirt nó binse a shonraítear sa litir iarrata agus a fheidhmíonn dlínse san áit sin, nó

(b) aon údarás eile atá aitheanta ag rialtas an stáit lena mbaineann mar an údarás cuí chun an litir a ghlacadh.

Fianaise atá le húsáid i stát ainmnithe.

63 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo, faoi réir alt 64 , i ndáil le hiarraidh ar chúnamh maidir le fianaise a fháil sa Stát ó dhuine (dá ngairtear “finné” san alt seo) chun críche imeachtaí coiriúla, nó imscrúdaithe choiriúil, i stát ainmnithe.

(2) Tar éis iarratas den sórt sin a fháil, féadfaidh an tAire, faoi réir fho-alt (3), má tá sé nó sí den tuairim go bhfuil feidhm ag an alt seo i ndáil leis an iarraidh—

(a) a iarraidh ar Uachtarán na Cúirte Dúiche breitheamh den Chúirt sin a ainmniú chun an fhianaise lena mbaineann an iarraidh a ghlacadh, agus

(b) cóip den iarraidh agus d’aon doiciméid a ghabhann léi nó d’aon doiciméid ghaolmhara a chur chuig an mbreitheamh.

(3) Ní fheidhmeoidh an tAire na cumhachtaí a thugtar le fo-alt (2) mura rud é go dtabharfaidh an t-údarás iarrthach dearbhú á rá nach ndéanfar, gan toiliú ón mbreitheamh ainmnithe nó ón bhfinné, aon fhianaise a sholáthrófar mar fhreagra ar an iarraidh a úsáid chun aon chríche seachas an chríoch a cheadaítear leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí nó a shonraítear sa litir iarrata.

(4) Chun críocha an ailt seo, maidir leis an mbreitheamh ainmnithe—

(a) tá cumhachtaí na Cúirte Dúiche in imeachtaí coiriúla aige nó aici, lena n-áirítear cumhachtaí na cúirte sin—

(i) i ndáil le freastal ag finnéithe a áirithiú, doiciméid nó airteagail eile a thabhairt ar aird, fianaise a ghlacadh faoi mhionn, iallach a chur ar fhinnéithe fianaise a thabhairt nó doiciméid nó nithe eile a thabhairt ar aird, agus na himeachtaí maidir le glacadh fianaise a sheoladh i gcoitinne, agus

(ii) faoi aon achtachán nó riail dlí a bhaineann le finnéithe a chosaint ar imeaglú,

(b) féadfaidh sé nó sí a ordú go nglacfar an fhianaise, nó aon chuid di ar shlí seachas go poiblí más dóigh leis nó léi gur gá ordú den sórt sin chun cosaint a thabhairt—

(i) don fhinné nó don duine eile, nó

(ii) d’fhaisnéis rúnda nó íogair, agus

(c) cuirfidh sé nó sí a chearta nó a cearta faoi alt 64 in iúl don fhinné.

(5) Féadfar an fhianaise a thabhairt trí nasc beo teilifíse in aon chás ina bhféadtar í a thabhairt amhlaidh in imeachtaí faoi aon achtachán.

(6) Aon duine a thoghairtear chun fianaise a thabhairt agus nach ndéanfaidh, gan leithscéal réasúnach, aon cheist a fhreagairt nó ceanglas a chomhlíonadh maidir le haon doiciméad nó rud eile a thabhairt ar aird, tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná €2,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(7) Baineann an Bankers’ Books Evidence Act 1879 le himeachtaí faoin alt seo mar a bhaineann sé le himeachtaí eile os comhair cúirte.

(8) Ní fhéadfar aon ordú a dhéanamh i leith costas sna himeachtaí.

Pribhléid finnéithe.

64 .— (1) Níl aon iallach ar dhuine fianaise a thabhairt in imeachtaí faoi alt 63 ar fianaise í nach bhféadfaí iallach a chur air nó uirthi í a thabhairt—

(a) in imeachtaí coiriúla sa Stát, nó

(b) faoi réir fho-alt (2), in imeachtaí coiriúla sa stát lena mbaineann.

(2) Níl feidhm ag fo-alt (1)(b) mura rud é go ngéilleann an t-údarás iarrthach d’éileamh an duine a bheith díolmhaithe ón bhfianaise a thabhairt.

(3) I gcás nach ngéilltear don éileamh, féadfar a cheangal ar an duine (faoi réir na bhforálacha eile den alt seo) an fhianaise lena mbaineann an t-éileamh a thabhairt, ach ní dhéanfar an fhianaise a tharchur chuig an údarás iarrthach má sheasann cúirt sa stát lena mbaineann leis an éileamh tar éis an t-ábhar a tharchur chuici.

(4) Gan dochar d’fho-alt (1), ní fhéadfar iallach a chur ar dhuine faoin alt seo fianaise a thabhairt—

(a) ina cháil nó ina cáil mar oifigeach nó mar sheirbhíseach don Stát, nó

(b) dá mbeadh sé dochrach do shlándáil an Stáit déanamh amhlaidh.

(5) In aon imeachtaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1), beidh deimhniú a airbheartaíonn a bheith sínithe ag an Aire nó thar ceann an Aire á rá go mbeadh sé dochrach do shlándáil an Stáit dá dtabharfadh duine aon fhianaise, inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar an méid sin.

(6) San alt seo, folaíonn tagairtí d’fhianaise a thabhairt tagairtí d’aon cheisteanna a fhreagairt agus d’aon doiciméad nó ní eile a thabhairt ar aird, agus tá an tagairt i bhfo-alt (3) do tharchur fianaise arna tabhairt ag duine le forléiriú dá réir sin.

Fianaise ó phríosúnaigh

Príosúnach a aistriú chun fianaise a thabhairt nó chun cúnamh a thabhairt maidir le himscrúdú coiriúil sa Stát.

65 .— (1) San alt seo, ciallaíonn “príosúnach” duine atá á choinneáil nó á coinneáil i gcoimeád i stát ainmnithe—

(a) faoi phianbhreith nó faoi ordú ó chúirt a fheidhmíonn dlínse choiriúil sa stát sin, nó

(b) tar éis é nó í a aistriú chuig an stát sin ón Stát faoi alt 5 (barántais a eisiúint chun príosúnaigh ar cuireadh pianbhreith orthu a aistriú lasmuigh den Stát) den Acht um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu 1995.

(2) Más rud é—

(a) go bhfuil ordú finné nó toghairm fhinné a eisíodh in imeachtaí coiriúla i leith príosúnaigh arna dhéanamh nó arna déanamh, nó

(b) gur dealraitheach don Aire gurb inmhianaithe go ndéanfaí príosúnach a shainaithint in imeachtaí den sórt sin nó in imscrúdú coiriúil den sórt sin nó go dtabharfadh sé nó sí cúnamh thairis sin trína bheith i láthair,

féadfaidh an tAire, tar éis iarraidh a fháil ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó ó dhuine atá arna chúiseamh nó arna cúiseamh in aon imeachtaí den sórt sin, barántas a eisiúint lena bhforáiltear go n-aistreofar an príosúnach chuig an Stát.

(3) Ní eiseofar barántas mura rud é go soláthróidh an t-údarás cuí sa stát ainmnithe lena mbaineann ráiteas i scríbhinn ón bpríosúnach ar ráiteas é lena dtoilítear le haistriú chun na críche sin.

(4) Déanfaidh an tÚdarás Lárnach barántas arna eisiúint faoin alt seo, mar aon le hiarraidh ar phríosúnach a aistriú chuig an Stát, a tharchur chuig an údarás sa stát ainmnithe ar dealraitheach don Údarás Lárnach ina leith gurb é an t-údarás cuí é chun na nithe sin a fháil.

(5) Is ionann an barántas agus údarás—

(a) chun an príosúnach a thabhairt chuig an Stát,

(b) chun an príosúnach a thabhairt go príosún agus é nó í a choinneáil i bpríosún,

(c) chun an príosúnach a thabhairt chuig an áit, agus ón áit, ina bhfuil fianaise an phríosúnaigh le héisteacht, agus

(d) chun an príosúnach a chur ar ais faoi choimeád chuig an stát ainmnithe.

(6) Measfar príosúnach a bheidh faoi choimeád dleathach fad a bheidh sé nó sí sa Stát.

(7) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána aon phríosúnach a éalaíonn ó choimeád nó atá ar a shaoirse nó ar a saoirse go neamhdhleathach a ghabháil gan bharántas agus a thabhairt faoi choimeád go príosún.

(8) Aon duine (seachas comhalta den Gharda Síochána) a n-údaraítear dó nó di, le barántas, nó chun críocha barántais, faoin alt seo, príosúnach a bheith ina choimeád nó ina coimeád, meastar gur comhalta den sórt sin é nó í chun críocha an ailt seo.

(9) Maidir leis an dlí a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(a) rialú a dhéanamh ar neamhnáisiúnaigh (de réir bhrí an Achta Inimirce 1999) do theacht isteach sa Stát,

(b) ré agus coinníollacha an tseala a fhanfaidh siad sa Stát,

(c) a n-oibleagáidí le linn dóibh a bheith sa Stát, agus

(d) iad a aistriú amach as an Stát,

níl feidhm aige i ndáil le príosúnach is neamhnáisiúnach le linn dó nó di a bheith i láthair sa Stát de bhun barántais faoin alt seo ach, má scoireann an barántas d’éifeacht a bheith leis le linn don phríosúnach a bheith i láthair amhlaidh, beidh feidhm ag an dlí sin air sin, fara aon mhodhnuithe is gá, i ndáil leis nó léi.

(10) Ní fhéadfar imeachtaí a thionscnamh i gcoinne príosúnaigh fad atá sé nó sí sa Stát de bhun an bharántais, ná, fad atá sé nó sí sa Stát amhlaidh, ní fhéadfar pianbhreith a ghearradh air nó uirthi, é nó í a choinneáil nó aon srian eile a chur lena shaoirse nó lena saoirse phearsanta, i leith aon chiona a rinneadh roimh theacht isteach sa Stát.

Príosúnach a aistriú chun fianaise nó cúnamh a thabhairt in imscrúdú lasmuigh den Stát.

66 .— (1) Féadfaidh an tAire, tar éis iarraidh chuige sin a fháil, barántas a eisiúint chun duine a bhfuil pianbhreith príosúnachta á cur isteach aige nó aici i bpríosún (“príosúnach”) a aistriú chuig stát ainmnithe—

(a) chun fianaise a thabhairt in imeachtaí coiriúla, nó chun cúnamh a thabhairt in imscrúdú coiriúil, sa stát sin, nó

(b) chun go sainaithneofar é nó í, nó chun cúnamh a thabhairt thairis sin mar gheall ar é nó í a bheith i láthair, in imeachtaí nó in imscrúdú den sórt sin.

(2) Ní fhéadfar barántas a eisiúint ach amháin i gcás ina mbeidh ráiteas i scríbhinn déanta ag an bpríosúnach ar ráiteas é lena dtoilítear lena aistriú nó lena haistriú chun na críche sin.

(3) Más rud é, mar gheall ar óige nó ar staid choirp nó mheabhrach an phríosúnaigh, gur dealraitheach don Aire nach cuí don phríosúnach gníomhú thar a cheann féin nó thar a ceann féin, déanfaidh duine is dealraitheach don Aire a bheith ina dhuine nó ina duine cuí chun gníomhú thar ceann an phríosúnaigh an toiliú a thabhairt.

(4) Is ionann barántas agus údarás—

(a) chun an príosúnach a thabhairt ón bpríosún agus é nó í a sheachadadh i gcoimeád duine a dhéanann ionadaíocht don údarás iarrthach lena mbaineann in áit imeachta ón Stát,

(b) chun an príosúnach a choinneáil sa stát ainmnithe, agus

(c) chun an príosúnach a thabhairt ar ais chuig an Stát agus é nó í a chur ar ais go dtí an príosún.

(5) Ní fhéadfar barántas a eisiúint mura rud é go dtabharfaidh an t-údarás iarrthach dearbhú nach ndéanfar imeachtaí a shaothrú i gcoinne an phríosúnaigh, nach ngearrfar pianbhreith air nó uirthi, nach gcoinneofar é nó í ná nach gcuirfear aon srian eile lena shaoirse nó lena saoirse phearsanta i leith aon chiona faoi dhlí an stáit ainmnithe ar cion é a rinneadh sular imigh an príosúnach amach as an Stát.

(6) Tá an tréimhse a chaitear i gcoimeád faoin mbarántas san áireamh sa tréimhse príosúnachta nó coinneála atá le cur isteach ag an bpríosúnach sa Stát.

(7) Meastar príosúnach a bheith i gcoimeád dleathach le linn é nó í a bheith á thabhairt nó á tabhairt ó phríosún nó chuig príosún faoin mbarántas.

(8) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána duine a éalaíonn ó choimeád nó atá ar a shaoirse nó ar a saoirse go neamhdhleathach a ghabháil gan bharántas agus a thabhairt faoi choimeád chuig príosún.

(9) Aon duine (seachas comhalta den Gharda Síochána) a n-údaraítear dó nó di, le barántas, nó chun críocha barántais, faoin alt seo, príosúnach a bheith ina choimeád nó ina coimeád, meastar gur comhalta den sórt sin é nó í chun críocha an ailt seo.

Fianaise trí nasc teilifíse

Fianaise trí nasc teilifíse lena húsáid sa Stát.

67 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) go bhfuil imeachtaí coiriúla arna dtionscnamh sa Stát i gcoinne duine,

(b) go bhfuil finné sna himeachtaí i stát ainmnithe, agus

(c) nach inmhianaithe don fhinné fianaise a thabhairt i bpearsa nó nach féidir leis nó léi déanamh amhlaidh.

(2) I gcás ina bhfuil feidhm ag an alt seo, féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó an cúisí iarratas a dhéanamh, nó féadfar iarratas a dhéanamh thar a cheann nó thar a ceann, chuig breitheamh de chúirt na trialach chun litir a eisiúint (“litir iarrata”) á iarraidh go ndéanfar saoráidí a sholáthar sa stát ainmnithe lena mbaineann chun a chumasú don fhinné fianaise a thabhairt sna himeachtaí trí nasc beo teilifíse.

(3) Féadfaidh an breitheamh an t-iarratas a dheonú más deimhin leis nó léi nach inmhianaithe go dtabharfaidh an finné fianaise i bpearsa nó nach féidir leis nó léi déanamh amhlaidh.

(4) Beidh doiciméad arna shíniú ag an mbreitheamh ag gabháil leis an litir iarrata agus luafar an méid seo a leanas inti—

(a) ainm, seoladh agus, más eol sin, náisiúntacht an fhinné,

(b) an chúirt a éistfidh an fhianaise,

(c) ainm an bhreithimh a sheolfaidh an éisteacht,

(d) cén fáth nach inmhianaithe don fhinné fianaise a thabhairt i bpearsa nó nach féidir leis nó léi déanamh amhlaidh, agus

(e) dáta dóchúil na héisteachta.

(5) Cuirfear an iarraidh chuig an Údarás Lárnach lena tarchur—

(a) i gcásanna práinneacha, chuig an gcúirt nó chuig an mbinse a shonraítear san iarraidh, nó

(b) in aon chás eile, chuig aon údarás atá aitheanta ag an stát lena mbaineann mar an t-údarás cuí chun iarrataí den sórt sin a ghlacadh.

(6) Más rud é nach bhfuil ainm an bhreithimh a bheidh ag seoladh na héisteachta ar fáil an tráth a eisítear an litir iarrata, cuirfear chuig an Údarás Lárnach é lena tarchur amhlaidh a luaithe atá sé ar fáil.

(7) Tabharfar deis don chúisí croscheistiú agus athscrúdú a dhéanamh ar an bhfinné ag an éisteacht.

(8) Déanfar fianaise a thabharfar trí nasc beo teilifíse ag an éisteacht a fhístaifeadadh.

(9) Maidir le fístaifeadadh na fianaise nó, má thoilíonn an cúisí, maidir le leagan di faoi eagarthóireacht, tá sé inghlactha ag triail an chiona mar fhianaise ar aon fhíoras a mbeadh fianaise dhíreach ó bhéal inghlactha ina leith, mura rud é go bhfuil breitheamh na trialach den tuairim nach mbeadh sé ar mhaithe leis an gceartas déanamh amhlaidh.

(10) Maidir leis na forálacha den ionstraim idirnáisiúnta iomchuí a bhaineann le héisteacht trí nasc beo teilifíse, a mhéid a bhaineann siad le stát iarrthach agus nach bhfuil siad ionchorpraithe san alt seo, tá éifeacht leo sa Stát, fairis na modhnuithe is gá, i ndáil le héisteacht faoin alt seo.

(11) Aon fhinné a dhéanann ráiteas atá ábhartha sna himeachtaí agus arb eol dó nó di ina leith go bhfuil sé bréagach nó nach gcreideann sé ina leith go bhfuil sé fíor, tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €2,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €10,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(12) Féadfar imeachtaí i leith ciona faoi fho-alt (11) a thionscnamh, agus féadfar déileáil leis an gcion chun gach críche teagmhasaí mar chion a rinneadh, in aon áit sa Stát.

(13) San alt seo ciallaíonn “fístaifeadadh” aon taifeadadh, ar aon mheán, óna bhféadfar íomhá ghluaiste a tháirgeadh agus folaíonn sé an fuaimrian a ghabhann leis, agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin.

Iarraidh ar fhianaise trí nasc teilifíse lena húsáid lasmuigh den Stát.

68 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hiarraidh go dtabharfaidh finné atá i láthair sa Stát fianaise trí nasc teilifíse in imeachtaí coiriúla os comhair cúirte nó binse i stát ainmnithe.

(2) Beidh an fhaisnéis seo a leanas san áireamh san iarraidh:

(a) ainm, seoladh agus, más eol sin, náisiúntacht an fhinné;

(b) an chúirt nó an t-údarás a dhéanann an iarraidh;

(c) ainm an duine nó na ndaoine a sheolfaidh an éisteacht;

(d) ráiteas i dtaobh cén fáth nach inmhianaithe don fhinné fianaise a thabhairt i bpearsa nó nach féidir leis nó léi déanamh amhlaidh;

(e) dáta dóchúil na héisteachta.

Gníomhú tar éis iarraidh a fháil.

69 .— Féadfaidh an tAire, má tá sé nó sí den tuairim—

(a) nach inmhianaithe don fhinné fianaise a thabhairt i bpearsa nó nach féidir leis nó léi déanamh amhlaidh, agus

(b) go gcomhlíonann an iarraidh alt 68 ,

a iarraidh ar Uachtarán na Cúirte Dúiche breitheamh den Chúirt sin a ainmniú chun an finné a thoghairm chun bheith i láthair in ionad oiriúnach laistigh de dhúiche an bhreithimh chun éifeacht a thabhairt don iarraidh.

An fhianaise a ghlacadh.

70 .— (1) Déanfaidh an breitheamh ainmnithe den Chúirt Dúiche an finné lena mbaineann a thoghairm chun fianaise a thabhairt trí nasc beo teilifíse in ionad oiriúnach laistigh den dúiche a bhfuil an breitheamh sannta chuici.

(2) Chun a chinntiú go gcomhlíontar an iarraidh, tá cumhachtaí na Cúirte Dúiche in imeachtaí coiriúla ag an mbreitheamh ainmnithe, lena n-áirítear cumhachtaí na cúirte sin—

(a) i ndáil le freastal an fhinné a áirithiú, fianaise a ghlacadh faoi mhionn agus iallach a chur ar an bhfinné fianaise a thabhairt nó doiciméid nó nithe eile a thabhairt ar aird, agus

(b) faoi aon achtachán nó riail dlí a bhaineann le finnéithe a chosaint ar imeaglú.

(3) Tabharfar an fhianaise de réir dhlíthe agus nósanna imeachta an stáit iarrthaigh a mhéid nach sáraíonn siad bunphrionsabail dhlí an Stáit.

(4) Go háirithe, ní fhéadfar iallach a chur ar an bhfinné aon fhianaise a thabhairt nach bhféadfaí iallach a chur air nó uirthi í a thabhairt in imeachtaí coiriúla sa Stát nó sa stát ainmnithe.

(5) Más gá é chun an finné a chosaint agus le comhaontú an údaráis iarrthaigh, féadfar an fhianaise a ghlacadh ar shlí seachas go poiblí.

(6) Faoi réir fho-alt (7), seolfaidh breitheamh de chuid an stáit ainmnithe na himeachtaí go díreach, nó seolfar faoi stiúradh breithimh den sórt sin iad, de réir dhlíthe an stáit sin.

(7) I gcás ina bhfuil an breitheamh ainmnithe den tuairim nach bhfuil glacadh na fianaise de réir bhunphrionsabail dhlí an Stáit, déanfaidh sé nó sí beart láithreach chun a chinntiú go gcomhlíontar na prionsabail sin.

(8) Beidh cúnamh ó ateangaire ag an mbreitheamh ainmnithe agus ag an bhfinné, más gá sin.

(9) Tar éis an fhianaise a ghlacadh, déanfaidh an breitheamh ainmnithe taifead ar an bhfianaise arna tabhairt ag an bhfinné a chur chuig an Aire lena tharchur chuig an údarás iarrthach, ar taifead é ina ndéanfar an méid seo a leanas a chur in iúl—

(a) an dáta a glacadh an fhianaise agus an áit inar glacadh í,

(b) ainm an fhinné,

(c) ainm agus feidhm aon duine eile a bhí i láthair agus a bhí páirteach sna himeachtaí,

(d) ar cuireadh an finné faoi mhionn, agus

(e) na dálaí teicniúla faoinar tharla na himeachtaí.

(10) Aon fhinné—

(a) a dhéanann ráiteas atá ábhartha sna himeachtaí agus arb eol dó nó di ina leith go bhfuil sé bréagach nó nach gcreideann sé nó sí ina leith go bhfuil sé fíor, nó

(b) nach dtugann fianaise agus oibleagáid air nó uirthi déanamh amhlaidh,

tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear—

(i) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €2,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(ii) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €10,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Fianaise trí nasc teileafóin lena húsáid lasmuigh den Stát

Iarraidh ar fhianaise trí nasc teileafóin.

71 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hiarraidh ó fhinné atá i láthair sa Stát fianaise a thabhairt trí nasc teileafóin in imeachtaí coiriúla os comhair cúirte nó binse i stát ainmnithe.

(2) Beidh an fhaisnéis seo a leanas san áireamh san iarraidh:

(a) ainm, seoladh agus, más eol sin, náisiúntacht an fhinné;

(b) an chúirt nó an binse a éistfidh an fhianaise;

(c) an duine nó na daoine a sheolfaidh na himeachtaí;

(d) ráiteas á rá go bhfuil an finné toilteanach fianaise a thabhairt trí nasc teileafóin sna himeachtaí;

(e) dáta dóchúil na héisteachta.

Fianaise a ghlacadh.

72 .— (1) Féadfaidh an tAire, má tá sé nó sí den tuairim go bhfuil an finné toilteanach fianaise a thabhairt trí nasc teileafóin sna himeachtaí lena mbaineann, a iarraidh ar Uachtarán na Cúirte Dúiche breitheamh den Chúirt sin a ainmniú chun an finné a thoghairm chun bheith i láthair in ionad oiriúnach laistigh de dhúiche an bhreithimh chun éifeacht a thabhairt don iarraidh.

(2) Sula nglacfar an fhianaise, iarrfar ar an bhfinné a dhaingniú go bhfuil sé nó sí toilteanach an fhianaise a thabhairt trí nasc teileafóin.

(3) Tá feidhm ag alt 70 i ndáil le fianaise a ghlacadh faoin alt seo trí nasc teileafóin mar atá feidhm aige i ndáil le fianaise a ghlacadh faoin alt sin trí nasc teilifíse.

Fianaise a chuardach

Fianaise a chuardach in áit i stát ainmnithe.

73 .— (1) Más dealraitheach do bhreitheamh ag suí de chuid aon chúirte—

(a) go bhfuil imeachtaí coiriúla arna dtionscnamh nó go bhfuil imscrúdú coiriúil á dhéanamh, agus

(b) go bhféadfar fianaise chun críocha na n-imeachtaí nó an imscrúdaithe a fháil in áit i stát ainmnithe,

féadfaidh an breitheamh, de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí, litir a eisiúint (“litir iarrata”) ina n-iarrtar cúnamh maidir leis an bhfianaise a fháil.

(2) Féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó duine atá arna chúiseamh nó arna cúiseamh in aon imeachtaí den sórt sin atá arna dtionscnamh iarratas a dhéanamh ar litir iarrata.

(3) Cuirfear an litir iarrata chucu seo a leanas—

(a) an tÚdarás Lárnach lena tarchur chuig an údarás cuí, nó

(b) i gcásanna práinneacha, go díreach chuig an údarás sin.

(4) D’ainneoin fho-ailt (1) go (3), i gcás imeachtaí mar gheall ar chion a bheith arna dtionscnamh nó cion a bheith á imscrúdú, féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí litir iarrata a eisiúint agus a tharchur go díreach chuig an údarás cuí.

(5) Beidh an méid seo a leanas san áireamh sa litir iarrata—

(a) ráiteas á rá go bhfuil an fhianaise ag teastáil chun críche imeachtaí coiriúla nó imscrúdaithe choiriúil agus go dtabharfar ar ais chuig an údarás cuí í nuair nach mbeidh sí ag teastáil a thuilleadh chun na críche sin, mura rud é go gcuireann an t-údarás a mhalairt in iúl,

(b) faisnéis a bhaineann le cineál agus le suíomh na fianaise lena mbaineann,

(c) tuairisc ghearr ar an iompar arb éard é an cion lena mbaineann, agus

(d) aon fhaisnéis eile atá ar fáil agus a d’fhéadfadh cabhrú leis an údarás cuí an litir iarrata a chomhlíonadh.

(6) Maidir le fianaise a gheofar de bhua an ailt seo, ní dhéanfar, gan toiliú an údaráis chuí a fháil, í a úsáid chun aon chríche seachas an chríoch a cheadaítear leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí nó a shonraítear sa litir iarrata.

(7) Nuair nach bhfuil aon fhianaise den sórt sin ag teastáil a thuilleadh chun na críche sin (nó chun aon críche eile a bhfuarthas an toiliú sin ina leith), déanfar í a thabhairt ar ais don údarás cuí mura rud é go gcuireann an t-údarás in iúl nach gá í a thabhairt ar ais.

(8) In aon imeachtaí a bhaineann leis an gcion—

(a) aon fhianaise (seachas fianaise dhoiciméadach) a airbheartaíonn—

(i) a bheith faighte de thoradh iarrata faoin alt seo, agus

(ii) a bheith arna deimhniú ag an údarás cuí nó thar ceann an údaráis chuí mar fhianaise den sórt sin,

tá sí inghlactha gan a thuilleadh fianaise, agus

(b) aon fhianaise dhoiciméadach a airbheartaíonn—

(i) a bheith faighte amhlaidh, agus

(ii) a bheith arna deimhniú amhlaidh,

tá sí inghlactha, gan a thuilleadh fianaise, mar fhianaise ar aon fhíoras atá luaite inti ar fíoras é a mbeadh fianaise ó bhéal inghlactha ina leith.

(9) San alt seo, ciallaíonn “ údarás cuí ”—

(a) cúirt nó binse a fheidhmíonn dlínse choiriúil san áit i stát ainmnithe ina bhfuil an fhianaise dá dtagraítear sa litir iarrata le fáil, nó

(b) aon chomhlacht nó údarás eile atá aitheanta ag rialtas an stáit sin mar an údarás cuí chun an litir a ghlacadh.

Fianaise a chuardach lena húsáid lasmuigh den Stát (ginearálta).

74 .— (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), tá feidhm ag an alt seo maidir le hiarraidh ar chúnamh maidir le fianaise a fháil chun críocha imeachtaí coiriúla, nó imscrúdaithe choiriúil, i stát ainmnithe, i gcás ina bhfuil cumhacht ann faoi aon achtachán barántas a eisiúint chun áit a chuardach i leith ciona arb éard é an t-iompar is cúis leis an iarraidh.

(2) Níl feidhm ag an alt seo maidir le hiarraidh den sórt sin ó bhallstát mura rud é go bhfuil an gníomh inphionóis—

(a) faoi dhlí an stáit agus faoi dhlí an bhallstáit le príosúnacht ar feadh tréimhse uasta 6 mhí ar a laghad, nó

(b) faoi dhlí an Stáit le príosúnacht den sórt sin agus faoi dhlí an bhallstáit de bhua a bheith ina shárú ar na rialacha dlí a bhfuil ionchúiseamh á dhéanamh ina leith ag na húdaráis riaracháin agus i gcás ina bhféadfadh an cinneadh a bheith ina chúis le himeachtaí os comhair cúirte a bhfuil dlínse aici go háirithe in ábhair choiriúla.

(3) Níl feidhm ag an alt seo maidir le hiarraidh den sórt sin ó stát ainmnithe (seachas ballstát) mura rud é go bhfuil an t-iompar is cúis leis an iarraidh inphionóis faoi dhlí an Stáit agus faoi dhlí an stáit sin araon.

(4) Faoi réir fho-alt (5), féadfaidh an tAire, más tá sé nó sí den tuairim go bhfuil feidhm ag an alt seo maidir leis an iarraidh, an iarraidh agus aon doiciméid a ghabhann léi agus aon doiciméid ghaolmhara a chur chuig Coimisinéir an Gharda Síochána chun socrú a dhéanamh go gcomhlíontar an iarraidh.

(5) I gcás iarrata ó stát ainmnithe, ní fhéadfaidh an tAire dul ar aghaidh de réir fho-alt (4) mura rud é go dtabharfaidh an t-údarás iarrthach dearbhú á rá—

(a) nach ndéanfar aon fhianaise a sholáthrófar mar fhreagra ar an iarraidh a úsáid, gan toiliú a fháil roimh ré ón Aire, chun aon chríche seachas an chríoch a cheadaítear leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí nó a shonraítear san iarraidh, agus

(b) go dtabharfar an fhianaise ar ais nuair nach mbeidh sí ag teastáil a thuilleadh chun na críche a shonraítear amhlaidh (nó chun aon chríche eile a bhfuarthas an toiliú sin ina leith), mura rud é go gcuireann an tAire in iúl nach gá í a thabhairt ar ais.

(6) Ní rachaidh comhalta den Gharda Síochána isteach in aon áit de bhun na hiarrata gan toiliú an áititheora a fháil nó gan an dul isteach sin a bheith údaraithe le barántas faoin alt seo.

(7) Mura rud é go bhfuil an fhianaise a lorgaítear i seilbh an Gharda Síochána cheana féin, déanfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná cigire, ar chóip den iarraidh agus d’aon doiciméid a ghabhann léi nó d’aon doiciméid ghaolmhara a thabhairt ar aird, iarratas a dhéanamh chuig an mbreitheamh den Chúirt Dúiche don dúiche ina bhfuil an áit lena mbaineann suite ar bharántas faoi fho-alt (8).

(8) Más rud é, tar éis an t-iarratas a fháil, gur deimhin leis an mbreitheamh go bhfuil feidhm ag an alt seo maidir leis an iarraidh agus gur dealraitheach dó nó di go bhfuil forais réasúnacha ann chun a chreidiúint gur gá dul isteach in aon áit chun an iarraidh a chomhlíonadh, féadfaidh an breitheamh barántas a eisiúint chun an áit agus aon duine a gheofar inti a chuardach.

(9) Maidir leis an mbarántas, déarfar ann, agus oibreoidh sé ar chaoi, go n-údaraítear do chomhalta ainmnithe den Gharda Síochána, agus cibé comhaltaí nó daoine eile, nó cibé comhaltaí agus daoine eile, a mheasfaidh an comhalta is gá, in éineacht leis nó léi—

(a) dul isteach san áit atá ainmnithe sa bharántas, aon tráth nó tráthanna laistigh d’aon seachtain amháin ó dháta eisiúna an bharántais, ar an mbarántas a thabhairt ar aird i gcás ina n-iarrfar amhlaidh, agus forneart réasúnach a úsáid chuige sin más gá,

(b) an áit sin agus aon duine a gheofar inti a chuardach,

(c) rochtain a fháil ar aon ábhar a gheofar san áit sin, nó aon ábhar a gheofar i seilbh duine atá i láthair san áit sin, tráth an chuardaigh, agus é a scrúdú, a urghabháil, a thabhairt chun bealaigh agus a choinneáil, ar ábhar é—

(i) a gcreideann an comhalta le réasún ina leith gur fianaise é ar an gcion lena mbaineann a dhéanamh nó ar shócmhainní nó ar fháltais ó iompar coiriúil sa stát ainmnithe nó ar a gcéannacht nó ar an áit ina bhfuil siad nó gur fianaise é a bhaineann leis na nithe sin, nó

(ii) is gá a choinneáil chun an iarraidh a chomhlíonadh,

(d) cóip a dhéanamh d’aon doiciméad arna urghabháil amhlaidh agus an chóip a thabhairt chun bealaigh, agus

(e) cibé bearta eile a dhéanamh is dóigh leis an gcomhalta a bheith riachtanach chun aon ábhar den sórt sin a chaomhnú agus le nach mbainfí leis.

(10) I gcás inarb é atá in ábhar dá dtagraítear i bhfo-alt (9), nó i gcás inarb é atá san áireamh san ábhar sin, ná faisnéis i bhfoirm neamhinléite, tá éifeacht leis an mbarántas mar ordú chun an t-ábhar a tháirgeadh, nó chun rochtain a thabhairt air, i bhfoirm atá inléite agus ina bhféadfar é a thabhairt chun bealaigh.

(11) Maidir leis an mbarántas—

(a) ní thugann sé aon cheart chun doiciméid atá faoi réir pribhléide dlíthiúla a scrúdú, a urghabháil, a thabhairt chun bealaigh nó a choinneáil, nó chun a chur faoi deara doiciméid den sórt sin a tháirgeadh nó rochtain a thabhairt orthu, agus

(b) faoi réir mhír (a) agus fho-alt (14), tá éifeacht leis d’ainneoin aon oibleagáide eile maidir le rúndacht nó d’ainneoin aon sriain eile ar nochtadh faisnéise faoi aon achtachán nó riail dlí.

(12) Féadfaidh comhalta, ag gníomhú dó nó di faoin mbarántas—

(a) a cheangal ar aon duine atá i láthair san áit ina bhfuil an cuardach á dhéanamh a ainm agus a sheoladh nó a hainm agus a seoladh a thabhairt don chomhalta, agus

(b) aon duine a ghabháil, ar duine é nó í—

(i) a chuireann bac, nó a fhéachann le bac a chur, ar an gcomhalta le linn dó nó di a dhualgais nó a dualgais a chomhall,

(ii) nach gcomhlíonann ceanglas faoi mhír (a), nó

(iii) a thugann ainm nó seoladh a bhfuil cúis réasúnach ag an gcomhalta ina leith chun a chreidiúint go bhfuil sé bréagach nó míthreorach.

(13) Aon duine—

(a) a chuireann bac, nó a fhéachann le bac a chur, ar chomhalta a bheidh ag gníomhú faoi údarás barántais faoin alt seo,

(b) nach gcomhlíonann ceanglas faoi fho-alt (12)(a), nó

(c) a thugann ainm nó seoladh atá bréagach nó míthreorach do chomhalta,

tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €2,500, nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(14) Más rud é—

(a) go ndearna rialtas stáit eile ábhar a sholáthar do roinn Rialtais nó d’údarás eile, nó gur soláthraíodh ábhar thar ceann rialtais stáit eile do roinn Rialtais nó d’údarás eile, agus

(b) gur tugadh gealltanas nach n-úsáidfí an t-ábhar ach amháin chun críche áirithe nó chun críoch áirithe,

ní hé is éifeacht d’ordú faoin alt seo ná a cheangal nó a cheadú an t-ábhar a thabhairt ar aird, nó rochtain a thabhairt ar an ábhar, chun aon chríche eile gan toiliú a fháil ón rialtas sin.

(15) Maidir leis an gcumhacht chun barántas a eisiúint faoin alt seo, is cumhacht í gan dochar d’aon chumhacht eile a thugtar le reacht chun barántas a eisiúint chun aon áit nó duine a chuardach.

(16) San alt seo—

folaíonn “ fianaise ” fianaise ar shócmhainní nó ar fháltais ó iompar coiriúil sa stát ainmnithe lena mbaineann nó ar a gcéannacht nó ar an áit ina bhfuil siad nó fianaise a bhaineann leis na nithe sin;

folaíonn “ ballstát ” Cónaidhm na hEilvéise.

Fianaise áirithe a chuardach lena húsáid lasmuigh den Stát.

75 .— (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), tá feidhm ag an alt seo maidir le hiarraidh ar chúnamh chun ábhar fianaiseach sonraithe nó ábhar fianaiseach de thuairisc shonraithe a fháil chun críocha imeachtaí coiriúla, nó imscrúdaithe choiriúil, i stát ainmnithe, i gcás ina bhfuil cumhacht ann faoi aon achtachán chun barántas a eisiúint chun áit a chuardach i leith ciona arb éard é an t-iompar is cúis leis an iarraidh.

(2) Níl feidhm ag an alt seo maidir le hiarraidh den sórt sin ó bhallstát mura rud é go bhfuil an gníomh inphionóis—

(a) faoi dhlí an Stáit agus faoi dhlí an bhallstáit, le príosúnacht ar feadh tréimhse uasta 6 mhí ar a laghad, nó

(b) faoi dhlí an Stáit le príosúnacht den sórt sin agus faoi dhlí an bhallstáit de bhua a bheith ina shárú ar na rialacha dlí a bhfuil ionchúiseamh á dhéanamh ina leith ag na húdaráis riaracháin agus i gcás ina bhféadfadh an cinneadh a bheith ina chúis le himeachtaí os comhair cúirte a bhfuil dlínse aici go háirithe in ábhair choiriúla.

(3) Níl feidhm ag an alt seo maidir le hiarraidh den sórt sin ó stát ainmnithe (seachas ballstát) mura rud é go bhfuil an t-iompar is cúis leis an iarraidh inphionóis faoi dhlí an Stáit agus faoi dhlí an stáit sin araon.

(4) Tá feidhm ag an alt seo freisin maidir le hiarraidh den sórt sin ó bhallstát ar iarraidh í a dhéantar i dtaca le hiarraidh faoi Chuid 4 ar fhianaise a chalcadh in imeachtaí i leith ciona a fhéadfar a phionósú sa stát sin le príosúnacht ar feadh téarma nach giorra ná 3 bliana.

(5) Faoi réir fho-alt (6), féadfaidh an Aire, más tá sé nó sí den tuairim go bhfuil feidhm ag an alt seo maidir leis an iarraidh, an iarraidh agus aon doiciméid a ghabhann léi agus aon doiciméid ghaolmhara a chur chuig Coimisinéir an Gharda Síochána chun socrú a dhéanamh go gcomhlíontar an iarraidh.

(6) Ní rachaidh an tAire ar aghaidh de réir fho-alt (5) mura rud é go dtugann an t-údarás iarrthach dearbhú á rá—

(a) nach ndéanfar aon ábhar a thabharfar mar fhreagra ar an iarraidh a úsáid, gan toiliú a fháil uaidh nó uaithi roimh ré, chun aon chríche seachas an chríoch a cheadaítear leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí nó a shonraítear san iarraidh, agus

(b) go dtabharfar an t-ábhar ar ais nuair nach mbeidh sé ag teastáil a thuilleadh chun na críche a shonraítear amhlaidh (nó chun aon chríche eile a bhfuarthas an toiliú sin ina leith), mura rud é go gcuireann sé nó sí in iúl nach gá é a thabhairt ar ais.

(7) Ní rachaidh comhalta den Gharda Síochána isteach in aon áit de bhun na hiarrata gan toiliú an áititheora a fháil nó gan an dul isteach sin a bheith údaraithe le hordú faoin alt seo.

(8) Mura rud é go bhfuil an t-ábhar a lorgaítear i gcoimeád an Gharda Síochána cheana féin, déanfaidh comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná cigire, ar chóip den iarraidh agus d’aon doiciméid a ghabhann léi nó d’aon doiciméid ghaolmhara a thabhairt ar aird, iarratas a dhéanamh chuig an mbreitheamh den Chúirt Dúiche don dúiche ina bhfuil an t-ábhar fianaiseach suite ar ordú faoi fho-alt (10).

(9) Más rud é, tar éis an t-iarratas a fháil, gur deimhin leis an mbreitheamh go bhfuil feidhm ag an alt seo maidir leis an iarraidh agus gur dealraitheach dó nó di go bhfuil forais réasúnacha ann chun a chreidiúint go sealbhaíonn an duine atá ainmnithe san iarraidh an t-ábhar fianaiseach, féadfaidh an breitheamh ordú a dhéanamh faoi fho-alt (10).

(10) Maidir le hordú faoin bhfo-alt seo—

(a) ceanglófar leis ar aon duine ar dealraitheach don bhreitheamh go bhfuil an t-ábhar fianaiseach ina sheilbh aige nó ina seilbh aici—

(i) é a thabhairt ar aird do chomhalta ainmnithe den Gharda Síochána ionas go bhféadfaidh sé nó sí é a thabhairt chun bealaigh, nó

(ii) rochtain air a thabhairt don chomhalta, láithreach nó laistigh de thréimhse ama a shonrófar san ordú,

(b) féadfar, má bhaineann an t-ordú le hábhar fianaiseach in aon áit agus tar éis do chomhalta den Gharda Síochána iarratas a dhéanamh, a cheangal leis ar aon duine ar dealraitheach don bhreitheamh go bhfuil sé nó sí i dteideal rochtain ar an áit a dheonú, go gceadóidh an duine sin don chomhalta dul isteach san áit chun rochtain a fháil ar an ábhar,

(c) údaródar leis do chomhalta den sórt sin, más rud é, maidir leis an duine a gceanglaítear air nó uirthi amhlaidh cead a thabhairt chun dul isteach, nach ndéanann an duine sin amhlaidh—

(i) dul isteach san áit, agus cibé comhaltaí nó daoine eile, nó cibé comhaltaí agus daoine eile, a mheasfaidh an comhalta is gá, in éineacht leis nó léi, ar an ordú a thabhairt ar aird má iarrtar amhlaidh air nó uirthi é agus, más gá, trí fhorneart réasúnach a úsáid,

(ii) an áit agus aon daoine a bheidh i láthair inti a chuardach,

(iii) rochtain a fháil ar aon ábhar fianaiseach a gheofar san áit nó atá ina sheilbh nó ina seilbh ag duine atá i láthair amhlaidh agus a gcreideann an comhalta ina leith gurb é an t-ábhar lena mbaineann é, agus ant-ábhar sin a scrúdú, a urghabháil, a thabhairt chun bealaigh agus a choinneáil, agus

(iv) cibé bearta eile a dhéanamh is dealraitheach don chomhalta a bheith riachtanach chun an t-ábhar fianaiseach a chaomhnú agus le nach mbainfí leis.

(11) I gcás inarb é atá san ábhar fianaiseach ná faisnéis i ríomhaire, tá éifeacht le hordú faoin alt seo mar ordú chun ant-ábhar a thabhairt ar aird, nó chun rochtain air a thabhairt, i bhfoirm atá inléite agus intuigthe nó i bhfoirm atá inathraithe go foirm inléite intuigthe agus i bhfoirm inar féidir é a thabhairt chun bealaigh.

(12) Maidir le hordú den sórt sin—

(a) a mhéid a chumhachtaítear leis go ndéanfaidh comhalta den Gharda Síochána doiciméad a thabhairt chun bealaigh nó go dtabharfar rochtain dó nó di ar dhoiciméad, údarófar dó nó di leis cóip a dhéanamh den doiciméad agus an chóip a thabhairt chun bealaigh,

(b) ní thugtar aon cheart leis ar aon ábhar fianaiseach a thagann faoi réir pribhléide dlíthiúla a thabhairt ar aird, nó rochtain a fháil ar ábhar den sórt sin, agus

(c) faoi réir mhír (b) agus fho-alt (17), tá éifeacht leis d’ainneoin aon oibleagáide eile maidir le rúndacht nó d’ainneoin aon sriain eile ar nochtadh faisnéise a fhorchuirtear le reacht nó ar shlí eile.

(13) Maidir le haon ábhar fianaiseach a thugann comhalta den Gharda Síochána chun bealaigh faoin alt seo, déileálfar leis de réir na hiarrata.

(14) Féadfaidh breitheamh den Chúirt Dúiche ag suí den Chúirt ordú faoin alt seo a athrú nó a urscaoileadh ar iarratas ó chomhalta den Gharda Síochána nó ó aon duine lena mbaineann an t-ordú.

(15) Féadfaidh comhalta atá ag cuardach áite agus é nó í údaraithe chuige sin le hordú faoi fho-alt (10)

(a) a cheangal ar aon duine a bheidh i láthair san áit ina bhfuil an cuardach á dhéanamh chun a ainm agus a sheoladh nó a hainm agus a seoladh a thabhairt don chomhalta, agus

(b) aon duine a ghabháil gan bharántas, is duine—

(i) a chuireann bac, nó a fhéachann le bac a chur, ar an gcomhalta le linn dó nó di a dhualgais nó a dualgais a chomhall,

(ii) a mhainníonn ceanglas faoi mhír (a) a chomhlíonadh, nó

(iii) a thugann ainm nó seoladh a bhfuil cúis réasúnach ag an gcomhalta lena chreidiúint ina leith go bhfuil sé bréagach nó míthreorach.

(16) Aon duine—

(a) a chuireann bac, nó a fhéachann le bac a chur, ar chomhalta den Gharda Síochána le linn dó nó di a bheith ag gníomhú faoi údarás ordaithe faoin alt seo,

(b) a mhainníonn ceanglas in ordú faoin alt seo a chomhlíonadh, nó

(c) a thugann ainm nó seoladh atá bréagach nó míthreorach do chomhalta,

tá sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €2,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(17) Más rud é—

(a) go ndearna rialtas stáit eile ábhar a sholáthar do roinn Rialtais nó d’údarás eile, nó gur soláthraíodh ábhar thar ceann rialtais stáit eile do roinn Rialtais nó d’údarás eile, agus

(b) gur tugadh gealltanas nach n-úsáidfí an t-ábhar ach amháin chun críche áirithe nó críoch áirithe,

ní hé is éifeacht d’ordú faoin alt seo ná a cheangal nó a cheadú an t-ábhar a thabhairt ar aird, nó rochtain a thabhairt ar an ábhar, chun aon chríche eile gan toiliú a fháil ón rialtas sin.

(18) Maidir leis an alt seo, is alt é gan dochar d’alt 74.

(19) San alt seo—

folaíonn “ábhar fianaiseach” aon ábhar den sórt sin a bhaineann le sócmhainní nó le fáltais ó iompar coiriúil sa stát ainmnithe lena mbaineann nó lena gcéannacht nó leis an áit ina bhfuil siad;

folaíonn “ ballstát ” Cónaidhm na hEilvéise.

Caibidil 3

Fianaise maidir le céannú

Mínithe (>Caibidil 3).

76 .— Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “sampla colainne” aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a) sampla d’fhuil, de ghruaig, d’fhual nó de sheile,

(b) ionga nó aon ábhar a fhaightear faoi ionga,

(c) sváb ó aon pháirt den chorp,

(d) lorg coise nó múnla dá shórt d’aon pháirt den cholainn, lena n-áirítear múnla déadach;

ciallaíonn “fiaclóir” duine a bhfuil a ainm nó a hainm arna thaifeadadh de thuras na huaire i gClár na bhFiaclóirí arna choimeád faoi Acht na bhFiaclóirí 1985;

ciallaíonn “dochtúir” duine a bhfuil a ainm nó a hainm arna thaifeadadh de thuras na huaire i gClár Ginearálta na Lia-Chleachtóirí arna bhunú faoi alt 26 d’Acht na Lia-Chleachtóirí 1978;

ciallaíonn “fianaise maidir le céannú” méarlorg, lorg dearna nó grianghraf duine nó sampla colainne ó dhuine agus folaíonn sé aon taifid ghaolmhara;

ciallaíonn “ altra ” duine a bhfuil a ainm nó a hainm arna thaifeadadh de thuras na huaire i gclár na n-altraí arna bhunú faoi alt 27 d’Acht na nAltraí 1985.

Fianaise maidir le céannú lena húsáid sa Stát.

77 .— (1) I gcás inar dealraitheach do bhreitheamh d’aon chúirt—

(a) go bhfuil imeachtaí coiriúla arna dtionscnamh nó go bhfuil imscrúdú coiriúil á dhéanamh, agus

(b) go bhféadfar fianaise maidir le céannú chun críocha na n-imeachtaí nó an imscrúdaithe a fháil ó údarás i stát ainmnithe,

féadfaidh an breitheamh litir a eisiúint (“litir iarrata”) ina n-iarrtar cúnamh maidir leis an bhfianaise a fháil.

(2) Féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó duine atá arna chúiseamh nó arna cúiseamh in aon imeachtaí den sórt sin atá arna dtionscnamh iarratas a dhéanamh ar litir iarrata.

(3) Cuirfear an litir iarrata—

(a) chuig an Údarás Lárnach lena tarchur chuig an údarás cuí, nó

(b) i gcásanna práinneacha, go díreach chuig an údarás sin.

(4) D’ainneoin fho-ailt (1) go (3), i gcás imeachtaí mar gheall ar chion a bheith arna dtionscnamh nó cion a bheith á imscrúdú, féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí litir iarrata a eisiúint agus a tharchur go díreach chuig an údarás cuí.

(5) Beidh an méid seo a leanas san áireamh sa litir iarrata—

(a) ráiteas á rá go bhfuil an fhianaise ag teastáil chun críche imeachtaí coiriúla nó imscrúdaithe choiriúil agus go dtabharfar ar ais chuig an údarás cuí í nuair nach mbeidh sí ag teastáil a thuilleadh chun na críche sin, mura rud é go gcuireann an t-údarás a mhalairt in iúl,

(b) tuairisc ghearr ar an iompar arb éard é an cion lena mbaineann, agus

(c) aon fhaisnéis eile atá ar fáil agus a d’fhéadfadh cabhrú leis an údarás cuí an iarraidh a chomhlíonadh.

(6) Maidir le fianaise a gheofar de bhua an ailt seo, ní dhéanfar, gan toiliú an údaráis chuí a fháil, í a úsáid chun aon chríche seachas an chríoch a shonraítear sa litir iarrata.

(7) Nuair nach bhfuil aon fhianaise den sórt sin ag teastáil a thuilleadh chun na críche sin (nó chun aon críche eile a bhfuarthas an toiliú sin ina leith), déanfar í a thabhairt ar ais don údarás cuí mura rud é go gcuireann an t-údarás in iúl nach gá í a thabhairt ar ais.

(8) In aon imeachtaí, tá doiciméad a airbheartaíonn—

(a) a bheith ina thuairisc ar ghlacadh na fianaise ar chéannú sa stát ainmnithe agus a bheith arna shíniú ag an duine a ghlac an fhianaise agus céim nó cáilíocht eile an duine sin a lua, nó

(b) a bheith ina thaifead ar an bhfianaise arna choimeád ag an údarás cuí agus arna dheimhniú ag an údarás cuí nó thar a cheann,

inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar na nithe atá luaite ann.

(9) San alt seo, ciallaíonn “ údarás cuí ” an t-údarás sa stát ainmnithe lena mbaineann ar dealraitheach don Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí ina leith go sealbhaíonn sé an fhianaise ar chéannú a iarradh nó go bhfuil an fheidhm aige a bhaineann leis an bhfianaise sin a fháil nó le socrú a dhéanamh chun í a fháil.

Fianaise maidir le céannacht lena húsáid lasmuigh den Stát.

78 .— Beidh an méid seo a leanas san áireamh in iarraidh ar fhianaise maidir le céannú a fháil lena húsáid i stát ainmnithe—

(a) ráiteas á rá go bhfuil an fhianaise ag teastáil i dtaca le himeachtaí coiriúla, nó imscrúdú coiriúil, sa stát sin, agus

(b) tuairisc ghearr ar an iompar arb éard é an cion.

Gníomhú tar éis iarraidh a fháil.

79 .— (1) Féadfaidh an tAire an iarraidh a chur chuig Coimisinéir an Gharda Síochána i gcomhair an ghnímh is gá más deimhin leis nó léi—

(a) go gcomhlíonann sé alt 78 ,

(b) nach ndéanfar aon fhianaise maidir le céannú a thabharfar mar fhreagra ar an iarraidh a úsáid, gan toiliú an Aire, chun aon chríche seachas an chríoch a shonraítear san iarraidh, agus

(c) maidir leis an bhfianaise—

(i) go dtabharfaidh an t-údarás iarrthach ar ais í nuair nach mbeidh sí ag teastáil a thuilleadh chun na críche sin (nó chun aon chríche eile a bhfuarthas an toiliú sin ina leith), mura rud é go gcuireann an tAire a mhalairt in iúl, nó

(ii) go ndéileálfar léi de réir fho-ailt (10) agus (11).

(2) Más rud é nach bhfuil, agus a mhéid nach bhfuil, an fhianaise maidir le céannú i seilbh an Gharda Síochána, féadfaidh an Coimisinéir a ordú do chomhalta den Gharda Síochána (“comhalta”) na nithe seo a leanas a chur in iúl don duine a bhfuil an fhianaise le soláthar aige nó aici—

(a) cineál na fianaise,

(b) go bhfuil sí á hiarraidh i dtaca le himeachtaí coiriúla, nó imscrúdú coiriúil, sa stát ainmnithe lena mbaineann,

(c) nach bhfuil oibleagáid air nó uirthi an fhianaise a sholáthar, agus

(d) go bhféadfar, más rud é nach dtoilíonn sé nó sí í a sholáthar, í a thabhairt i bhfianaise in aon imeachtaí sa stát sin.

(3) Má thoilíonn an duine an fhianaise a sholáthar, féadfaidh an comhalta an fhianaise a ghlacadh nó a chur faoi deara í a ghlacadh, i gcomhlíonadh na hiarrata agus aon cheanglas arna sonrú i ndáil le glacadh na fianaise.

(4) Má tá an duine a bhfuil an fhianaise maidir le céannú le tabhairt aige nó aici i bpríosún—

(a) ní fhéadfar fianaise a ghlacadh faoin alt seo ach amháin i gcás ina mbaineann sí le cion seachas an cion ar ina leith atá an duine i gcoimeád, agus

(b) féadfar aon fhianaise a sholáthraítear a ghlacadh sa phríosún nó in áit eile.

(5) Maidir le sampla colainne arb éard é fuil, gruaig phúbasach, sváb ó oscailt colainne (seachas an béal) nó ó réigiún na mball giniúna, ní fhéadfaidh ach dochtúir nó altra é a thógáil faoin alt seo, agus ní fhéadfaidh ach fiaclóir nó dochtúir múnla déadach a thógáil amhlaidh.

(6) Má éilíonn an t-údarás iarrthach amhlaidh, féadfaidh an Coimisinéir socrú a dhéanamh maidir le tástáil dlí-eolaíochta a dhéanamh ar sváb ó aon oscailt colainne nó ó réigiún na mball giniúna.

(7) I gcás ina dtógfar sampla de ghruaig seachas gruaig phúbasach de réir an ailt seo—

(a) féadfar an sampla a thógáil trí ribí a stoitheadh mar aon lena bhfréamhacha agus, a mhéid is indéanta le réasún, déanfar na ribí a stoitheadh ceann ar cheann, agus

(b) ní dhéanfar níos mó ribí a stoitheadh ná mar a mheasfaidh an duine a bheidh ag tógáil an tsampla le réasún is gá chun go mbeidh sampla leordhóthanach ann chun críche tástála dlí-eolaíochta.

(8) Déanfaidh an comhalta a ghlacfaidh an fhianaise maidir le céannú na sonraí seo a leanas a thaifeadadh:

(a) an áit, an t-am agus an dáta ar glacadh í;

(b) toradh aon tástála dlí-eolaíochta ar an bhfianaise;

(c) aon sonraí iomchuí eile, lena n-áirítear aon sonraí arna sonrú ag an údarás iarrthach,

agus beidh cóip den toiliú le glacadh na fianaise san áireamh sa taifead.

(9) Déanfaidh an Coimisinéir aon fhianaise maidir le céannú—

(a) atá i seilbh an Gharda Síochána, nó

(b) a ghlacfar faoi fho-alt (3), mar aon le cóip den taifead a dhéantar faoi fho-alt (8),

a chur chuig an Údarás Lárnach lena tarchur chuig an údarás iarrthach.

(10) Nuair a bheidh an tÚdarás Lárnach ag tarchur na fianaise maidir le céannú agus an taifid chuig an údarás iarrthach déanfaidh sé, más rud é nach bhfuil feidhm ag fo-alt (1)(c)(i) agus faoi réir fho-alt (11), dearbhú a fháil á rá go ndéanfar an fhianaise, chomh maith leis an taifead ar aon anailís ar an bhfianaise, nó aon taifead eile a bhaineann léi, ar taifead é a dhéantar sa stát iarrthach, a dhíothú—

(a) más rud é nach ndéantar an duine is ábhar don imscrúdú a ionchúiseamh, tar éis 12 mhí ón tráth a glacadh an fhianaise, mura rud é nach é is cúis leis an mainneachtain ionchúiseamh a dhéanamh ná gur éalaigh an duine nó nach féidir teacht air nó uirthi,

(b) más rud é go ndéantar an duine a ionchúiseamh agus go n-éigiontaítear nó go scaoiltear saor é nó í nó go scoirtear de na himeachtaí, 21 lá ina dhiaidh sin, nó

(c) má dhéantar an duine a ionchúiseamh agus a chur faoi réir ordaithe a fhreagraíonn d’ordú promhaidh nó d’ordú de chineál ordaithe phromhaidh faoi alt 1(1) den Probation of Offenders Act 1907, tar éis tréimhse 3 bliana ón tráth a dhéantar an t-ordú, mura rud é go gciontaítear an duine le linn na tréimhse sin i gcion faoi dhlí na tíre lena mbaineann a fhreagraíonn do chion inghabhála.

(11) Féadfaidh an tAire, ar iarraidh a fháil ón údarás iarrthach agus tar éis dul i gcomhairle leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, a ordú go ndéanfar aon tréimhse a luaitear i bhfo-alt (10) a fhadú ar chúis mhaith.

(12) San alt seo—

ciallaíonn “ cion inghabhála ” cion ar ina leith a fhéadfar, faoi aon achtachán nó de bhua aon achtacháin nó de bhua an dlí choiteann, duine láninniúlachta nár ciontaíodh roimhe a phionósú le príosúnacht ar feadh téarma 5 bliana nó le pionós is déine ná sin, agus folaíonn sé iarracht ar aon chion den sórt sin a dhéanamh;

ciallaíonn “ toiliú ” toiliú i scríbhinn agus aon tagairt do thoiliú duine is tagairt í do na nithe seo a leanas—

(a) i gcás duine a bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici, toiliú an duine sin,

(b) i gcás duine nach bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici ach a mbeidh 12 bhliain d’aois slánaithe aige nó aici, toiliú an duine sin agus a thuismitheora nó a chaomhnóra nó a tuismitheora nó a caomhnóra, agus

(c) i gcás linbh atá 10 mbliana d’aois nó 11 bhliain d’aois agus atá i gcoimeád mar gheall ar dhrochamhras ina leith go ndearna sé nó sí cion atá luaite i bhfo-alt (2) d’alt 52 (srian le himeachtaí coiriúla i gcoinne leanaí) d’Acht na Leanaí 2001, mar a cuireadh ina ionad le halt 129 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006, toiliú a thuismitheora nó a tuismitheora nó a chaomhnóra nó a caomhnóra.

CUID 6

Foirmeacha Eile Cúnaimh

Caibidil 1

Doiciméid a sheirbheáil

Doiciméid atá le seirbheáil lasmuigh den Stát.

80 .— (1) Féadfaidh cúirt sa Stát doiciméad a eisiúint chun críocha imeachtaí coiriúla nó i dtaca le himeachtaí coiriúla d’ainneoin go mbeidh an duine ar a seirbheálfar é i stát eile.

(2) Más rud é nach bhfuil an doiciméad i dteanga oifigiúil nó i gceann de theangacha oifigiúla an stáit sin, déanfaidh an duine ar eisíodh é ar iarraidh uaidh nó uaithi aistriúchán ar an doiciméad, nó ar na codanna ábhartha den doiciméad, a sholáthar don chúirt sa teanga sin nó i gceann de na teangacha sin, mura rud é go bhfuil feidhm ag fo-alt (3).

(3) I gcás ina gcreideann duine den sórt sin nach dtuigeann an duine a bhfuil sé le seirbheáil air nó uirthi Gaeilge, Béarla nó teanga eile arb í teanga oifigiúil an stáit sin í, nó ar ceann de theangacha oifigiúla an stáit sin í, déanfaidh sé nó sí—

(a) a chur in iúl don chúirt go gcreideann sé nó sí amhlaidh, agus

(b) aistriúchán ar an doiciméad, nó ar na codanna ábhartha de, a sholáthar i dteanga a gcreideann sé nó sí ina leith go dtuigeann an duine í.

(4) Maidir leis an doiciméad—

(a) má cheanglaítear ar an bhfaighteoir leis láithriú in imeachtaí, ní dhéanfar aon tagairt ann do phionós mar gheall ar neamhláithriú, agus

(b) beidh na nithe seo a leanas ag gabháil leis—

(i) fógra á rá—

(I) nach bhféadfaidh an chúirt aon bheart sriantachta nó pionós a fhorfheidhmiú go díreach i gcríoch an stáit eile, agus

(II) go bhféadfaidh an duine a bhfuil seirbheáil le déanamh air nó uirthi faisnéis maidir lena chearta nó lena cearta nó lena oibleagáidí nó lena hoibleagáidí i dtaobh an doiciméid a fháil ón gcúirt nó ó dhuine sonraithe nó ó údarás sonraithe,

(ii) fógra ina dtugtar aon fhaisnéis eile a cheanglaítear a thabhairt le rialacha cúirte, agus

(iii) i gcás inar gá sin, aistriúchán ar an doiciméad, nó ar na codanna ábhartha de, go teanga chuí.

(5) Faoi réir fho-alt (6), ní díspeagadh cúirte é, nó ní foras é le barántas a eisiúint chun iallach a chur ar dhuine a bheith i láthair ag na himeachtaí lena mbaineann, neamhchomhlíonadh ar thaobh duine maidir le ceanglas a shonraítear sa doiciméad.

(6) Níl feidhm ag fo-alt (5) má sheirbheáiltear an doiciméad ar an duine sa Stát dá éis sin.

(7) Faoi réir fho-alt (9), ní fhéadfar imeachtaí a thionscnamh i gcoinne duine atá sa Stát i gcomhlíonadh ceanglais sa doiciméad chun láithriú mar chosantóir in imeachtaí coiriúla, pianbhreith a ghearradh air nó uirthi, é nó í a choinneáil nó a shrianadh ar shlí eile maidir lena shaoirse phearsanta nó maidir lena saoirse phearsanta i leith aon chiona a rinneadh sular tháinig sé nó sí go dtí an Stát seachas cion nó cionta a shonraítear sa doiciméad.

(8) Faoi réir fho-alt (9), ní fhéadfar imeachtaí a thionscnamh i gcoinne duine atá i láthair sa Stát i gcomhlíonadh ceanglais sa doiciméad chun láithriú mar chosantóir in imeachtaí coiriúla, pianbhreith a ghearradh air nó uirthi, é nó í a choinneáil nó a shrianadh ar shlí eile maidir lena shaoirse phearsanta nó maidir lena saoirse phearsanta i leith aon chiona a rinneadh sular tháinig sé nó sí go dtí an Stát.

(9) Scoireann an díolúine dá bhforáiltear i bhfo-ailt (7) agus (8)

(a) nuair atá tréimhse 15 lá caite ón dáta nach dteastaíonn a thuilleadh ón gcúirt lena mbaineann go mbeidh an duine i láthair sa Stát, agus nach mbeidh an duine, agus deis aige nó aici imeacht ón Stát le linn na tréimhse sin, tar éis déanamh amhlaidh, nó

(b) nuair a fhilleann an duine ar an Stát tar éis dó nó di imeacht uaidh le linn na tréimhse sin.

An modh seirbheála.

81 .— (1) Féadfar doiciméad dá dtagraítear in alt 80 a sheirbheáil leis an bpost i stát ainmnithe.

(2) Faoi réir fho-alt (3), féadfar é a tharchur chuig stát ainmnithe agus iarraidh ar sheirbheáil ina theannta ar shlí seachas leis an bpost de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí.

(3) I gcás an duine a bhfuil seirbheáil le déanamh air nó uirthi a bheith i mballstát, ní fhéadfar seirbheáil ar shlí seachas leis an bpost a iarraidh ach amháin—

(a) i gcás nach eol nó nach deimhin cad é seoladh an duine,

(b) i gcás nárbh fhéidir an doiciméad a sheirbheáil leis an bpost, nó

(c) i gcás ina bhfuil cúis mhaith ag an duine ar eisíodh an doiciméad de réir a iarrata nó a hiarrata chun a chreidiúint nach mbeadh seirbheáil leis an bpost éifeachtach nó go bhfuil sí míchuí.

(4) Féadfar doiciméad den sórt sin a sheirbheáil i stát seachas stát ainmnithe de réir socruithe arna ndéanamh ag an Aire.

Doiciméid a sheirbheáil sa Stát.

82 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hiarraidh na doiciméid seo a leanas a sheirbheáil ar dhuine sa Stát—

(a) doiciméad lena gceanglaítear ar an duine láithriú mar chosantóir nó a bheith i láthair mar fhinné in imeachtaí coiriúla i stát ainmnithe, agus

(b) aon doiciméad eile arna eisiúint ag cúirt nó ag údarás (lena n-áirítear údarás ionchúisimh) sa stát sin in imeachtaí coiriúla, lena n-áirítear doiciméad a bhaineann le pianbhreith nó beart coisctheach a fhorfheidhmiú, le fíneáil a fhorchur nó le costais imeachtaí a íoc.

(2) Mura rud é gur iarraidh i gcomhair seirbheála pearsanta í an iarraidh, féadfaidh an tAire a chur faoi deara go ndéanfar an doiciméad, mar aon leis an bhfógra dá dtagraítear i bhfo-alt (11), a sheirbheáil leis an bpost ar an duine lena mbaineann.

(3) Más rud é gur iarraidh i gcomhair seirbheála pearsanta í an iarraidh, beidh an méid seo a leanas ag gabháil leis an doiciméad, más rud é nach bhfuil sé i nGaeilge nó i mBéarla—

(a) aistriúchán ar an doiciméad, nó ar na codanna ábhartha de, go ceachtar de na teangacha sin, agus

(b) más eol nach dtuigeann an duine ach teanga nó teangacha áirithe eile, agus i gcás nach bhfuil an doiciméad sa teanga sin, nó i gceann de na teangacha sin, aistriúchán den sórt sin go dtí an teanga eile sin nó go dtí ceann de na teangacha eile sin.

(4) Más rud é gur iarraidh i gcomhair seirbheála pearsanta í an iarraidh, déanfaidh an tAire, faoi réir fho-alt (5), a ordú do Choimisinéir an Gharda Síochána a chur faoi deara go ndéanfar an doiciméad a sheirbheáil go pearsanta ar an duine lena mbaineann.

(5) Níl feidhm ag fo-alt (4) maidir le hiarraidh ar sheirbheáil phearsanta ó bhallstát mura rud é—

(a) nach eol nó nach deimhin seoladh an duine lena mbaineann,

(b) faoi dhlí an bhallstáit, go gceanglaítear cruthúnas ar sheirbheáil ar an duine, seachas cruthúnas ar féidir é a fháil leis an bpost,

(c) nárbh fhéidir an doiciméad a sheirbheáil leis an bpost, nó

(d) go bhfuil cúis mhaith ag an iarratasóir ar eisiúint an doiciméid nó ag an údarás eisiúna chun a chreidiúint nach mbeadh seirbheáil leis an bpost éifeachtach nó go bhfuil sí míchuí.

(6) Déanfaidh an Coimisinéir—

(a) a chur faoi deara go ndéanfaidh comhalta den Gharda Síochána an doiciméad, mar aon leis an bhfógra dá dtagraítear i bhfo-alt (11), a sheirbheáil de réir na hiarrata agus cuirfidh sé nó sí cruthúnas ar an tseirbheáil chuig an Aire lena tharchur chuig an údarás iarrthach lena mbaineann, nó

(b) más rud é nach féidir seirbheáil a dhéanamh, a chur faoi deara go gcuirfear an méid sin in iúl don Aire, agus an chúis leis an neamhsheirbheáil a lua.

(7) Níl aon duine ar a seirbheáiltear doiciméad faoin alt seo faoi aon oibleagáid faoi dhlí an Stáit aon cheanglas atá sa doiciméad a chomhlíonadh.

(8) Maidir le doiciméad lena gceanglaítear ar dhuine láithriú mar chosantóir in imeachtaí coiriúla i stát ainmnithe, ní fhéadfar é a sheirbheáil faoin alt seo mura rud é go dtugann an t-údarás iarrthach lena mbaineann dearbhú á rá, má láithríonn an duine amhlaidh, nach ndéanfar, faoi réir fho-alt (10), imeachtaí a thionscnamh ina choinne nó ina coinne, pianbhreith a ghearradh air nó uirthi, é nó í a choinneáil nó é nó í a shrianadh ar shlí eile maidir lena shaoirse phearsanta nó maidir lena saoirse phearsanta sa stát sin i leith aon iompair a tharla sular imigh sé nó sí ón Stát, seachas an t-iompar arb éard é nó iad an cion nó na cionta a shonraítear sa doiciméad.

(9) Maidir le doiciméad lena gceanglaítear ar dhuine láithriú mar fhinné in imeachtaí coiriúla i stát ainmnithe, ní fhéadfar é a sheirbheáil faoin alt seo mura rud é go dtugann an t-údarás iarrthach lena mbaineann dearbhú á rá, má láithríonn an duine amhlaidh, nach ndéanfar, faoi réir fho-alt (10), imeachtaí a thionscnamh ina choinne nó ina coinne, pianbhreith a ghearradh air nó uirthi, é nó í a choinneáil nó é nó í a shrianadh ar shlí eile maidir lena shaoirse phearsanta nó maidir lena saoirse phearsanta sa stát sin i leith aon chiona a rinneadh sular imigh sé nó sí ón Stát.

(10) Scoireann an díolúine dá bhforáiltear i bhfo-ailt (8) agus (9)

(a) nuair atá tréimhse 15 lá ar a laghad caite ón dáta nach dteastaíonn a thuilleadh ó na húdaráis bhreithiúnacha lena mbaineann go mbeidh an duine i láthair sa stát ainmnithe, agus nach mbeidh an duine, agus deis aige nó aici imeacht ón stát ainmnithe le linn na tréimhse sin, tar éis déanamh amhlaidh, nó

(b) nuair a fhilleann an duine ar an stát tar éis dó nó di imeacht uaidh le linn na tréimhse sin.

(11) Maidir leis an bhfógra atá le bheith ag gabháil le doiciméad arna sheirbheáil faoin alt seo—

(a) luafar ann ábhar fho-alt (7), (8)(9), de réir mar is cuí, agus fho-alt (10),

(b) cuirfear in iúl ann go bhféadfadh sé gur mhian leis an duine ar a seirbheáiltear an doiciméad comhairle a lorg maidir leis na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ann, faoi dhlí an stáit inar eisíodh é, mar gheall ar mhainneachtain é a chomhlíonadh, agus

(c) cuirfear in iúl ann go bhféadfadh sé, faoin dlí sin, nach mbeidh na cearta agus na pribhléidí céanna ag an duine, mar chosantóir nó mar fhinné, a bheadh aige nó aici sa cháil sin in imeachtaí coiriúla sa Stát.

(12) Má tá cúis ann lena chreidiúint nach dtuigeann an duine ach teanga nó teangacha áirithe seachas Gaeilge nó Béarla, déanfar an fógra a aistriú go dtí an teanga eile sin nó go dtí ceann de na teangacha eile sin.

Caibidil 2

Rudaí agus láithreáin a scrúdú

Rudaí agus láithreáin a scrúdú.

83 .— (1) Maidir le hiarraidh ar rud nó láithreán i stát ainmnithe a scrúdú chun críocha imscrúdaithe choiriúil nó imeachtaí coiriúla, féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí í a chur chuig an Údarás Lárnach lena tarchur chuig an údarás cuí sa stát ainmnithe nó go díreach chuig an údarás sin.

(2) Maidir le hiarraidh ó stát ainmnithe ar rud nó láithreán a scrúdú chun críoch den sórt sin, féadfaidh an tAire í a chur chuig Coimisinéir an Gharda Síochána chun socrú a dhéanamh go gcomhlíonfar an iarraidh.

(3) Beidh tuairisc ar an rud nó ar an láithreán san áireamh in iarraidh faoin alt seo ar tuairisc í atá dóthanach chun a chumasú an rud nó an láithreán a shainaithint go soiléir.

(4) Beidh feidhm ag alt 74 agus beidh éifeacht leis i ndáil le hiarraidh den sórt sin ó stát ainmnithe fara an modhnú go bhféadfar, más gá sin, barántas a eisiúint faoi fho-alt (8) den alt sin á cheangal ar úinéir nó áititheoir an ruda nó an láithreáin rochtain air a thabhairt do chomhalta den Gharda Síochána agus do cibé daoine eile a bheidh in éineacht leis an gcomhalta chun críocha an scrúdaithe agus fara gach modhnú eile is gá.

(5) Is fo-alt é fo-alt (4) atá gan dochar d’alt 97.

Caibidil 3

Aiseag

Aiseag maoine a goideadh ó stát ainmnithe.

84 .— (1) Féadfaidh an chúirt a chiontaíonn duine, nó a gciontaítear duine os a comhair, i ndáil le maoin i stát ainmnithe, ordú a dhéanamh faoi mhír (i) d’alt 56 (orduithe chun aiseag a dhéanamh) den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001.

(2) Maidir le maoin a thabhairt ar ais dá húinéir de réir ordaithe den sórt sin, ní dhéanann tabhairt ar ais na maoine dochar do chearta aon tríú páirtithe bona fide i ndáil léi.

(3) Déanfaidh an tÚdarás Lárnach, tar éis iarratas a fháil ón duine atá i dteideal an mhaoin a ghnóthú faoin ordú, cóip den ordú a chur chuig an duine nó chuig an gcomhlacht sa stát ainmnithe ar dealraitheach dó ina leith gur feidhm dá chuid nó dá cuid déileáil le hiarraidh ar aiseag na maoine lena mbaineann.

(4) Beidh doiciméad ag gabháil leis an iarraidh ar doiciméad é a sholáthróidh an t-iarratasóir agus ina mbeidh—

(a) ráiteas á rá—

(i) go bhfuair duine sonraithe an mhaoin lena mbaineann trí chion faoi dhlí an Stáit a dhéanamh, agus

(ii) nach ndéanann tabhairt ar ais na maoine dá húinéir dochar do chearta aon tríú páirtithe bona fide i ndáil léi,

agus

(b) an fhaisnéis seo a leanas:

(i) tuairisc ar an maoin;

(ii) a suíomh;

(iii) ainm agus seoladh a húinéara; agus

(iv) aon fhaisnéis eile ar dóigh di comhlíonadh na hiarrata a éascú.

Iarraidh chuig an Stát ar aiseag maoine goidte.

85 .— (1) Baineann an t-alt seo le hiarraidh ar mhaoin a fuarthas ar mhodh coiriúil a chur faoina réir ag an údarás iarrthach d’fhonn an mhaoin a thabhairt ar ais dá húinéir.

(2) Beidh an iarraidh i scríbhinn agus beidh an méid seo a leanas san áireamh inti nó ag gabháil léi—

(a) ráiteas á rá—

(i) go bhfuair duine sonraithe an mhaoin trí chion faoi dhlí an stáit iarrthaigh a dhéanamh, agus

(ii) nach ndéanann tabhairt ar ais na maoine dá húinéir dochar do chearta aon tríú páirtithe bona fide i ndáil léi,

agus

(b) an fhaisnéis seo a leanas:

(i) tuairisc ar an maoin;

(ii) a suíomh;

(iii) ainm agus seoladh a húinéara; agus

(iv) aon fhaisnéis eile ar dóigh di comhlíonadh na hiarrata a éascú.

Gníomhú tar éis iarraidh a fháil.

86 .— (1) Tar éis an iarraidh a fháil, féadfaidh an tAire, má tá sé nó sí den tuairim go gcomhlíonann an iarraidh alt 85 , a chur faoi deara iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche ar ordú faoi alt 87 i ndáil leis an maoin.

(2) Déanfaidh an Chúirt foráil maidir le fógra faoin iarratas a thabhairt d’aon duine ar dealraitheach di ina leith go ndéanann ordú den sórt sin difear dó nó di nó a ndéanann ordú den sórt sin difear dó nó di, mura rud é gur deimhin leis an gCúirt nach féidir le réasún a fháil amach cá bhfuil an duine.

Ordú maidir le haiseag.

87 .— (1) Tar éis iarratas a fháil ón Aire nó thar cheann an Aire, féadfaidh an Chúirt Dúiche, más deimhin léi—

(a) gur comhlíonadh ailt 85 agus 86(2), agus

(b) go bhfuil an mhaoin lena mbaineann i seilbh nó faoi urláimh duine shonraithe,

a ordú don duine sin an mhaoin a sheachadadh ar an gcomhalta atá i gceannas an stáisiúin Garda Síochána a ainmnítear san iarratas.

(2) Déanfaidh an tÚdarás Lárnach socrú go seachadfar an mhaoin ar an údarás iarrthach d’fhonn an mhaoin a thabhairt ar ais dá húinéirí.

(3) Féadfaidh an Chúirt Dúiche ordú a dhéanamh freisin faoin alt seo chun maoin atá i gcoimeád an Gharda Síochána a sheachadadh.

(4) Ní fhéadfar ordú faoin alt seo a dhéanamh—

(a) i gcás ina bhfuil an mhaoin ag teastáil mar fhianaise in imeachtaí sibhialta nó in imeachtaí coiriúla, nó

(b) mura rud é go mbeifear tar éis deis a thabhairt d’aon duine a éilíonn gur leis nó léi an mhaoin, nó go bhfuil leas aige nó aici sa mhaoin, chun cúis a shuíomh le nach ceart an t-ordú a dhéanamh.

(5) Tá aon duine nach gcomhlíonann ordú faoin alt seo ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €2,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(6) Maidir le dlínse na Cúirte Dúiche faoin alt seo—

(a) féadfaidh breitheamh den Chúirt sin a bheidh sannta don dúiche chúirte dúiche ina bhfuil an mhaoin an dlínse sin a fheidhmiú, nó

(b) má tá an mhaoin suite i níos mó ná in aon dúiche chúirte dúiche amháin, féadfaidh breitheamh den Chúirt sin a bheidh sannta d’aon cheann de na dúichí sin an dlínse sin a fheidhmiú.

Caibidil 4

Seachadadh rialaithe

Léiriú (Caibidil 4).

88 .— (1) Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “údarás inniúil i stát ainmnithe”, i ndáil le hiarraidh ar sheachadadh rialaithe chuig stát ainmnithe nó ó stát ainmnithe, duine nó comhlacht sa stát sin ar dealraitheach don Údarás Inniúil sa Stát ina leith go bhfuil an fheidhm aige nó aici maidir leis an iarraidh a ghlacadh nó a dhéanamh;

ciallaíonn “Údarás Inniúil sa Stát”, i ndáil le hiarraidh ar sheachadadh rialaithe chuig stát ainmnithe nó ó stát ainmnithe—

(a) Coimisinéir an Gharda Síochána nó comhalta den Gharda Síochána arna údarú nó arna húdarú aige nó aici de thuras na huaire chun a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin gCaibidil seo a fheidhmiú, nó

(b) má bhaineann an seachadadh rialaithe le cion ioncaim, na Coimisinéirí Ioncaim nó duine arna údarú nó arna húdarú acu de thuras na huaire chun a bhfeidhmeanna faoin gCaibidil seo a fheidhmiú;

ciallaíonn “seachadadh rialaithe” seachadadh a cheadaítear sa Stát de réir na Caibidle seo nó i stát ainmnithe de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí chun críocha imscrúdaithe maidir le cion;

tá le “druga rialaithe” an bhrí a thugtar dó le halt 2 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí 1977;

folaíonn “cion” cion a bhfuil drochamhras ann ina leith, le cúis réasúnach, go ndearnadh é nó go bhfuil sé ar tí a dhéanta.

(2) Más rud é go dteastóidh ó údarás inniúil de chuid stáit ainmnithe go nglacfaidh nó go ndéanfaidh údarás breithiúnach iarrataí faoin gCaibidil seo, déanfar na hiarrataí a dhíriú chuig an Aire nó déanfaidh an tAire iad, agus chun na críche sin tá tagairtí sa Chaibidil seo don Údarás Inniúil sa Stát le forléiriú mar thagairtí don Aire.

Seachadadh rialaithe i stát ainmnithe.

89 .— (1) Féadfaidh Údarás Inniúil sa Stát a iarraidh ar údarás inniúil i stát ainmnithe cead a thabhairt maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) seachadadh rialaithe a dhéanamh sa stát sin, agus

(b) daoine sonraithe nó daoine de thuairisc shonraithe, lena n-áirítear comhaltaí den Gharda Síochána agus oifigigh custam agus máil, a bheith páirteach sna hoibríochtaí a bhaineann leis an seachadadh.

(2) Beidh sonraí i dtaobh an chiona lena mbaineann an seachadadh rialaithe san áireamh san iarraidh.

Seachadadh rialaithe sa Stát.

90 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hiarraidh chuig an Údarás Inniúil sa Stát ó údarás inniúil i stát ainmnithe ar chead a thabhairt maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) seachadadh rialaithe a dhéanamh sa Stát, agus

(b) daoine sonraithe nó aon daoine de thuairisc shonraithe, ar daoine as an stát ainmnithe iad, a bheith páirteach sna hoibríochtaí a bhaineann leis an seachadadh rialaithe.

(2) Beidh sonraí i dtaobh an chiona lena mbaineann an seachadadh rialaithe san áireamh san iarraidh.

(3) Féadfaidh an tÚdarás Inniúil sa Stát an iarraidh a dheonú más deimhin leis—

(a) go bhfuil an seachadadh rialaithe á dhéanamh chun críocha imscrúdaithe ar chion, nó

(b) go bhfuil forais réasúnacha ann chun a chreidiúint gur ar mhaithe le leas an phobail é, ag féachaint don tairbhe ar dóigh di a bheith ann don imscrúdú, cead a thabhairt an seachadadh a dhéanamh.

(4) Maidir leis na hoibríochtaí a bhaineann le seachadadh rialaithe, más rud é go mbaineann an seachadadh le hallmhairiú neamhdhleathach drugaí rialaithe, rialófar iad de réir na nithe seo a leanas—

(a) Meabhrán Tuisceana an 12 Eanáir 1996 a bhaineann leis an ngaolmhaireacht idir Seirbhís Custam agus Máil na gCoimisinéirí Ioncaim agus an Garda Síochána i leith Fhorfheidhmiú an Dlí a bhaineann le Drugaí agus arna chomhaontú idir Coimisinéir an Gharda Síochána agus Cathaoirleach na gCoimisinéirí Ioncaim, agus

(b) an Prótacal Oibríochta maidir le comhoibriú idir an Garda Síochána, an tSeirbhís Custam agus Máil agus an tSeirbhís Chabhlaigh i ndáil le Forfheidhmiú an Dlí a bhaineann le Drugaí,

lena n-áirítear aon mhodhnuithe nó leathnuithe ar an Meabhrán nó ar an bPrótacal atá i bhfeidhm de thuras na huaire.

(5) Má bhaineann an seachadadh le cion ioncaim (seachas cion arb éard é allmhairiú neamhdhleathach drugaí rialaithe), beidh na hoibríochtaí faoi stiúradh agus faoi rialú na n-oifigeach custam agus máil a beidh sannta don seachadadh.

(6) Má bhaineann an seachadadh le haon chion eile, beidh na hoibríochtaí faoi stiúradh agus rialú na gcomhaltaí de chuid an Gharda Síochána arna sannadh amhlaidh.

(7) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nó oifigeach custam agus máil a bheidh páirteach in oibríochtaí a bhaineann le seachadadh rialaithe sa Stát, ar iarratas ó dhuine as stát ainmnithe a bheidh páirteach amhlaidh, cibé beart a dhéanamh a bheidh ar fáil ag an gcomhalta nó ag an oifigeach de bhun na n-oibríochtaí.

(8) Rinneadh cóipeanna den Mheabhrán Tuisceana agus den Phrótacal Oibríochta a chur isteach i Leabharlann an Oireachtais.

Leasú ar Acht an Gharda Síochána 2005.

91 .— Leasaítear alt 51 (seirbhís idirnáisiúnta) d’Acht an Gharda Síochána 2005—

(a) i bhfo-alt (2)(a), trí “seachas an Stát, nó” a scriosadh agus “seachas an Stát,” a chur ina ionad, agus

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (b) agus (c):

“(b) mar chomhaltaí d’fhoireann chomhpháirteach um imscrúdú de réir bhrí an Achta um Cheartas Coiriúil (Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú) 2004, arna leasú le halt 96 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach) 2008,

(c) i dtaca le seachadadh rialaithe a dhéanamh lasmuigh den Stát de bhun iarrata faoi alt 89 den Acht sin 2008,

(d) ar iasacht chuig eagraíocht idirnáisiúnta le toiliú an Aire.”.

Feidhm an Achta um Cheartas Coiriúil (Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú) 2004 i ndáil le seachadadh rialaithe.

92 .— Tá feidhm ag ailt 11 (faisnéis a úsáid), 12 (dliteanas coiriúil) agus 13 (dliteanas sibhialta) den Acht um Cheartas Coiriúil (Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú) 2004, fairis na modhnuithe is gá, i ndáil le duine atá páirteach in oibríochtaí a bhaineann le seachadadh rialaithe mar atá feidhm acu i ndáil le comhalta nó le comhalta ar iasacht d’fhoireann chomhpháirteach um imscrúdú de réir bhrí an Achta sin.

CUID 7

Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir an Stát agus Stáit Aontaithe Mheiriceá

Mínithe (Cuid 7).

93 .— Sa Chuid seo—

ciallaíonn “ Airteagal ” Airteagal de Chonradh na hÉireann-Stáit Aontaithe Mheiriceá;

ciallaíonn “ Nóta Míniúcháin ” an Nóta Míniúcháin 6

(a) atá i gceangal le Cinneadh an 6 Meitheamh 2003 ón gComhairle 7 maidir le síniú na gComhaontuithe idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá ar eiseachadadh agus ar chúnamh frithpháirteach in ábhair choiriúla, agus

(b) lena dtaifeadtar tuiscint idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá ar Chomhaontú an Aontais Eorpaigh-Stáit Aontaithe Mheiriceá;

ciallaíonn “ Ionstraim ” an Ionstraim a shamhlaítear le hAirteagal 3(2) de Chomhaontú an Aontais Eorpaigh-Stáit Aontaithe Mheiriceá 8 maidir le feidhm Chonradh Stáit Aontaithe Mheiriceá-na hÉireann agus arna déanamh i mBaile Átha Cliath an 14 Iúil 2005;

ciallaíonn “ Comhaontú an Aontais Eorpaigh-Stáit Aontaithe Mheiriceá ” an Comhaontú maidir le Cúnamh Dlíthiúil Frithpháirteach idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá, arna dhéanamh in Washington D.C. an 25 Meitheamh 2003;

ciallaíonn “ Conradh na hÉireann-Stáit Aontaithe Mheiriceá ” an Conradh idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla, arna dhéanamh in Washington D.C. an 18 Eanáir 2001, arna chur chun feidhme leis an Ionstraim.

Feidhm Chonradh na hÉireann-Stáit Aontaithe Mheiriceá sa Stát.

94 .— (1) Tá feidhm dlí ag Conradh na hÉireann-Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir lena fheidhm i ndáil leis an Stát.

(2) Tabharfar aird bhreithiúnach ar an gConradh.

(3) Chun lánéifeacht a thabhairt don Chonradh, maidir leis na forálacha iomchuí den Acht seo a bhaineann le hiarrataí ar chúnamh dlíthiúil frithpháirteach idir an Stát agus ballstáit, lena n-áirítear na forálacha sin a bhaineann le hiarratais chuig cúirteanna nó breithiúna—

(a) chun orduithe a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt d’iarrataí ar chúnamh den sórt sin nó chun comhlíonadh iarrataí ar chúnamh den sórt sin a fhorfheidhmiú, agus

(b) chun na horduithe sin a dhéanamh, a athrú nó a urscaoileadh,

tá éifeacht leo freisin, faoi réir an Chonartha, i ndáil le hiarrataí ar chúnamh dlíthiúil frithpháirteach idir an Stát agus Stáit Aontaithe Mheiriceá, i gcás inar gá sin chun na críche sin agus fairis na modhnuithe is gá; go háirithe, chun na críche sin, folaíonn an tagairt in Airteagal 16 bis 4 do sciúradh airgid agus do ghníomhaíocht sceimhlitheoireachta, faoi seach, cion faoi alt 31 den Acht um Cheartas Coiriúil 1994, mar a cuireadh ina ionad le halt 21 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001, agus cion faoi alt 6 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005.

(4) Tá feidhm ag alt 7 (foirne comhpháirteacha um imscrúdú a oibriú) den Acht um Cheartas Coiriúil (Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú) 2004 i ndáil le foireann chomhpháirteach um imscrúdú arna bunú faoi Airteagal 16 ter agus a oibríonn sa Stát amhail is dá mba fhoireann chomhpháirteach um imscrúdú í arna bunú faoin Acht sin.

(5) Maidir le feidhm Airteagal 7 i ndáil le húsáid sonraí pearsanta atá san áireamh i bhfianaise nó i bhfaisnéis a gheobhaidh duine sa Stát faoin gConradh, is Airteagal é atá gan dochar d’fheidhm alt 7 (dualgas ar rialaitheoirí sonraí agus ar phróiseálaithe sonraí cúram a ghlacadh) den Acht um Chosaint Sonraí 1988 i leith sonraí den sórt sin a úsáid.

(6) Tá feidhm ag na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 i ndáil le sonraí den sórt sin ar shlite seachas slite a bhaineann lena n-úsáid.

(7) Féadfaidh cúirt breithniú a dhéanamh orthu seo a leanas—

(a) an Nóta Míniúcháin le linn aon fhoráil de Chomhaontú an Aontais Eorpaigh-Stáit Aontaithe Mheiriceá a léiriú, agus

(b) an Nóta agus an Comhaontú le linn aon fhoráil den Chonradh a léiriú,

agus cibé creidiúnacht is cuí sna himthosca a thabhairt dóibh.

CUID 8

Ilghnéitheach

Faisnéis a bhaineann le cionta sceimhlitheoireachta a mhalartú idir Europol, Eurojust agus ballstáit.

95 .— (1) Meastar, maidir leis an aonad náisiúnta arna ainmniú faoin Acht um Europol 1997, gur sainseirbhís é laistigh den Gharda Síochána dá dtagraítear in Airteagal 2(1) de Chinneadh 2005 ón gComhairle agus tá na feidhmeanna aige atá arna sannadh faoin Airteagal sin do sheirbhís den sórt sin.

(2) Féadfaidh an tAire, de réir Airteagal 2(2) de Chinneadh 2005 ón gComhairle, údarás nó údaráis a ainmniú mar chomhfhreagróir náisiúnta Eurojust i gcomhair nithe a bhaineann le sceimhlitheoireacht, agus tá na feidhmeanna arna sannadh faoin Airteagal sin do chomhfhreagróir den sórt sin ag aon údarás arna ainmniú amhlaidh.

Feidhm an Achta um Cheartas Coiriúil (Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú) 2004 agus leasú air.

96 .— (1) Tá feidhm ag an Acht um Cheartas Coiriúil (Foirne Comhpháirteacha um Imscrúdú) 2004 agus tá éifeacht leis, fairis na modhnuithe is gá, amhail is mba rud é, maidir le tagairtí san Acht sin do Bhallstát eile nó do Stáit eile den sórt sin, go bhfolaíonn siad tagairtí do stát ainmnithe nó do stáit ainmnithe (seachas ballstát nó ballstáit).

(2) Leasaítear alt 9 (rannpháirtithe i bhfoirne comhpháirteacha um imscrúdú) den Acht 2004 sin—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (d):

“(d) oifigeach amháin nó níos mó atá ainmnithe ag údarás de chuid stáit ainmnithe (seachas Ballstát nó cuid de Stát den sórt sin) de réir bhrí an Achta um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach) 2008.”,

agus

(b) trí fho-ailt (5) agus (6) a scriosadh.

Ionadaithe stáit iarrthaigh a bheith i láthair le linn iarraidh a fhorghníomhú.

97 .— (1) Féadfaidh an tAire, ar iarratas ón stát ainmnithe lena mbaineann, a údarú d’ionadaí de chuid an údaráis lena mbaineann sa stát sin (dá ngairtear “an t-ionadaí” san alt seo) chun bheith i láthair san áit ina bhfuil an iarraidh á forghníomhú ag comhalta nó ag comhaltaí den Gharda Síochána.

(2) Maidir le húdarú den sórt sin, féadfar é a chur faoi réir cibé coinníollacha a chinnfidh an tAire.

(3) Le go mbeidh an t-ionadaí i láthair in aon áit den sórt sin, ní gá toiliú a fháil ón duine dá ndéanann forghníomhú na hiarrata difear.

(4) Fad a bheidh an t-ionadaí i láthair amhlaidh—

(a) beidh sé nó sí faoi réir stiúradh an chomhalta nó na gcomhaltaí a fhorghníomhaíonn an iarraidh,

(b) beidh rochtain aige nó aici ar na háiteanna agus na rudaí céanna (lena n-áirítear doiciméid) a bhfuil rochtain ag an gcomhalta sin nó ag na comhaltaí sin orthu, agus

(c) féadfar a údarú dó nó di ceisteanna a chur nó a mholadh agus moltaí a dhéanamh maidir le bearta imscrúdúcháin.

(5) Ní dhéanfaidh an t-ionadaí faisnéis rúnda a fhaightear de thoradh é nó í a bheith i láthair a nochtadh de shárú ar chearta an duine dá ndéanann forghníomhú na hiarrata difear, ach amháin d’aon ionadaí nó ionadaithe eile den sórt sin agus dá údaráis féin nó dá húdaráis féin.

Comhaltaí den Gharda Síochána a bheith i láthair le linn iarraidh a fhorghníomhú i stát ainmnithe.

98 .— I gcás ina n-údaraíonn an t-údarás iomchuí i stát ainmnithe do chomhalta den Gharda Síochána chun bheith i láthair le linn iarraidh a fhorghníomhú—

(a) ní dhéanfaidh an comhalta faisnéis a fhaightear de thoradh é nó í a bheith i láthair a nochtadh de shárú ar rúndacht bhreithiúnach nó ar chearta an duine dá ndéanann forghníomhú na hiarrata difear, ach amháin d’aon chomhalta eile, agus

(b) ní fhéadfar aon fhaisnéis den sórt sin a ghlacadh mar fhianaise in aon imeachtaí go dtí go mbeidh feidhm res judicata faighte sa stát ainmnithe ag cinneadh ar tharchur na ndoiciméad a bhaineann le forghníomhú.

Úsáid faisnéise nó fianaise a fhaightear mar fhreagra ar iarraidh i stát ainmnithe.

99 .— Ní fhéadfar faisnéis nó fianaise a fhaightear mar fhreagra ar iarraidh ó chúirt nó ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí a úsáid chun aon chríoch seachas na críocha ar ina leith a rinneadh an iarraidh mura rud é go bhfuil an úsáid sin de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí.

Nochtadh do dhéanamh dochair d'imscrúdú.

100 .— (1) I gcás ina ndéantar iarraidh i dtaca le himscrúdú coiriúil sa Stát nó i stát ainmnithe, aon duine a dhéanann aon nochtadh, agus fios aige nó aici nó amhras air nó uirthi go bhfuil an t-imscrúdú á dhéanamh, ar nochtadh é ar dóigh dó dochar a dhéanamh don imscrúdú, tá sé nó sí ciontach i gcion.

(2) Aon duine atá ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(3) In imeachtaí i leith ciona faoin alt seo is cosaint a chruthú maidir leis an gcosantóir—

(a) nárbh eol dó nó di nó nach raibh amhras air nó uirthi gur dhóigh go ndéanfadh an nochtadh lena mbaineann na himeachtaí dochar don imscrúdú lena mbaineann, nó

(b) go raibh údarás dleathach nó leithscéal réasúnach aige nó aici chun an nochtadh a dhéanamh.

Dliteanas oifigeach de chuid comhlachta chorpraithe.

101 .— (1) Más rud é—

(a) go ndéanann comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo, agus

(b) go gcruthaítear go ndearnadh é le toiliú, le cúlcheadú nó le ceadú, nó gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine—

(i) ba stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile den tsamhail chéanna de chuid an chomhlachta chorpraithe, nó

(ii) a d’airbheartaigh a bheidh ag gníomhú in aon cháil den sórt sin,

tá an duine ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí a thionscnamh ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

(2) I gcás gnóthaí comhlachta chorpraithe a bheith á mbainistiú ag a chomhaltaí, tá feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le gníomhartha nó mainneachtainí comhalta i dtaca le feidhmeanna bainistíochta an chomhalta amhail is dá mba stiúrthóir nó bainisteoir de chuid an chomhlachta chorpraithe é nó í.

(3) Tá feidhm ag fo-ailt (1) agus (2), fairis na modhnuithe is gá, i ndáil le cionta faoin Acht seo arna ndéanamh ag comhlacht neamhchorpraithe.

Fianaise in imeachtaí (ginearálta).

102 .— (1) In aon imeachtaí, aon doiciméad a airbheartaíonn—

(a) gurb é atá ann ná—

(i) iarraidh nó doiciméad tacaíochta nó doiciméad gaolmhar,

(ii) ordú arna dhéanamh, nó barántas arna eisiúint, ag cúirt, binse nó údarás i stát ainmnithe,

(iii) taifead ar ordú nó ar bharántas den sórt sin a dhéanamh nó a eisiúint, nó

(iv) taifead ar dháta seirbheála agus ar mhodh seirbheála doiciméid i stát ainmnithe,

agus

(b) a bheith arna shíniú ag an gcúirt nó ag an mbinse lena mbaineann, nó thar ceann na cúirte nó an bhinse sin, nó ag údarás, nó thar ceann údaráis, ar dealraitheach ina leith go bhfuil sé inniúil chun déanamh amhlaidh,

tá sé inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar na nithe atá luaite sa doiciméad.

(2) In aon imeachtaí, aon doiciméad a airbheartaíonn—

(a) go mbaineann sé leis na nithe seo a leanas—

(i) céannacht aon ítime atá ag teastáil mar fhianaise in imeachtaí coiriúla nó chun críocha imscrúdaithe choiriúil,

(ii) leanúnachas maidir lena choimeád, nó

(iii) iomláine a riochta,

agus

(b) a bheith arna shíniú ag duine ar dealraitheach ina leith go bhfuil freagracht air nó uirthi as coimeád na hítime,

tá sé inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar na nithe atá luaite sa doiciméad.

(3) In aon imeachtaí, aon doiciméad a airbheartaíonn—

(a) gur aistriúchán é ar dhoiciméad a luaitear i bhfo-alt (1)(2) nó ar ráiteas nó ar dhoiciméad a luaitear in alt 62 (8), 73(8)77(8), agus

(b) a bheith arna dheimhniú mar dhoiciméad atá ceart ag duine ar dealraitheach ina leith go bhfuil sé nó sí inniúil chun déanamh amhlaidh,

tá sé inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar an aistriúchán.

(4) In aon imeachtaí, aon doiciméad a airbheartaíonn gur cóip é de dhoiciméad a luaitear i bhfo-alt (1) (2), agus—

(a) a bheith arna deimhniú mar chóip den sórt sin ag an gcúirt, ag an mbinse nó ag an údarás a eisíonn í, nó thar ceann na cúirte, an bhinse nó an údaráis sin, nó ag oifigeach de chuid údarás lárnach an stáit lena mbaineann, nó

(b) go bhfuil séala na cúirte nó an bhinse, nó séala ceachtar údarás den sórt sin lena mbaineann, uirthi,

meastar gur fíorchóip den doiciméad í.

(5) In aon imeachtaí, aon doiciméad a airbheartaíonn—

(a) gur deimhniú é arna thabhairt ag cúirt, binse nó údarás i stát ainmnithe, nó thar ceann cúirte, binse nó údaráis den sórt sin, nó

(b) go bhfuil séala cúirte, binse nó údaráis eile den sórt sin air,

tá sé inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar dheimhniú nó ar shéala den sórt sin.

(6) In aon imeachtaí, aon doiciméad a airbheartaíonn—

(a) go bhfuil téacs forchoimeádais nó dearbhaithe faoi ionstraim idirnáisiúnta iomchuí leagtha amach ann, agus

(b) a bheith arna shíniú ag oifigeach de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha,

tá sé inghlactha, gan a thuilleadh cruthúnais, mar fhianaise ar an bhforchoimeádas nó ar an dearbhú.

Bearta sealadacha.

103 .— (1) Más rud é—

(a) go bhfuil imeachtaí coiriúla arna dtionscnamh, nó go bhfuil imscrúdú coiriúil á dhéanamh, i stát ainmnithe, agus

(b) go ndéanann údarás inniúil sa stát sin iarraidh chuig an Aire, de réir na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí ar bhearta sealadacha a dhéanamh de réir bhrí na hionstraime sin,

féadfaidh an tAire a chur faoi deara go ndéanfar iarratas chuig an Ard-Chúirt ar na bearta a iarradh a dheonú.

(2) Tar éis iarratas den sórt sin a fháil, féadfaidh an Ard-Chúirt bearta sealadacha d’aon chineál, lena n-áirítear bearta cosantacha, a dheonú ar bearta iad a bhfuil cumhacht ag an gCúirt iad a dheonú in imeachtaí atá, ar leith ón alt seo, laistigh dá dlínse.

(3) Féadfar na bearta a dheonú go ceann cibé tréimhse, agus faoi réir cibé coinníollacha nó teorainneacha, a shonróidh an Chúirt, ag féachaint d’fhorálacha na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí.

(4) Féadfaidh an Chúirt diúltú na bearta a lorgaítear a dheonú más rud é, i dtuairim na Cúirte sin, nach mbeadh sé fóirsteanach di na bearta sin a dheonú de bharr nach bhfuil dlínse aici, ar leith ón alt seo, i ndáil le hábhar na n-imeachtaí lena mbaineann.

Aitheantas a thabhairt do chearta tríú páirtithe.

104 .— (1) Féadfaidh cúirt, le linn aird a thabhairt faoin Acht seo ar chearta tríú páirtithe, agus déanfaidh sí má cheanglaítear uirthi leis an ionstraim idirnáisiúnta iomchuí déanamh amhlaidh, aitheantas a thabhairt do chinneadh a bhaineann leis na cearta sin ar cinneadh é arna dhéanamh ag cúirt nó ag binse sa stát ainmnithe lena mbaineann.

(2) Féadfar diúltú an t-aitheantas sin a thabhairt más rud é—

(a) nach raibh deis dhóthanach ag na tríú páirtithe a gcearta a dhearbhú,

(b) go bhfuil an cinneadh ar neamhréir le cinneadh cúirte atá déanta cheana féin sa Stát maidir leis na cearta sin, nó

(c) go bhfuil sé contrártha do bheartas poiblí (ordre public).

Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil 1994.

105 .— Leasaítear Acht 1994—

(a) in ailt 3(1), 24 agus 25, 28 go 30 agus 65 tríd an leagan cuí gramadaí de “ordú calctha” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh de “ordú srianta”,

(b) in alt 30, trí “calctha” a chur in ionad “srianta”,

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 3(16):

“(16A) Déanfar tagairtí san Acht seo (seachas alt 9) do chion a bhféadfaí ordú coigistíochta a dhéanamh ina leith faoi alt 9 den Acht seo, a fhorléiriú mar thagairtí do chion indíotáilte (seachas cion gáinneála ar dhrugaí), gan spleáchas do dhuine a bheith ciontaithe ar díotáil sa chion sin.”,

(d) tríd an Tábla seo a leanas a chur in ionad an Tábla a ghabhann le halt 19:

An méid gan íoc faoin ordú coigistíochta

An tréimhse príosúnachta

Méid nach mó ná €650

Méid is mó ná €650 ach nach mó ná €1,300

Méid is mó ná €1,300 ach nach mó ná €3,250

Méid is mó ná €3,250 ach nach mó ná €6,500

Méid is mó ná €6,500 ach nach mó ná €13,000

Méid is mó ná €13,000 ach nach mó ná €26,000

Méid is mó ná €26,000 ach nach mó ná €65,000

Méid is mó ná €65,000 ach nach mó ná €130,000

Méid is mó ná €130,000 ach nach mó ná €325,000

Méid is mó ná €325,000 ach nach mó ná €1,300,000

Méid is mó ná €1,300,000

45 lá

3 mhí

4 mhí

6 mhí

9 mí

12 mhí

18 mí

2 bhliain

3 bliana

5 bliana

10 mbliana

”,

(e) tríd an alt seo a leanas a chur le Cuid IV:

“Cion ioncaim.

32A.— Chun amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo go ndéanfar, i ndáil le cion faoi dhlí tíre nó críche seachas an Stát, tagairtí sa Chuid seo do chion a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do chion i dtaca le cánacha, dleachtanna, custaim nó rialáil malairte.”,

agus

(f) in alt 60, trí “srianta (lena n-áirítear ordú calctha)” a chur in ionad “srianta”,

(g) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 63:

“Ordú chun ábhar a chur ar fáil.

63.— (1) Chun críocha imscrúdaithe i dtaobh an raibh duine ag gabháil d’iompar coiriúil, nó chun críocha imeachtaí coiriúla a bhaineann leis sin, féadfaidh comhalta den Gharda Síochána iarratas a dhéanamh ar ordú faoi fho-alt (3) den alt seo, i ndáil le haon ábhar áirithe nó i ndáil le haon ábhar de thuairisc áirithe, chuig breitheamh den Chúirt Dúiche don dúiche ina bhfuil an t-ábhar suite.

(2) Ar iarratas den sórt sin a dhéanamh, féadfaidh an breitheamh ordú a dhéanamh faoi fho-alt (3), más deimhin leis nó léi—

(a) go bhfuil forais réasúnacha drochamhrais ann go raibh an duine ag gabháil d’iompar coiriúil,

(b) gur dócha go mbeidh an t-ábhar lena mbaineann an-tábhachtach (cibé acu leis féin nó in éineacht le hábhar eile) chun críocha an imscrúdaithe nó na n-imeachtaí sin, agus

(c) go bhfuil forais réasúnacha ann chun a chreidiúint gur ceart an t-ábhar a thabhairt ar aird nó gur ceart rochtain a thabhairt air, ag féachaint don tairbhe is dóigh a d’fhabhródh chuig an imscrúdú agus d’aon imthosca iomchuí eile.

(3) Maidir le hordú faoin bhfo-alt seo—

(a) ceanglófar leis ar aon duine ar dealraitheach don bhreitheamh ina leith go bhfuil an t-ábhar ina sheilbh aige nó ina seilbh aici—

(i) é a thabhairt ar aird do chomhalta ainmnithe den Gharda Síochána ionas go bhféadfaidh sé nó sí é a thabhairt chun bealaigh, nó

(ii) rochtain air a thabhairt don chomhalta laistigh de 7 lá, mura rud é gur dealraitheach don bhreitheamh gur chuí tréimhse eile a bheith ann in imthosca áirithe an cháis,

(b) féadfar, má bhaineann an t-ordú le hábhar in aon áit agus tar éis don chomhalta lena mbaineann iarratas a dhéanamh, a cheangal leis ar aon duine ar dealraitheach don bhreitheamh ina leith go bhfuil sé nó sí i dteideal dul isteach san áit a dheonú cead a thabhairt don chomhalta dul isteach san áit chun rochtain a fháil ar an ábhar,

(c) údarófar leis don chomhalta, más rud é, maidir leis an duine a gceanglaítear amhlaidh air nó uirthi dul isteach san áit a dheonú, nach ndéanann sé nó sí amhlaidh—

(i) dul isteach san áit, agus cibé comhaltaí nó daoine eile nó cibé comhaltaí agus daoine eile a mheasfaidh an comhalta is gá in éineacht leis nó léi, tar éis an t-ordú a thabhairt ar aird má iarrtar air nó uirthi déanamh amhlaidh agus, más gá, forneart réasúnach a úsáid,

(ii) an áit agus aon daoine atá i láthair inti a chuardach,

(iii) an t-ábhar a thabhairt chun bealaigh, agus

(iv) cibé bearta eile a dhéanamh is dóigh leis an gcomhalta a bheith riachtanach chun an t-ábhar a chaomhnú agus le nach mbainfí leis.

(4) I gcás inarb é atá san ábhar ná faisnéis i ríomhaire, beidh éifeacht le hordú faoi fho-alt (3) den alt seo mar ordú chun an t-ábhar a thabhairt ar aird, nó chun rochtain air a thabhairt, i bhfoirm atá inléite agus intuigthe nó i bhfoirm atá inathraithe go foirm inléite intuigthe agus i bhfoirm inar féidir é a thabhairt chun bealaigh.

(5) Maidir le hordú den sórt sin—

(a) a mhéid a chumhachtófar leis go ndéanfaidh comhalta doiciméad a thabhairt chun bealaigh nó go dtabharfar rochtain dó nó di ar dhoiciméad, údarófar dó nó di leis cóip a dhéanamh den doiciméad agus an chóip a thabhairt chun bealaigh,

(b) ní thabharfar aon cheart leis ar aon ábhar a thagann faoi réir pribhléide dlíthiúla a thabhairt ar aird, nó rochtain a fháil ar ábhar den sórt sin, agus

(c) faoi réir mhír (b) den fho-alt seo agus fho-alt (10) den alt seo, beidh éifeacht leis d’ainneoin aon oibleagáide eile maidir le rúndacht nó d’ainneoin aon sriain eile ar nochtadh fianaise a fhorchuirtear le reacht nó ar shlí eile.

(6) Maidir le haon ábhar a thugann comhalta chun bealaigh faoin alt seo, féadfaidh sé nó sí é a choinneáil lena úsáid mar fhianaise in aon imeachtaí.

(7) Féadfaidh breitheamh den Chúirt Dúiche ag suí den Chúirt ordú faoin alt seo a athrú nó a urscaoileadh ar iarratas ó chomhalta nó ó aon duine lena mbaineann an t-ordú.

(8) Féadfaidh comhalta atá ag cuardach áite agus é nó í údaraithe chuige sin le hordú faoin alt seo—

(a) a cheangal ar aon duine a bheidh i láthair san áit ina bhfuil an cuardach á dhéanamh chun a ainm agus a sheoladh nó a hainm agus a seoladh a thabhairt don chomhalta, agus

(b) aon duine a ghabháil gan bharántas, is duine—

(i) a chuireann bac, nó a fhéachann le bac a chur, ar an gcomhalta le linn dó nó di a dhualgais nó a dualgais a chomhall,

(ii) a mhainníonn ceanglas faoi mhír (a) a chomhlíonadh, nó

(iii) a thugann ainm nó seoladh a bhfuil cúis réasúnach ag an gcomhalta lena chreidiúint ina leith go bhfuil sé bréagach nó míthreorach.

(9) Aon duine—

(a) a chuireann bac, nó a fhéachann le bac a chur, ar chomhalta le linn dó nó di a bheith ag gníomhú faoi údarás ordaithe faoin alt seo,

(b) a mhainníonn ceanglas faoi fho-alt (3)(a) den alt seo a chomhlíonadh, nó

(c) a thugann ainm nó seoladh atá bréagach nó míthreorach do chomhalta,

beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €2,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(10) Más rud é—

(a) go ndearna rialtas stáit eile ábhar a sholáthar do roinn Rialtais nó d’údarás eile, nó gur soláthraíodh ábhar thar ceann rialtais stáit eile do roinn Rialtais nó d’údarás eile, agus

(b) gur tugadh gealltanas nach n-úsáidfí an t-ábhar ach amháin chun críche áirithe nó chun críoch áirithe,

ní hé is éifeacht d’ordú faoi fho-alt (3) den alt seo ná a cheangal nó a cheadú an t-ábhar a thabhairt ar aird, nó rochtain a thabhairt ar an ábhar, chun aon chríche eile gan toiliú a fháil ón rialtas sin.

(11) San alt seo—

ciallaíonn “ iompar coiriúil ”—

(a) gáinneáil ar dhrugaí,

(b) cion indíotáilte nó níos mó ná cion amháin den sórt sin a dhéanamh,

(c) cistí a shealbhú atá faoi réir a gcoigistithe,

(d) tairbhe a fháil as na nithe seo a leanas—

(i) gáinneáil ar dhrugaí,

(ii) cion indíotáilte nó níos mó ná cion amháin den sórt sin,

(iii) sócmhainní nó fáltais ó iompar coiriúil nó sócmhainní nó fáltais den sórt sin a ghlacadh nó a rialú, lena n-áirítear iompar a tharlaíonn lasmuigh den Stát agus a bheadh ina chion indíotáilte nó i níos mó ná cion indíotáilte amháin den sórt sin—

(I) dá dtarlódh sé sa Stát, agus

(II) dá mba chion nó níos mó ná cion amháin den sórt sin é faoi dhlí an stáit nó na críche lena mbaineann.”.

Leasú ar alt 8(7) den Acht fán mBiúró um Shócmhainní Coiriúla 1996.

106 .— Leasaítear alt 8(7) den Acht fán mBiúró um Shócmhainní Coiriúla 1996 trí “Faoi réir alt 5(1), ní fhéadfaidh” a chur in ionad “Ní fhéadfaidh”.

Sonraí pearsanta a chosaint.

107 .— (1) Tá éifeacht le forálacha na hionstraime idirnáisiúnta iomchuí i leith sonraí pearsanta a úsáid ar sonraí pearsanta iad a cuireadh in iúl do dhuine, nó a fuair duine ar shlí eile, sa Stát faoin ionstraim.

(2) Ní dochar fo-alt (1) d’fheidhm alt 7 (dualgas ar rialaitheoirí sonraí agus ar phróiseálaithe sonraí cúram a ghlacadh) den Acht um Chosaint Sonraí 1988 i leith sonraí den sórt sin a úsáid.

(3) Tá feidhm ag na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 i ndáil le sonraí den sórt sin ar shlite seachas na slite sin a bhaineann lena n-úsáid.

Breitheamh den Chúirt Dúiche d’fheidhmiú cumhachtaí lasmuigh de dhúiche chúirte dúiche.

108 .— Tá feidhm ag alt 32A d’Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961, fara aon mhodhnuithe is gá, i ndáil le breitheamh den Chúirt Dúiche d’fheidhmiú cumhachta a thugtar le halt 74(8), 75(9)87 den Acht seo nó faoi fho-alt (2) d’alt 63 (mar a cuireadh ina ionad le halt 105(g) den Acht seo) d’Acht 1994.

Rialacháin.

109 .— (1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun a chumasú go mbeidh lánéifeacht le haon fhoráil den Acht seo agus d’aon cheann de na hionstraimí idirnáisiúnta seo a leanas ina bhfeidhm maidir leis an Stát:

(a) ionstraim idirnáisiúnta iomchuí;

(b) Comhaontú an Aontais Eorpaigh-Stáit Aontaithe Mheiriceá, Conradh na hÉireann-Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus an Ionstraim maidir le feidhm an Chonartha sin, arna míniú in alt 93 .

(2) Féadfaidh cibé forálacha iarmhartacha, teagmhasacha, idirthréimhseacha nó forlíontacha is gá chun na críche sin a bheith i rialacháin faoin alt seo.

Caiteachais.

110 .— Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Orduithe nó rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

111 .— Déanfar ordú (seachas ordú faoi alt 1 (2)) nó rialachán faoin Acht seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú nó an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe nó an rialacháin, beidh an t-ordú nó an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú nó faoin rialachán.

SCEIDEAL 1

Téacs Choinbhinsiún 2000

Alt 2 (6).

THE HIGH CONTRACTING PARTIES to this Convention, Member States of the European Union,

REFERRING to the Council Act establishing the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union,

WISHING to improve judicial cooperation in criminal matters between the Member States of the Union, without prejudice to the rules protecting individual freedom,

POINTING OUT the Member States’ common interest in ensuring that mutual assistance between the Member States is provided in a fast and efficient manner compatible with the basic principles of their national law, and in compliance with the individual rights and principles of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed in Rome on 4 November 1950,

EXPRESSING their confidence in the structure and functioning of their legal systems and in the ability of all Member States to guarantee a fair trial,

RESOLVED to supplement the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959 and other Conventions in force in this area, by a Convention of the European Union,

RECOGNISING that the provisions of those Conventions remain applicable for all matters not covered by this Convention,

CONSIDERING that the Member States attach importance to strengthening judicial cooperation, while continuing to apply the principle of proportionality,

RECALLING that this Convention regulates mutual assistance in criminal matters, based on the principles of the Convention of 20 April 1959,

WHEREAS, however, Article 20 of this Convention covers certain specific situations concerning interception of telecommunications, without having any implications with regard to other such situations outside the scope of the Convention,

WHEREAS the general principles of international law apply in situations which are not covered by this Convention,

RECOGNISING that this Convention does not affect the exercise of the responsibilities incumbent upon Member States with regard to the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security, and that it is a matter for each Member State to determine, in accordance with Article 33 of the Treaty on European Union, under which conditions it will maintain law and order and safeguard internal security,

HAVE AGREED ON THE FOLLOWING PROVISIONS:

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Relationship to other conventions on mutual assistance

1. The purpose of this Convention is to supplement the provisions and facilitate the application between the Member States of the European Union, of:

(a) the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959, hereinafter referred to as the ‘European Mutual Assistance Convention’;

(b) the Additional Protocol of 17 March 1978 to the European Mutual Assistance Convention;

(c) the provisions on mutual assistance in criminal matters of the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at common borders (hereinafter referred to as the ‘Schengen Implementation Convention’) which are not repealed pursuant to Article 2(2);

(d) Chapter 2 of the Treaty on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters between the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands of 27 June 1962, as amended by the Protocol of 11 May 1974, (hereinafter referred to as the ‘Benelux Treaty’), in the context of relations between the Member States of the Benelux Economic Union.

2. This Convention shall not affect the application of more favourable provisions in bilateral or multilateral agreements between Member States or, as provided for in Article 26(4) of the European Mutual Assistance Convention, arrangements in the field of mutual assistance in criminal matters agreed on the basis of uniform legislation or of a special system providing for the reciprocal application of measures of mutual assistance in their respective territories.

Article 2

Provisions relating to the Schengen acquis

1. The provisions of Articles 3, 5, 6, 7, 12 and 23 and, to the extent relevant to Article 12, of Articles 15 and 16, to the extent relevant to the Articles referred to, of Article 1 constitute measures amending or building upon the provisions referred to in Annex A to the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis 1 .

2. The provisions of Articles 49(a), 52, 53 and 73 of the Schengen Implementation Convention are hereby repealed. 

Article 3

Proceedings in connection with which mutual assistance is also to be afforded

1. Mutual assistance shall also be afforded in proceedings brought by the administrative authorities in respect of acts which are punishable under the national law of the requesting or the requested Member State, or both, by virtue of being infringements of the rules of law, and where the decision may give rise to proceedings before a court having jurisdiction in particular in criminal matters.

2. Mutual assistance shall also be afforded in connection with criminal proceedings and proceedings as referred to in paragraph 1 which relate to offences or infringements for which a legal person may be held liable in the requesting Member State.

Article 4

Formalities and procedures in the execution of requests for mutual assistance

1. Where mutual assistance is afforded, the requested Member State shall comply with the formalities and procedures expressly indicated by the requesting Member State, unless otherwise provided in this Convention and provided that such formalities and procedures are not contrary to the fundamental principles of law in the requested Member State.

2. The requested Member State shall execute the request for assistance as soon as possible, taking as full account as possible of the procedural deadlines and other deadlines indicated by the requesting Member State. The requesting Member State shall explain the reasons for the deadline.

3. If the request cannot, or cannot fully, be executed in accordance with the requirements set by the requesting Member State, the authorities of the requested Member State shall promptly inform the authorities of the requesting Member State and indicate the conditions under which it might be possible to execute the request. The authorities of the requesting and the requested Member State may subsequently agree on further action to be taken concerning the request, where necessary by making such action subject to the fulfilment of those conditions.

4. If it is foreseeable that the deadline set by the requesting Member State for executing its request cannot be met, and if the reasons referred to in paragraph 2, second sentence, indicate explicitly that any delay will lead to substantial impairment of the proceedings being conducted in the requesting Member State, the authorities of the requested Member State shall promptly indicate the estimated time needed for execution of the request. The authorities of the requesting Member State shall promptly indicate whether the request is to be upheld nonetheless. The authorities of the requesting and requested Member States may subsequently agree on further action to be taken concerning the request.

Article 5

Sending and service of procedural documents

1. Each Member State shall send procedural documents intended for persons who are in the territory of another Member State to them directly by post.

2. Procedural documents may be sent via the competent authorities of the requested Member State only if:

(a) the address of the person for whom the document is intended is unknown or uncertain; or

(b) the relevant procedural law of the requesting Member State requires proof of service of the document on the addressee, other than proof that can be obtained by post; or

(c) it has not been possible to serve the document by post; or

(d) the requesting Member State has justified reasons for considering that dispatch by post will be ineffective or is inappropriate.

3. Where there is reason to believe that the addressee does not understand the language in which the document is drawn up, the document, or at least the important passages thereof, must be translated into (one of) the language(s) of the Member State in the territory of which the addressee is staying. If the authority by which the procedural document was issued knows that the addressee understands only some other language, the document, or at least the important passages thereof, must be translated into that other language.

4. All procedural documents shall be accompanied by a report stating that the addressee may obtain information from the authority by which the document was issued or from other authorities in that Member State regarding his or her rights and obligations concerning the document. Paragraph 3 shall also apply to that report.

5. This Article shall not affect the application of Articles 8, 9 and 12 of the European Mutual Assistance Convention and Articles 32, 34 and 35 of the Benelux Treaty.

Article 6

Transmission of requests for mutual assistance

1. Requests for mutual assistance and spontaneous exchanges of information referred to in Article 7 shall be made in writing, or by any means capable of producing a written record under conditions allowing the receiving Member State to establish authenticity. Such requests shall be made directly between judicial authorities with territorial competence for initiating and executing them, and shall be returned through the same channels unless otherwise specified in this Article. Any information laid by a Member State with a view to proceedings before the courts of another Member State within the meaning of Article 21 of the European Mutual Assistance Convention and Article 42 of the Benelux Treaty may be the subject of direct communications between the competent judicial authorities.

2. Paragraph 1 shall not prejudice the possibility of requests being sent or returned in specific cases:

(a) between a central authority of a Member State and a central authority of another Member State; or

(b) between a judicial authority of one Member State and a central authority of another Member State.

3. Notwithstanding paragraph 1, the United Kingdom and Ireland, respectively, may, when giving the notification provided for in Article 27(2), declare that requests and communications to it, as specified in the declaration, must be sent via its central authority. These Member States may at any time by a further declaration limit the scope of such a declaration for the purpose of giving greater effect to paragraph 1. They shall do so when the provisions on mutual assistance of the Schengen Implementation Convention are put into effect for them. Any Member State may apply the principle of reciprocity in relation to the declarations referred to above.

4. Any request for mutual assistance may, in case of urgency, be made via the International Criminal Police Organisation (Interpol) or any body competent under provisions adopted pursuant to the Treaty on European Union.

5. Where, in respect of requests pursuant to Articles 12, 13 or 14, the competent authority is a judicial authority or a central authority in one Member State and a police or customs authority in the other Member State, requests may be made and answered directly between these authorities. Paragraph 4 shall apply to these contacts.

6. Where, in respect of requests for mutual assistance in relation to proceedings as envisaged in Article 3(1), the competent authority is a judicial authority or a central authority in one Member State and an administrative authority in the other Member State, requests may be made and answered directly between these authorities.

7. Any Member State may declare, when giving the notification provided for in Article 27(2), that it is not bound by the first sentence of paragraph 5 or by paragraph 6 of this Article, or both or that it will apply those provisions only under certain conditions which it shall specify. Such a declaration may be withdrawn or amended at any time.

8. The following requests or communications shall be made through the central authorities of the Member States:

(a) requests for temporary transfer or transit of persons held in custody as referred to in Article 9 of this Convention, in Article 11 of the European Mutual Assistance Convention and in Article 33 of the Benelux Treaty;

(b) notices of information from judicial records as referred to in Article 22 of the European Mutual Assistance Convention and Article 43 of the Benelux Treaty. However, requests for copies of convictions and measures as referred to in Article 4 of the Additional Protocol to the European Mutual Assistance Convention may be made directly to the competent authorities.

Article 7

Spontaneous exchange of information

1. Within the limits of their national law, the competent authorities of the Member States may exchange information, without a request to that effect, relating to criminal offences and the infringements of rules of law referred to in Article 3(1), the punishment or handling of which falls within the competence of the receiving authority at the time the information is provided.

2. The providing authority may, pursuant to its national law, impose conditions on the use of such information by the receiving authority.

3. The receiving authority shall be bound by those conditions.

TITLE II

REQUEST FOR CERTAIN SPECIFIC FORMS OF MUTUAL ASSISTANCE

Article 8

Restitution

1. At the request of the requesting Member State and without prejudice to the rights of bona fide third parties, the requested Member State may place articles obtained by criminal means at the disposal of the requesting State with a view to their return to their rightful owners.

2. In applying Articles 3 and 6 of the European Mutual Assistance Convention and Articles 24(2) and 29 of the Benelux Treaty, the requested Member State may waive the return of articles either before or after handing them over to the requesting Member State if the restitution of such articles to the rightful owner may be facilitated thereby. The rights of bona fide third parties shall not be affected.

3. In the event of a waiver before handing over the articles to the requesting Member State, the requested Member State shall exercise no security right or other right of recourse under tax or customs legislation in respect of these articles.

A waiver as referred to in paragraph 2 shall be without prejudice to the right of the requested Member State to collect taxes or duties from the rightful owner.

Article 9

Temporary transfer of persons held in custody for purpose of investigation

1. Where there is agreement between the competent authorities of the Member States concerned, a Member State which has requested an investigation for which the presence of the person held in custody on its own territory is required may temporarily transfer that person to the territory of the Member State in which the investigation is to take place.

2. The agreement shall cover the arrangements for the temporary transfer of the person and the date by which he or she must be returned to the territory of the requesting Member State.

3. Where consent to the transfer is required from the person concerned, a statement of consent or a copy thereof shall be provided promptly to the requested Member State.

4. The period of custody in the territory of the requested Member State shall be deducted from the period of detention which the person concerned is or will be obliged to undergo in the territory of the requesting Member State.

5. The provisions of Articles 11(2) and (3), 12 and 20 of the European Mutual Assistance Convention shall apply mutatis mutandis to this Article.

6. When giving the notification provided for in Article 27(2), each Member State may declare that, before an agreement is reached under paragraph 1 of this Article, the consent referred to in paragraph 3 of this Article will be required or will be required under certain conditions indicated in the declaration.

Article 10

Hearing by videoconference

1. If a person is in one Member State’s territory and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of another Member State, the latter may, where it is not desirable or possible for the person to be heard to appear in its territory in person, request that the hearing take place by videoconference, as provided for in paragraphs 2 to 8.

2. The requested Member State shall agree to the hearing by videoconference provided that the use of the videoconference is not contrary to fundamental principles of its law and on condition that it has the technical means to carry out the hearing. If the requested Member State has no access to the technical means for videoconferencing, such means may be made available to it by the requesting Member State by mutual agreement.

3. Requests for a hearing by videoconference shall contain, in addition to the information referred to in Article 14 of the European Mutual Assistance Convention and Article 37 of the Benelux Treaty, the reason why it is not desirable or possible for the witness or expert to attend in person, the name of the judicial authority and of the persons who will be conducting the hearing.

4. The judicial authority of the requested Member State shall summon the person concerned to appear in accordance with the forms laid down by its law.

5. With reference to hearing by videoconference, the following rules shall apply:

(a) a judicial authority of the requested Member State shall be present during the hearing, where necessary assisted by an interpreter, and shall also be responsible for ensuring both the identification of the person to be heard and respect for the fundamental principles of the law of the requested Member State. If the judicial authority of the requested Member State is of the view that during the hearing the fundamental principles of the law of the requested Member State are being infringed, it shall immediately take the necessary measures to ensure that the hearing continues in accordance with the said principles;

(b) measures for the protection of the person to be heard shall be agreed, where necessary, between the competent authorities of the requesting and the requested Member States;

(c) the hearing shall be conducted directly by, or under the direction of, the judicial authority of the requesting Member State in accordance with its own laws;

(d) at the request of the requesting Member State or the person to be heard the requested Member State shall ensure that the person to be heard is assisted by an interpreter, if necessary;

(e) the person to be heard may claim the right not to testify which would accrue to him or her under the law of either the requested or the requesting Member State.

6. Without prejudice to any measures agreed for the protection of the persons, the judicial authority of the requested Member State shall on the conclusion of the hearing draw up minutes indicating the date and place of the hearing, the identity of the person heard, the identities and functions of all other persons in the requested Member State participating in the hearing, any oaths taken and the technical conditions under which the hearing took place. The document shall be forwarded by the competent authority of the requested Member State to the competent authority of the requesting Member State.

7. The cost of establishing the video link, costs related to the servicing of the video link in the requested Member State, the remuneration of interpreters provided by it and allowances to witnesses and experts and their travelling expenses in the requested Member State shall be refunded by the requesting Member State to the requested Member State, unless the latter waives the refunding of all or some of these expenses.

8. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that, where witnesses or experts are being heard within its territory in accordance with this Article and refuse to testify when under an obligation to testify or do not testify according to the truth, its national law applies in the same way as if the hearing took place in a national procedure.

9. Member States may at their discretion also apply the provisions of this Article, where appropriate and with the agreement of their competent judicial authorities, to hearings by videoconference involving an accused person. In this case, the decision to hold the videoconference, and the manner in which the videoconference shall be carried out, shall be subject to agreement between the Member States concerned, in accordance with their national law and relevant international instruments, including the 1950 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Any Member State may, when giving its notification pursuant to Article 27(2), declare that it will not apply the first subparagraph. Such a declaration may be withdrawn at any time. Hearings shall only be carried out with the consent of the accused person. Such rules as may prove to be necessary, with a view to the protection of the rights of accused persons, shall be adopted by the Council in a legally binding instrument.

Article 11

Hearing of witnesses and experts by telephone conference

1. If a person is in one Member State’s territory and has to be heard as a witness or expert by judicial authorities of another Member State, the latter may, where its national law so provides, request assistance of the former Member State to enable the hearing to take place by telephone conference, as provided for in paragraphs 2 to 5.

2. A hearing may be conducted by telephone conference only if the witness or expert agrees that the hearing take place by that method.

3. The requested Member State shall agree to the hearing by telephone conference where this is not contrary to fundamental principles of its law.

4. A request for a hearing by telephone conference shall contain, in addition to the information referred to in Article 14 of the European Mutual Assistance Convention and Article 37 of the Benelux Treaty, the name of the judicial authority and of the persons who will be conducting the hearing and an indication that the witness or expert is willing to take part in a hearing by telephone conference.

5. The practical arrangements regarding the hearing shall be agreed between the Member States concerned.

When agreeing such arrangements, the requested Member State shall undertake to:

(a) notify the witness or expert concerned of the time and the venue of the hearing;

(b) ensure the identification of the witness or expert;

(c) verify that the witness or expert agrees to the hearing by telephone conference.

The requested Member State may make its agreement subject, fully or in part, to the relevant provisions of Article 10(5) and (8). Unless otherwise agreed, the provisions of Article 10(7) shall apply mutatis mutandis.

Article 12

Controlled deliveries

1. Each Member State shall undertake to ensure that, at the request of another Member State, controlled deliveries may be permitted on its territory in the framework of criminal investigations into extraditable offences.

2. The decision to carry out controlled deliveries shall be taken in each individual case by the competent authorities of the requested Member State, with due regard for the national law of that Member State.

3. Controlled deliveries shall take place in accordance with the procedures of the requested Member State. The right to act and to direct and control operations shall lie with the competent authorities of that Member State.

Article 13

Joint investigation teams

1. By mutual agreement, the competent authorities of two or more Member States may set up a joint investigation team for a specific purpose and a limited period, which may be extended by mutual consent, to carry out criminal investigations in one or more of the Member States setting up the team. The composition of the team shall be set out in the agreement.

A joint investigation team may, in particular, be set up where:

(a) a Member State’s investigations into criminal offences require difficult and demanding investigations having links with other Member States;

(b) a number of Member States are conducting investigations into criminal offences in which the circumstances of the case necessitate coordinated, concerted action in the Member States involved.

A request for the setting up of a joint investigation team may be made by any of the Member States concerned. The team shall be set up in one of the Member States in which the investigations are expected to be carried out.

2. In addition to the information referred to in the relevant provisions of Article 14 of the European Mutual Assistance Convention and Article 37 of the Benelux Treaty, requests for the setting up of a joint investigation team shall include proposals for the composition of the team.

3. A joint investigation team shall operate in the territory of the Member States setting up the team under the following general conditions:

(a) the leader of the team shall be a representative of the competent authority participating in criminal investigations from the Member State in which the team operates. The leader of the team shall act within the limits of his or her competence under national law;

(b) the team shall carry out its operations in accordance with the law of the Member State in which it operates. The members of the team shall carry out their tasks under the leadership of the person referred to in subparagraph (a), taking into account the conditions set by their own authorities in the agreement on setting up the team;

(c) the Member State in which the team operates shall make the necessary organisational arrangements for it to do so.

4. In this Article, members of the joint investigation team from Member States other than the Member  State in which the team operates are referred to as being ‘seconded’ to the team.

5. Seconded members of the joint investigation team shall be entitled to be present when investigative measures are taken in the Member State of operation. However, the leader of the team may, for particular reasons, in accordance with the law of the Member State where the team operates, decide otherwise.

6. Seconded members of the joint investigation team may, in accordance with the law of the Member State where the team operates, be entrusted by the leader of the team with the task of taking certain investigative measures where this has been approved by the competent authorities of the Member State of operation and the seconding Member State.

7. Where the joint investigation team needs investigative measures to be taken in one of the Member States setting up the team, members seconded to the team by that Member State may request their own competent authorities to take those measures. Those measures shall be considered in that Member State under the conditions which would apply if they were requested in a national investigation.

8. Where the joint investigation team needs assistance from a Member State other than those which have set up the team, or from a third State, the request for assistance may be made by the competent authorities of the State of operations to the competent authorities of the other State concerned in accordance with the relevant instruments or arrangements.

9. A member of the joint investigation team may, in accordance with his or her national law and within the limits of his or her competence, provide the team with information available in the Member State which has seconded him or her for the purpose of the criminal investigations conducted by the team.

10. Information lawfully obtained by a member or seconded member while part of a joint investigation team which is not otherwise available to the competent authorities of the Member States concerned may be used for the following purposes:

(a) for the purposes for which the team has been set up;

(b) subject to the prior consent of the Member State where the information became available, for detecting, investigation and prosecuting other criminal offences. Such consent may be withheld only in cases where such use would endanger criminal investigations in the Member State concerned or in respect of which that Member State could refuse mutual assistance;

(c) for preventing an immediate and serious threat to public security, and without prejudice to subparagraph (b) if subsequently a criminal investigation is opened;

(d) for other purposes to the extent that this is agreed between Member States setting up the team.

11. This Article shall be without prejudice to any other existing provisions or arrangements on the setting up or operation of joint investigation teams.

12. To the extent that the laws of the Member States concerned or the provisions of any legal instrument applicable between them permit, arrangements may be agreed for persons other than representatives of the competent authorities of the Member States setting up the joint investigation team to take part in the activities of the team. Such persons may, for example, include officials of bodies set up pursuant to the Treaty on European Union. The rights conferred upon the members or seconded members of the team by virtue of this Article shall not apply to these persons unless the agreement expressly states otherwise.

Article 14

Covert investigations

1. The requesting and the requested Member State may agree to assist one another in the conduct of investigations into crime by officers acting under covert or false identity (covert investigations).

2. The decision on the request is taken in each individual case by the competent authorities of the requested Member State with due regard to its national law and procedures. The duration of the covert investigation, the detailed conditions, and the legal status of the officers concerned during covert investigations shall be agreed between the Member States with due regard to their national law and procedures.

3. Covert investigations shall take place in accordance with the national law and procedures of the Member States on the territory of which the covert investigation takes place. The Member States involved shall cooperate to ensure that the covert investigation is prepared and supervised and to make arrangements for the security of the officers acting under covert or false identity.

4. When giving the notification provided for in Article 27(2), any Member State may declare that it is not bound by this Article. Such a declaration may be withdrawn at any time.

Article 15

Criminal liability regarding officials

During the operations referred to in Articles 12, 13 and 14, officials from a Member State other than the Member State of operation shall be regarded as officials of the Member State of operation with respect of offences committed against them or by them.

Article 16

Civil liability regarding officials

1. Where, in accordance with Articles 12, 13 and 14, officials of a Member State are operating in another Member State, the first Member State shall be liable for any damage caused by them during their operations, in accordance with the law of the Member State in whose territory they are operating.

2. The Member State in whose territory the damage referred to in paragraph 1 was caused shall make good such damage under the conditions applicable to damage caused by its own officials.

3. The Member State whose officials have caused damage to any person in the territory of another Member State shall reimburse the latter in full any sums it has paid to the victims or persons entitled on their behalf.

4. Without prejudice to the exercise of its rights vis-[html]-vis third parties and with the exception of paragraph 3, each Member State shall refrain in the case provided for in paragraph 1 from requesting reimbursement of damages it has sustained from another Member State.

TITLE III

INTERCEPTION OF TELECOMMUNICATIONS

Article 17

Authorities competent to order interception of telecommunications

For the purpose of the application of the provisions of Articles 18, 19 and 20, ‘competent authority’ shall mean a judicial authority, or, where judicial authorities have no competence in the area covered by those provisions, an equivalent competent authority, specified pursuant to Article 24(1)(e) and acting for the purpose of a criminal investigation.

Article 18

Requests for interception of telecommunications

1. For the purpose of a criminal investigation, a competent authority in the requesting Member State may, in accordance with the requirements of its national law, make a request to a competent authority in the requested Member State for:

(a) the interception and immediate transmission to the requesting Member State of telecommunications; or

(b) the interception, recording and subsequent transmission to the requesting Member State of the recording of telecommunications.

2. Requests under paragraph 1 may be made in relation to the use of means of telecommunications by the subject of the interception, if this subject is present in:

(a) the requesting Member State and the requesting Member State needs the technical assistance of the requested Member State to intercept his or her communications;

(b) the requesting Member State and his or her communications can be intercepted in that Member State;

(c) a third Member State which has been informed pursuant to Article 20(2)(a) and the requesting Member State needs the technical assistance of the requested Member State to intercept his or her communications.

3. By way of derogation from Article 14 of the European Mutual Assistance Convention and Article 37 of the Benelux Treaty, requests under this Article shall include the following:

(a) an indication of the authority making the request;

(b) confirmation that a lawful interception order or warrant has been issued in connection with a criminal investigation;

(c) information for the purpose of identifying the subject of this interception;

(d) an indication of the criminal conduct under investigation;

(e) the desired duration of the interception; and

(f) if possible, the provision of sufficient technical data, in particular the relevant network connection number, to ensure that the request can be met.

4. In the case of a request pursuant to paragraph 2(b), a request shall also include a summary of the facts. The requested Member State may require any further information to enable it to decide whether the requested measure would be taken by it in a similar national case.

5. The requested Member State shall undertake to comply with requests under paragraph 1(a):

(a) in the case of a request pursuant to paragraph 2(a) and 2(c), on being provided with the information in paragraph 3. The requested Member State may allow the interception to proceed without further formality;

(b) in the case of a request pursuant to paragraph 2(b), on being provided with the information in paragraphs 3 and 4 and where the requested measure would be taken by it in a similar national case. The requested Member State may make its consent subject to any conditions which would have to be observed in a similar national case.

6. Where immediate transmission is not possible, the requested Member State shall undertake to comply with requests under paragraph 1(b) on being provided with the information in paragraphs 3 and 4 and where the requested measure would be taken by it in a similar national case. The requested Member State may make its consent subject to any condition which would have to be observed in a similar national case.

7. When giving the notification provided for in Article 27(2), any Member State may declare that it is bound by paragraph 6 only when it is unable to provide immediate transmission. In this case the other Member State may apply the principle of reciprocity.

8. When making a request under paragraph 1(b), the requesting Member State may, where it has a particular reason to do so, also request a transcription of the recording. The requested Member State shall consider such requests in accordance with its national law and procedures.

9. The Member State receiving the information provided under paragraphs 3 and 4 shall keep that information confidential in accordance with its national law.

Article 19

Interceptions of telecommunications on national territory by the use of service providers

1. Member States shall ensure that systems of telecommunications services operated via a gateway on their territory, which for the lawful interception of the communications of a subject present in another Member State are not directly accessible on the territory of the latter, may be made directly accessible for the lawful interception by that Member State through the intermediary of a designated service provider present on its territory.

2. In the case referred to in paragraph 1, the competent authorities of a Member State shall be entitled, for the purposes of a criminal investigation and in accordance with applicable national law and provided that the subject of the interception is present in that Member State, to carry out the interception through the intermediary of a designated service provider present on its territory without involving the Member State on whose territory the gateway is located.

3. Paragraph 2 shall also apply where the interception is carried out upon a request made pursuant to Article 18(2)(b).

4. Nothing in this Article shall prevent a Member State from making a request to the Member State on whose territory the gateway is located for the lawful interception of telecommunications in accordance with Article 18, in particular where there is no intermediary in the requesting Member State.

Article 20

Interception of telecommunications without the technical assistance of another Member State

1. Without prejudice to the general principles of international law as well as to the provisions of Article 18(2)(c), the obligations under this Article shall apply to interception orders made or authorised by the competent authority of one Member State in the course of criminal investigations which present the characteristics of being an investigation following the commission of a specific criminal offence, including attempts in so far as they are criminalised under national law, in order to identify and arrest, charge, prosecute or deliver judgment on those responsible.

2. Where for the purpose of a criminal investigation, the interception of telecommunications is authorised by the competent authority of one Member State (the ‘intercepting Member State’), and the telecommunication address of the subject specified in the interception order is being used on the territory of another Member State (the ‘notified Member State’) from which no technical assistance is needed to carry out the interception, the intercepting Member State shall inform the notified Member State of the interception:

(a) prior to the interception in cases where it knows when ordering the interception that the subject is on the territory of the notified Member State;

(b) in other cases, immediately after it becomes aware that the subject of the interception is on the territory of the notified Member State.

3. The information to be notified by the intercepting Member State shall include:

(a) an indication of the authority ordering the interception;

(b) confirmation that a lawful interception order has been issued in connection with a criminal investigation;

(c) information for the purpose of identifying the subject of the interception;

(d) an indication of the criminal conduct under investigation; and

(e) the expected duration of the interception.

4. The following shall apply where a Member State is notified pursuant to paragraphs 2 and 3:

(a) Upon receipt of the information provided under paragraph 3 the competent authority of the notified Member State shall, without delay, and at the latest within 96 hours, reply to the intercepting Member State, with a view to:

(i) allowing the interception to be carried out or to be continued. The notified Member State may make its consent subject to any conditions which would have to be observed in a similar national case;

(ii) requiring the interception not to be carried out or to be terminated where the interception would not be permissible pursuant to the national law of the notified Member State, or for the reasons specified in Article 2 of the European Mutual Assistance Convention. Where the notified Member State imposes such a requirement, it shall give reasons for its decision in writing;

(iii) in cases referred to in point (ii), requiring that any material already intercepted while the subject was on its territory may not be used, or may only be used under conditions which it shall specify. The notified Member State shall inform the intercepting Member State of the reasons justifying the said conditions;

(iv) requiring a short extension, of up to a maximum period of eight days, to the original 96-hour deadline, to be agreed with the intercepting Member State, in order to carry out internal procedures under its national law. The notified Member State shall communicate, in writing, to the intercepting Member State, the conditions which, pursuant to its national law, justify the requested extension of the deadline.

(b) Until a decision has been taken by the notified Member State pursuant to points (i) or (ii) of subparagraph (a), the intercepting Member State:

(i) may continue the interception; and

(ii) may not use the material already intercepted, except:

— if otherwise agreed between the Member States concerned; or

— for taking urgent measures to prevent an immediate and serious threat to public security. The notified Member State shall be informed of any such use and the reasons justifying it.

(c) The notified Member State may request a summary of the facts of the case and any further information necessary to enable it to decide whether interception would be authorised in a similar national case. Such a request does not affect the application of subparagraph (b), unless otherwise agreed between the notified Member State and the intercepting Member State.

(d) The Member States shall take the necessary measures to ensure that a reply can be given within the 96-hour period. To this end they shall designate contact points, on duty twenty-four hours a day, and include them in their statements under Article 24(1)(e).

5. The notified Member State shall keep the information provided under paragraph 3 confidential in accordance with its national law.

6. Where the intercepting Member State is of the opinion that the information to be provided under paragraph 3 is of a particularly sensitive nature, it may be transmitted to the competent authority through a specific authority where that has been agreed on a bilateral basis between the Member States concerned.

7. When giving its notification under Article 27(2), or at any time thereafter, any Member State may declare that it will not be necessary to provide it with information on interceptions as envisaged in this Article.

Article 21

Responsibility for charges made by telecommunications operators

Costs which are incurred by telecommunications operators or service providers in executing requests pursuant to Article 18 shall be borne by the requesting Member State.

Article 22

Bilateral arrangements

Nothing in this Title shall preclude any bilateral or multilateral arrangements between Member States for the purpose of facilitating the exploitation of present and future technical possibilities regarding the lawful interception of telecommunications.

TITLE IV

Article 23

Personal data protection

1. Personal data communicated under this Convention may be used by the Member State to which they have been transferred:

(a) for the purpose of proceedings to which this Convention applies;

(b) for other judicial and administrative proceedings directly related to proceedings referred to under point (a);

(c) for preventing an immediate and serious threat to public security;

(d) for any other purpose, only with the prior consent of the communicating Member State, unless the Member State concerned has obtained the consent of the data subject.

2. This Article shall also apply to personal data not communicated but obtained otherwise under this Convention.

3. In the circumstances of the particular case, the communicating Member State may require the Member State to which the personal data have been transferred to give information on the use made of the data.

4. Where conditions on the use of personal data have been imposed pursuant to Articles 7(2), 18(5)(b), 18(6) or 20(4), these conditions shall prevail. Where no such conditions have been imposed, this Article shall apply.

5. The provisions of Article 13(10) shall take precedence over this Article regarding information obtained under Article 13.

6. This Article does not apply to personal data obtained by a Member State under this Convention and originating from that Member State.

7. Luxembourg may, when signing the Convention, declare that where personal data are communicated by Luxembourg under this Convention to another Member State, the following applies:

Luxembourg may, subject to paragraph 1(c), in the circumstances of a particular case require that unless that Member State concerned has obtained the consent of the data subject, the personal data may only be used for the purposes referred to in paragraph 1(a) and (b) with the prior consent of Luxembourg in respect of proceedings for which Luxembourg could have refused or limited the transmission or use of the personal data in accordance with the provisions of this Convention or the instruments referred to in Article 1.

If, in a particular case, Luxembourg refuses to give its consent to a request from a Member State pursuant to the provisions of paragraph 1, it must give reasons for its decision in writing.

TITLE V

FINAL PROVISIONS

Article 24

Statements

1. When giving the notification referred to in Article 27(2), each Member State shall make a statement naming the authorities which, in addition to those already indicated in the European Mutual Assistance Convention and the Benelux Treaty, are competent for the application of this Convention and the application between the Member States of the provisions on mutual assistance in criminal matters of the instruments referred to in Article 1(1), including in particular:

(a) the competent administrative authorities within the meaning of Article 3(1), if any;

(b) one or more central authorities for the purposes of applying Article 6 as well as the authorities competent to deal with the requests referred to in Article 6(8);

(c) the police or customs authorities competent for the purpose of Article 6(5), if any;

(d) the administrative authorities competent for the purposes of Article 6(6), if any; and

(e) the authority or authorities competent for the purposes of the application of Articles 18 and 19 and Article 20(1) to (5).

2. Statements made in accordance with paragraph 1 may be amended in whole or in part at any time by the same procedure.

Article 25

Reservations

No reservations may be entered in respect of this Convention, other than those for which it makes express provision.

Article 26

Territorial application

The application of this Convention to Gibraltar will take effect upon extension of the European Mutual Assistance Convention to Gibraltar.

The United Kingdom shall notify in writing the President of the Council when it wishes to apply the Convention to the Channel Islands and the Isle of Man following extension of the European Mutual Assistance Convention to those territories. A decision on this request shall be taken by the Council acting with the unanimity of its members.

Article 27

Entry into force

1. This Convention shall be subject to adoption by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

2. Member States shall notify the Secretary-General of the Council of the European Union of the completion of the constitutional procedures for the adoption of this Convention.

3. This Convention shall, 90 days after the notification referred to in paragraph 2 by the State, member of the European Union at the time of adoption by the Council of the Act establishing this Convention, which is the eighth to complete this formality, enter into force for the eight Member States concerned.

4. Any notification by a Member State subsequent to the receipt of the eighth notification referred to in paragraph 2 shall have the effect that, 90 days after the subsequent notification, this Convention shall enter into force as between this Member State and those Member States for which the Convention has already entered into force.

5. Before the Convention has entered into force pursuant to paragraph 3, any Member State may, when giving the notification referred to in paragraph 2 or at any time thereafter, declare that it will apply this Convention in its relations with Member States which have made the same declaration. Such declarations shall take effect 90 days after the date of deposit thereof.

6. This Convention shall apply to mutual assistance initiated after the date on which it has entered into force, or is applied pursuant to paragraph 5, between the Member States concerned.

Article 28

Accession of new Member States

1. This Convention shall be open to accession by any State which becomes a member of the European Union.

2. The text of this Convention in the language of the acceding State, drawn up by the Council of the European Union, shall be authentic.

3. The instruments of accession shall be deposited with the depositary.

4. This Convention shall enter into force with respect to any State which accedes to it 90 days after the  deposit of its instrument of accession or on the date of entry into force of this Convention if it has not already entered into force at the time of expiry of the said period of 90 days.

5. Where this Convention is not yet in force at the time of the deposit of their instrument of accession, Article 27(5) shall apply to acceding Member States.

Article 29

Entry into force for Iceland and Norway

1. Without prejudice to Article 8 of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters’ association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (the ‘Association Agreement’), the provisions referred to in Article 2(1) shall enter into force for Iceland and Norway 90 days after the receipt by the Council and the Commission of the information pursuant to Article 8(2) of the Association Agreement upon fulfilment of their constitutional requirements, in their mutual relations with any Member State for which this Convention has already entered into force pursuant to Article 27(3) or (4).

2. Any entry into force of this Convention for a Member State after the date of entry into force of the provisions referred to in Article 2(1) for Iceland and Norway, shall render these provisions also applicable in the mutual relations between that Member State and Iceland and Norway.

3. The provisions referred to in Article 2(1) shall in any event not become binding on Iceland and Norway before the date to be fixed pursuant to Article 15(4) of the Association Agreement.

4. Without prejudice to paragraphs 1, 2 and 3 above, the provisions referred to in Article 2(1) shall enter into force for Iceland and Norway not later than on the date of entry into force of this Convention for the fifteenth State, being a member of the European Union at the time of the adoption by the Council of the Act establishing this Convention.

Article 30

Depositary

1. The Secretary-General of the Council of the European Union shall act as depositary of this Convention.

2. The depositary shall publish in the Official Journal of the European Communities information on the progress of adoptions and accessions, statements and reservations and also any other notification concerning this Convention.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of May in the year two thousand in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, all texts being equally authentic, such original being deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union. The Secretary-General shall forward a certified copy thereof to each Member State.

Council Declaration on Article 10(9)

When considering the adoption of an instrument as referred to in Article 10(9), the Council shall respect Member States’ obligations under the European Convention on Human Rights.

Declaration by the United Kingdom on Article 20

This Declaration shall form an agreed, integral part of the Convention.

In the United Kingdom, Article 20 will apply in respect of interception warrants issued by the Secretary of State to the police service or HM Customs & Excise where, in accordance with national law on the interception of communications, the stated purpose of the warrant is the detection of serious crime. It will also apply to such warrants issued to the Security Service where, in accordance with national law, it is acting in support of an investigation presenting the characteristics described in Article 20(1).

SCEIDEAL 2

Téacs Phrótacal 2001

THE HIGH CONTRACTING PARTIES to this Protocol, Member States of the European Union,

REFERRING to the Council Act of 16 October 2001 establishing the Protocol to the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union,

TAKING ACCOUNT of the conclusions adopted at the European Council held in Tampere on 15 and 16 October 1999, and of the need to implement them immediately in order to achieve an area of freedom, security and justice,

BEARING IN MIND the recommendations made by the experts when presenting the mutual evaluation reports based on Council Joint Action 97/827/JHA of 5 December 1997 establishing a mechanism for evaluating the application and implementation at national level of international undertakings in the fight against organised crime (1) ,

CONVINCED of the need for additional measures in the field of mutual assistance in criminal matters for the purpose of the fight against crime, including in particular organised crime, money laundering and financial crime,

HAVE AGREED UPON THE FOLLOWING PROVISIONS, which shall be annexed to, and form an integral part of, the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 29 May 2000 (2) , hereinafter referred to as the 2000 Mutual Assistance Convention:

Article 1

Request for information on bank accounts

1. Each Member State shall, under the conditions set out in this Article, take the measures necessary to determine, in answer to a request sent by another Member State, whether a natural or legal person that is the subject of a criminal investigation holds or controls one or more accounts, of whatever nature, in any bank located in its territory and, if so, provide all the details of the identified accounts.

The information shall also, if requested and to the extent that it can be provided within a reasonable time, include accounts for which the person that is the subject of the proceedings has powers of attorney.

2. The obligation set out in this Article shall apply only to the extent that the information is in the possession of the bank keeping the account.

3. The obligation set out in this Article shall apply only if the investigation concerns:

— an offence punishable by a penalty involving deprivation of liberty or a detention order of a maximum period of at least four years in the requesting State and at least two years in the requested State, or

— an offence referred to in Article 2 of the 1995 Convention on the Establishment of a European Police Office (Europol Convention), or in the Annex to that Convention, as amended, or

— to the extent that it may not be covered by the Europol Convention, an offence referred to in the 1995 Convention on the Protection of the European Communities' Financial Interests, the 1996 Protocol thereto, or the 1997 Second Protocol thereto.

4. The authority making the request shall, in the request:

— state why it considers that the requested information is likely to be of substantial value for the purpose of the investigation into the offence,

— state on what grounds it presumes that banks in the requested Member State hold the account and, to the extent available, which banks may be involved,

— include any information available which may facilitate the execution of the request.

5. Member States may make the execution of a request according to this Article dependent on the same conditions as they apply in respect of requests for search and seizure.

6. The Council may decide, pursuant to Article 34(2)(c) of the Treaty of European Union, to extend the scope of paragraph 3.

Article 2

Requests for information on banking transactions

1. On request by the requesting State, the requested State shall provide the particulars of specified bank accounts and of banking operations which have been carried out during a specified period through one or more accounts specified in the request, including the particulars of any sending or recipient account.

2. The obligation set out in this Article shall apply only to the extent that the information is in the possession of the bank holding the account.

3. The requesting Member State shall in its request indicate why it considers the requested information relevant for the purpose of the investigation into the offence.

4. Member States may make the execution of a request according to this Article dependent on the same conditions as they apply in respect of requests for search and seizure.

Article 3

Requests for the monitoring of banking transactions

1. Each Member State shall undertake to ensure that, at the request of another Member State, it is able to monitor, during a specified period, the banking operations that are being carried out through one or more accounts specified in the request and communicate the results thereof to the requesting Member State.

2. The requesting Member State shall in its request indicate why it considers the requested information relevant for the purpose of the investigation into the offence.

3. The decision to monitor shall be taken in each individual case by the competent authorities of the requested Member State, with due regard for the national law of that Member State.

4. The practical details regarding the monitoring shall be agreed between the competent authorities of the requesting and requested Member States.

Article 4

Confidentiality

Each Member State shall take the necessary measures to ensure that banks do not disclose to the bank customer concerned or to other third persons that information has been transmitted to the requesting State in accordance with Articles 1, 2 or 3 or that an investigation is being carried out.

Article 5

Obligation to inform

If the competent authority of the requested Member State in the course of the execution of a request for mutual assistance considers that it may be appropriate to undertake investigations not initially foreseen, or which could not be specified when the request was made, it shall immediately inform the requesting authority accordingly in order to enable it to take further action.

Article 6

Additional requests for mutual assistance

1. Where the competent authority of the requesting Member State makes a request for mutual assistance which is additional to an earlier request, it shall not be required to provide information already provided in the initial request. The additional request shall contain information necessary for the purpose of identifying the initial request.

2. Where, in accordance with the provisions in force, the competent authority which has made a request for mutual assistance participates in the execution of the request in the requested Member State, it may, without prejudice to Article 6(3) of the 2000 Mutual Assistance Convention, make an additional request directly to the competent authority of the requested Member State while present in that State.

Article 7

Banking secrecy

A Member State shall not invoke banking secrecy as a reason for refusing any cooperation regarding a request for mutual assistance from another Member State.

Article 8

Fiscal offences

1. Mutual assistance may not be refused solely on the ground that the request concerns an offence which the requested Member State considers a fiscal offence.

2. If a Member State has made the execution of a request for search and seizure dependent on the condition that the offence giving rise to the request is also punishable under its law, this condition shall be fulfilled, with regard to offences referred to in paragraph 1, if the offence corresponds to an offence of the same nature under its law.

The request may not be refused on the ground that the law of the requested Member State does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, duty, customs and exchange regulation of the same kind as the law of the requesting Member State.

3. Article 50 of the Schengen Implementation Convention is hereby repealed.

Article 9

Political offences

1. For the purposes of mutual legal assistance between Member States, no offence may be regarded by the requested Member State as a political offence, an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.

2. Each Member State may, when giving the notification referred to in Article 13(2), declare that it will apply paragraph 1 only in relation to:

(a) the offences referred to in Articles 1 and 2 of the European Convention on the Suppression of Terrorism of 27 January 1977; and

(b) offences of conspiracy or association, which correspond to the description of behaviour referred to in Article 3(4) of the Convention of 27 September 1996 relating to extradition between the Member States of the European Union, to commit one or more of the offences referred to in Articles 1 and 2 of the European Convention on the Suppression of Terrorism.

3. Reservations made pursuant to Article 13 of the European Convention on the Suppression of Terrorism shall not apply to mutual legal assistance between Member States.

Article 10

Forwarding refusals to the Council and involvement of Eurojust

1. If a request is refused on the basis of:

— Article 2(b) of the European Mutual Assistance Convention or Article 22(2)(b) of the Benelux Treaty, or

— Article 51 of the Schengen Implementation Convention or Article 5 of the European Mutual Assistance Convention, or

— Article 1(5) or Article 2(4) of this Protocol,

and the requesting Member State maintains its request, and no solution can be found, the reasoned decision to refuse the request shall be forwarded to the Council for information by the requested Member State, for possible evaluation of the functioning of judicial cooperation between Member States.

2. The competent authorities of the requesting Member State may report to Eurojust, once it has been established, any problem encountered concerning the execution of a request in relation to the provisions referred to in paragraph 1 for a possible practical solution in accordance with the provisions laid down in the instrument establishing Eurojust.

Article 11

Reservations

No reservations may be entered in respect of this Protocol, other than those provided for in Article 9(2).

Article 12

Territorial application

The application of this Protocol to Gibraltar will take effect when the 2000 Mutual Assistance Convention has taken effect in Gibraltar, in accordance with Article 26 of that Convention.

Article 13

Entry into force

1. This Protocol shall be subject to adoption by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

2. Member States shall notify the Secretary-General of the Council of the European Union of the completion of the constitutional procedures for the adoption of this Protocol.

3. This Protocol shall enter into force in the eight Member States concerned 90 days after the notification referred to in paragraph 2 by the State, member of the European Union at the time of adoption by the Council of the Act establishing this Protocol, which is the eighth to complete that formality. If, however, the 2000 Mutual Assistance Convention has not entered into force on that date, this Protocol shall enter into force on the date on which that Convention enters into force.

4. Any notification by a Member State subsequent to the entry into force of this Protocol under paragraph 3 shall have the effect that, 90 days after such notification, this Protocol shall enter into force as between that Member State and those Member States for which this Protocol has already entered into force.

5. Before the entry into force of this Protocol pursuant to paragraph 3, any Member State may, when giving the notification referred to in paragraph 2 or at any time thereafter, declare that it will apply this Protocol in its relations with Member States which have made the same declaration. Such declarations shall take effect 90 days after the date of deposit thereof.

6. Notwithstanding paragraphs 3 to 5, the entry into force or application of this Protocol shall not take effect in relations between any two Member States before the entry into force or application of the 2000 Mutual Assistance Convention between these Member States.

7. This Protocol shall apply to mutual assistance initiated after the date on which it enters into force, or is applied pursuant to paragraph 5, between the Member States concerned.

Article 14

Acceding States

1. This Protocol shall be open to accession by any State which becomes a member of the European Union and which accedes to the 2000 Mutual Assistance Convention.

2. The text of this Protocol in the language of the acceding State, drawn up by the Council of the European Union, shall be authentic.

3. The instruments of accession shall be deposited with the depositary.

4. This Protocol shall enter into force with respect to any State which accedes to it 90 days after the deposit of its instrument of accession or on the date of entry into force of this Protocol if it has not already entered into force at the time of expiry of the said period of 90 days.

5. Where this Protocol is not yet in force at the time of the deposit of their instrument of accession, Article 13(5) shall apply to acceding Member States.

6. Notwithstanding paragraphs 4 and 5, the entry into force or application of this Protocol with respect to the acceding State shall not take effect before the entry into force or application of the 2000 Mutual Assistance Convention with respect to that State.

Article 15

Position of Iceland and Norway

Article 8 shall constitute measures amending or based upon the provisions referred to in Annex A to the Agreement concluded by the Council of the European Union with the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (1) (hereinafter referred to as the [html]‘Association Agreement’).

Article 16

Entry into force for Iceland and Norway

1. Without prejudice to Article 8 of the Association Agreement, the provision referred to in Article 15 shall enter into force for Iceland and Norway 90 days after the receipt by the Council and the Commission of the information pursuant to Article 8(2) of the Association Agreement upon fulfilment of their constitutional requirements, in their mutual relations with any Member State for which this Protocol has already entered into force pursuant to Article 13(3) or (4).

2. Any entry into force of this Protocol for a Member State after the date of entry into force of the provision referred to in Article 15 for Iceland and Norway, shall render that provision also applicable in the mutual relations between that Member State and Iceland and Norway.

3. The provision referred to in Article 15 shall in any event not become binding on Iceland and Norway before the entry into force of the provisions referred to in Article 2(1) of the 2000 Mutual Assistance Convention with respect to those two States.

4. Without prejudice to paragraphs 1, 2 and 3, the provision referred to in Article 15 shall enter into force for Iceland and Norway not later than on the date of entry into force of this Protocol for the fifteenth State, being a member of the European Union at the time of the adoption by the Council of the Act establishing this Protocol.

Article 17

Depositary

The Secretary-General of the Council of the European Union shall act as depositary of this Protocol. The depositary shall publish in the Official Journal of the European Communities information on the progress of adoptions and accessions, declarations and also any other notification concerning this Protocol.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have hereunto set their hands. Done at Luxembourg, on 16 October 2001 in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, the original being deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union. The Secretary-General shall forward a certified copy thereof to each Member State.

SCEIDEAL 3

Téacs an Chomhaontaithe leis an Íoslainn agus leis an Iorua

THE EUROPEAN UNION, on the one hand, and THE REPUBLIC OF ICELAND and THE KINGDOM OF NORWAY, on the other hand, hereinafter referred to as ‘the Contracting Parties',

WISHING to improve judicial cooperation in criminal matters between the Member States of the European Union and Iceland and Norway, without prejudice to the rules protecting individual freedom,

CONSIDERING that current relationships among the Contracting Parties require close cooperation in the fight against crime,

POINTING OUT the Contracting Parties' common interest in ensuring that mutual assistance between the Member States of the European Union and Iceland and Norway is provided in a fast and efficient manner compatible with the basic principles of their national law, and in compliance with the individual rights and principles of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950,

EXPRESSING their mutual confidence in the structure and functioning of their legal systems and in the ability of all Contracting Parties to guarantee a fair trial,

RESOLVED to supplement the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959 and other Conventions in force in this area, by an Agreement between the European Union, Iceland and Norway,

RECOGNISING that the provisions of those Conventions remain applicable for all matters not covered by this Agreement,

RECALLING that this Agreement, including Annex I thereto, regulates mutual assistance in criminal matters, based on the principles of the Convention of 20 April 1959,

CONSIDERING that in Article 2 paragraph 1 of the Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union, and in Article 15 of the Protocol of 16 October 2001 thereto, the provisions have been identified which constitute a development of the Schengen acquis, and which therefore have been accepted by Iceland and Norway by virtue of their obligations under the Agreement of 18 May 1999 concluded by the Council of the European Union, the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the latters' association with the application, implementation and development of the provisions of the Schengen acquis,

CONSIDERING that Iceland and Norway have expressed their wish to enter into an agreement enabling them to apply also the other provisions of the 2000 Mutual Assistance Convention and of the 2001 Protocol in their relations with the Member States of the European Union,

CONSIDERING that the European Union also considers it necessary to have such an agreement in place,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

1. Subject to the provisions of this Agreement, the content of the following provisions of the Convention of 29 May 2000, established by the Council of the European Union in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union, on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union, hereinafter referred to as ‘the EU Mutual Assistance Convention', shall be applicable in the relations between the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway and in the mutual relations between each of these States and the Member States of the European Union:

Articles 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 and 26, as well as Articles 1 and 24 to the extent that they are relevant for any of those other Articles.

2. Subject to the provisions of this Agreement, the content of the following provisions of the Protocol of 16 October 2001, established by the Council of the European Union in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union, to the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union, hereinafter referred to as ‘the EU Mutual Assistance Protocol', shall be applicable in the relations between the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway and in the mutual relations between each of these States and the Member States of the European Union:

Articles 1 (paragraphs 1 to 5), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 and 12.

3. The declarations made by Member States under Articles 9(6), 10(9), 14(4), 18(7) and 20(7) of the EU Mutual Assistance Convention and Article 9(2) of the EU Mutual Assistance Protocol shall also be applicable in the relations with the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway.

Article 2

1. The Contracting Parties, in order to achieve the objective of arriving at as uniform an application and interpretation as possible of the provisions referred to in Article 1, shall keep under constant review the development of the case-law of the Court of Justice of the European Communities, as well as the development of the case-law of the competent courts of Iceland and Norway relating to such provisions. To this end a mechanism shall be set up to ensure regular mutual transmission of such case-law.

2. Iceland and Norway shall be entitled to submit statements of case or written observations to the Court of Justice in cases where a question has been referred to it by a court or tribunal of a Member State for a preliminary ruling concerning the interpretation of any provisions referred to in Article 1.

Article 3

If a request is refused, Norway or Iceland may ask the requested Member State to report to Eurojust any problem encountered concerning the execution of the request, for a possible practical solution.

Article 4

Any dispute between either Iceland or Norway and a Member State of the European Union regarding the interpretation or the application of this Agreement or of any of the provisions referred to in Article 1 thereof may be referred by a Party to the dispute to a meeting of representatives of the governments of the Member States of the European Union and of Iceland and Norway, with a view to its settlement within six months.

Article 5

The Contracting Parties agree to carry out a common review of this Agreement no later than five years after its entry into force. The review shall in particular address the practical implementation, interpretation and development of the Agreement and may also include issues such as the consequences of further development of the European Union relating to the subject matter of this Agreement.

Article 6

1. The Contracting Parties shall notify each other of the completion of the procedures required to express their consent to be bound to this Agreement.

2. When giving their notification under paragraph 1 or, if so provided, at any time thereafter, Iceland and Norway may make any of the declarations provided for in Articles 9(6), 10(9), 14(4), 18(7) and 20(7) of the EU Mutual Assistance Convention and Article 9(2) of the EU Mutual Assistance Protocol.

3. As far as the relevant provisions of the EU Mutual Assistance Convention are concerned, this Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the day on which the Secretary-General of the Council of the European Union establishes that all formal requirements concerning the expression of the consent by or on behalf of the Parties to this Agreement have been fulfilled, or on the date on which the EU Mutual Assistance Convention enters into force in accordance with Article 27(3) thereof, if such date is later. As far as the relevant provisions of the EU Mutual Assistance Convention are concerned, the entry into force of this Agreement creates rights and obligations between Iceland and Norway and between Iceland, Norway and those EU Member States in respect of which the EU Mutual Assistance Convention has entered into force.

4. As far as the relevant provisions of the EU Mutual Assistance Protocol are concerned, this Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the day on which the Secretary-General of the Council of the European Union establishes that all formal requirements concerning the expression of the consent by or on behalf of the Parties to this Agreement have been fulfilled, or on the date on which the EU Mutual Assistance Protocol enters into force in accordance with Article 13(3) thereof, if such date is later. As far as the relevant provisions of the EU Mutual Assistance Protocol are concerned, the entry into force of this Agreement creates rights and obligations between Iceland and Norway and between Iceland, Norway and those EU Member States in respect of which the EU Mutual Assistance Protocol has entered into force.

5. Subsequently, such rights and obligations shall come into being between Norway, Iceland and other EU Member States as from the dates on which the EU Mutual Assistance Convention and/or the EU Mutual Assistance Protocol enter into force for such other EU Member States.

6. This Agreement shall apply only to mutual assistance procedures initiated after the date on which it creates rights and obligations by virtue of paragraphs 3 and 4.

Article 7

Accession by new Member States of the European Union to the EU Mutual Assistance Convention and/or to the EU Mutual Assistance Protocol shall create rights and obligations under this Agreement between those new Member States and Iceland and Norway.

Article 8

1. This Agreement may be terminated by the Contracting Parties. In the event of termination by either Iceland or Norway, this Agreement shall remain in force between the European Union and the State for which it has not been terminated.

2. Termination of this Agreement pursuant to paragraph 1 shall take effect six months after the deposit of the notification of termination. Procedures for complying with requests for mutual legal assistance still pending at that date shall be completed in accordance with the provisions of this Agreement.

3. This Agreement shall be terminated in the event of termination of the Agreement of 18 May 1999 concluded by the Council of the European Union, the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the latters' association with the application, implementation and development of the Schengen acquis.

4. Termination of this Agreement pursuant to paragraph 3 shall take effect for the same Party or Parties and on the same date as the termination of the Agreement of 18 May 1999 referred to in paragraph 3.

Article 9

1. The Secretary-General of the Council of the European Union shall act as the depository of this Agreement.

2. The depository shall make public information on any notification made concerning this Agreement.

Article 10

This Agreement shall be drawn up in one single copy in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Done at Brussels, this nineteenth day of December, in the year two thousand and three.

ANNEX I

Application to Gibraltar

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, confirms that this Agreement will take effect in the territory upon extension of the 2000 EU Mutual Assistance Convention and the 2001 Protocol to Gibraltar, which is contingent upon the 1959 Council of Europe Mutual Assistance Convention having been extended to Gibraltar. At that time, the United Kingdom will designate a relevant Gibraltarian authority as competent for the purposes of the Agreement. Any formal communication with this authority will be conducted in accordance with the Agreed Arrangements between the United Kingdom and the Kingdom of Spain relating to Gibraltar authorities in the context of EU and EC instruments and related treaties, which were notified to the Member States and institutions of the European Union on 19 April 2000. A copy of these Arrangements shall be notified to the Republic of Iceland and Kingdom of Norway by the Secretary-General of the Council of the European Union.

ANNEX II

Declaration by the Contracting Parties to the Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the application of certain provisions of the Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union and the 2001 Protocol thereto

The Contracting Parties agree to consult, as appropriate, when the Republic of Iceland or the Kingdom of Norway or one of the Member States of the European Union considers that there is occasion to do so, to enable the most effective use to be made of this Agreement, including with a view to preventing any dispute regarding the practical implementation and interpretation of this Agreement. This consultation shall be organised in the most convenient way, taking into account the existing structures of cooperation.

Declaration by the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway

The Republic of Iceland and the Kingdom of Norway declare, in view of the provisions of the Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters enabling direct contact between judicial authorities, that their competent judicial authorities wish, where appropriate, to make requisite enquiries through the contact points of the European Judicial Network, in order to establish which judicial authority of a Member State of the European Union has the territorial competence for initiating and executing requests for mutual assistance.

SCEIDEAL 4

Téacs Airteagail 49 agus 51 de Choinbhinsiún Schengen

Article 49

Mutual assistance shall also be afforded:

(a) in proceedings brought by the administrative authorities in respect of acts which are punishable under the national law of one of the two Contracting Parties, or of both, by virtue of being infringements of the rules of law, and where the decision may give rise to proceedings before a court having jurisdiction in particular in criminal matters;

(b) in proceedings for claims for damages arising from wrongful prosecution or conviction;

(c) in clemency proceedings;

(d) in civil actions joined to criminal proceedings, as long as the criminal court has not yet taken a final decision in the criminal proceedings;

(e) in the service of judicial documents relating to the enforcement of a sentence or a preventive measure, the imposition of a fine or the payment of costs for proceedings;

(f) in respect of measures relating to the deferral of delivery or suspension of enforcement of a sentence or a preventive measure, to conditional release or to a stay or interruption of enforcement of a sentence or a preventive measure.

Article 51

The Contracting Parties may not make the admissibility of letters rogatory for search or seizure dependent on conditions other than the following:

(a) the act giving rise to the letters rogatory is punishable under the law of both Contracting Parties by a penalty involving deprivation of liberty or a detention order of a maximum period of at least six months, or is punishable under the law of one of the two Contracting Parties by an equivalent penalty and under the law of the other Contracting Party by virtue of being an infringement of the rules of law which is being prosecuted by the administrative authorities, and where the decision may give rise to proceedings before a court having jurisdiction in particular in criminal matters;

(b) execution of the letters rogatory is consistent with the law of the requested Contracting Party.

SCEIDEAL 5

Téacs an Chreat-Chinnidh

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 31(a) and Article 34(2)(b) thereof,

Having regard to the initiative by the Republic of France, the Kingdom of Sweden and the Kingdom of Belgium (1) ,

Having regard to the opinion of the European Parliament (2) ,

Whereas:

(1) The European Council, meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999, endorsed the principle of mutual recognition, which should become the cornerstone of judicial cooperation in both civil and criminal matters within the Union.

(2) The principle of mutual recognition should also apply to pre-trial orders, in particular to those which would enable competent judicial authorities quickly to secure evidence and to seize property which are easily movable.

(3) On 29 November 2000 the Council, in accordance with the Tampere conclusions, adopted a programme of measures to implement the principle of mutual recognition in criminal matters, giving first priority (measures 6 and 7) to the adoption of an instrument applying the principle of mutual recognition to the freezing of evidence and property.

(4) Cooperation between Member States, based on the principle of mutual recognition and immediate execution of judicial decisions, presupposes confidence that the decisions to be recognised and enforced will always be taken in compliance with the principles of legality, subsidiarity and proportionality.

(5) Rights granted to the parties or bona fide interested third parties should be preserved.

(6) This Framework Decision respects the fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6 of the Treaty and reflected by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, notably Chapter VI thereof. Nothing in this Framework Decision may be interpreted as prohibiting refusal to freeze property for which a freezing order has been issued when there are reasons to believe, on the basis of objective elements, that the freezing order is issued for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of his or her sex, race, religion, ethnic origin, nationality, language, political opinions or sexual orientation, or that that person's position may be prejudiced for any of these reasons.

This Framework Decision does not prevent any Member State from applying its constitutional rules relating to due process, freedom of association, freedom of the press and freedom of expression in other media,

HAS ADOPTED THIS FRAMEWORK DECISION:

TITLE I

SCOPE

Article 1

Objective

The purpose of the Framework Decision is to establish the rules under which a Member State shall recognise and execute in its territory a freezing order issued by a judicial authority of another Member State in the framework of criminal proceedings. It shall not have the effect of amending the obligation to respect the fundamental rights and fundamental legal principles as enshrined in Article 6 of the Treaty.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Framework Decision:

(a) ‘issuing State’ shall mean the Member State in which a judicial authority, as defined in the national law of the issuing State, has made, validated or in any way confirmed a freezing order in the framework of criminal proceedings;

(b) ‘executing State’ shall mean the Member State in whose territory the property or evidence is located;

(c) ‘freezing order’ property that could be subject to confiscation or evidence;

(d) ‘property’ includes property of any description, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, and legal documents and instruments evidencing title to or interest in such property, which the competent judicial authority in the issuing State considers:

— is the proceeds of an offence referred to in Article 3, or equivalent to either the full value or part of the value of such proceeds, or

— constitutes the instrumentalities or the objects of such an offence;

(e) ‘evidence’ shall mean objects, documents or data which could be produced as evidence in criminal proceedings concerning an offence referred to in Article 3.

Article 3

Offences

1. This Framework Decision applies to freezing orders issued for purposes of:

(a) securing evidence, or

(b) subsequent confiscation of property.

2. The following offences, as they are defined by the law of the issuing State, and if they are punishable in the issuing State by a custodial sentence of a maximum period of at least three years shall not be subject to verification of the double criminality of the act:

— participation in a criminal organisation,

— terrorism,

— trafficking in human beings,

— sexual exploitation of children and child pornography,

—illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances,

— illicit trafficking in weapons, munitions and explosives,

— corruption,

— fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the Protection of the European Communities' Financial Interests,

— laundering of the proceeds of crime,

— counterfeiting currency, including of the euro,

— computer-related crime,

—environmental crime, including illicit trafficking in endangered animal species and in endangered plant species and varieties,

— facilitation of unauthorised entry and residence,

— murder, grievous bodily injury,

— illicit trade in human organs and tissue,

— kidnapping, illegal restraint and hostage-taking,

— racism and xenophobia,

— organised or armed robbery,

— illicit trafficking in cultural goods, including antiques and works of art,

— swindling,

— racketeering and extortion,

— counterfeiting and piracy of products,

— forgery of administrative documents and trafficking therein,

— forgery of means of payment,

— illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters,

— illicit trafficking in nuclear or radioactive materials,

— trafficking in stolen vehicles,

— rape,

— arson,

— crimes within the jurisdiction of the International Criminal Tribunal,

— unlawful seizure of aircraft/ships,

— sabotage.

3. The Council may decide, at any time, acting unanimously after consultation of the European Parliament under the conditions laid down in Article 39(1) of the Treaty, to add other categories of offence to the list contained in paragraph 2. The Council shall examine, in the light of the report submitted by the Commission pursuant to Article 14 of this Framework Decision, whether the list should be extended or amended.

4. For cases not covered by paragraph 2, the executing State may subject the recognition and enforcement of a freezing order made for purposes referred to in paragraph 1(a) to the condition that the acts for which the order was issued constitute an offence under the laws of that State, whatever the constituent elements or however described under the law of the issuing State.

For cases not covered by paragraph 2, the executing State may subject the recognition and enforcement of a freezing order made for purposes referred to in paragraph 1(b) to the condition that the acts for which the order was issued constitute an offence which, under the laws of that State, allows for such freezing, whatever the constituent elements or however described under the law of the issuing State.

TITLE II

PROCEDURE FOR EXECUTING FREEZING ORDERS

Article 4

Transmission of freezing orders

1. A freezing order within the meaning of this Framework Decision, together with the certificate provided for in Article 9, shall be transmitted by the judicial authority which issued it directly to the competent judicial authority for execution by any means capable of producing a written record under conditions allowing the executing State to establish authenticity.

2. The United Kingdom and Ireland, respectively, may, before the date referred to in Article 14(1), state in a declaration that the freezing order together with the certificate must be sent via a central authority or authorities specified by it in the declaration. Any such declaration may be modified by a further declaration or withdrawn any time. Any declaration or withdrawal shall be deposited with the General Secretariat of the Council and notified to the Commission. These Member States may at any time by a further declaration limit the scope of such a declaration for the purpose of giving greater effect to paragraph 1. They shall do so when the provisions on mutual assistance of the Convention implementing the Schengen Agreement are put into effect for them.

3. If the competent judicial authority for execution is unknown, the judicial authority in the issuing State shall make all necessary inquiries, including via the contact points of the European Judicial Network (1) , in order to obtain the information from the executing State.

4. When the judicial authority in the executing State which receives a freezing order has no jurisdiction to recognise it and take the necessary measures for its execution, it shall, ex officio, transmit the freezing order to the competent judicial authority for execution and shall so inform the judicial authority in the issuing State which issued it.

Article 5

Recognition and immediate execution

1. The competent judicial authorities of the executing State shall recognise a freezing order, transmitted in accordance with Article 4, without any further formality being required and shall forthwith take the necessary measures for its immediate execution in the same way as for a freezing order made by an authority of the executing State, unless that authority decides to invoke one of the grounds for non-recognition or non-execution provided for in Article 7 or one of the grounds for postponement provided for in Article 8.

Whenever it is necessary to ensure that the evidence taken is valid and provided that such formalities and procedures are not contrary to the fundamental principles of law in the executing State, the judicial authority of the executing State shall also observe the formalities and procedures expressly indicated by the competent judicial authority of the issuing State in the execution of the freezing order.

A report on the execution of the freezing order shall be made forthwith to the competent authority in the issuing State by any means capable of producing a written record.

2. Any additional coercive measures rendered necessary by the freezing order shall be taken in accordance with the applicable procedural rules of the executing State.

3. The competent judicial authorities of the executing State shall decide and communicate the decision on a freezing order as soon as possible and, whenever practicable, within 24 hours of receipt of the freezing order.

Article 6

Duration of the freezing

1. The property shall remain frozen in the executing State until that State has responded definitively to any request made under Article 10(1)(a) or (b).

2. However, after consulting the issuing State, the executing State may in accordance with its national law and practices lay down appropriate conditions in the light of the circumstances of the case in order to limit the period for which the property will be frozen. If, in accordance with those conditions, it envisages lifting the measure, it shall inform the issuing State, which shall be given the opportunity to submit its comments.

3. The judicial authorities of the issuing State shall forthwith notify the judicial authorities of the executing State that the freezing order has been lifted. In these circumstances it shall be the responsibility of the executing State to lift the measure as soon as possible.

Article 7

Grounds for non-recognition or non-execution

1. The competent judicial authorities of the executing State may refuse to recognise or execute the freezing order only if:

(a) the certificate provided for in Article 9 is not produced, is incomplete or manifestly does not correspond to the freezing order;

(b) there is an immunity or privilege under the law of the executing State which makes it impossible to execute the freezing order;

(c) it is instantly clear from the information provided in the certificate that rendering judicial assistance pursuant to Article 10 for the offence in respect of which the freezing order has been made, would infringe the ne bis in idem principle;

(d) if, in one of the cases referred to in Article 3(4), the act on which the freezing order is based does not constitute an offence under the law of the executing State; however, in relation to taxes or duties, customs and exchange, execution of the freezing order may not be refused on the ground that the law of the executing State does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, duty, customs and exchange regulation of the same kind as the law of the issuing State.

2. In case of paragraph 1(a), the competent judicial authority may:

(a) specify a deadline for its presentation, completion or correction; or

(b) accept an equivalent document; or

(c) exempt the issuing judicial authority from the requirement if it considers that the information provided is sufficient.

3. Any decision to refuse recognition or execution shall be taken and notified forthwith to the competent judicial authorities of the issuing State by any means capable of producing a written record.

4. In case it is in practice impossible to execute the freezing order for the reason that the property or evidence have disappeared, have been destroyed, cannot be found in the location indicated in the certificate or the location of the property or evidence has not been indicated in a sufficiently precise manner, even after consultation with the issuing State, the competent judicial authorities of the issuing State shall likewise be notified forthwith.

Article 8

Grounds for postponement of execution

1. The competent judicial authority of the executing State may postpone the execution of a freezing order transmitted in accordance with Article 4:

(a) where its execution might damage an ongoing criminal investigation, until such time as it deems reasonable;

(b) where the property or evidence concerned have already been subjected to a freezing order in criminal proceedings, and until that freezing order is lifted;

(c) where, in the case of an order freezing property in criminal proceedings with a view to its subsequent confiscation, that property is already subject to an order made in the course of other proceedings in the executing State and until that order is lifted. However, this point shall only apply where such an order would have priority over subsequent national freezing orders in criminal proceedings under national law.

2. A report on the postponement of the execution of the freezing order, including the grounds for the postponement and, if possible, the expected duration of the postponement, shall be made forthwith to the competent authority in the issuing State by any means capable of producing a written record.

3. As soon as the ground for postponement has ceased to exist, the competent judicial authority of the executing State shall forthwith take the necessary measures for the execution of the freezing order and inform the competent authority in the issuing State thereof by any means capable of producing a written record.

4. The competent judicial authority of the executing State shall inform the competent authority of the issuing State about any other restraint measure to which the property concerned may be subjected.

Article 9

Certificate

1. The certificate, the standard form for which is given in the Annex, shall be signed, and its contents certified as accurate, by the competent judicial authority in the issuing State that ordered the measure.

2. The certificate must be translated into the official language or one of the official languages of the executing State.

3. Any Member State may, either when this Framework Decision is adopted or at a later date, state in a declaration deposited with the General Secretariat of the Council that it will accept a translation in one or more other official languages of the institutions of the European Communities.

Article 10

Subsequent treatment of the frozen property

1. The transmission referred to in Article 4:

(a) shall be accompanied by a request for the evidence to be transferred to the issuing State; or

(b) shall be accompanied by a request for confiscation requiring either enforcement of a confiscation order that has been issued in the issuing State or confiscation in the executing State and subsequent enforcement of any such order; or

(c) shall contain an instruction in the certificate that the property shall remain in the executing State pending a request referred to in (a) or (b). The issuing State shall indicate in the certificate the (estimated) date for submission of this request. Article 6(2) shall apply.

2. Requests referred to in paragraph 1(a) and (b) shall be submitted by the issuing State and processed by the executing State in accordance with the rules applicable to mutual assistance in criminal matters and the rules applicable to international cooperation relating to confiscation.

3. However, by way of derogation from the rules on mutual assistance referred to in paragraph 2, the executing State may not refuse requests referred to under paragraph 1(a) on grounds of absence of double criminality, where the requests concern the offences referred to in Article 3(2) and those offences are punishable in the issuing State by a prison sentence of at least three years.

Article 11

Legal remedies

1. Member States shall put in place the necessary arrangements to ensure that any interested party, including bona fide third parties, have legal remedies without suspensive effect against a freezing order executed pursuant to Article 5, in order to preserve their legitimate interests; the action shall be brought before a court in the issuing State or in the executing State in accordance with the national law of each.

2. The substantive reasons for issuing the freezing order can be challenged only in an action brought before a court in the issuing State.

3. If the action is brought in the executing State, the judicial authority of the issuing State shall be informed thereof and of the grounds of the action, so that it can submit the arguments that it deems necessary. It shall be informed of the outcome of the action.

4. The issuing and executing States shall take the necessary measures to facilitate the exercise of the right to bring an action mentioned in paragraph 1, in particular by providing adequate information to interested parties.

5. The issuing State shall ensure that any time limits for bringing an action mentioned in paragraph 1 are applied in a way that guarantees the possibility of an effective legal remedy for the interested parties.

Article 12

Reimbursement

1. Without prejudice to Article 11(2), where the executing State under its law is responsible for injury caused to one of the parties mentioned in Article 11 by the execution of a freezing order transmitted to it pursuant to Article 4, the issuing State shall reimburse to the executing State any sums paid in damages by virtue of that responsibility to the said party except if, and to the extent that, the injury or any part of it is exclusively due to the conduct of the executing State.

2. Paragraph 1 is without prejudice to the national law of the Member States on claims by natural or legal persons for compensation of damage.

TITLE III

FINAL PROVISIONS

Article 13

Territorial application

This Framework Decision shall apply to Gibraltar.

Article 14